Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1892

180 VrUdag 14 Naai A 170 W BEGEER A 171 Ontvang en eene ruime Collectie Marmer Onise Brons en Cuivre PEÏTDITLES ezx COTTI BS zoowel in Lag e als Hoogde Prijzen alsook alle soorten van HOULOGIE Beparatiën aan alle soorten van Uurwerk worden ten spoedigfste uilg evoerd i 4 GOUDSCHE COURAKT ISieuwS en Advertentieblad ivoor Gouda en Omstreken GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao t = i i ♦ = üu matiffe ddur de nipuwste uitvindingen op nitu hinaal gebied verbeterde fabricatie ia uitsluitend gebrmk van tijne en fijnste grondstoffen garandoore Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao 111 iiinbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp i ikcien De Firma behaalde s 27 Breyets als Hofleyeraiicier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles ren bewijs ran uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 schreef de Accademie national 1 Ie Paris Nous vouB déoemons une Hedallle d or première claNMe en oonsidératlon de votro excellente fabrication de Obooolat bonbons varies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De mzendlng van adTertentlto kan goBChleden tot Mn aur des namiddags van den dag der uitgave erbctering en bouw an kazernen en 10 000 000 fr oor den aankoop van Mauulicher repeteergeweren ZuUen wordeu besteed Dit voorsiel zal u aarsch ulijk niet zobder oppositie worden aansenomen Te Punjs meant men de hand der tripIeUianlie in de jongste gebeurtenissen te Allione te moeten zoeken ofschoon ook de Franscl o bladen toestemmen dat elke leiddraad tot hiertoe ontbri ekt om liet juiste karakter der crisis aan te geven Dat de houding van den heer Delyannis in de financieeto aangelegen heden oorzaak der crisis is gelooft men te Parijs niet wijl het toch niet aangaat Delyannis verantwoordelijk te stollen voor een publieke schuld die het hooge cijfer van 7B0 millioen frcs bereikt doch die onder zyn bestuur tnet niet meer dan 12 a 13 inillioen is aaugegrueid terwijl er 200 millioen komen op het beheer van het laatste ministerieTri coupis Men acht hot te Parijs waarschijnlijker dat de persooulijka betrekkingen tusschen koning George ei len minister president den laatsten lijd zeer gespunneu warun wijl Delyannis verdacht werd de politiek van Griekenland in oou richting te sturen die men te Berlijn te VVeenen en te Londen roet geen gunstig oog aanziet De kranten in de Vereenigde Staten d o voor dn Kegeoring senrgïyu hebben weer een nieuw stokpaardje dat zij met veel yver bereiden namelijk de weigering van den Ennelschou premier Salisbury om den bestaanden modus vivendi iu de Bohringzee te verlonjïeri Zij schrijven alsof een botsine aldaar onvermijdelijk ware l e Pre3s meent ilat President Harrison onmiddellijk maatregelen mooi nemen om den onwettigeu robbenvaiï ers hi t werk te beletten waartoe Salisbury hen uitnoodigi De Tribune schrijft lil denzelfdeu trant en geeft zelfs een lijst van de beschikbare schepen Andere hinden schrijven kalmer terwijl de Herald meent dat Salisbury den heer lilame alleen maar wat wil beetnemen om later toch toe te sneven Inmiddels boet het weder dat Blaint plotseling zwaar ziek is geworden aan influenza Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdiii 9 Maart 1893 De volLiemio pürsoue i nyi veroórdüeid wegens Als ïoermun van eeu mtt ceii trtjkdier hespannen voortuig laarraedü 3 avonds rijden zooder voorzien e KÏjn van een helder brandend licht J J t 3 Waddiniveuii tot l of 1 dag hecatouis Als machinist van een iram te Gouda niet lulden met de bel bij een bücht van ie openbara straat IJ D L te tfoilila tot ƒ L of 1 dag hechtenis Te koop stellen van met gekeurd vleesch H C U te ioudd tot 10 of 5d igeri hecbteuus Als voerman rydeu met een kar bospannon met houden met oorzien