Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1892

1802 l ö 4 84 15 Maart x a x x js ISieuw en Advertentieblad aor Gouda en Omstreken 06 inaeadlng viin advertentlên kan gesohieden lot eön uur des naïniddags van den dag der uitgaVe TE PARIJS Zenden gratis e i franco het praclitig geïllustreerd lüDE lLBUI met hoUandschen of franschen tei st bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeien dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zuden wollen en katoenen rtoflTen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Bestellingen van 25 francs en hooger worden met eene verhooginï van 5 0 0 franco oracht in oiij pan inkomende rechten m alle plaalien tirt Sedertauit aan huis bezorgtl De klanten hebben geene formaliieiten Toor de inklaring nfandersinis te vervullen daar ons riexpsriitiehuts te Hozendaal Het beste Poetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL üed poiieerd LrtB7ah r PT Fabnekimerit om 1at daarin VEBBENIGD i at nt nu toe niet was verkregen een onovertro i n 1 oetsmiddel voor Metalen en O laswenien tcff i jk dat met vlcAt niet stuift de voorwerp u t iet nanti it geen vergift bevat en daaib j viu en zmdcl k werkt Het beste voor ieder die te poetsen heelt Alom verkn igV aar 6 cents per atu cje met vol le lige HoUandscne gebruiksaanwijzing G neraal A enten voor Nedcrl ui fpn Kolomen H J riEl l Jrt ZOl EJV te SATormerveer Vrtif eiiLrl iitotete plaatsen aortli ii nog uUïltixijiiV groa verkoopera eezochc CoutiiUffn op aanvraag bet onoverirofftg LAGKItBIRK en het gunstig bekende S T O TT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A VAM Kleiweg Gouda Zeer Nette Gesteendrukte NAAUEAAHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Qouda Snelpersdmk ran A Bbinkmak k Zoon Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 1 60 ƒ 0 86 en J 0 45 KBOOTIS Westzaan o ntihental Opgfericht 182S met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen i ï i 5 franco op aanvraag Verkoop bjj elke hoeveelheid Tha Con tinental Bodega Company Firma T CltËIiAH O iida Gebr £ Stoilwerck s Chocolade eii Cacao I a matiKe ooor de nieuwste uitvindingen up machinaal gebied verbeterde fabrlcatio 11 uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoeroi Ion verbruiker v iii Stoilwerck s Chocolade en Cacao oen Linboveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp luetten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n fabrikaat KeedB 1874 schreef de Accadémie national do l ans Jftlü n T 1 ï P e el i e nooiiBldératdon de Totra excellente fabrication de Chocolat bonbona varies etc etc Stoilwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Kederland Jnliiu Hattenlilodt Amsterdam Kalverstraat 103 Goedkoop SoiledI Elegant modellen i0 ÖOBTHB V Ir fiziji li 57 HEEZOO l II ilnzi T ll 5 l BCHTLLBB COSÏ ALIA P J p Joiijii ll 5 l sï Gangbaarst e IG2l Ê 3 1 Ui ootteL i flr l lii iTi f MON i 4 i WAONEB V ST ALBION 3 FRANKIillf STEPHAN P dozijn HO p ilnz i ra 76 p aoz pa rll 75 LINCOLN B p p j I il Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B HA TZIi GEU Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct by MET EDLICH Versand Geschaft Leipzig Plagwitz 0 aitgave dezei Goarant geschiedt dagel ki met nitzoodering Tan Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden is 1 25 franco per post i 1 70 Uioaderiöke Nommers VIJF OEN TEM BINNENLAND ÜOÜDA 14 M art 1892 liet getal kiezers volgeu de op den 13n Maart 1892 vattj ettelde lijsteu Iradraagt voor de Tweede Kamer 1167 loor de Protinciale Staten 1164 en voorden Gemeenteraad 1164 Bijgekomen zijn respectivelijk 90 8 en 90 gesohrapt 96 94 en 98 Over het jaar 1891 zijn in de Volkszaarktuken Hoffinansstiohting