Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1892

ipraken over de opriohting van den Bond die zich ten doel stelt het dragen van ter wille van opschik nreed gedoode vogeltjes tegen te gaan Ter voldoening aan de gedane toezegging heeft de minister van Financien ann de Tweede Kamer gezonden eecige statistische tabellen butrekkolgk da onroerende goederen niet vallende onder art 95 der Wet op de Grondbelasting of do wet van 30 Dec 1887 rn van in de Grootboeken der Nationale Srhuld ingosohrevt U kapitalen welke zich in de zoogenaamde doode hand bevinden met uitzondering van die behoorende tot het domein van den Staat en van het kroondomein Daaruit bigkt dat de grootte in 1892 beilraagl 299 909 23 86 hectaren tegen 317 333 39 26 heet in 1877 en 369 284 91 94 hectaren in 1859 Da belastbare opbrengst in 1892 bedraagt voor ongebouwd oud ƒ 2 988 813 27 en voor gebouwd ƒ 4 200 873 In 1877 waren de cgfers onderscheidelgk ƒ 2 804 022 14 en 2 986 891 in 1869 ƒ 2 815 589 20 en ƒ 826 704 In handen van provinciën gemeenten en waterschappen bevonden zich 192 089 47 80 hectaren van instellmgcu van weldadigheid 49 492 50 18 hectaren van kerksenootschappeii en kerkelijke kassen 38 636 01 92 hectaren van goestelqke instellingen gestichten 18H1 64 15 hectaren en van instellingan van verschillenden aard 17 879 59 80 Naar aanleiding van den te Helvoort gepleegden manslag mildt men het volgende Aan de op 20 Februari te Haaren plaats hebbende loting namen ook de lotelingen uil Helvoort deel Het ging s avonds in de herbergen vrg rumoerig toe Zoo ook bij den herbergier A de firesser te Helvoort die toen het leveu te druk werd de erg ten van heu buiten de deur zette Toen deze even later dreigden de ruilen te zullen stuk slaan ging do B naar buiten om hen dit te beletten doch werd plotsel ng aangevallen en ontving met een vooiwerp nilk een hevigen slag op het hoofd dat hij bewusteloos neerviel Hjj dacht aanvankelijk niet dat die lag ernstize gevolgen zou hebben maar deier dagen kreeg hij hevigen pijn in het hoofd en ontstond op de plaats waar hij geslagen was een opening Hg ging een dokter te s Bosch raadplegen doch deze moest hem medodetlen dat hij niet geholpen kon worden en dat zijn einJe nabij was Drie dagen later jl Zondag overleed de B dan ook in zijne woning De justitie die hier een onderzoek instelde is bij lijkschouwing tot de conclusie gekomen dat de B tengevolge van den liekoroen slag is overleden De gearresteerden C M en W r fi blijven te s Bosch in verzekerde bewaring Ia de Maandagavond gehouden vergadering van de afdeeling Dordrecht en omstreken van de Vereenigin tegen de k akzalverij bracht de voorzitter dr F M Cowan in herinnering dat reeds Mesmer een eeuw geleden op dergelijke wijze ie werk ging als Davenport nu terwgl de meeningen over de waarde zijner geneeswijze ouder het publiek al evenzeer uitcenliepen als heden ten dage Ook in dien tijd was er een geestelijke de abt Hervié die Mesmer een go lsgi zaut noemde terwijl de lieutenant de police het zicb tot een eer rekende Mesmer bij zich aan huis te ontvangen Spreker brengt in hericueriog dat in den laatsten Dat medelijden had haar liefde evenmin kunnen verminderen als de herhaalde afkeuringen zij hield van hem zij had hem lief dien armen papa zoo inni zoo vurig als ware zij opgevoed in een eerbiedige bewondering voor hem Maar juist die eerbied ontbrak aan baar liefde dre meer geleek op de hartelijkheid van een moeder voor haar arm kind dan op de liefde van een dochter voor haar vader zij vergooddu zg bewonderde niet altijd was zij toegevend berei l hem te beklagen te troosten te