Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1892

i892 Zaterdag 12 Maart N 4782 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Ontstreken Oq iDzeadipg vau advertentlöa kan geschieden tot ddq oor des namiddags van den dag der uitgave Burgerschool te Schiedam Ue heer C M van Wijngaarden alhier komt voor als No 2 bij den maandolykschen medaille wedstrijd der sohorpschuttersvereeniïing Kotterdam De heer K A van dor Weide te Apeldoorn heeft eene circulaire verzonden waarip hy zijne landgenooten verzoekt bet huldeblijk aan H K H Sophia groothertogin van Saxen Weimar ter gelegenheid vnn haar gouden huwelijksfeest te dnon bestaan uit een geldelijke bijdrage aan de verdrukte Friesche gemeenten Do m t meldt nader dat de heer J G de Groot directeur der Nederlandsohe Opera door zijn gezelschap in Mei a s te Antwerpen Brussel en Geut Lohengrin zal doen opvoeren ook is hij volgens dat blad voor eene opvoering in Londen fai onderhandeling De einnexame is der Hoogere Bar ftrlcholen Voor de provincie Zuid Holland zullen in 1892 worden gehouden te Delft Tot ledeu der oo psie zijn door don Commissaris der Koningin benoemd de hoeren J Brals voorzitter directeur der Hoogere Burgerschool te Delft N van Kok en 3 V Haverman leeraren aan de Hoogere Burgelschool te s Gravenbage mr W M H Boers en K F Haasten leeraren aan de Hoogere Burgerschool te llotterdam P M V Van de Kivicre en dr i Eomonij leeraar aau de Hoogere Burgerschool te Dordrecht 1 Coelingh lueraar aan de Hoogere Burgerschool te Delft A Langerhuizen van Uven en dr H A W Speekman leeraren aan de Hoogere Burgerschool t Gouda A Pecustra eu N van Milligeii leeraren aan de Hoogere Burgerschool te Gorinchem A A Beekman directeur en G Walch Wz leeraar aan de Hoogere Naar hel Fratitch TWKEDE GKDKBLTK I 28 Bleven zij te Parij dan zouden t j noodzakelgk gebonden zijn aan oude gewoonten die bij hun nieuwe positie niet m er pasteu en aan kennissen die nooit heel aangenaam waren geweest maar nu bepaald lastig werden Sommige bezoeker die in de me de l Abrouvoir werden ontvangen zouden op den b ulevard Haussman meer dan hinderlijk zijn Dezo reclenen een vuor oen met grooto voorzichligheid te berfio gebracht hadden mevrouw Barinc overtuigd en na de eerste opwelling van onwil be on zij ook langzamerhand too te geven dat het leven op een kasteel zijn eigenaardige genoegelijkueden heeft t stond toch wel deftig zich in een landauer naar de mis te laten rijden terwijl de kerk vlak nij was en een plaats in te nemen op de eerebank twas niet onaardig zijn vrienden to Parijs en zalm te kunnen zenilen uit haar eigen vischwa m een lamsbout van haar eigen schapen artisjok ntiuaoken trekken meer en meer werkloozen uit de omatreken naar de stad De oorzaak ligt wollinbt niet rer De aociaaldemooratische partg doet alle moeite om te voorkomon dat de ontevredonheid der bedeelden vermindere In verschillende vergaderingen betoogde i dat de vrerkman niet geholpen is met een stuk biood maar het recht heeft zulke politieke rechten te eisoheu dat alle bedeeliug voorgoed onnoodig wordt Een dier vergaderingen werd door de politie ontbonden daar een der woordvoerders zgne rode besloot met de woorden weg met de regeenng 1 Dit ia zeker de beste manier om de maatschappy te verbeteren I Kindelgk begint er iets meer licht op te gaan over de staatsgreep van koning ieorgc Naast een brief in het Journai dei DebaU van zijn correspondent uit Athene die van den loop der gebeurtenis eeno uitvoeriger bescUryving geeft dan reeds uit de verschillende telegrammen van de eerste dagen dezer maand bekeud is schenk een particulier sohrgven aan de Bé orme van iemand die vroeger in Jriekenland gewoond heeft een duidelgker inzicht in den toestand en in de oorzaken dor crisis Wat de ooraaken der crisis betreft zegt desclirgver van den brief aan de Réjorme zeer beslist dat s Konings maatregel naar zijne overtuiging noodzakelyk was en de oenig mogelgkc Griekenland is zegt hij de prooi van de twee benden roofzieke politiekers maar teker is hrt dat de partij van Delyanuis