Goudsche Courant, maandag 14 maart 1892

JW=1lf Naandag 14 Naart I89S N 478 3 60UDSCHE COUHANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDzending Tan advertontlèn kan gesoUeden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave A i70 W BEGEER AJ71 Ontvanffen eene ruime Collectie Marmer 03i3rz Brons en Cuivre PEUDULES ean CO CrE= BS zoowel in LagfC als Hoogde Prijzen alsook alle soorten van llorloglëii Ueparatien aan alle soorten van Uurwerk worden ten spoedig ste uitg evoerd RUAI PELIElN en HOLM s en staalhoudende Quina Laroche is de meest krachtige en vernterkende KINA WJJJI aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekrootid met Gouden Medaille Verkrijgbaar in flacons a l i 0 en I KHAEPBLIMN HOLM Apothekers Zeist Dep6t te iouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorhenn C Thib De D TA1LPRUZË van fi tams licio f im f m 0 52 o 27t C J van Houten Zoon voor aankoop ook van kleediosj en bcdilegoed f om afpiedrafsen kleeren enz te zenden aan het adrea van den heer H Toormg lid der commissie verrener to Beets Naasl levensmiddelea veraohooning voor kleintjes en bed de zindelgke huismoeders te Beest ïuUen juichen over oen en ander eu ik hoop getuige te sijn van het aantrekken der nieuwe pakjes door de arme maar tooh loo lieve kinderljes der Bcetsler arbeidcrsbevolkin Bultenlandscb Overzicht In den Duitscheu Rykada werd beraadslaagdover het voorstel dor conaorvatieven tot verhoogingder rechten op tabak Voor dat voorstel verklaardenxich do beide conservatieve partijen het grootste deel vaii het Centrum on een klein deel der aatio naalliberaleu De stemmiuij zal later plaats hebben De Minister van Financien Von MaUzahu verklaarde dat de Regeering het voorstel ioa ondensoekon indien het werd aangenomen maar hij kon metzeggen welke atellmg de Hegeeriug alsdan zou innemen Chamberlain hield Dinsdag als gast der Liberal ünton Club bij eenen maaltijd in het Criterion restaurant eeoe redevoering over do uitzichten der unionistische party bij de stembus Kg beschouwde die uitzichten mits de conservatieve kiezera aan hunne Tam getrouw bleven als het tegniideel vaa hopeloos en achtte het waarschijnlijk dat de naderende algemeene verkiezing aau de liberale tegenstandeis vap Gladstone s Komeruie politiok eenen phalanx zou verïekeren sterk genoeg om de zaak aan elke zij zi 1 juijtl il uiden met goed gevolg te blijven verdedigen Voorts dee l hij nogmaals uitkomen dat zijne partij geen enkel der liberale beginselen door du Gladstonianen voorgestaan ooit verloochend had of wilde verloochenen zij verachilde van de Gladstoniaaeu op slechts één punt namelgk waar het gold de handhaving van de éénheid des Kgka eu des Parlemeuts Hg klaagde dat de Gladsloniauen bezig waren blindelicga het hoofd ie bulged voor al de eischen der lersche partij en dat zij zelfs bereid scii 011 tot het prijsgeven van het oppersto Rijksgezag tegenover hot voorgestelde Parlement te Dublin Blijkens de mededeelicgan van den correspondent der Daily Nmi in Lancashire drukt de thans zoo buitensporig opgedreven prijs der steenkolen ook daar het ergst op de minder gegoede bevolking Van al de gemaakte winsten echter vloeit er geen cent in de ukken der mijnwerkers Al het voordeel wordt opgestreken door tusscheopersoneu slijters en kleinhandelaars Het opmerkelijke vau den toestand ia voorts dat het werkvolk geene gnef hoegenaamd eeft tegen de mijn bezitters Wèl echter schijnen zij volgens den berichtgever vast besloten out tot den dood too zich te verzetten tegen elke loousvermindering hoe ook later de koledprijzeu later ook weer mogen dalen De politieke partij van Mercier in Quebec ts geheel verslagen Van 73 zeteU in de Kamer van Afgevaardigdenzijn er 