Goudsche Courant, maandag 14 maart 1892

v i Jflaandag 14 Haart 1892 De achUte of laatste ENIPCURSUS begint WOENSDAG 16 iHAART des morgens te half 10 ure M VEFëK Lange Tiendeweg D 41 Een vervulling op tafel zgn in dezen tgdde PRIIIMEDANTEN a 21 Cents per 5 ons STUKJES APPELEN a 24 8CHIJÏ JESid voormoes 30 Heelen zuren APPELEN 34 ABRIKOZEN 47 PKUNELLEN 42 bil J F HERMAN ZD TicDilew ZülVKItK FRAiXSCHE WIJl Ei De bekende BORDEAUX è f 27 per 48 Fleésohen met aooijns franco huis geheel Nederland ook per proef flesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAÏ A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Heynwit sBooiiekamp Elizter VersekeringS Bank KOSlfiOS f Gevestigd te Zeist Prov Utrecht Goedgekeurd bij Koninklijke Bettuiten d d 23 Februari en 17 Juli 1862 DIRECTIE Jhr F H van de POLL en Jhr F van REE ff EN Verzekering van Kapitalen bU overlijden en bij leven Oemengde en Jitzetverzekermgen Lijfrenten en Pensioenen Ue Tarieven goedgekeurd by Koninklgke Beslatten dd 14 December 1887 en 19 Maart 1888 zyn volgens de nieuwste gegevens berekend Bg het aangaan ran verzekeringen van minstens 1800 Verzekerd Kapitaal bg overIgden deelt men in de wiost Prospectassen Formulieren enz kosteloos verkrggbaar bg den Agent voor Gouda en omstrekeK E KOK Azn Kleiweg Drink onze Wijnen en vergelijk qualiteit en priyzen en wij zijn overtuigd ü voortaan uitsluitend by ons zult bestellen PORTVVIJiX an 1 f 2 50 y MAüEaA 0 90 f2 per flesch DORDEAÜX 0 60 f 220 ook per halve flesch te kragen met 2 ets verhooging Van FRAi KEi HlJMSEi l Co YOORZËTTIJ G DEE Groote Voorjaars Opruiming lot Zaterdag 19 Maart Gebrs de RAADT Aanbesteding De Ie Luitenant Ewartiermeester toegevoegd aan den Toezienden Chef over de militaire inrichtingen te Gouda zal op DONDERDAG 24 MAART e k des middags om 12 uar op zgn bureel onderhands aanliesteden De levering van LIGSTROO In het begin van April benoodigd voor de troepen alhier De levering wordt begroot op ± 6500 E G De voorwaarden zgn ter inzage op gemeld bureel De Ie Laitenant Ewart voornoemd C DOORMAN Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan Zoqk Zaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN Woensdag 16 Maart 1892 Een enkele Buitengewone Voorstellii DOOK HIT Hollandsch Tooneelgezelschap Directie A van LIER van Auitterdam Groot succes door geheelNederlani OOM BRAESIG Beroemd UIgspel in 6 tafereelen naar de Roman cUt mine StromtiiU van FRITZ REL TER voor het tooueel bewerkt door A TIINEERMAN Itegie C P T BIGOT Aanvang 7 i uur Entree voörHH Leden Dames en Einderen 0 99 per persoon Plaatsen zgn te bespreken Dinsdag en Woendag van 10 tot 3 uur BOELHUIS TK WADDINXVEEN op WOE SDAG 2oVpRIL 1892 ten 10 ure s morgens aan de woning van den fleer P OLIE staande aan de Dorpstrsai van 7 best gevende MELEHOEIJEN 1 FXHTl Voorraad HOOI Sp eelwagen en Tuig Bouw en Melkgereedschappeo nniBELEI INBOEDEL enz enz s Morgens afgennmmerd te zien Informatiën bg Notaris M MOLENAAR te Waddin xveen STEENROLEN Nog slechts 2 dagen in lossing de lading lïrove Rub EACHELEOLEN waaruit wg tot 75 Cent per H L qftntant zonder korting afleveren vrg in hnis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen Steeds in voorraad de Echte Belgische ANTHEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vnlkachels tot ƒ 1 60 per H L 8MEE MACHINEEOLEN en COEEB JAlf PHIirCE Co EantoOi TUEFMARET H 101 Gouda 12 Maart 1892 Mevrouw KORTENOBVER Wachtelstraat vraagt 1 MEI eene Li J Boltenlanilsch Overzicht Het Kiigolschen parloraent zal oene Panschvaonntie nemen vnn 14 tot 25 April a s Ken le l dur mijnworkersjin hot district Durham heeft het wrrk gestaakt De soheepsbouwwerfi n en de jzerfnbrielcon te Hartlepool Stockton en Middle borough goralceii in groote inooilijkhoden Te Hartlepool alleen zidlec daardoor 10 000 werklieden naar huis gezonden worden Ook verschillende spoorwegmastschnppijen lijden daarondfr De Kransche Kamer weigerde gisteren het voorstel van den opportunistisohen afgevaardigde Keinach tot het oprichten van een afionderlylc Departemeiit ran Kolonifcn urgent te verklaren Toch was dit voorstel nog zoo slecht niet Ii de laatnte jaren worden de Koloniale zaken nu bij bet eene dan bg het andere Departement gevoegd wot natuurlek niet strekt die zaken beter te belieoren Nu de heer Jamais benoemd werd tot ondersecretaris bracht men ze weer bij Marine waar ze vroegerljzyn geweest De wecroverbrenging naar Marine maakt een zonderlingen indruk wanneer men zich herinnert waarom een paar jaar geleden Koloniën van Marine werd overgebracht naar Koophandel In de Memorie van Toelichting werd toen gezegd dat de oxpeditiën naar de verre gewesten onnoodig waren geworden en daarentegen thans een bestuur wer Jvereisoht bestemd om de rijkdommen van allerlei aard in de koloniën te ontginnen en waaraan de Minister van Marine met arbeid voor zgn eigen departement overladen zich onmogelijk naar eisch kon wgden Bij de verandering welke thans wardt voorgesteld wordt geen enkel motief opgegeven wat ook wel het wgste is wanneer men geloof mag slaan san de algemeene bewering dat men hier alleen te doen heeft met een persoonlijke zaak