de slechtste is van de twee Zg dankt hara meerderheid in de ICam r alleen hieraan dat zg in leugenachtige beloften en voarspiagelingen in kiesknoeierijen en vooral in het vleien van het chauvinisme der staatkundig volkomen ourgpe bevolking het van ile partij Trikoupis wini Afgescheiden van de onheerlijkheden welke er door de partgen aan het bewind gepleegd worden stemt bet financieel beheer van beider partij hierin overeen dat zg beide uitgaven doen boven de 6nancieele k rachten van het land torwijl Trikoupis echter te veel uitgeeft aan meesteuigds nuttige en dikwijls ook productieve openbare werken verspilt Delyannis het geld daarentegen in overeenstemming met zijue chauvinistische politiek aan leger en vloot Ten gevolge van het financieele wanbeheer it Griekenlands krediet totaal weg maar dtt behoefde als niets buitengewoons op ziel zelf nog niet den Koning tot een staatsgreep te nopen De doorslag gaven zegt de schrijver in de Ré orme diplomatieke redenen nl het streven van Delyannis door zijne partij gesteund tot annexatie van Kreta te geraken en met den formeelen eisch voor den dag te komen van overdracht van alle eilanden in den Aegeïschen archipel aan Griekenland De Koning stond dns niet slechts voor ei n linancioBl bankroet maar voor groote diplomatieke bezwaren daar do mogendheden s ellig voor geen maatregelen terugdeiuen zouden om aan alle annexatie neigingen van Griekenland desnoods met geweld den kop in te drukken en niet te gedoogen dat de Oosterache quaestie opnieuw aan de orde zou komen En daar de Koning vulgens de constitutie hot lecht heeft zijn ministerie te ontslaan en zeker kau zijn van den steun der partij van Trikoupis komt het mij voor zoo besluit de briefschrijver dat hij een initiatief genomen heeft waarmede men hem mag gelukwenschen Met deze mededeelingen is in overeenstemming het tot beden weinig verklaarbare feit dat s daags na den Griekschen staatsgreep de Times in een hoofdartikel in zeer krasse bewoordingen te keer ging tegen hpt Griekscbe chauvinisme en met geweld dreigde als btt neiging mocht toonen iten vrede te verstoren PETROLEUM N0TEEKIi GE Tan de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw I oco Tankfust ƒ 7 Maartlevering ƒ 6 90 April Mei Juni en Julilevering ƒ 6 80 Augustus levering ƒ 6 85 September temberOctober OctoberNovember en December levering 6 90 Zeilend 7 KARK T gERICHTBN Gouda lO Maart 1892 Daar de binnenvaart weder geheel gestremd is ging er in granen zeer weinig om Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer handel zeer vlug 24 a 26 s et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel zeer vlug 20 a 21 et per half K G Magere Biggen red aanvoer handel zeer vlug ƒ 0 90 a ƒ 25 per week Vette schapen weinig aanvoer handel van geen beteekenis Nuchtere kalveren goede aanvoer handel minder ƒ 4 a 7 Pokkalveron 9 ƒ U Aangevoerd 1 pkrtg kaas 2de Quai HM Boter veel aanroer handel redelgk Goeboter f I IO a f 1 80 per kilo Weiboter ƒ 0 90 i f 1 00 per kilo Burgerltjl e Stand GEBOREN 9 Maart Clasina ouders J Raapis en M van der Veer 10 Catharina Johanna ouders J Erberveld en E W Mulder OVERLEDEN 8 Maart J van Loon 17 m 9 D Verdoold 69 j U B Zinkhaan 8 m A de Jong 5 j 8 m GEHUWD 9 Maart A van Dam en J Stofberg H H Kok en K Snaterse Reeuwijk GEBOREN Leondort ouders C Schouten en J M van Hemert Zeventauizen GEBOREN Margaretha ouders H van der Beu en J Zwanenbeek Cornelis Klaas ouders H Verwij on D Tom Johannes ouders J Visser en D Visser GEHUWD S den Ouden en A Riedemans Moordrecbt GEBOREN Jacob ouders J Noomon en P VI Boom OVKKLEDEN G Kok 12 m M M Quivoog 18 m ADVERTENTI N Heden overleed onze liereling ADRIANA in den jeugdigen leeftgd ran 5 jaar en 6 maanden W K F 01 lONG J C D JONG DK BbPUN Gouda 9 Maart 1892 Bg eene nette iaqilie te Rotterdam van de P G bestaat gelegenheid Toor een of twee Jongelui die bet Gymnasium aldaar wenschen te bezoeken voor Kost jfnwoning en Uaiselgk Verkeeii Brieven fr lett A A bg den Boekh J M BREDÉE te RoUerdam Personen die geen werk hebben kunnen tgdelgk vast geld