Goudsche Courant, maandag 14 maart 1892

It mIMk itk Ben ieder die Het met de toekomst D deie gemeente goed meent lal seker met blydschap deze mededeeling ontvangen Schoonhoven en omstreken Terbondeo aan het spoorwegnet moet thans voor ieder een ideaal zjjn waarnaar gestreefd moeten worden met al de kracht die men kan ontwikkelen Door algemoene samenwerking moet men thans dat ideaal verkrijgen Naar wy vernemen is binnen eenige dagen het tot stand komen van een nieuw oontrsot met de Billitonmaatschappij tegemoet te zien naarby voor den staat hooger voordeeleii zijn bedongen en zijne souvereiniteitsreohten betor veriekerd zijn dan bg het verworpen contract iO Door den minister van binnenlaudsche taken is naar wy vernemen reeds ten schrijven verzonden aan de Giedep Staten der provinciën over de invoering van de eenheid van tyd op 1 Mei De minister van waterstaat heeft de spoorwegondernemingen gemachtigd daartoe over te gaan Voorts zal eene wijziging van de reglementen van den dienst op de gewone en op de locaalspoorwegen worden bevorderd in dien zin dat waar sprake is van den Amslerdamschen tgd daarvoor de middelbare tgd van Greenwich in de plaats zal worden gesteld Bij den posten telegraafdienst zal de maatregel mede worden ingevoerd Het komt den minister van biunenlandsche zaken voor dat ter vermydiug van sloornissen in het burgerlgk laven de gemeenteklokken in overeenstemming dienen te zijn met de op de spoorwegen en bg het post en telegraafverkeer aangenomen tgdsbepaling De minister heeft daarom aan de Giedep iteerde Staten in overweging gegeven l om de gemeentebesturen van de plaatsen waar telegraafkantoren gevestigd zg n te verzoeken om de gemeenteklokken naar de aan het telegraafkantrnr verstrekte opgaaf van den nieuweu tgd te regelen 2 hunne tasscheokomst te verleenen dat de gemeentebesturen van plaatsen waar geen tslegraafkaatoor is gevestigd in tgds mededeeling ontvangtu van den nieuwen Amaterdamschen tijid geregeld naar dien van Greenwich opdat zooveel mogelgk op 1 Mei ook die gemeenteklokken den nieuwen tijd aangeven Met het aanleggen van aaphaltwegan op groote schaal zal in Amsterdam weldra een begin worden gemaakt Aan The Ncuohatel Asphalts Company is het sphaltesien der rgwegen gegund voor ƒ 11 06 per M evenals het leggen vernieuwen of herstellen van aaphalt voetpaden daarlangs benevens het ondei houden dier wagen gedurende ruim 10 jaar Ia den loop der volgende maand hoopt men met het werk te bednnen De straten die dit jaar aan de beurt komen zqn i St Antbouie en Jodenbreestraten Muiderstraat Weesper Utrechtsche en Vgtelstrsten Haarlemmerdqk en straat De historische ui dat de dienstmeisjes vroeger zich niet verhuurden of zg moesten zeker niet merr dan tweemaal im da week zalm moeten eten verplaatst iwn oowittskaung ia een verleden waartan niemand 4 1 lereodaD getuige gew est is Toch is t niet t fO Vi hubbea een oud a maar nog wakkeren l Mi di t BMT aanJeiaing van de tegenwoordig zoo hooge prgzen van de viaoh ous uit zijne herinneringen Wal vfoag ig zuodn de kaptein zich verwgderd had hoe vindt ge hemP Ku zult ge toch nietzeggen dat ge hem niet gezien hebt Ik vind dat hg er heel goed nitaiet Wnt riswlt gs voor goads aan hem hernam avians Baruio Wal allex hi is knap en beeft een verstandig voorkomen bet geluid zgner stem is aangenaam tiJB maaieran zga gemnkkal k en natuurlgk zijn gaiaatatrsUteM dntkben opreehlheid 4n openhartigheid oiti Ik kas goan mUilaiiao maar als ik er Big ean veorttalda nur mgn eigen verUngen dan was dezen niet andera of beter dan hij Sixtaaohgnt aij noch ijdal noeh verwaand nooh opgeblazen noch onbeduidend Zgt re tevreden P vraeg Barinc indien ge een portraltihabl vedangd dan büébt ge er nu ean