52 door de conservatieven 17 door de liberalen en 1 door de onafhankelijken gewonnen en de vernedering is voltooid door den procureurgeneraal die een bevel tut inbechtenisueming tegen den afgezettea miuisiei Mercier en zijne vroegere ambtgcnooten heeft uitgevaardigd Het heeft dus niet gebaat dat Merrier op het laatste oogenblik zijn plaats als kandidaat alstood aan Irvine oen vroegeren leider de partij De bevolking heeft hem met groote meerderheid in het ongelijk gesteld en daarentegen een votum van vertrouwen gegeven aan den luitenant gouverneur die Mereier afzette en daarmede in zeker opzicht aan het moederland In Engeland wekt daarom le overn inning der conservatieven groote tevredinheid Ken schrijver in de Zweedsche AftmposUm gelooft oen oploesing voor het geschil tussehen Noorwegen un den koning van ZneAen op het spoor te zijn Hij bevoelt aan de beslissing aan een huitenlandsohe mogendheid bijv Duitschland op te dragen De Noordsche dichter Bjorne Bjomson leider der radicale partij die door sommigen de aanstaande president der Noordsche republiek genoemd wordt ijvert intusschen met alle kracht voor de ontbiuding der Scandinavische Unie en tot aitroepmg dor repuiiliek In do Ferdma Gany schrijft hij dat nu ook do vrijzinnige Zweedsche bladen zich verzetten togen den eisch van den Noorscben miniaterpreaident Steeu ten opzichte van de consulaatsquaestie de scheiding der beule landen de eenige uitweg ia De uiterste liiikorfracties in de Fraasche Kamer vau Afgevaardigden hebben besloten een republikeiDScfa railicaal socialistiache partij te vormen Aan eene commissie is opgedragen het programma der uieui e partij va t te stellen Cj Lia Snelpersdruk van A BRiNKtitN feZooN PETROLKUM OTEEKI GE van de Makelaars Oaotzl ar k Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden flauw 1 000 Taukfuat ƒ 8 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 Maartlevering ƒ 6 86 April Mei Juni en Julilevering f 6 75 Augustus levering ƒ 6 80 September temberOctober OctoberNovomber oii December levering B SO Burgerlijke Stand Moordrecht GEBORKN Maria ouders J Slobbe en M Schouten Maarten Arie ouders A Verboom eu M Palsgraaf ADVERTENTIËN Mevrouw van NIJMEGEN SCHONEGEVEL vraagt een Kindermeisje Mevrouw KORTENOEVER Wacbtelatraat vraagt 1 MEI eeae TE HUUR aangeboden een Benedenhuis Quiina Laroche zijn per V Kg per V Kg a ƒ 1 30 per week Adres Bureau deaer Courant STEENKOLEN Voortdurend in leasing de lading Grove Riüir KACHELHOLEN waaruit wg tot 73 Cent per II L contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits by 2 of meer H L gelgk genomen Bteeds in voorraad de Echte Belgische ANTÏÏEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vnlkachels ot ƒ 1 60 per H L 8MEE MACHINEKOLEN en COKES JM PHIirCE Co Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 11 Maart 1892 Uit Ie band te koop EEN Broodbakkerij met Bovenwoning verhuurd voor 175 s jaars waaraan een groote marktdagnering verbonden is en voor veel uitbreiding vatbaar Koopsom f 9000 per Vs Kg per Vi Kg bus Te bevragen bg den Eigenaar D J vas VREIIMINGEN Korte Tiendeweg D No 6 iouda I Da uitgave dezer Ooarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs pei drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 üsoaderlgke Nommers VlJF CENTEN m de e Courant behoort een B jvoeggel BINNENLANËC GOUDA 12 Maart 1892 Bij kou besluit run 11 Maart is goedgekeurd dat aan Cr A Haenljens Dekker burgemeester van de gemeenten Hekeiulorp Lange Ruige Weide eu Fapekop op verroek eervol outslag is verleend ala secretaris dier gemeenten By den heer Alberti secretaris der commissie voor de noodlijdenden te Beets is ontrangeo f 1000 van Hare Majesteit de Koningin en 600 van H M de