veroatschuldif en maar juist daarom om hem te beoordeelee In welke nieuwe ondernemingen wilde bij zich nu weer steken Hij annvoordda op den vragenden b ik die op hem gericht was Uw oom heeft langzamerhand door allerlei redenen deze gronden laten verwaarloozen indien ikZ 0 voortging zoudt gij en uwe moeder de eerstenzgn om dat af te keuren Ik keur toch nooit iets van n af niet waar Daar ben je een te goed kind voor maar jezoudt er toch recht toe hebben ala ik do zaken zooliet Laat ons lUar bij die kromming van deGave gaan staan dan kan ik je beter mqn planuitlecyen Weldra waren zij aan den kleinen heuvel gekoBen vanwaar zij een ruim uitzicht in hut rond hadden Hier weidde Barinc in liet breude uit over al do verbeteringen die bg zou aanbrengen tijd dat Sequak in Dordrecht was zgn zon begon te tanen en dat de afdeeling z i succes heeft gehad op hare non interventie waartoe in een bestuursvorgttdering reeds vóór Davenport s komst was beslaten De secretaris deelde no mede dat een dokter te Dordrecht bezig ia aan een werkje over Sequab s gent zingen Een zeer sterk voorbeeld van het zoogenaamde St EIrausvuur ieder althans bg name bekend heeft zich onlangs op het veen achter Kuteiibroek dicht bg de Nuderl grens voorgedaan Men weet dat de Oostfriesche venen aldaar doorsneden door het kanaal Haren a E Ter Apel meoreiideels nog onontgonnen zgn en vooral om dezen tgd van het jaar ware moerassen kunnen heeten Twee personen gingen in een vrg donkeren nacht door dat veen en hielden zooveel mogelgk de met heide begroeide paden Plotseling werden zg als door een geheimzinnig vuur overdekt en het scheen alsof de vlammen uit het moeras opkwamen Hoe meer zij hunne kleeren afwreven om zich van de vlammen te omdoen des ie helderder werd het en te hooger steeg het Bovendien gaven de lange heidestruikeu waarmede hunne voeten in aanraking knamen stroomen vuurs af Hoewel het verschijnsel hoogstens 5 minuten aanhiald en de beide wandelaars welbekend waren met de verschijnselen van dit merkwaardig nachtelijk licht liet deze ongewone onbrandbare vuurzee toch niet na een beangstigenden indruk op hen te maken In de veenstreken eu in het algeuioeu in moerassen ziet men zeer vaak St Elmusvuur vele lieden in de voenslrekeo zgn nogal bijgeloovig eu sommigen zelfs zien er geesten van afgestorvenen in on de meesten beschouwen dit vuur als een teeken van naderend onheil Inmiddels bigkt dat zoowel de geesten als de voorteekenen voorloopeu genaamd slecht tegen draineeriug en ontginning van de venen kunnen m a w dat zg wgken voor den invloed der allengs voortschrgdende beschaving want in de in exploitatie zijnde venen wordt dit lichten al minder en minder waargenomen Ook te Parijs en elders in Frankrijk is het sedert eenige dagen vinnig koud Aan den weg tusschen Saiat Flour en Vedrinea is Zondag een nog jong man dood gevroren gevonden Te Limoges zgn in den nacht van Zaterdag opZondag twee mannen ran koude gestorven en te Masles bg Alcncon ia glsterenochtend een boer dood gevondtn Op de agenda voor de jaarvergadering van bet Nederlandsch Werkliedenverbond die 17 eu 18 April te Ams erdam zal worden gehouden komen o a de volgende punten van behandeling voor Ceutraal bestuur Toepassing an het leerlingwezen waarmede bedoeld wordt het sluiten van overeenkomsten tusschep de ouders van leerlingen en patroons verdient alle aanbeveling in beider belang Afd Haarlem De algemeeue vergadering van het Algemeen NederUudich Werkliedenverbond besluite de afdeelingen uit te noodinen Krachtiger dan totnutoe partg te kiezen vóór de opheffing van het privaat bezit van den bodem en de monopolies