Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1892

lundeUng willen protesteeren ook omdat do aanplak i king van de oproepingsbiljetteu was geweigerd zoo der opgaaf van redenen Er stonden nog aniloro personen voor hettelfde feit terecht voor wie allen dezelfde boete werd gevorderd en die tioh allen benepen op de Grondwettige vrijheid van ilrukpcrs Uitspraak over acht dagen Uit de kolonie Curacao wordt van 17 Febr aan het Bil geschreven dnt op klaarlichten dag in het door schildwachten bewaakte fort Amsterdam de krijgskaa van het garnizoen die zich bevond in eene qzeren kist ten kantore van den In luit waarnemend kwartiermeestur Schotborgh is gestolen Ueze vond na een oogenblik afwezigheid met z jn sergeantachrgver terugkomende de deur en kist opengebroken De geheele som ƒ 8000 bestond uit bankbilletton van de Curacaosche Bank De directeur der bank maakte terstond bij trommelslag bekend dat alle billetten ter strmpeling moesten worden aangeboden en daar ze niet buiten de kolonie circuleeren en het publiek uit vrees voor moeielijkhedeu meewerkte was dit binnen weinige dagen afgeloopon En nu bleek dat het geheele in omloop zgnde bedrag van f 147 000 op enkele honderden guldens na met den stempel der eerlijkheid was voorzien Ziedaar een raadsel naar welks oplossing onze goe gemeente en ook de justitie ijverig zoekt Ëon der minst verwerpelijke gissingen houdt een naar Venezuela gedeserteerd koloniaal voor den hoofdpersoon een verloopen Duitsch student die zich bg vele families bail weten in te dringen vaak in burgerkleeding zich vertoonde en wien het daarom gcmakkelgk viel als passagier Ie klasse op eene Amerikaansche boot passage te erlangen In de zitting van den gemeenteraad van Siitard op 5 Maart jl De heer Dols heefl een voorstel ge laan tot het toekennen eener subsidie voor de stierenkeuring Voorzitter De provincialen weten goed wat ze doen pas zijn ze daarmee begonnen of u wilt het Wüer veranderen dat zijn maar vinten veer kenue dat allemaol waal en steuren us aan dig neit Geef doe het mer keel dat zeen eur bedoelingen De heer Dols Mijnheer de voorzitter wij moeten De voorzitter sprinet op grijpt zijnen stoel gooit dien achteruit en legt Ich schei oet ioh dub niks met dieh te maken ich schloet de kraam De heer Dols M de V ik heb u het woord gevraagd voor 2 puntan en u hebt geen recht de Tcrgadering te sluiten Gedraag u toch fatsoenlek Voorzitter Zie is gescbloten en blif geschloteo De heer Schrej Mijnheer de voorzitter u hebt ongelgk Ik heb geboord dat Zinken en ook Dols het woord hebben gevraagd Voorzilter Het is jao gelogec De heeren Dols en Zinken Wij verzoeken u de ver aderin2 opnieuw te openen Voorzitter Ich wil mit dae kaèl niks te make hnbbe dae kaèl dae het allied get Toch opent de voorzitter weer de vergadering onder groot spektakel De heer Verheggen Ik ben dat razen en schelden moe dat is eene schande mijnheer de voorzitter Hg verlaat de vergadering fie heer Van der Heigdeo was er al vroeger van doorgegaan der die het druk had met het verzenden van haar pakjes voor de dochter die zich grorig met schilderen bezighield waren de dagen snel voorbij gegaan het laatste gedeelte van April Hei en Juni waren verstreken zonder dat zij op het vliegen van den lijd veel acht hadden iceslageo Nu en dan evenwel kwam de vader terug op zijn belofte bij hun komst geda in om met Anie naar Biarritz te reizen maar altijd was het om er den datum van te verschuiven Eindelijk werd mevrouw Barinc boos Ik kan er knorrig om worden als ik bedenk dat mgn dochter op haar leeftijd nog nooit de zeeheeft gezien en dat er zoo lang wg hier zijn nogniet een paar da en zijn gevonden kunnen wordenom haar dit genoegen te venchafièn Is dat mijn echuld Anie