verbruikt 111564 portien tegen 76191 portien iu 1890 eene vermeerdering du van 3S36S portien Het gemiddelde aantal portion per dag bedroeg ongeveer 280 portien Voor het examen in mittige bandwerkon is geslaagd Mej A Bonte Bg de aanslaande acte examens voor onderwijzer ÏD U provinmis Zvid UoUand ui o a dt heer H J W Hnbsr examen afuemen in geschiedenis De beeren S Posthumus en P C 3ohriek lijn tot plaats vervangend deskundigen benoemd Ue laatste heeft echter om gezondheidsredenen bedankt Morgen viert oen onzer geachte stadgenooten zijn gouden jubilé Ue heer F van Reedt Dortlaod is dan 50 jaar beurtschipper van Gouda op Utrecht en genoot gedurende dat tijdperk veler vertrouwen Als men den jubilaris ziet zou men niet raden dat hy reeds eeu 60 jarige werkzaamheid achter den rug hoeft maar ieder die Hildehrand s Camera Obtcura kent weet dal de schipper tot de bevoorrechten behoort die lang flink blijven en niet oud worden dank zy t door alle w èr en wind gaan I Hieronder volgen de afschriften van zijne aanstel FEViLLETOI Nattr hel FratuiA TWEEDE GEDEELTK 11 30 Welnu dan zult go in mijn landgoed meerdan een punt von gelijkenis vinden met dat vanbaron Ue Sigognac al waren het alleen de rondetorens met hun dompervormige daken t Lijkt in alle opzichten op het Chateau de la Misère door Theopbile Gautier beschreven maar alleen de misère ontbreekt De D Avignacs schynen zeer behoudend te zijngeweest want sedert Lodewyk XUl is er by onsweinig veranderd geworden En dan zult ge myn j koeien eens zien I Zoo hebt ge ook koeien Hoomel melk geven zy u gemiddeld vroeg mevrouw Barinc die idoor hot hooren praten over melk boter koeien ossen varkens gras maïs en beetwortels ook meendebyzonder veel verstand van die zaken te zokon Ik spreek niet van melkkoeien zeide de baron ilachend ling wior vermehling bij deze gdegrnheid niet onaardig is Extract uit hot register rSn iiltwendig beheer der stad Gouda Vergadering van Heeren fiurgemeester en Wethouders Dinsdag den 15 Maart 1842 Als Bourtschipper van GoUda op Utrecht vice versa is aangesteld Pieter van Reedt Dortland in plaats van A Snelleman op eSBe jaarlgksche recognitie van vgftien gulden ten behoeve dezer stad Geregistreera te Gouda den 19 Maart achttien boudord twoe en veertig deel 39 l olio 195 recto vak zee en zeven zouderrenvooy ontvangen drie guldeit voor regt uitmakende met 38 opcenten ƒ 4 14 De Ontvanger get ö P Martens Accordeert met voorschreven register de Secretaris der Stad Gouda get DÜTILU Extract uit het gstegeld register vanhet verhandelde bjj ie Regering der stadUtrecht Burgemeester en Wetboadm l r tsd Jttoeht gehoord de voordragt daartoe gedaan bebhen verstaan den persoon van Pieter van Bee Dortland beurtschipper van Gouda op d a e stad bij dezö tot wederopzegging toe te admilteren als beurtschipper van Utrecht op Gouda hem tut provisioueelo los en ladingplaats aanwijzende de oudO Gracht tusschen de Gaard en Romerburzen bruggen Westzijde mits bij van R e Dortland zicb gedrage naar de deswege reeds bestaande of nader op te maken reglemeDtaire verordeningen en wijders speciaal onder de volgende bepalingen Vooreerst dat hij op zijn schip voor eeu ieder zichtbaar plaatse een bord de naam der stad Gouda vermoldende ten andere dat hij uiot zal vermogen des Zaterdags ijnu ligphats te verlaten zonder vergunning van den Stads Havenmeester Anders dan Op Ourleau vervolgde Barinc jjeven rayakooien ons gemiddeld 600 liter melk Uw buitengoed li t op vetten grond het mgno op een mageron waar in het roodachtige zand slechts htidestruikon net vlas en varenkruid kan tolon m aar al geven myn beesten weinig melk zy hebbentoch haar eigenaardige verdienste Indien ge aanstaanden