en alle voorstellen dia dit lirginsel bevatten naar krachten te steunen als de slechte wgnstokken waren qeggehiald en do gronden door flinke bemesting in vette weilanden zouden zijn herschapen waar genoegzaam voedsel zou te vinden zijn voor een groote menigte koeien waarvan de melk weder zou worden gebruikt om boter van te maken en varken groot te brengen Dat Igkt vel op bet fabeltje van Perrette metden melkemmer zeide Anie vriendelijk glimlachend I maar het geld O dat ia geen bezwaar voor do eerste onI kosten is er nog geld genoeg aan waarde voorhaoI den voor bet laten boU en van de melkerij on voor I de varkensfokkerij kan bet geld gevonden worden I uit de meerdere inkomsten die wg door di verbeteringen van de landergen zullen trekken Ifc heballes goed uitgerekend Gelooft ge ook niet dathet wel te ondernemen zou zijn Anie had haar rader reeds zoo dikwgli met cgfers zien goochelen dat zg niet durfde antwoorden Indien ge zeker zijt van uw cijfers zei zijeindelijk dan zijn zij zeker heel verleidelgk O daar is geen twijfel aan al mijn redeneeringen berusten op solide grondslagen Hoe meer onze goederen opbrengen hoe heter ik ook voor de welfaart onder mijn landvolk kan zorzen Naarmate hij verder kwam in gn plannen was zg hem ilichter genaderat eu had stilzwijgend zijn hand ezrepen Toimi hij zweeg sloeg zij hunr arm om zijn hals en kuste hem VerKcef ïo mij vroeg zg Afd Arnhem De houding der Regeering tegen over do werkeloosheid Afd Rotterdam Meent ons Verbond dat de uitbreiding van het kiesrecht door de regeoring wordt vertraagd dan behooren er middelen te worden beraamd om do regeeriug en vertegenwoordiging tot meerderen spoed aan te zetten Afd Amsteriinm De jaarvergadering besluite lot het indienen van een verzoek bij de regeering om zoo spoedig mogelgk oen wet op den arbeid te geven waarbg de verschillende voorwaarden van den arbeid als contract duur loon enz enz geregeld en Kamers van arbeid in het leven geroepen worden Tevens besluite do vergadering om ten spoedigste na het indienen vun bovengenoemd verzoek bg de regeering alle noodige stappen te doen die leiden kunnen tot de oprichting van Kamers van arbeid op particulier initiatief Afd Amsterdam Het Verbond dringe big de regeering aan np beter toezicht op den langdurigen arbeid by het losten en laden van zeil en stoomschepen daar deze langdurige arbeid vaak menschenlevens kost Afd Leiden Invoering van den persoonigken dienstplicht Afd Leeuwarden Is het standpunt dat liet Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond op staathuishoudkundig terrein inneemt vierkant tegenovergesteld aan dat der sociaal democratie Dinsdag stond voor de arroudissemonts reohtbant te Rotterdam terecht G Bakker scheepsgezagvoerder beschuldigd van in den avond van 19 Juli 1891 nan boord van het sloomsohip Obdam varende tusschen Kewïork en Rotterdam opzettelijk den stoker Simou Blom van het leven te hebben beroofd door mrt eeu geladen revolver een schot óp hem gelost te hebben tengevolge waarvan Blom in de borst getroffen werd en korten tgd later overleed althans dat hij hem door dat schut had verwoed In d eze taak werden 21 getuigen gehoord Uit hot getuigenverhoor bleek dat er reeds daags voor het vertrek van New York onaangenaamheden aan boord plaats hadden met de stokers wegens het eten en dat beklaagde toen voor beter eten gezorgd had Kort na het vertrek bleek het dat er slecht werd gestookt Op den bewtistun avond kwam de Ie machinist Bol rapporteereu dat de stokers beweerden ziek te zgn dat de doktor zeide dat het niet waar was doch dat zg niet wilden werken Hij verzocht dus den