Koningin Begentes Bij die oommissie is ook uit Gouda eene gift van ƒ 1000 ontvangen In aansluiting aan vroegere berichten daaromtrent in ons blad kunnen wy thans mededeelen dat door Gedeputeerde Staten van Zuidholland de vroeger bepaalde termyu van afsluiting der vaart door het beweegbaar gedeelte der spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda ten beborve van de onvermijdelyk geworden vernieuwing van gezegd deel dier brug veranderd is in dirn van 1 Juni tot 16 Juli en dat tevens bij die resolutie aan de spoorwegmaatschappij twee verplichtingen als voorwaarilon der afsluiting zijn opgelega van welker vervulling uit een hernieuwd onderzoek de mogelijkheid is gebluken Die verplichtingen zijn 1 dat door de Maatschappij tijdens de afsluiting van de to vernieuwen dranibrug gedurende minstens 6 i uur in het etmaal tan de schepen die de Mallegattluis kunnen passeeren eene vrije doorvaart met taanden mast door de thans met vaste overspanning gedekte middenopeniiig dor brug worde verzekerd waartoe zulke aan de afsluiting voorafgaantto inrichting dezer ofetspauning wordt vereisoht dat zij golichl en uitg FEUILLETOiy XTit li ©t Le en Naar hel Pramch TWF DE GEDEELTK II S Waarom hoeft hij je niet gegroet Hij ag mij niet Zeg liever dat i ij ons niet heeft willen zien O weet wel mama naar dames in den rouw wordt nooi zoo gekeken sprak Anie Juist onze zwarte kleoren zullen zijn toornhebben gaande gemaakt omdat zij hem herinnerden aan het verlies van een fortuin waarop hij voor zichzelf gerekend had Daar zijn zij weer sprak Anie snel Werkelijk keerdon de beide hoeren terug Nu zol het tooh blijken zeide mevrouw Borinc of hij ons niet wil groeten Hij deed moer dan groeten tot dichtbij hen genaderd maakte hij een beweging waaruit duidelijk bleek dat hij Barinc nu eerst herkende en dadelijk daarop verliet hij zijn metgezel om naar hen toe to komen hij nam den hoed af en boog dreven kan worden beuevens eenig baggerwerk in die opening en ter wederzijde van de Ijestaande vaargeul ter tijdelijke verlegging van die vaargeul door gezegde opening en tijdelijke wegnjming van Sducdalven aan de zuid en 1 aan de noordzijde Ten 2o dat evenzoo voor den aanvang der afsluiting ter wederzijde van de brug aan den westelijkenoever eene geschikte gelegenheid voor de passagiersbooljee worde gemaakt om aldaar passagiers en kleine j goederen te laden en te lossen i Voorts zal tijdig door de Maatschappij in overleg met den hoofdingenieur van ilen provincialen water staat aankondiu lng moeten warden gedaan van de uren der sub 1 beoogde gelegenheid tot doorvaart In de TergouwKhe leest men het volgende aangaan de de jaarvergadering vnn de Vereeniging vsn Vrije Scholen op Gereformeerden grondslag alhier gehou den op 9 Maart 1892 in het schoolgebouw van bovengenoemde Vereeniging De Voorzitter heet alle aanwijrigen een hartelijk welkom Hy opent de vergaderiiffi met gebed nadat men Ps 3 1 he ft gezongeï t e Vice Voorz leest Bom 12 De Secretaris geeft de Notulen der vorige Jaarverg ten bestO die goedgekeurd worden Dasrna meldt hij den stand van zaken van het afgeloopon schooljaar Hieruit blijkt dat het aantal leerlingen steeds wassende was en nu ongeveer 130 bedraagt Voel heeft genoemde Vereeniging reeds ondervonden Het hoofd der School een man raet uitnemende gaven en met onverdroten ijver werd ondermijnd door eene ongeneeslijke ziekte dio hem 27 Pehr j I ton irrave sleepte Thans ziet het Bestuur naar eenen man om die de school kan besturen en de kinderen op kan voeden naar het Verbond De Penningmeester geeft verslag der financiën Het de Leeuweu leus Luotor et ernurgo hopen we in de kracht rlea Heereu schouder aan schouder beleefd Nu het toeval mij u hier op hot