Itaa sauizaggan dat bet u genoegen doet Waamm niet Niet aUeen voel ik mg aangetrokken tot den kapitein maar ik beklaag hem bovendien I e stem des bloeds Waarom zou dia niet spreken P Omdat zij moest worden ingegeven door dezekerheid en die zekerheid bestaat niet Juist dat maakt da zaak beUngwekkend Anie viel hem in de reden Zij keereii terug sprak zij het Igkt wel ofzij naar ons toe komen Wbt zou hij nu weer gillen hebben P vroeg mededeelt dat hg in ISIS of 1823 als scholier met vaoanlie bg een zgnqr bloedverwanten te Schoonhoven te logeeren zgude daar diigelgks heel veel zalm in de Lek zag vangen Iedereen kou daar om den lagen prgs zalm eten Maar men kan van het goede te veel krijgeu en daarom maakten de dionstmeisjus als zg in een nieuwen dienst gingen de voorwaarde dat zg slechts tweemaal per week zalm zouden behoeven te eten Uat is sedert veranderd men betaalt nu voor een pondje versche zalm 1 75 zooveel betaalde men toen lang niet voor den grootsteu zalm N V d D De oostelgke bocht van Muntono is begrensd door de schoone berggroep der Roode rotsen g tgn door een tunnel doorboord en aan den Italiaauschen kant bevinden zich vele steengroeven In eene daarvan heeft men nu den Hu Februari jl zeer fijne zwarte aarde gevonden die anders in die streek niet voorkomt Daarin lagen eeuigo voeten diep de geraamten van drie reuzen een man en twee vrouwen Bg het opgraven werd het hoofd van het msucelijk geraamte beschadigd dat heeft zonder hoofd eene lengte van 8 voet de beide vrouwtjes waren slechts 7 voet Om den hals van den man hangt een ketting van diorentanden van welk dier weet men nog niet Men heeft ook verscheiden steenen wapenen en eec ketting van zeer kleine beentjes gevoniien de sieenen zgn oogepolgst en van zeer primitieven vorm Geleerden uit Pargs Milaan en Florence zijn er heen gegaan tg gelooven dat de geraamten af kümstig zgn van een meiisobeugeslacht dat nog veel ouder is dan dat waartoe de anderen behoorden die men 7 en 9 jaar geleden in dezelfde rotsen vond en waaraaji mea een ouderdom van circa 14 000 jaren toeschreef De Italisansche ngaering schgnt voornemens te zgn de geraamten voor bet museum te Rome te koopen maar ook de vorst van Monaco heeft eene belangrgke som geboden Bij een der grootste bloemisten Ie s Hage kwam Woensdagmiddag een bloemkweeker die na een mooi praatje tegen den patroon wiens tuin en kwoekerg hg de besta in da heele stad noemde voor omstreeks 50 bloeiende gewassen eu eenige palmen uitzocht die hg dadelijk wenschto mede te nemen aan den knecht die ze bracht zou hg het venchuldigde terKond betalen Toen de knecht de planten in eeh i isg aan de Saksen Weimarlaan had neergezet en h m werd gezegd dat hg maar evi ntjes moest wMhten kreeg deze echter achterdocht en inderda bleek toen weldra ook uil welwillende inlïchiiugen der buren dat men met zg fiassohetrekkors te doen had Ua knecb stuurde nu fluks een boodschap naar zgn pairoon en deia zoeht een achttal van de flinkste knechts uit met wie men nu aan den nieuwen klant een bezoek ging bmgen Eerst werden de oplichters aangemaand de planten terug te geven en toen dit werd geweigerd en de heeren zelfs met stoelen begonnen te slaan maakte de tuinders weinig complimenten en haalden de planten uit de woning t ug Dst de fleasohetrekkers daarbg eenige gevoelige wenken van de tuiolieden kregen zal men begrijpen mevrouw Bsrino Zg waren nog sUahts op enkele paasen fslands beiden groetten en de kapitein nam bet woord Mijn vriend baron D Xvignac sprak bg zou gaarne da eer hebben aan u te warden voorgesteld Ik meende dat mgn naam mgn verlangen welzou verklaren en in zekeren zin ook verootaobuldigen spiak de baron Zijt ge de zoon van HonoréP Juist uw schoolkameraad