kapitein beneden te komen hem teveua waarschuwende op zijn hoede te zijn want dat het een oproerige bende as Daarop nam beklaagde een revolver mede Hg sommeerde Blom tot driemaal naar t hospitaal of aan het werk t gaan waarop Blom hem op zonderlinge wijze aanziende alleen antwoordde verrek Daarop roepende In naam des Konings heeft de kapitein den re volver op hem afgeschoten en is Blom een uur later overleden De getuigen legden allen de gunstige getuigenis af omtrent den bekl die geschetst nenl als een goed zeeman een ernstig man een vertrouwd kapitein en niet driftig in den algemeenen zin des woords terwijl de bemanning steeds gaarne onder hom vaart Daarentegen werd Blom door enkele getuigen in wier dienst hij vroeger was geschetst als een slecht brutaal Ini vuil en gevaarlijk persoon Je vergeven P Wat moet ik je vergeven P vroeg hij en keek haar vol verwondering aan Indien ik het u zeide zoudt ge mg niet verI geven Wat is er dan I Zeg mij eerst dat ge mg absolutie schenkt I Wil je Kever uiet op Ourteau bigven wonen I Schenk mg absolutie Die schenk ik je I Wees dan maar gerust Ik wi geen veraot woording hebben maar ik beloof u dat mama zelve u zal verzoeken hier te bigven TWEEDE GEDEELTE f ï Anie getrouw aan haar belofte had haar moeder overgehaald zelve te verzoeken het kasteel niet te verkoopen In de ITorit vervolgd Ce verschillende stokers die als getuigen gehoord nrden hielden in strijd met de verklaring van den dokter beslist vol dal Blom workelgk ziek was en llrt werken kon Het O M achtte den doodslag voldoende beweDO en eiscbte uen gevangenisstraf van 4 Jaren met veroordeeling iu Ie kosten van het geding en verder lis otiiaiddelijke inhechtenisneming van beklaagde Do verdediger van bekl mr J A Bik weesop bet rnstiiie vnu hetgeen De rechtbank in raadkamer vergaderende achtte geen termen aanwezig tot oiimiddelijke inhechtenisnomiiig Uitspraak over 14 dagen Mililiiire rechtspiegiug Hel Utr Dagbl stemt in hoofdzaak in met het betoog onlangs door den heer Ue Geer van Jutphaas in de Tweede Kamer gehouden dat de militaire rechtspleging verbetering dringend noodig heelt Hot stelsel dat thans gehuldigd wordt deugt niet Het strijdt met onze moderne rechlsbegrippen dat tie auditeur verdediger en aanklager daarenboven griffier en soms ook nog rechter is en dnt de gedingvoering in het geheim geschiedt Zg die geroepen zgn om de militaire roohlspriiak uit te oefenen trachten dikwerf dour tact eu goeden wil hel kwaad zoo gering mogelijk te maken doch met den besten wil ter wereld zgn alle ongerechtigheden van ons middeleeuwsch militair strafrecht niet te vermijden Bij een hervorming mogen du onverbiddelijke eisohen van eeu goede discipline niet uit het oog worden verloren Deze ia eeu eerste plicht in de mil taire wereld een troep zonder krijgstucht is niemendal waard Zij eisoht onvoorwaardelijke ge O hoorzaambeid het stipt eu zonder redeneeren opvol en van gegeven bevelen ook al is bet lev n er mede gemoeid Den meerdere wordt alleen hierdoor reeds een groote macht over zgne minderen gegeven Wordt nu misbruik van die maoht gemaakt en kan zulks afdoend bewezen worden zoo behoort van hoogerhaud met onverbiddelgke gestrengheid te worden ingegrepen wan een goede discipline moet niet alleen gegronil zijn op plichtbesef ouk op vertrouwen Hier nu inzouderbeiil is de wondeplek zegt het Utr Dbl Het is niet een rechtscollege waarop uit den aard der zaak eeu behoorlijk beroep bestaai het is veelal één enkel persoon die straft meerendeels geringe overtredingen der krggstucht ook meer ernstige vergrijpen En het zg hooger beroep in dezen is al zeer