ik roep je totgetuige Anie getuigde ten gnnst van haar vader Nu ik eenmaal zoo oud ben geworden zonderde zee ie zien komen eeu paar dagen meer of minder er ook niet op aan Maar het is een reis van nauwelijks anderhalf uur Kr werd bepaald dal men Zondag zou gaan om Maandag naar huis terug te koeren gedurende enkele uren kon hot oog van den meester bij het werk wel gemisl worden Ten einde te voorkomen dat Barinc wederom zou terugtrekken verklaarde mevrouW dat zij in Bg hel einde der vergadering De vooraitter e Arnoldts roepen tu gelijk Niks der van en Arnoldts voegt er bij ik vind dal een raadslid niet moest meewerken om eene veeverzekering te steunen die moet voor de stadskas zorgen en niet voor onderlinge verzekeringen Dat ile boer ziet waar hg met t ii vee blijft wat hoeft de Kaad mot den boer te maken f Ondertnsschen mankt de voorzitter nog wat gebaren en roept het is gesloten Inet dae kaèl ich gaon De heer Dols Adjuskus Gisteren had ts Amsterdam onder leiding van rar T M G Asser de de algomeona vergadering plaats van aandeelhouders in de Nederlandsche Klectriciieitsmaatschappij in liquidatie VerteKonwoordigd waren 672 aandeelen recht gevende op 142 st Do heer Tegelonberg las een verslag voor opgemaakt door den heer A W Krasnapolsky liquidateor der mantscbappg In dit verslag wordt du hjdcnsgeschiedenis der maatschappij uiteengezet van haar stichtingsjaar 1882 tot heden Behalve de vergeefsche pogingen om eene concessie te verkrggen van gemeentewege worilen daarin gereleveerd do ongunstige uitkomsten verkregen met de installaties om het café Krasnapolsky van eleottisch licht te voorzien en van daar uit ook do omgeving te bedienen De installatie achter hrt café bleek door de Soeitd électrique Edison te Pargs zoo slecht gemaakt tezgn dat bijna geheele vernieuwing van den aanleg en de geleidingen noodzakelgt werd die toen aan de firma Möhring k Co te Frankfort werd opgedragen Dat deze omstandigheden aan do Maatschappij belangrijke sommen hebben gekost zal een ieder begrgpen Gelukkig dat de maatschappg Krasnapolsky zich na voel onderhandelingen bereid verklaarde de installatie die meer dan het dubbele had gekost in haar geheel voor een bedrag van 66 000 over te nemen Hetzelfde slechte resultaat Als met het café Krasnapolsky hadden de pogingen te Rotterdam waar ook werd gewerkt ouder de leiding van ingenieurs uit Parijs Ook daar was de aanlog geheel onvoldoende en leverde om eeu voorbeeld te noemen de aanleg voor de verlichting van de Passage en omgeving eun v rlies op van 66 000 hetgeen hoofdzakelijk te wgteo was hieraan dat de installatie niet aan andoren kon worden overgedaan zooals liier bet geval was De andere aangewende pogingen o a do verlichting van het leosmuseum van het diorama der Hollandsche msnëgf Vlin Meritus te Schoveningen enz zijn wat bet finanoieels resultaat betreft bg slot van rekening ook verre van gunstig geweest Ten slotte wordt in het verslag goedkeuring gevraagd van de overgelegde liquidatierekening waaruit bigkt dat slechts 6360 ter verdeeling overblijft zgiide 6 70 per aandeel van 260 gulden Na breedvoerig discussie wordt de eindregeling der liquidatie in steminiug gebracht en aangenomen met 98 tegen 42 stemmen De heeren mrs Caroli Caliach en Leoni verzoeken aantoekeuing in de notulen van hun tegenstemmen en van de verklaring dat zij namens hunne laatgevers zich alle rechten voorbehouden De Zulpi Crt geeft het volgende uittreksel uit eeu brief van een gevangene uit de strafgevangenis te Groningen geval papa mocht verhinderd zgn hare dochter alleen naar Biarritz zou vergezellen Dat zult ge hiel doenl Waarom niet Omdat ge mij niet het genoegen zult willenbenemen de blgdschap van Anie la zien is hetniet het heerlijkste