verdienen met rondbrengen van een Boekwerk Brieven franco onder no 2180 aan het bureau van dit blad TË HÜUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week f Adr 8 Bureau dezer Courant 303 STAATSLOTEN De Trekking begint Maandag 14 Maart a H LOTEN en Gedeelten van LOTEN zgn te bekomen bg de Collectrice Wed A C GOSIJ Gouwe C 59 bg de Vischmarkt Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKNAiN en Zn Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan Zoon Ti voJi Wintertuin Direction CARL PFLaGlNG Rotterdam Vrijdag Zaterdag en Zondag 13 MAART laatate optreden tegen 9 ure v h beroemde Rasso s Athleten Trio o Herkulische Eiercitiën b Het balanoeeren van een levend paard e Een origineele Muziek Uilvoering Diverse Orchest Leden en een pianiste bespelende een piano staande te zamen op een platform gedragen door Mr E A 88 0 Verder optreden v d 10 Arabieren en het geheele Specialiteiten Gezelschap AANVANG 8 unr ENTREE 76 Ct 50 Ct 25 Ct N B Gevolg gevende a h vereerend ve zoek van velen heeft de directie de Uitvoering van Rasso s Trio voor de pauzeering op het programma gezet teneinde nog met den Taatsten trein naar Gouda terog te reizen STËËMÖÏM Voortdurend in losging de lading Qrove Rulir KACHELEOLEN waaruit wg tot 75 Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in huil bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen Steeds in voorraad de Echte Belgische ANTHEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vulkachels ot ƒ 1 60 per H L 8MEE MACHINEKOLEN en COKES JAN PEmCE Co Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 10 Maart 1892 TR DE MARK BS vao Gebrs S EL AmsterdamVerkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gouwe P V 0ÜU8H00RN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bg M vas NAGTEGAAL J KOOLB Bodegraven bg M BAARS Boèkoop bg Oudêlwom bg M TOM Oudeieater W VERHOOREN Schoovhoven D db JONG A C FIJN VAM DRAADT k Wed F G VERDONK Probeert s v p 80UCH0N THEE No 3 k f 1 25 per kilo 500 GuUen betaleu wg aan hem Hie bij gebruik van Goldmano s Keiser Tand water ooit weder Tandpgn krijgt S GOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bij den l rog 1 f ZELDENRIJK e uitgave dezer Oouiaut gescbiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per dne maanden is 1 25 tranco per post 1 70 llzonderlgke Nommors VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA Il Maart 1892 Woenadag 16 Maart e k zal duor hui toout el teselscbap van Üebr tan I ier uit Amsterdam in de Sociëteit Ons Geiioej en worden opgevoerd hft blijspel Oom BrnaU fjesciireven naar den beroemden roman van Frits Kouter uU min Stromtid Dit stuk waarin de hoer Bii ot de hoofd eu titelrol vervult heeft in Amsterdam en elders groot succes gehad De gemoedelijke toon die daaruit spreekt de lachwekkende toouerlen die daarin voorkomen en de boeiende inhoud dedeu bet voel bijval genieten Dit is nu eens een stuk waar een huisvader gerustelijk zijn kroost kan medencroen daar er niets in voorkomt wat hunne jeugdige ooreu kan kivetsen Wy vestigen om een en ander gaarne de aandacht op deze voorstelling In de zitting der CJtrechtsche rechtbank van Woensdag heeft het O M by mpndtl van den subst nffloier mr N de Bidder eoMlasilf ijiromen in de vordering tot vaststelling van den sohadostaat in het proces van de moeder voogdes van den jeugdigen J Q Dorhout Mees een slachtoifer van het spoorwogongeluk bij Buinerwold op 2 Jan 1888 tegen de M t E V SS De conclusie strekte dat do vergoeding wegens verloren werkkracht en teleurgestelde verwachtingen zou worden bepaald in den vorm van eene jaarlijksche uitkeering levenslang waarvoor een bedrag van ƒ 8Ü0 i 1000 billyk is te achten Tot vaststelling va het bedrag der ergoedirig die moet worden uitgekeerd ais teg raoetkoming om te voorzien in de gevolgen van bet ongeluk voor den licbametijken on geestestoestand van den verminkte iiobt mr de Ridder nog nader onderzoek noodig om te komen tot het cijfer dat daarvoor per jaar zol moeten worden uitgekeerd hij concludeerde daarom FEUILLETON ken uit haar