van muilkorf W H te Nieuwerkerk a d IJsael tot 3 of 1 dag hechtetis Lateu staan van trekdieren ondnr voorzorgen te hebben genomen tegen het lannchten van schade J S te Hillegersber tot 3 of 3 d igen hechtenis Zottder daartoe vergunning te hebl en het uitoefenen van het beroep van straatmuziekant J M zonder bekende woonplaats tot 1 of 1 dag becbtems Openbard droukekschap en maken nachtelijk rumoLr J S te Gouderak tot 2 geldboeten elk van 1 of 2 l i e i hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap C L te Gou U tot 3 of 3 dagen hechtenis P Vdu den B ie Ridderk r F P J te Kralmgen en R V te s Hertogenbosch ieder tqt ƒ 1 of 2 dd en heehtem Alien zijn tevens veroordeeid in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwimg van één dag PETROLElIM OTEElU GEX van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden Nauw Loco Taukfust ƒ 7 1 ï Maartlevering ƒ 7 April Mei Juni en Julileverini ƒ y iusruatus lovenn 8 95 September temberOctober OctoberNovember eu Decemberlevering 7 TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Bureau dezer Courant STEEtX ROLEN Voortdurend in lossing de lading Srove Riihr KACHELKOLEN waaruit wg tot 7S Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bij 2 of meer U L gelgk genomen Steeds in voorraad de Echte Belgische ANTHEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vulkachels tot ƒ 1 60 per H L 8MEE MACHINBKOLEN en COKES JAN PHIITCE Co Kantoor TCRPMAKKT H 101 Gouda 9 Maart 1892 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEVVAIUXG HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leertng diehet geeft redt jaarlijks duizend van eenzekeren dood ïe verkriigen bij het V erlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vSn het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Ondergeteekende gedurende enkele jaren als hulp werkzaam geweest liij den vrachtrgder A KOMMER geeft bij deze kennis aan het geacht publiek van Schoonhoven Ilaastrechl Gouda en omstreken dat hij te beginnen DINSDAG 15 MAART a s driemaal s weeks en wel des DINSDAGS DONDERDAGS en ZATERDAGS van Sdioonhoven naar Gouda v v snl l ijden en beveelt zich beleefd aan tot het doen van alle tverkziuimheden welke aan het vraehtrfjilen verbonden xfjn belovende steedc voor eene accurate bediening en soliede aflevering zorg te dragen Voorloopig adres ten huize van mgn Vader A VAN HEK PAUW Metselaar In de Nes te Schoonlioven M VAN DEK PAUW STEI OGRAPHIE Den 21 MAART zal te Gouda een Cursns in 12 lesien door den schrjjver v h Leer hoek d Ned Stanofft naar STOLZE zoo I wel voor Dames als Heeren geopend worden Prijs ƒ 12 Onderwfls per correspondentie 5 Inlicht enz verstr 1 L WÉRY t Hage Zeer Fette Cfesteendrukte NAAMEAümES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn Gouda Snelporsdrult van A Brinkman ZooK De Ditgave dezer Coarant geichieüt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 franco per poet 1 70 I lixoaderlöke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 10 Maart 1892 Oiiterenarood hield Mr H Ph d K anter Lid van Ie Tweede ICamer der Staten Generaai in eene openbare vergadorin der kie erceniging Bargerplirbt eene politieke rede Spr toonde daarin aan hoe de natie die bij de laatite ver cie inK uitspraak deed ten gunste ier liberale partij tbana na lietgeea wij i eziun bebben van Ie daden van de le eiiwoordij e Ke eering alle reden heeft oai dankbaar te zijn voor de optroding van dit Ministerie en met gerustheid vrrJere handelingen van dit bewind kau te gemoet zien Op die punten waarop twijfel bestond ten opzichte van bevrediging van billijke wensohen der natie heeft de Kamer reeds duidelgk getoond met blindelings mede te zullen gaan met de Regeering b v betr de quaeatie der invoering van persoonlijke diei stpllcht maar de beloften vijijr de Jani verkiezing gedaan