gebrekkig geregeld I Dat disciplinaire straffen wel eens wat luchthartig worden toegepast zal men niet kunnen tegenspreken zelf tegenover officieren waren daarvan sprekende voorbeelden bij te brengen En zou men het kunnen gelooven dat wanneer een j estr ftA bij een hoogere autoriteit zgne bezwaren inbrengt de klaner niet verneemt wat hij die van willekeur beschuldigd word tot zgne verontschuldiging gelieft aan te voeren Deze kau de zaken onjuist voorstellen uit haar verband rukken of wat dan ook de verongelijkte verneemt daae niets van zelfs niet al wordt hem opnieuw onrecht aangedaan Een merkwaardige rechtspleging I Onder zulke omstandigheden is dus de ergerlijke willekeur niet denkbeeldig Want volgens eeno dispositie van bet Hoog Militair Gerechtshof dd 20 Maart 1818 sluit eene beslissing door de bevoegde militaire autoriteit op een klacht genomen de mogelijkheid eener luiere beoordeeling dier klacht door den militairen rechter uit en deze dispositie werd sedert althaus jaren lang niet als eeu doode letter beschouwd Daarom zegt het Utr Daglil is het onze iniiigo overtuiging dat de roolitstoestand v u den militair dringend verbetering behoeft dat geen partieele voorzieningen kunnen baten maar de geheele militaire jurisdiote op beteren grondslag moet worden gevestigd Het moge treurig zgn dat dit uiet lang voor dezen plaats had nu althans moge er zonder verder verwgl toe worden overgegaan 1 Want zg die betoogen dat er voor den militair geen rechtszekerheid bestaat zij hebben geen ongelijk Eene vrouw Mavpy te Parijs bekend als de moeoor der voddenrapers die vele jaren met haar man in een aantal barakken in ile wgk Montmarire huisvestte heeft zich van hel leven beroofd Eenige weken geleden was haar man gestorven en de voddenrapers hadden zich bij de begrafenis zeer oneer biedig gedragen waarom zij hen de huur had opgezegd In haar tealement verlangt zij eene wereldlijke begrafenis en vooral geen voddenrapers er achter Verleden Zaterdag opende men te Monilovi bij Bone Algerie de gemoentegevangenis om er twee personen op te sluiten eu vond er een half vergaan lijk Hel bleek dal men er 24 dagen roeger een beschonken Arabier had ingebracht eu vergeten Men onderstelt dat de ongelukkige reeds den eersten nacht zal gestorven zijn daar niemand iets gehoord had Een veldwachter of de gendarmes worden voor hel gebeurde aansprakelijk geacht daar de vrederechter te Mondovi eerst veertig dagen geleden zijn ambt aanvaard heeft De twee gevangenen hebben van de algemeeneontateltenia gebruik gemaakt om te ontkomen Uit Beverwijk wordt gemeld Het is eeu aardig tooneel heden avond in onze gemeente Van middag ontvingen de ingezetenen die gas I verbruiken een heel beleefde boodschap van de gas commissie dat er geen gas lo krijgen was eu zij zich dus voor den avond van andere middelen moesten voorzien om licbt te maken Loopt men andere avonden met genoegen langs de gezellig verlichte Breestraat raet haar fraaie winkels nu was de aanblik huiverig en onaangenaam Geen enkele lautaari brandde In de winkels zag men hier en daar een petroleumlnmp een flauw en gebrekkig licht geven ja sommige winkeliers durfden zich daar niet eens aan wagen en sloten hunne affaire bij zonsondergang De avondscholen gaven vrijaf kortom de geheele boel is in de war Gelukkig hebben we lot nog toe geen persnoólijke ongelukken te betreuren die door botsingen c s ten gevolge van deze zware duisternis zo aden kunnen ilaHls hebbeu De maan wil ons ook niet belpen Aan oen onlangs verschonen werk The LondoK Postal Service of to day worden de volgende bijzonderheden ontleend omtrent hetpostwezcn