strand doet ontmoeten mijnheer sprak luj zult go mij wul willen toestaan een verzoek tot u te richten waaroverik u juist wilde schrijven Waarmee kan ik u van dienst zijn In de kamer die ik bij mijn bezoeken op Ourtoau in gobrmk had bevinden zich nog verschillende dingen die mijii eigendom zijn twee jachtgeweren boeken photografieén linnengoed en kleederen Ik had er u reeds lang van meenen teontlasten eu ik vraag verschooning dot ik hot metreeds vroeger heb oedaan Do ïoorwerpon staan ons volstrekt met inden weg Mijn verontschuldiging ligt m myn dienst ik hob kort na het overlijilon van mijnheer DoSaiotCristeau Bayonne verlaten en ben eerst dezeweok teruggegaan maar nn zal ik ze laten halenop den dag die u het best mocht oordeeleii Wij gaan Maandag naar huis Schikt het u dan Dinsdag Uitstekend Dinsdag zal ik mijn oppasser sturen om inte pakken 1 Indien ge mij de Igst er voor wilt geven kan ik ze door Manuel laten bezorgen Die lijst is moeilijk op te maken vpora wat betreft de boekon die tussehen die van de bibhotboek van Ourteau staan en op het punt van boeken valt ADVERT ENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ons heilig beginsel hoog te houden om te zorgen voor eene opvoeding naar het Verbond Twee leden des Beatuurs zijn aan do orde van aftreden Beiden worden herkozen Na nog uenige zaken behandeld te hebben die alle de belangen en don bloei der School bedoelen en gewezen te hebben op de zaak uat men de school zoowel met gebod als met goven moet steunen wordt de bijeenkomst door een lid der Vereeniging gesloten met een innig dankgebed nadat gezongi n was Ps 106 5 Na gehouden examen zijn aan de Ugks Normaalsehool te Schoonhoven 3 mannelijke en 4 vrouwelijke leerUngen tot de la klasse toegelaten Van deze z n er 3 uit Schoonhoven uit Oltoland 1 uit Haastrecht l uit Goudriaan on 1 uit Streefkerk Ds W H Dekking pred te Hagestein heeft het beroep naar Berg Ambaoht aangenomen Ia de Dinsdagavond gohoudau vergadering van den gumcaDteraad te Ouderkerk s d Usel is aan den heer W van Waning op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van Secretaris der gemeente onder dankbetuiging voor de nauwgezetheid waarmede hij in zgn veeljarigen diensttijd de administratie der gemeente gevoerd en voor de belangrijke diensten die hij daardoor aan de gemeente bewezen heoft Tot ambtenaar van den burgerlijken stand werd benoemd do heer Jac van Waning burgemeester In de Schoonh Cl I9e8t men Naar men met zekerheid verneemt vorderen de plannen van den Krimpenerwaard spoorweg bijzonder goed Wanneer geene buitenaewone omstandigheden in den wog komen kan men zich thans verheugen dat de verwezenlijking van het groote plan zoo goed mi w f l op Manuel niet veel te vertrouwen Is uw oppasser daar meer mede vertrouwd De kaptoin glimlachte Niet veel Welnu Vergissingeu zijn natuurlijk mogelijk maar al begaat liij die dan Itomt er dat nog weinig op aan daar ik u de boeken die mij niet toebehooren zal terugzenden Er zou een middel bestaan om die vergissingen te voorkomen namelijk indien ge zelf naor Ourteau kwaamt waar het ons ingn vrouw en mij een genoegen zal doen u te ontvangen op den dag door De kaptein aarzelde een oogenblik en keek mevrouw Barinc eu Anie aan Indien ge mij het uur van uw komst wilU opgeven vervolgde Barinc zal ik een rijtuig zenden om u aan het station van Puyoo af te halen Dit aandringen verdreef de aarzeling van den kaptein Ik zal Dinsdag komen sprak hij met dentrein van 3 uur 65 Sixte boog voor mevrouw en Anie en Barinc reikte hem de hand Tot Dinsdag Het was de gewoonte van mevrouw Barinc om haar dochter naar alles en naar iedereen te vragen en dan vormde zij zich een oordeel naar de indrukken lio deze had ontvangen ii