te zullen houden KiT aciitereenvolgeiil de personen der Ministers beaproken te hebben en te bebben betoogd hoe die alle reden tot vertrouwen geven behandelde spr achtereenvolgens i het ondorwijs 2 de defensie 3 het kiesrecht en 4 de belastingplannen Bij de bespreking van het laatste puut verklaarde spr zich over t algemeen zeer ingenomen daarmede speciaal met de voorgestelde belasting op het rocren l vermogen doch verhooging van den accijns op het gedistilleerd droeg zijne sympathie niet weg daar er of minder door godronken zou worden in welk geval het geen sequivaleiit kon genoem 1 worden en de 2 millioen niet zou opbrengen tif zoo dat met het geval is en dat bedrag wel gevonden wordt dit niet zoozeer de drinkers zelf dan wel hunne vrouw en kinderen trof Hij gnf er de voorkeur aan om FEVILLETO Naar hef Framch EEBSTK DEEL xm 26 Ijiat ons hier blijven wonen of naar Parijs terugkeeren al naar ge wilt Maar mama Verbeela u sinds ij wisten dat wij do erfenis kregen hebben wij al onzen tgd doorgebracht met het oeken naar een geschikt huis Hoe kinderachtig En dat wij niet reeds een hebben gehuurd komt alleen omdat mama nog stond tusschen eenwoniug op den boulevard des Italiens en een anilerein de rue Royale en vergeef my maar van hetstandpunt van mama vind ik het volstrekt nietkinderachtig Zij 13 een Parisienne on zij houdtvan Parijs evenals gij in een dorp geboren vanhet landleven houdt voor u ia mets zoo aangenaamals die weilanden die velden de ruime horizon enhet rustige leven van den landheer voor mamagaat er niets boven den boulevard en het leven inde wereld gij vindt het benauwd in eefi kamer de progressie ook door te fdareu voor vermogens van boven de 600 000 Spr eindigde met er optsan te dringen dat de liberale kiezer iu Gouda sieh met het oog op de a st verkiezing voor de Provinciale Stalen lo Mei bijtijds zouden aanBensUiiten om met kracht den stryd te voeren die ons waebt Gouda behoort tot die districten die onder vatten en opstaan aan kracht winnen De tegenpartij zal tick wel tweemaal bedenken alvorens het distriti Gouda tot ie vaste distriolen te rekenen Da beteekent reeda veel I De oude zetels in de Sttteu zqn wel degelgk te herwinnen mits men bijtijêl zioh gereed make tot den strijd I Vergaderingen lis die van dezen avond waarop men de politiek ifm den dag bespreekt kunnen daartoe kraciitig miA verkru en Gouda behoort 10 het land als voorbeeld te kunnen worden gesteld hoe men soms de aiaderlaag lijdende nooit den moed verliest I Spr s rede werd luide toegejuicht en de Voorzitter van Burgerplicht de heer T G G Valette sprak zeker uit naam van alle a o ezigen toen hij den heer de Ksnter haiteliPr fdalh betwgfle voor sya optreden en de hoop uitsprak dat wij hem later iq Gouda terug zouden mogen zien Gisteren is van do werf Kromhout van den scheepsbouwmeester K van Vlaardingen met goed gevolg te waier geloopen het Eijnklipperachip genaaiuil Herman groot plm 130 lasten voor rekening eener Hotterdamsche Keederij en werden do kleien gelogd voor twee dergelijke schepen waarvan een genaamd fertromcen voor den Heer J Rodenburg te Zwijndroohl en een genaamd Hanna voor den Aeer h Buijs te Kotterdam Uit Ammerstol acbrijfl men aau de Schoonh CL Zondag ver proidde zich het gerucht door de ghmconte dat onze burgemeester elders iu gelijke betrekking zij ademt alleen mot een plafond boven haar hoofd gij wilt het liol st s avonds om negen uur naar bed gaan zij zou bij voorkeur thuis komon als de zou opgaat Maar als ik voorstel te Ourteau te gaan wonen raeeu ik niot dat ge heelemaal met meer teParijs zult komen AU wij bier acht of negenmaanden blijven kunnen wij er bost drie of vier inParijs gaan doorbrengen Zoo leven meer menschen van onzen stand zij zijn er tevreden mee voelen aioh gelukkig en niemanif zegt dat zij dwaas doen Ge