in dit leven te deelen in dovreugae van hen dis men lief heefl f Indien ge r zoo op gesteld zijt te genietenvan Anie s bigdschsp waarom hebt ge baar dievreugde dan niet reeds wat vroeger bereid Zondag dan of neen Zaterdag Werkelijk kwamen zij dan ook op den zoelen srhnonen namiddag van dien eerstvolgenden Zater dag te Biarritz aan en aan den arm van haar vader i daalde Anie langs het met lamarisboomen geplante grasveld naar de zee af Hier bleven zij een oogen i blik staan om rond Ie kijken en alle drie zetten zich neder op het door de ebbe steeds broeder wordende i strand Het was het gfwone baduur Tnsscheo de badkoetsen en de zee was een onophoudelijk heen en weer geloop van dames en kindoren in veelkleu riga costumes te midden van nieuwsgierigen die ben nakeken on die er op hun beurt zelven door hun uitheemsche gezichten bun elegantie of slordige in hei oog loopende of belachelijke toiletten even vreemdsoortig uitzagen dat alles vormde een drukte een beweging een geschuifel en een gewirwar dat bij tussclienpoozon werd afgubroken duor het geklots van den geregelden golfslag op het zand En dun vervolgens gaat het mg bier heel goed want ik heb nergens geen behoefte an en koude behoeven wg niet te Igden want do pijpen zgn altijd goed warm en werk iu overvloed en elen meer als ik op kan ik heb er uu nog pleizier in mijn leven bij als anders en daarbij allo dagen mijn verdiende loon eii uorgens voor te zorgen voor geeno schulden of huisolgke zakou want de schulden ziju nu allemaal voor mijn vrouw Voor de arrond reobtb te s Gravenbago had zich gisteren te verantwoorden M J den Hartigh zich ook valscholijk genoemd hebbende M J den Hartigh van Eek en zich noemende directeur van do Verzekering en Lanrlbouwmaatsoliappij lie Jiertteling ter zake dat hij op 28 Maart 1891 te Amsterdam in eene ter voldoening aan art 38 W v K ten overslaan van don aldaar gevestigdim notaris W K opgemaakte akte van oprichting der naaml venn Verzekering en Ijandmaatschappg de Eeratelmj te Arasterdam heefl doen opnemen de valsche opgave dat hg als monduling gemachtigds optrad van verschillende personen die do dagvaarding genoemd die een zeker aandeel in bet maatschappelijk kapitaal zouden hebben genomen en dat hij die valsolio opgaven heeft doen opnemen mot het oogmerk om die akte als ware die opgaven met do waarheid in ovoreenstomiuing te gebruiken voor inschrijving en o ienbaarmRking ingevolge art 3S W v K en om als directeur dier vennootschap in welke hoedanigheid hij volgens de akte van oprichting door de zoogenaamde veonooten zou zijn aangrsteld verbintenissen aan te gaan uit welk gebruik der akte nadeel kon ontstaon voor personen die voor de nakoming der met die vennoolscbap en met hem als haar directeur sangegana verbintenissen een waarborg meenden to bezitten io do koninklgko bewilliging voor de oprichting der vennootschap verkregen en dia althans in de bg die akte van oprichting opgegeven deelneming van daarbg genoemde personen als wier gemachtigde beklaagde was opgetreden een waarborg hadden kunnen hebben voor de nakoming van de verbintenissen wanneer die personen werkelijk in die vennootschap hadden deelgenomen Eu voorU dat hij opzettelijk van dis akte heeft gebruik gemaakt waaruit nadeel kan ontstaan en dat hij daartoe op SI Maart 1891 die akte heeft doen inschrgven in do daartoe bestemde registers ter griffie van de arrondiMementa r htbank te Amsterdam en medo hoeft doen opnemen in deStaattcourant van 8 Maart i891 Bg het verhoor van den eersten getuige den notaris door wion die akte gepasseerd was doed zich bet incident voor dal de subatituut oIRcier van justitie mr Van Butlingha Wiohers requireerde het uitvaardigen van een bevelsehrift tot het in beslag