eigen moestuin bloemen uit haar eigen serres In den tijd van hun armoede had zij altijd en middel weten te bedenken om kleine geacüenken rond te deelen oen versoh ei viooltjes of oen takjo seringen uit haar tuintje een handwerk waaruit haar behoefte bleek om iets te geven nu had zg van alles voor de hand en kon z j zich zelve naar willekeur die genoegens verschaffen Wat zullen zg verwonderd zijn hé sprak lij tot Anie telkens wanneer het plan voor een of ander geschenk in haar opkwam Welk een genot als de antwoorden kwamen I En hoe trotsch gevoelde zij zich wanneer men schreef vóór bot eten van die lamsbout werkelijk niet geweten te hebben hoe een schaap eigenlijk smaakte Vandaar dat zq steeds meer vrede kreeg met een landgoe dat schapen en zalmen oplevorde Zoodra men van haar toestemming om Ie blijven zeker was was meu overal aan het work gedaanin de wijngaarden waar dt ploegen getrokken door vier krachtige ossen van Limousin den grooil outgounen in Ie paardenstalleu die tot koestal werden ingericht en in de weiiaiideu iiaar do motsolaars timmerliedon en loodgieters bezig waron do molkerij on do varkenskotteo te bouwen Hoewel de wijngaard nonit andors had opgebracht dan tamelijk slechten wijn uam zij to h de eerste plaats in in hot hart van den l oer eo i wijngaard i te hebben is de eerzucht van allen dio e tig geld I ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de eiseheres toe te laten te bewijzen welke en hoedanige kosten in de jaren 1889 1890 en 1891 zijn moeten aangewend worden voor de dagelijksche lichaamsbewegingen van den patient voor medisch toezicht en voor zijne bewegingen buiten de woning Subsidiair voor t geval dat een dergelijk onderzoek niet noodig micht worden geacht door de rechtbank concludeerde mr de Ridder dat de schadevergoeding zal worden bepaald op ƒ 2 154 17 wegens kosten van geneeskundige hulp tot aan den dag der dagvaarding en voorts op eene jaarlijksche uitkeering van ƒ 2200 levenslang telken jaro in de maand Januari Uitspraak over vier weken De Haagsche kantonreohier had gisteren een beslissing te geven in zake het door den Gemconieraad verordende verbod om zonder vergunning van den Burgemeester gedrukte stukken f p de openbare straat uit te veoten enz G letterzotter van beroep was nl gedagvaard ter zake dat hij den 8n Februari de bekende oproeping voor een meeting over rde Bloeéwet Bender de voreischte vergunning had uitgedeeld Gedaagde erkende met hi t verbod bekend te zjjn geweest maar betoogde dat art 7 der Grondwet hem het recht gaf zonder voorafgaand verlof producten der drukpers te verspreiden geen college of autoriteit had zeide hij het rocbt om de Grondwet te verkrachten Hot O M requireerde veroordeehng tot f 3 boete bewerende dat de Gemeenteraad de quaestie overwogen en beslist had na een philippica van het raadslid Van Raalte tegQn de verordening te hebben aangehoord G hield echter vol dat noch de Gemeenteraad loch de Ged Staten het recht hebben eeno verordening te maken of goed te keuren die in stryd is mot de Grondwet Daartegen had hij door zgue bezitten bij den eigenaar van een wijngaard te werken eu den op dat land getoelden wijn te drinken is de innigste wensch van den daglooner die niet meer verdient dan zijn dagelijks brood Zoodra hot omploegen begon En de boeren meenden dat mijnheer De SaintCrisleau geen ongelijk hart gehad met zyn broeder een verkwister te noemen Men moest immers niet wel bi het hoof l zijn om te denken dat er boter was te maken van de melk uit de uiers der koeien Als dat geen dwaasheid was wat was het dan Die dwaasheden echter kosten veel geld bij den landbouw dat weet ledeieen Niemand twijfelde er dan ook aan dat hot landgoed binnen weinige jaren weder onder den hamer zou worden gebracht Eu dan Welnu dan kon ieder er een stukje van krjjges en op de wedei vruclilba ir gemaakte landen zouden de nieuw geplante wijnstokken welig tieren II Voor den vader die van don ochtend tot cL n avond bij hei ploegen bouwen en in cereedheid bren en van machines toezieht hield vuor do m e taSummji