zult mij moeten toegeven kindhof dat ge mij sinds w ooren hebt om te hooren eii oogen om to zien utfcilt hebt nooren klagen over mijn lot over de onrechtvaardigheid van ds toestanden iioeh over iemand met wien ik te doen had Dat is waar Maar nu kan ik het zeggen in den laatstoutijd waren mijn krachten uitgeput en ik vroegmijzelren af hoe lang ik het nog zou kunneh volhouden die laatste twintig jaar to Purijs di jarenvan onophoudelijk werken an zorgen on oUtberiiigen zonder een daz an rust zonder een Uur vanontspanning hebben mij g tknakt toch bleef ikvoortgaan eenvoudig omdat ik moest voor u omdat men alvorens aan ziohzelven te denken aan zijnhuisgezin donkt Hier door mijn wedergeboorte voelde ik hoe diep verslai en ik was Gun du naiimijn ouderdom het bestaan dat raij ii do kracht ADVERT ENTIEN irorden geplarti van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg I meer 10 Genten GROOTE LBTTB BS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt benoemd was Spoedig bleek het geraoht waarheid te zijn daar de Ëdelachtb heer F C H Boyaards is benoemd tot burgemeester van Loosdrocbt ZËA heeft gedurende ziju kortstondig verblijf als hoofd dezer gemeente do algemeene achting der ingezetenen verworven zoodat de tijding van zijn vertrek met leedwezen werd vernomen Een groot aantal leden der Ned herv gemeente te Amsterdam men spreekt van 2000 die lioh bij de doleantiebewfging hadden aangesloten maar hun lid aatschap bij bovengenoemd kerkgenootschap niet hadden opgezegd hebben nu een afscheidsvarkhring bij den kerkeraad ingediend Waarschijnlijk is dit een gevolg van het onlangs genomen bëeluit van 10 Ned herv gemeente tot hetfing mn haoM geld Men leest in het JibL Zijn wij wel ingelicht dan zullen de beide koninginnen zich na haar bezoek aan Amsterdam eenigeu tijd naar hot buitenland begaven en vervolgens den zomer doorbrengen op het lusthof Soestdyk Daar zijn sinds eenigen tijd reeds veel handen bezig met het aanbrengen van belangrgke veranderingen en verbeteringen Voor het kantongerecht te Wageningen is op 7 Maart tegen koffiehuishouder A W de V altlaar goeischt ƒ 50 boete o 10 dagen hechtenis omdat hij tijdens de militaire manoeuvres in September jl inkwartiering bad geweigerd aan een 4 tal soldatt a van het 7de regiment infanterie die voorzien van een behoorlijk inkwartieringsbiljet doodmoe by hem aankivamon Naar wij vernemen heeft het Hare Majesteit de Koningin Remontes behaagd hare goedkeuring uit te dat is alles wat van raijn leven heeft ontbroken ik vraag K n ge twijfelt met aan het antwoord nietwaar Daarenboven is dit iift do eenige reden diemij hier lonighoudt er zijn nog andere en juist omdat die mnzolveu betrelfou zijn zg voor mü doste krachtiger Ik ben altijd vau raoeuing geweest dat de rijkdom plicbton oplegt e dat men geenrecht lieoft rijk te zijn alleen voor ziohzelven voorzijn eigen gem ik en genoegen Zonder dat ik ermgn hand voor eb uitgestoken is hot fortuin müonverwachts iu de schoot gevallen maar uu moetik het gaan verdienen on ik denk dit hut bestete kunnen doen door verbetering tu brongen in hetlot mijner landgeuoo en Anie keek hem aan m t een blik vol verbazing vermengd met levendige onrust Wat bedoelde haar vajior mot het plan om zijn fortuin to gebruiken tot verbetering van bot lot dar boeren van Ourieau Niet ongestraft ziet men in een familie steeds kritiek octVnen op do handelingen van het hoofd des gezins zijn denkbeelden beatrgilen zijn onfeilbaarheid in twgfel trekken zjjn meerderheid betwisten en de verantwoordelijkheid van alles wat slecht uitkomt 111 het levei op hem neerkomen dat was hier het goval Hoe dikwijls had zij de medelgdende woorden barer moeder gehoord Ik zal jo er gocii verwijt van maken lie e inan Hoe riikwgla had ook haar moeder tegen bet kind gezegd Je arme papa fl m St sÉ 1