in de grootste stad der wereld Het Londeusche poslgebied omvat 250 vierkante Engelsche mijlen met ongeieer 5 millioen inwoners De nieuwe aanbouwen te Londen zgn zegt de schrgver zoo aanzienlijk dat alle jaren aan hel poslgebied een aantal buizen worden toegevoegd gelijk in aantal aan die van de steden Oxford en Cambridge Jaarlgks worden bijgebouwd straten ter lengte van ongeveer 36 mijlen en aangebouwd 16 000 huizen Te Londen zgn 107 kantoren belast met de bestelling der brieven Het hoofdpostkantoor bebandelt s jaarlijks 800 millioen brieven en drukwerken met zulk een spoed dat in vele gevallen tusschen do ter post bezorging en de verzending nauwelijks 30 minuten verloopen Gemiddeld bestelt een brievenbesteller jaarlijks 154 000 stuks of 494 per dag Sedert men do huizen zou hoog bouwt en den vorm geeft van groote blokkeh is de bestelling der brieven zeer moeilijk geworden De brie en besteller klimt van den grond naar d bovenste verdieping loopt over het dak en werkt zich aan de andere zgde AeT van boven naar beneden Ondanks deze moeilijkhoden is de dienst voortreffelijk want in het laatste jaar werden slechts 220 klachten ingediend waarvan slechts 22 aan nalatigheid of onervarendheid der bestellers warjn toe te schrijven 850 millioen brieven dat is ongeveer 170 stuk per hoofd worden jaarlijks te Londen ter post bezorgd Daaronder zijn 40 pot stadsbrieven 50 pet voor de provinciéii en 10 pet voor het buitenland Van 6 tot 16 maal worden do brievenbussen naar gelang der richting gelicht Do bussen kunnen lo zamen 1940000 briefpostzendingen inhouden Do verhouding der handels en faniiliobrievon op het gezamenlijk aantal is zeer verschillend in de verschillende stadsdeelen In de City zijn 83 pel van alle brieven handelsbrieven in het Oxforddistrict is de verhouding juist andersom daar 80 pet van alle zendingen tot do familie correspondentie behooren In bet Witochapol district ia het getal beide correspondentiesoorten naganoeg gelijk Hetzelfde onderscheid valt op te merken in de deelneming der verschillende districten aan helpostverkeer Het uitgebreide Oost district bet grootste van Londen met zijne overhoersohend arme on onbeschaafde bevolking verzendt wekelijksoh slechts 190 840 brieven per Engelsche vierkante mijl ter post terwijl het Zuidoostdislrict 411 902 op de vierkante ragl en het West district 1 076 072 stuks brieven wekelijks verzouden Eene eigenaardige fi uur inder do 5820 Lnndensohe bestellers is de river postman die zijn beroep uitoefent op de Theems Hem is de boslellini der brieven op de in de Theems unkereade schepen op edragen Half als poitbeambte half als schipper gekleed scheept hij zich s ochtends te 8 ure aan de Customhouse quay op zijne loot in om voorzichtig tusschen de schepen en de kleine rivierbootjes door te roeien hier en daar brieven ufgeveade en andere ter verzending aannemende Hel ambt van river postman bevindt zicli sedert meerdere geslachten in dozelfdo familie De grootvader van den tegenwoordigen postbode bezat het ambt reeds onder de regeering van George III v Baitenlandscb Overzicht Men verzekert dat de Engelsche mijnwerkers niet van plan zijn de werkstaking langer dan een week te doen duren Hel voorstel om do slnko 14 dagun te doen aanhouden zal zoo sterk mogelijk bestreden worden Overigens is iu den toestand geenerloi verandering gekomen Er heerschl onder de Bntsche liberalen groote vreugde over deu uilslag der verkiezingen voor de Londensche County Council die hun stoutste verwachtingen verre overtreft Hoewel de bg do wet van 1888 ingevoerde graafschapsradeu louter administratieve lichamen zijn en