nemen van hot van valschheid verdachte stuk welke vordering echter door do rechtbank werd afgewezen Om nu maar dadelgk tot het meest belangwekkende deel van het getuigonrerhoot voor nel publiek te komen zg medegedeelil dat de Verzekering en Landbouwinaatschappg De Bertlelmgop i2 Jan 189 failliet ging en de curator in het failissemenl geen enkele bate in kas vond slaohls eeniga accepten waarop evenwel geen betaling was t verkrijgen Een reservefonds ontbrak mede de boeken waren vrg wel bggehoudon alloen frappeerde het den ourator dat er wat veel aan diversen was geboekt Nauwelijks weren zij ernigs oogenblikken gezeten toen twee jongelieden voorbij kwamen die een ooverschilligen blik wierpen op da lichte toiletten en da veelkleurige parasols De een was een knappje jonge man met een echt militaire houding do ander grooter met breedo schouders had oen klein fijngevormd gelaat dat sterk in tegenspraak was mat zgu krachtige spieren en hem deed gelijken op een Griekscben atheel naar de nieuwste mode gekleed Zoodra zij oen paar passen verder waren boog Barinc zich naar zgn vrouw en zijn dochter over Kapitein Sixte sprak hij Waar Hij duidde hen zoo goed hij kon aan Welke van de twee vroeg mevrouw Barinc Die met die militaire houding ziet hg erniet knap uit Ik vind den andere knapper antwoordde mevrouw En jij Anio hoe vind jij hom Ik heb hem niet aangekeken maar hij hoefteen flink figuur Waarom is hij niet in uniform vroeg mevrouw Hoe wil ik dat zeggen Hij gelijkt in t geheel niet op je broeder Dat is zoo zeker niet zijn baard is blond maar hij beert donker haar ITorit venolgd Ergo geld om aan de verzekerden to betalen was er niet De zoogenaamde diroctour Den Hartigh had bij de oprichting dur vennootschap hel baggalelletje van IBO ÜIIO ingobrnoht d w z aan aandeelen genomen Hoo hg aan die ƒ 150 000 in montant zou komen bleef evenwel voor do rechtbank in het duister evenals zoovoel meer want beklaagde verschool zich heden achter zgne mede directeur Dorrestein door hem later gereolitulijk in zijne belrokkiiig geschorst die thans echter iu AiLerikti zit Dit bleek eviinwel dat hel door de iuspecteurs I gestorte geld verdwenen was on dit was nog zoo gef ring niet want de monsohen moesten ƒ 500 als waarborgsom ileponeeron ƒ 7750 waren langs dien weg ingerekend evenzoo ƒ 3d50 aan preraien Vroegen de agenton later hun borgtocht terug dan ontvingen zij daarvoor in plaats waardoloozo aandeelen Die Dorrestein echter had alles op zijn geweten Door hem was het passeeren dor akte verzocht en zooveel moer gedaan wat beklaagde thans blijkens de dagvaarding wordt ten Uiste gelegd Uil het verhoor van de zoogenaamde aandeelhouders bleek evenwel dal door Den Hartigh de aandeelen waren toegezonden en wal nog mooier was voor die aandeelen haddon do monsohen geen cent behoeven te storten Hot was oeu cadeautje Toch was r een maar tje bij dat cadeautje want zonder dal de menschen het wisten prijkten hunne namon als aandeelhouders van de Eentelimj in de Staakcourant van 8 Maart 1891 Zij ontkenden evenwel pertinent ooit aandeelen genomen la hebben of beklaagde te hebben gomachtigd hen als aandeelhouders te noemen Do StaaUcourant waarin hunne namen voorkwamen was hun ook niet toegezonden Voor do zqoveolste maal bleek heden hoo govaarIgk het is zonder onderzoek op advertenties in de bladen af to gaan waarin hoog van verzekeringmaatschappijen wordt opgegeven of naar betrekkingen te solliciteoren bij dergelijke maatschappijen waarvoor borgstellingen worden gevorderd Voor De Bersteling worden bij voorkeur oerstelingen in het verzekoringsbedrijf als inspecteur gevraagd Do menschen beai twüordden dnu niet aan de verwaohtiag werden ontslagen en kregen steeds in plaats van hun