te Pau evenals ikhet ben van Siite mga vader heeft mg dikwgisover u gesproken met zooveel achting lat ik het mg tot een plicht rekende u mevrouw en mejuTróuw da Saint Cristeau te komen begroeten f Mevrouw Barioo antwaordde met een uituoodiging n den baron om naast hen plaats te faemeo de kapitein zocht een paar stoelen op en weldra was men g seten Baron D A vignac sprak van zijn vaddr Barin van zijn seboolherinneringeu en het gesprek werd weldra algemeen Daar de baron zeer veel te Biarritz kwaq kende hg er iedereen en noarmatf de ilames voorbijkwamen om naar zao at naar de badkoetsen te gaan noemde hg beur namen en al wat hg van haar wist Spaauschen Aussinnun Bngulschi n en Amerikanen allen werden bekeken besproken en im zgn noliectie te volmaken hiuUil hij uit 7 gn portefeuille een menigte iustartni é P inrHit n i au mieren die er op dst oogenblik mei vHr n Mevrouw Harriet Beecher Stowe s de Negerhu heeft in dete maand veertig jaren bestaan Het boek dat zgne sohrgfiter plotseling ooroemd maakte is nu niet meer z66 populair als vroeger maar het wordt toch nog steeds goed verkocht en ile bejaarde schrijfster heeft er oen mooi inkomen van Misschien zegt Harper t Weekly is geen ander boek behalve de B jbsl maar zeker is geen ander werk van een AmerikasBschensohrij ver in zoovele vreemde talen overgebracht Pleizierreizen naar West Groenland worden door Prof Angelo Heilprm aanbevolen als weinig inspannend zonder govaar en vrgwat bekoorlijker dan de platgetrapte toeristunpsden in andere landen Zoudor moeite kan men in West Groenland de geheele maand Augustus tot 75 N Br reizen omdat dan de kust vrg is van gs Orootsche uatuurtooneelen fjorden Eskimo s gletsohers eu gsborgen van zeldzame afmetingen alles is hier gemakkelgk te bezichtigen In het laatst van Juli en in Augustus beersoht in WestGroenland een aangename lemperaiuur eo zelfs tot de Melville baai daalt de thermometer s nachts slechts weinig onder 0 Bg Disco is het niet nnodig een overjas te dragen in len lomertgd kan men daar z jn pels gerust thuis laten Alleen de verbinding met bet vasteland is eeuigszms emslachtig Maar profeaaor Heilprin herinnert er uu dst de reizen naar de Noordkaap die thans door duizenden wordt bezocht zich ook zeer geleidelgk ontwikkeld hebben on hg twyfelt er niet aan afu verloop van enkele jareu zullen ook toeristen stoonbooten naar West Oroeuland varen De oud gourerneur generaal van NederlandsohIndie de heer Otio van Bees is te AsNUtii overleden Daar genoot hg oen eervolle rust na een werkzsau leven in verschillende gewichtige betrekkingen Ia September 1872 werd de heer ran Rees geroepen den beer Fransen van de Putte te vervaugea als Jid der Tweede Kamer voor het distriet Rotterdam Hg bleef lid der Kamer tot September 187t toen hg benoemd werd tot vice president van den Baad van Indié In Juni 1877 zag hg zgn mandaat als Kamerlid vernieuwd thans voor Arnhem Dit vervulde hg tot Maart 1879 toen hg optrad in het rainisterieKappeyne als minister van Koloniën ter vervanging van jbr Wiohers die deze functie na Van Bosse s overlgden ad interim bekleedde Het den val van dit ministerie ging ook Van Rn heen van Maart tot Augustus 187V bad hg sleobu aaa bet hoofd van het Departement gestaan Opnieuw was het Bottiirdam dat den beer Van Hess bet mandaat als Kamerlid opdroeg In September 1880 nam hij voor dst district zitting Verschillende malen p aatsta de Kamer hem alt eersten candidaat op de voonlreoht voor het voorzitterschap der Kamer verschillende malen behaagde bet den Koning hem de leiding van dezen tak der Volksvertegenwoordiging toe ta vertrouwen In 1884 was het dat de hoer Van Hees benoemd werd tot gouverneur generaal tan Nederlaudsch Indii Na bet