de politiek ook bij de perste verkiezingen met mode te sproken had heeft zij ditmaal haar stem bij de verkiezingen lo Londen duidelijk laten hooren Terwijl bij de stemming iu 1889 de candidaten eenvoudig als progressisten en gematigden optraden naar gelang zij voor of legen uitbreiding van hot Iramwaynet gas of waterleiding wareu zonder aan tram gas of water een politieke kleur toe te kennen spoelde thans de pohtiek een hoofdrol De progressiston mot nadruk zich voor ingrijpende maatregelen in bel admiuisiralief bestuur verklarend legden onomwonden hun syraphatie voor het staatkundig programma van Gladstone aan den dag de Moderates kwamen niet meer openlijk voor hun instemming met de conservatieven uit zoodat deze verkiezing ten slotte het karakter verkreeg van een govocbl tnsschen liberalen en uuiooisleii Gelijk hierboven gezegd do eersten bezitten alle roden tol tevredenheid over den uitslag In do County Council van 1889 zalen 71 progressisten en 47 gematigden in de nieuwe zullen plaats nemen 83 progressisten en 35 Moderates zooilal de meerderheid der eersten lan 24 op 48 is gestegen verdubbeld aldus Wanneer nu de nieuwe Aldermen de helft der ouden moet aftreden worden gekozen evenals te voren uil do talrijkste pang dan zal de nieuwe graafschapsraad bestaan uil 102 progressisten en 35 gematigden een meerderheid van 70 of meer dan 3 tegen I Deze overwinning is inderdaad schitterend Zg verkrijgt nog bijzondere beteekenis met het oog op de asustaaiide algemeeue verkiezingen voor het parlement Londen is tol heden hel bolwerk der conservatieven gebleven Beteekent de uitspr iak der Londeusche kiezers op Zaterdag 11 een wijziging in hun politieke overtuiging Op deze vraag blijft men het antwoord schuldig De hberaleu zelve waarschuwen om de waarde der verkiezingen voor de Londensche County Council niet Ie overschatten daar de kiezers voor de graafsohapsrailen niet dezelfde zijn als voor het parlement Onder meer bezitten ongehuwde vrouwen eu weduwen in Engeland hel slemrecht voor do County Concils wal zij voor de wolgevoude vergadering nog niet hebben veroverd Maar moge de uitslag van Zaterd ig 11 ook niet een geheel juisloü maatstaf geven voor ue aanstaande parlementaire verkiezingen ongetwijfeld mogen do aanhangers tan Gladstone dit resultaat toegevoegd aan de talrijke partieele verkiezingen als een nieuw gunstig voorieeken beschouwen voor de zwenking welko in hel kiezerkorps te hunnen gunste heeft plaats gevonden De werkeloosheid en nooddruft in groote steden bij het einde van den winter wekken innige deelneming en medelijden maar zijn deze niet voor een goed deel misplaatst of overdreven Men zou hot haast gaan besluiten uil hetgeen een corre spondent van de Times mededeelt over den toestand te Weenen waar de muergegueden in weinige dagen tijds niet minder dan 100 000 florijnen gaven voor do werkloozen en bohoefligen Niet altijd zegt de correspondent bereikt de ondersteuning hen die haar het meest behoeven ec hol blijkt meer en meer dal verscheidene arbeiders liever werkloos blijven om van de giften mede te gemeten dan er een aansporing tol arbeid in te zien Verschillende groote fabrieken konden geen handen vinden waar zij die noodig hadden Een der grootste fabrieken kon 200 werklieden plaatsen maar slaagde er met moeite in oen veertigtal bijeen te krggen Do Donau stoomvaarlmaatschappg doet vergeefsche moeite haar personeel voltallig te maken en zelfs voor de sneeuwopruiming komen z ch geen werkloozen aanmel len terwijl dat werk toch met 1 florijn per dag wordt betaald Een groot aantal kaartjes voor de gaarkeukens bleef ongebruikt en