borgstalling wsnrdeloozo aundeolun terug of zij er medo ingenomen wnrtn of niet on ivaren aandeelhouders van de zoo blooienile vorzokeringmaalschappg die duizondoü winst zou afwerpen als men maar geduld bad om er op te waohlon Hel verder getuigenverhoor loonde aan dat men hier mat eene zwendelarg op groole schaal te doen fcad en wel eene dia reeds jaren scheen o zijn toegepast De notaris Pollones te Amsterdam o a had het passeoren dor akte geweigerd op grond van iugewonnelï inlichtingen te Utrecht hol vroegere terrein van operatie dat na afmaaiing verwitsehl werd legen Amsterdam en Den Haag Het was eigenlijk trourig om la hooren hoe de over het algemeen minder ontwikkelde menschen meest uit don boorunslnnd er in geloopen waren en onwillekeurig vraagt men zich af hoe kunnen de menschen z66 licbtgeloovig zgn Eén getuige wonende te Amsterdam was zelfs totaal ongelukkig gemaakt door de zwendelaars had zijne goed beklante nering moeten vorkoopen en was geheel aan lager wal Als men nu nog woel dat eeu der aandeelhouders commissaris was geworden op verzoek van de directie alleen om is bij dat grappie van het passeeren vnn die akte te zijn en als tgdelijk mede directeur ongeveer lUO aandeelen van ƒ 000 toekende zonder zich eenige rakotschap Ie geven of te kunnen geven van hetgeen hij deed kan men wol nagaan hoe het bestuur der uaamloozo vennootschap De Eertteling er uitzag Het openbaar ministerie ischte 6 jaar gevangenisstraf De Tijd meldt Tot ons leedwezen vernemen wij dat het publiek zich gisteren bij de begrafenis van den oud slrgder den heer Ouihuis te Amsterdam voor on op hel kerkhof ergerlgk gedragen heeft Terwijl hel Igk nog in de kapel stond konden slechts met groole moeitu twee Igken door het Genootschap van Barmhartigheid de laan worden ingodragou en achter da bedroefde familiën drong oen bandelooze hoasaodo hoop onder hal dabiteeron van hi hal en heden nuxle op hot kerkhof zich schuldig makende aan bablndigheden als het vernielen van gedachtenissen welke 0 i de graven lagen enz Do poliiie die den troep wilde tegenhouden gertiakto onder den voet en kwam slechts met guhavenda kloen n weder vrij Hot grouw heeft de hekJMi verbroken en zelfs do hengsels meegenomen IJ BHiaakl onze berichtgever de opmerking dal w begrafenis on zouals dio van don heer Outhuis welke voor de volksmassa eene buitengewone aantrekkelijkheid hebben voorlaan geraden zul zijn dat de overlieid kraolitigo maatregelen neme om dergelijke stuiteudo tooneelen te voorkomen Men hoort het vaak grooten mannen als verdienste aanrekenen dat zij self raade zijn Maar nowoonlijk schenkt men weinig aaudacht aan het fait dal er ook vele selfmade vrouwen gowoest zijn Guwoonlijk is er slechts bij mannen sprake dat deze zich door eigen kracht eene positie in de maatsch ppij scheppen Doch or zijn ook een aantal vrouwen die dat dedon en onder do velen treden do volgende in het bijzonder op den voorgrond Sarah Bernhardt was in hare jeugd leerlinge bij eene modemaaksier Adelaide Nillson is kindermeid geweest Miss Braddon de bekende Engelsche schrgfster van een groot tianlal romang was vroeger aan een tooneelgezolschap verbonden ilat nlle kleine steden bereisde Mrs Langbry tie om haar schoonheid vooral zoo vermaarde tooneelspeelster is de dochter van een eenvoudig nrra dorpspredikant Do beroemde Fransche actrice Rachel heeft oenzeer treurige jeugd gehad Bijna half dood vanhonger en koude uitgeput door ellende spoelde zijin do strnlon op de tambourijn Christina Nillsoii werd uit armo boerenouders in Zweden golio en Jenny Linil eveneens eene Zweedscho was de dochter van een kostschoolhoiidores Do vader van Minnie Hauck was een Duitsoher en schoenmoker van beroep Natuurlijk was do man verre van rijk