De Ministor van Koophaudel Aoohe ton namelijk van den heer Jamais Is vioe Minister vanHKolonien niets willen weten en de benoeming van ilen laatste zy ns ondanks door den heer Loubet zgn doorgedreven Men herinnert zich het misverstand bg Carnot Gelukkig kwamen gisteren al deze bgzonderheden niet ter sprake De minister president Loubet maakte zich op handige wijze van de zaak af mrt de verklaring dat hij niet tegen de oprichting van een afzonderlijk Departement van Koloniën was maar dat men ds zaak eerst rijpelijk moest overwegen En op grond daarvan werd de urgentie verworpen Met 384 tegen 68 stemmen werd het voorstelDreyfus aangenomen om den 23tcn Srptember den honderdsten gedenkdag van de uitroeping der republiek feestelijk te vieren Het voorstel ondervond slechts een weinig tegenkanting van de zijde der socialisten die voorstelden o a den lOen Augustus te herdenken toen de opstand ir Pargs uitbrak de Tuillerieén bestormd worden en de koning werd afgezet Men achtte echter den dag waarop de republiek het levenslicht zag en de nieuwe tijdrekening begon een geschikter tijdstip De Orieksche B geering heeft besloten de Kamer niet te ontbinden daar de meerderheid geheel bekeerd is t Is ook veel gemakkelijker Do Engelsche Minister van Financiën Goschen hield in een conservatieve vergadering een rede waarin bg den uitslag besprak der verkiezingen voor den LondensJhen Graafschapsraad Die uitslag was volgens hem een waarschuwing voor de Unionisten de socialisten hadden evenals de Home Bulers in Ierland het gebruik van dynamiet opgegeven en zg poogden thans hun oogmerken te bereiken door de municipale lichamen in te nemen de radicalen werden daarbg door hen gebruikt om de kastanjes uit het vuur te halen deze toestand zou echter niet lang kunnen duren maar een nieuwe splitsing in de Gladstoniaansche partg noodzakelijk maken KEi I ISGEVIl G INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEBOOBZAKEN BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 187B StaaMkd No 96 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan J H de Wilde to Gouda en zijne ri chtvorkrijgenden tot het oprichten eenor Broodbakkorij in hol perseel in de Lano o Grnenendnal geteekend I No 66 kadnster sectie B No 688 GOUDA 12 Manrt 1893 Burgemeester en Wethoudi rs voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris BROUWEB Kli N NISGEVING INBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WERHOÜÜERS van Gouda Gezien art 8 der wot van den 2n Juni 1875 Staatiblad No 96 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan E J van der Heijdei te Gouda en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener inrichting voor zuivelberei ding waarbg stoomkracht zal worden gebezigd in het Kaaspakhuls genaami i Willem Hl aan de Boelekade geteekend B No 28a kadaster sectie A liTo 3231 Gouda 12 Maart 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BBOUWBE PETROLKUM OTKERINGE van de Makelaars Carit7 l iar k Schalkwijb te Kotterilam De markt wds heden onveranderd I dea Taakfuat Sli M IAfaiUad taat 1 Maartlevering ƒ 6 80 April Mei Juni en Julilevering 6 75 Augustus levering ƒ 6 80 September temberOctober Noveraber on December levering 8 90 Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Maart Gerrit Hendrikus ouders J Arrt en J Tom 10 Willem ouders A A Snelleman en G Overheul 11 Jansje ouders J Verburg en P Snol Helena ouders A Brunt en K Wildschut Gerrit ouders G Sloof en C B Tuijnenburg 12 Johanna Cornelia oudfrsA Graverjstegn on E Ouwerkerk OVERLEDEN 10 Maart F Tuinman 12 w F van der Noot 48 j U m J van Oosten 44 j Il A Broekhuisen 3 m S J A van Veen 1 m ONDERTROUWD Il Maart B J van der Velden S4 j en L Binee 31 j M J Knopper 33 j en J Brekweg 26 j G Hoogendoorn 21 j on J Blom 2 j Advertentiën SBOF uit de bUkken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoent scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Co Groningen WAARSHUWING 1 Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de Torm heeft van een zittende Kat Yerkrggbaar bg H W M STEEVENS Gouda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN Stolwijk C VAN WIJK Oudewattr TttlCOT Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Einderen Bizonder VoordeeligeiZwaliteiten Grootste Keuze SCHEITZ Zn J M GELI8SE Jz Gonda BLOEMIST en HOVENIER biedt aan Stamrozen op BoUel in de beste soorten en zware Eroon doorbloeiende STRÜIE en MAANDROZEN KLIMROZBN TREURROZEN bloeiende en bontbladige STAM PIRAMIDE en STRÜIKHEESÏERS PLANT en POTBLOEMEN voor kamer en tuin Graszoden Bloem e i Tuinaarde Aaoleg en Onderhoud van TUIÜEN io AbonnemeDt BLOEMTAFELS en VERSIERINGEN en al mtt tot het vak behoort immi im MARKT A 68 GOÜDA Specialiteil in lleeren Mode enSport Artikeleo Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement ft 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda K van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van bet beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs pér flacon 35 Cents S Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE A negang 42 ffaarW Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel oi ZALM