optreden van hot ministerie Macka in 1888 legde hg date hooge waardigheid neder om lot het ambtelooa lav n terng ta kceren Leverden de lavenden stof tot Isehen op de portretten dikwgis nog veel meer er waren afbeeldsels bg van Spaansche dames die gewikkeld in haar caonlahouomaaleli bovennatanrlgk braed geleken en van Russinnen die genomen op bet oogenblik dat zg uit haar bodkoataen stepten oogeloofelgk lang en mager schenen Ik zie dal hat waoaahhi fcds n ta vriend tehonden iprak Anie Kr zgn dames dia geen toegevendheid noodig hebben Mevrouw Barinc trolaoh op het sucoes barer dochter beantwoordde d za hDlFélijtheid met een vriendelgk glimlaehjo Verscheidene malen scheen de kaptein ta willen vertrrklten maar de baron deed alsof hg het niet bemerkte en blééf rustig op ijjn st el zitten Steeds babbelde bij voort keek naar Anie liet zich uitnoodigeu om op Oarteau te komen en verzocht wederkeerig mijnheer en mevrouw De Saint Cristeau om zgn oud kasteel te Seignos ie komen bezichtigen met een paar flinke paarden kon men den tocht gemakkel k op ren dag hoen en weer doen riébt ge Kapitein Fracaasa gelezen juffrouw f vroeg hij aan Anie Ja mgnheer JTMil teiTOlfi Over bel kokon van melk sohrgft de heer 0 J Kriebel inelktechnoloog nlhior in de Buuvrouw Kook uw melk voor hot gebruik maar kook ES goed Als molk 97 Celoius wordt dan begint het gas vrij to komen de melk kookt niet over zegt men Neeu de melk kookt niet over want zij kookt niet ig i pas 97 en 100 is kookpunt Kokende melk schuimt niet meer die borrelt en kookt gewoon zooals water en wanneer ge dit proces 20 minuten voortzet zorgende dat ge het verdampende water weder oanvull dun hebt ge bscteriënvrge melk Over t geheel zijn do ratten om hare roofzucht b den mensch zier gehaat wat wordt er al niet gedaan welke listen worden niel bedacht om zich van die lastigu gasten te bevrijden I Een arbeider te Gaasterlaii i echter houdt er uit louter aardigheid een viertal dezer diereu op na die trouw en goed verzorgd worden Do ratten zgn zijne huisgeïiootun of liever Is t woord gebruikelijk was kamorgenooten Wnuneer de msn s avonds van zijn werk thuis gekomen is verwelkomen ze hem op zeer vriendelijke wijze ut springen op zijne knieën of op zgii hoofd of verborgen zich in der zak van zgn jas Het voedsel dat ze krggon is hetzelfde dat de pbaos en de vrouw krggen De kleur der dierou want t zgn g S i ratten is zwartbont wat ile grootte betreft ze zgn kleiner dan de gewone rat Hot getal jongen door ééu wgfje per jaar het leven geschonken bedraagt ongeveer 60 ADVERTENTIES Ondertrouwd M J KNOPPER J ÓREKWEG Pleegdochter vBu P di Raaot EtrfÉh U Maart 1892 Firma J WKLTEtt lagazijD m Corselten en Ondergoed Nieuwe BRODERIES MADAPOLAM eo KEPER FESTONS De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal in h openbaar verkoopen ISi op DONDERDAG It MAART 1892 ten II ure det roormidditgi in bet Varkooplokatkl ran b t Café tSchiak BOBD aan de Kleiweg te Gouda Wd HOFSTEDE beiriAandé Hü de Boiwinansminifig o C 56 de kleine ttouwmanswoning c t C 54 pet diTerse perceelen bisst WMt WÈÈWf ter gezamenlijke grootte van 28 Hectaren geleK D aan den Zoidelgken Dwaraweg in den ZoMplaapoldw fM Scbielaad onder de Ge WAWDWXFEEIX Poldernummers 215 214 211 210 2D9 208 206 204 en 198 T n 8eotie D In perceeteo en gecombineerd Aanvaarding de Laoderjjen direct Geboawen 1 Mei 1892 Braedtr in InUetMa Nader oa4erricbt b tien Notaris MOLENAAR genoemd Openbare VrijwÉige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 14 MAART 1892 svoorm 11 nur in het Koffiehnis shet Schaakbohdi aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris MOlSTIJN aldaar van Perc 1 Ken eer logeabel WOOlfHVI8 bevattende diverse Kamers en allerlei