Zondag naar Habas gaat dat op kortenafstand van Ourteau ligt dan zult ge zien wot zgwaard zya by onz wedstryden Zyn er wedstryden vróOg Barihc Ja mgnheor en de koeien zyn afkomstig vanmyn kudde Zeker zullen wy er heen gaan sprak mevrouw Barinc haastig wy zagen nooit een dergeUjkon wedstryd hier in deze streken maar wij hebbeu er Barinc dikwijls genoeg over huoreii praten om verlangeml te zyn dal schouwspel eens by te wonen Zoo werd hel gesprek voortgezet van het eene onderwerp op het andere tot het tyd werd om te gaan dineeren en reeds stond de zon taraehjk loag en leed de rotsen somber afsteken reeds had het strand zyn drukte en bewegeiykheid verloren toon de baron besloot op te staan Nttuwelyks was hy met den kaptoin vertrokken of mevrouw Barinc schoof haar stoel haastig dichter by die barer dochter Dat ia een echtgenoot hé vroeg zy Wie Wie anders dun do baron ADVEBTENTIEN wo rden geplaatvf van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden erekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertbntiSn gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni op het uur van afvaart zynde des Zaterdags morgon te elf uren Utrecht den vierden April 1842 Ter ordonnantie van heeren Burgemeester eK Wethouderen voornoemd gBf W G v Dyk L s Volgt de registratie Geregistreenl te Utrecht 8 April 1842 deel 101 folio 188 recto vak 8 zonder renvooy ontvangen voor regt tachtig cent met 38 opcenteft ƒ 1 10 D Ontvanger get Royaards Voor Extract conform de Secretaris der stad Utreehi get W G V DIJK Ls Benoemd te Haastrecht tot zettor voor de Directe belastingen de HéOr H Uitto ibogaart Hot aantal Kiezers te Haastrecht voor de Tweede Kamer den Staten Generaal Provinciale Staten en den Gemeenteraad bedraagt 179 en voor VUm 64 Daartoe gerechtigd door zijne o den miniSMr van oorlog heeft de chef van den Generolen staf den heer J L Wèry opgedragen voor verscheidene heeren kapiteins van den Generalen staf een cursus te houden in de stenoirraphie De cursus heeft Zaterdag den 12a Maart een aan vang genomen in het gebouw van den Generalen staf Het Leerboek der Nederlandsche stenographia door J L Wéry zal daarby tot leiddraad dienso Ir overeenstemming daarmee eu om de steoographie ook onder het leger meer bekend te maken heeft de heer Wéry het nu zoo ingericht dat iedereen die het stelsel wil bestudoeren zulks doormiddel van lessen per correspondentie kan doen nomioatieën der wel te vooiïien De Kegeoring heeft geheel de Tweode Kamer gevolgd hetgeen Daar heb je die manie van iiithuweiykett weer sprak Barinc O mama indien ge u nu eens niet met mynhuwelyk wildet bezighouden hernam Anie wy zynniet meer in Montmartre en wy behoeven niet meereen mogelykea echts enoot te zoeken in lederen man die in onze uabyheid komt Laat my toch in vre desnaam van myn vryheid genieten Ik wil toch myn oosfeti uiot sluiten voor de waarschynhjkhehl en her is klaarblykelyk dat geop den baron een leveudisou indruk hebt gelnaakt Die indruk heeft den wensch by hem doen ontstaan zich aan ons te laten voorstellen du indruk washet welke hem dwoni ouder het spreken de oogMniet van je at te wenden vandaar ook dat hy zoogul was met allerlei hoft elykhodeu I Dat is uog ver van een huweUjksaaiizoek Niet zoover als je denkt Mevrouw Barinc wondde zich nu tot haar echtgenoot met de vraag Hoe groot is het fortuin van mynheer D Avignao Dat weel ik iiiut Hoe groot was dat van zyn vader Tamelijk groot maar slecht bestuurd En zyn maatsclmppeiyke positie Heel eervol De familie D Avignac behoorttot den oudsten adel van het graafschap Tarxec een D Avignao was een vriend van Hendrik IV verscl eiden0 andere hebben zich aan bet hof en inden oorlog ondersclipideu