Minnie s stem trok de opmerkzaamheid van een der rijkste mannen van New York die zich barer aantrok en hare goheelo opvoeding on muzikale opleiding bekostigde Eun vrouw echter dio Rroote historische vermaardheid heefl gekregen nl Jeanne d Arc hoedde in baar jeugd de varkens Omtrent don toestond te Beets Fr schrijft men aan t Nieuws van den dag Uw correspondent Geachte Redactie ging Maandagmorgen met de hb Tooring en Bouwer op weg om nu hier dan daar df houten en rieten huisjes te betreden van de bewoners inlichtingen in te winnen en eindelijk de huismoeders Ie verblijden mot oen weekgeld Nooit zal ik dezen dag vergoten Do opgetogen oudjes in wier oogen tranen van dankbaarheid schitterden hun hartelijke dankbetuigingen zij zullen mg altijd bijblijven evenala do tooneelen van armoede CD ontbering die ik opnieuw aanschouwde t Was mijn plan slechts een korte mododeoling te zenden maar do dag van s morgens 1 0 tot s avonds 6 uur in het veld was zdó rijk aan ondervinding enz dal een klein verslag daarvan te verkiezen is boven een bescheiilen berichtje Het eerste bezoek gold het feaw van den 60 jarigen lurfmaker K beslaande uil 10 personen K is oen ijverig best lurfmaker hij had 33 jaren turf gemaakt voor den vervenor J de B die hom met Nieuwjaar don winkel had opgezegd om welke redenen wist hg niet daar hij Itijd zijn plicht gedaan had dit jaar had hij nSg 600 roeden turf drooggemaakt Hij had thans ƒ 27 schuld wegens eetwaar Sinds Nieuwjaar had dit eoain honger en ellende geleden in plaats van brood had man sneden rauwe koolrapen hot middagmaal bestond uil bevroren aardappelen Bij armvoogdon wilde men niol vragen omdat K vroeger eens door dezen was afgewezen De woning was een hout doch schoon en netjes iBoar de bedden waren slecht Van versobooniiig was geen sprake evenmin van verwisseling van onderkleeding bij de kinderen Lakens dekens kl oding waren hier noodig Do commissie stelde K 10 ter hand om daarvoor voor zijn talrijk gezin mondbehoeften in te koopon Moohl later de commissie kleoren enz inkoopen dan zal ook dit gezin bedacht worden Gezin van don lossen arbeider S v d D beslannde u t ouders 35 jaar oud met 4 kindoren Steènen huisje schoon als brand Onderhoud van armvoogden was per week 1 26 plm 8 broodon dat voor dit gezin ontoereikend was Een vriend had hen geholpen aan eetwaren enz de daardoor gemaakte schuld bedroeg ƒ 36 Ligging en nachtbedekking treurig van verschooning der kinderengeen sprake Moot do onderkleeding gewassen worden dan legt men de kinderen zoo lang ontkleed tebed Do ooramissio gaf 6 voor eetwaren Gezin G D 43 jaar mol vrouw en 7 kindoren Hui e en inboedel zoor slecht Geen hulpvan armvoogdep on geen cent schuld ook niol bijden veenbaas Als de commissie uiot ondersteundhad dan wara geen uitkomst gekomen men was Iefier ergeu hulp te vragen Liggingr en verschooning uiterst sobr De commissie gaf f 7 60 voor eetwaren 4 Gezin B do N 54 jaar vrouw met S groote kinderen van welke een verlamd Do commissiemeende hier een ernstig waarschuwend woord temoeten laten hooren Zij wees er in kalme bewoordingen op hoeveel in hel afgeloopeii jnav verdiendwas nl ƒ 545 een som die wanneer met overleg gehandeld ord voldoendeiWn om als arbeider te leven Die woordeu op waardige wijze gesproken maakten indruk vooral toen vader en moeder voorgehouden word hoe het gaan zou wanueer do oude dag kwam de kinderen gingen trouwen enz De commissie gaf ƒ 6 er aan toevoegende dat naar zij lioopto deze gave do eerste en de laatste zou behoeven lo zijn Woning goed schoon beddegoed en verschooning vrij goed 6 Hol gezin van den 68 jarigen E H en vrouw vormde het tegendeel van hel vorige gezin Het waren krasse oudjes tol vóór 4 jaren had deze brave kerel