gemakken staande aan de Gouwe wjjk G Niimmer 156 te Gouda kad Sectie D No 1344 groot 79 centiaren Verhuurd aan Mej de Wed DERSJANT voor 62 50 per drie maanden Perc 2 Een WOONMülSen BBF aan de Korte Akkeren nabjj de Wachtelstraat wjjk P No 176 kad Sectie E No 766 groot 45 centiaren Verhuurd aan 4e Wed BLOKLAND voor ƒ 1 per week Perc 3 Een WOONHUIS met PAABDEN8TAL Bergplaat voor Wagens en Brf aan de Vest wijk O Nos 617 en 618 kad Sectie D Nos 1590 en 1591 te karnen groot 80 centiaren Perc 4 Een WOOlfBÜIS en ERF aan de Kleiwegsteeg wflk N No 328 kad Sectie B No 34 groot 52 centiaren Perc 5 Een WOON HUIS met aCHUUH EHFenlUlNaanie Nieuwe Haven wflk N No 214 en 214a kad Sectie B No 1139 groot 2 aren 10 centiaren Verhuurd aan P A LOBACH voor f 2 60 per week Perc 6 Een WOONHUIS en EBF aan de Nieuwe Haven wjjk N No 145 kad Sectie B No 1232 groOt 1 are 40 centiaren Verhuurd aan A ÖOETroor 1 60 per week Perc 7 Een WOON HUIS en ERF aan de Lange Dwarsstraat wgk H No 131 kad Sectie B No 365 groot 44 centiaren Verhuurd aan A PW t or ƒ 1 25 per week Perc 8 mkb WOO Maï8enMRF aan de Vrouweustèeg wflk H No 190 kad Sectie B No 439 groot 50 centiaren Verhuurd aan de Wed A C SCHRIEK voor ƒ 1 40 per week Perc 9 Ben WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wflk N No 205 kadSectie B No 134 groot 15 centiaren Verhuurd aui D SNKLLBMAN voor O 80 per week I rc ÏO Ben WOÜtfSUISien ERF aita dé iWettwe flateü wft N No 207 tatdaster Sectie B No 132 groot 13 centiaren Verhuurd aan de Wed J SJOIIKB voor 0 80 per week Aanvaarding en betaling der kooppenningen 7 APRIL 1892 Te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 eu van ii 4 uur en op den dag der verkooping Nadere informatien verstrekt voornoeade Notaris Breeder bg biljetten 339 STAATSLOTERIJ De Trekking begint Maandag 14 Maart a 8 LOTEN en Gedeelten van LOTEN zün te bekomen bö de Collectrice Wed A C COSIJ Gouwe C 59 bg de Vischmarkt Ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zullen in het openbaar worden verkocht op Maandag 11 April 1892 ten 11 uur s morgens in het Caié Het Schaakbord te Gouda WOQNHIIIS iMEL EN WOONHUIS en PAKHUIS geteekend C 157 en 158 naast eu aan elkander gesitueerd allerguostigt op de HOOGE GOUWE binnen C3 O TJ ID A te zamen groot 245 centiaren en nitmantend geschikt voor elke groote veel ruimte en goeden stand behoevende Zaak Te veilen in 3 perceelen Zooals in t breede is omschreven in de billetten aan te bieden in combinatiën en in massa Aanvaarding en betaling op I JUNI 1892 of zooveel vroeger als kan worden geconvenieerd met den Eigenaar den heer F HERMAN Pz die genegen is j der kooppenningen gevestigd te laten op het verkochte onder Ie hypothecair verband tegen 4 9 pCt renten en op de gewone conditiën Bezichtiging op 7 8 9 en 11 April op de gewone uren Nadere informatien bg genoemden Eigenaar te Gouda en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Aanstelling De ondergeteekende Directeur der onderlinge vereeniging van eigenaren van huizen en woningen tot verwaarborging van gerechtskosten door ontruiming ontstaande tegen nalatige huurders gepaamd Provincie Zuid Holland opgericht in Maart 1871 tè i6r V ndeel thans gevestigd te Oud B ie t4nf mankt bekend dat I tot haren hoofdagent voor Gouda en Omstreken is aangesteld de heer B H van de Werve Jr Deurwaarder te Oouda bg wim alle inlichtingen dienaangaande te bekomen zgn Oud Beierland d n 1 Maart 1892 De Directeur J BON ADVOCAAT bIJ SLOTEMA Elt C ïïEüEs mumm j Merk ALPENBLOEM 3 ets Sigaar Jg h LENIJ 3 SS g NOVA 2V ï 3 LINDEMAN 2 B C CONGO 2 5 S F GRENDEIk ADVERTENTIEN 1 in alle B nnew en Buitenlamlsche Covrnnten worden dadelgk opgezonden doorliet Advertentie Bureau iran A BRINKMAN en ZOON te Gouda