no gemeentobelasting ƒ 6 betaald nu behoefde dat gelukkig niet meer Verleden jaar had dit gezin ƒ 181 verdiend met Nieuwjaar had hg ƒ 16 van den baas gekregen sedert 6 weken was de krasse oude man voor de armvoogden aan het klompenmaken waarmede hij per week circa ƒ 1 75 door elkaar verdiende pi 2 broeden Honger had dit oppassende gezin niet geleden schuld had het geen cent do Zondagsche kleeron hingen nog in de kast om als t noodig was nog knap voor den dag te komen Do daagsche kleederon waren minnetjes het bed kon ook wel beter en men zou dit gezin in de wolken stek in met een paar nieuwe broeken en rokken Do laatste aardappelen waren juist s middags opgegeten De commissie gaf aan deze kranige oudjes 3 guldoD 6 A K vrouw met 6 kinderen Geen eetwarengeen geld Van 1 Jan af krijgt dit gezin ƒ 1 50 por week onderhoudt pi 4 brooden Bedstedengoed maar dekking slecht een deken op elke bedstede Als het koud is slapen de 6 kinderen bij elkaar in éon legersledu onder zakken kleederon en twee dunne dekens Verschooning der kinderen slecht van Zondagsche klooren is geen sprake 7 J S 42 jaar vrouw en drie kinderen verblijf houdende in oen hut zoo laaz dal we binnenmoesten kruipen Dit gezin krijgt bedeeling 1 60 per week pi 3 brooden Alle leden van dil gezin slapen in éeno kleine bedstede met riet gedekt 1 Eigen schuld is in de oogen der oommissie en dew kent haar volkje niet vreemd aan den deorniswaardigen toestand van dit gezin on S moest een flinke vermaning aanbooren omdat t inet hem wel anders kon Hier ontbrak alles huisraad kleeding boddegoed enz daarenboven toonde de bul goon reinheid Integendeel De commissie gaf S f 2 60 als gift in eens eu don raad dil jaar van zijne verdioosteu iets bg dan baas Ie laten staan voor den winlor 8 W B 70 jaar met vrouw De laatste rijstwa s middags gonuttig I Het was in do bonten woning rein ais zilver De oudjes hadden de eerste veenspecie te Beets lot turf gomaakt heel veel werk was door hen gedaan Nu de oude dag gekomen was noodzaakte de lijd hen hulp te vragen aan de armvoogdon die hun per week ƒ 1 26 pi 2 brooden gaven Don geheolen winlor haddon deze oudjes op stroo mol een deken geslapen Do kleerkast was geheel lediir wat men bad bad men aan het Igf Terwgl we hier waren en aan B ƒ 2 50 uitreikten om eetwaren te koopen kwam een jeugdige buurman binnen dio ook zijn nood klaagde hg kon zijn kroost geen aten gevun van hetgeen de armvoogdon hem gaven Hij verzocht dar commissie te zijnon huize een kijkje te nemen De lijd ontbrak daarvoor nu We bezochten nog J M 33 jaar vrouw en 4 kinderen K M vrouw met 4 kindoron K M vrouw mol 4 kinderen R v d D vrouw mot 4 kinderen waar de toestand overal dezelfde was armoede aan eetwaren beddegoed en kleediog sober Aan iedor dezer gezinnen werd f 6 uitgereikt t Liep tegen den avond toen we hel woonbok van don 32 jarigon J de G binnentraden met hem door drie zusters van 38 29 en 22 jaar bewoond De woning was laag popperig maar no es De huishouding was er echter niet geregeld De commissie nam do leden a faire en oordeelde dat het boter ware hier bons voor eetwaren dan geld uit te deolen Nog geen Vg armen hadden we bezocht do avond bolelle oas de anderen te bezoeken Onder den indruk van een eu ander keerde ik naar huis terug ik had armoede en lijdon gozien maar daariegenovor de handoliqgejj der commissieloden die het hardt lot verznchtléTn door woord en daad aanmoedigden om boter te worden waar eigen schuld medo oorzaak was van do ellende en bemoedigende woorden spraken lot die kranige oudjes wien zoo te leven al te zwaar viel Zulk een commissie is in den edel ten zin dos woords weldadig Zij deed mij een verzoek nl aan de lezi rs en lezerossoo van het Nianm garen in geld Ie vragen