Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1892

f iv Via l e heer Guljé ia thans lid van den Hoogen raad de heer Lebron de Vexela lid der Algemeens rekenkamer Zonder de gevoeligheid onzer katholieke landgenooteu te kwetsen kon meu thans niet Tan de voordracht afwyken al ware de overige oi ndidaten wellicht meer aangewezen De afdeelingen der Tweede Kamer zijn nog niet gereed gekomen met het onderzoek der belastingontwerpen Naar aanleiding van ons bericht om rent het onlangs op bet Kon Instituut voor de Marine te Willemsoord voorgevallene met een der adelborsten verzoekt men ons mede te deelon dat de reden voor zgn daad totaal onbekend is zelfs aan zgne kam raden doch dat een zware straf zooals wij vernomen hadden in geen geval de aanleiding tot die daad is geweest Vrijdagavond is de heer D Bonnerman notaris te Amsterdam in hrchtenis genomen op grond van een aanklacht als zou h j tot aflossing van hypotheken bestemde gelden niet lot dat doel hebben aangewend De spaarbank van hetNed Onderwijzers Genootschap waarmede meer dan 40 jaar de heer B in betrekking staat lijdt naar wg vernemen geen verlies Hetzelfde geldt van de Levensverzekering Maatschappij van bedot ld genootschap De minister van koloniën maakt bekend dat voor de betrekking van tolk voor de Chineesche taal in KüderlaudschIndié drie jongelieden niet ouder dan twintig jaren in opleiding kunnen worden genomen eerst onder de leiding van den heer dr G Schlegel hoogleeraar in de Chineesche taal en letterkunde aan s Rijks universiteit te Leiden en daarna in China Zij die in het bezit zgn van getuigschrift van voldoend afgelegd eindexamen eener hoogere burgerschool met vgljarigen cursus komon bg voorkeur in aanmerking Gedurende den studietijd in NederlaniH die hoogs s 4 jaren bedraagt ontvangen de élèves eene maandelijksche toelaag van 50 en getlorende den studietijd in China die hoogstens ééa jaar bedraagt eene maandelijksche toelaag van 135 Spaansche matten Zij genieten vrgen overtocht naar NederlandschIndië en naar China zoomede van China naar Neder landschIndié terug Gtdurende de reis blijft de laatst genoten toelaag doorloopen Uit Nederland gezonden wordende ontTaogen zij een gratificatie van 1000 voor uitrusting Sollicitanten moeten zich yóót 16 April 1892 bij het departement van koloniën aanmelden bij een op legel geschreven request Aan de betrekking vau tolk voor de Chineesche taal in Nederlandsch Indië is aanvankelijk verbonden eene bezoWi ing van 300 s maands Men zie verder de StaaUcourant van 1 S 14 dezer In eeue correspondentie der MidJ Ct uit de rasidentie leest mee o a Dezer dagen deed een bericht do ronde dat de minister van oorlog zich onledig hield met de belangrgke werkzaamheden verbonden aan de keuze van eane nieuwe uniform voor het leger Zelfs kon Maar dat is prachtig Wij gaan Zondag bepaald naar de wedstrijden van Habas waar hg zeker ook zal zijn En als kaptein Sixte Dinsdag op Oorteaa komt zullen wij hom een en ander omtrent ign vriend laten vertellen III Hoewel mevrouw Serine eenmaal in het bezit van het fortuin haars zwager niet meer van den kaptein te vreezen had beschouwde zg hem nog altijd als een vijand te lang reeds had zij hem een baataard den roover van hun erfenis genoemd om haar grieven te kunnen opgeven na zg geen reden van bestaan meer hadden voor haar bleef hij altgd de roover dien zij zoovele jaren had verwenscht en vervloekt Maar het verlangen om iets naders te weten te komen omtrent baren D Avignac deed haar den kaptein uit een ander oogpunt beschouwen en bracht de verandering teweeg die de opmerkingen van baar man en hare dochter ten gunste van Sixte nooit badden kuune i uitwerken daar hg nuttig werd inplaats van gevaarlijk was hg een geheel ander mensch Toen hij dan ook Dinsdag kwam was zij er pp gesteld hem zelve te ontvangen en zij noodigde iiem met zooveel vrienr elijklieid uit bij hen het middagmaal te blijven gebruiken drong er zoo sterk op aan en wist zooveel redenen uit te denken om men lazen dat do modellen reeds aan de koninginregentes ter bezichtiging tgn aangeboden Ik betwgfel zeer of er wel iets van de gelieule uniformverandering aan ia baast zou ik beslist durven zoggen dat alles losse praatjes zijn zonder eenigeu grond en wanneer ik dat deed zou ik het donn op een moeilgk te wraken gezag do minister van oorlog niemand minder dan Zijne Exoelleatie zelve verzekerde mg dat het geheele plan tot wgzigiug der uniform is uit den duim gezogen on dat de kranten berichten dienaa igannde slechts canardt zijn hetzg dan licht of donkerblauwe of grijze In Delft moet voor lid van den raad oen herstemming plaats hebben tusschen een liberaal en een katholiek Nu besloot de anti revolutionnaire kiesvereeniging Nederland en Oranje wier candidaal bg eerste stemming 202 stemmen verwierf bij die herstemming den liberalen candidaat te steunen De Maatbode is daarover zeer natuurlijk allo behalve gesticht en schrgft vDe katholieken wuren goed genoeg om een nutirevolutionuair io do Tweede kamer tu brengen nu zq voor den heer Vau Barokel een plaatsje in den gemeenteraad vragen sluiten du Calvinisten zich bij de liberalen aan t Is fraai Op St Poutiaansdag 13 Jan 1491 werd te Utrecht een weeshuis gesticht door Ü verard Zoudenbalch thesaurier van deu dom wiens beeltenis in de fraaie reguntunkamer vau het weeshuis hangt Het 400 jarig bestaan dat door omstandigheden op den stichtin sdag niet kou worilen gevierd werd nu gisteren met een prettig huiselijk feest herdacht Ter hortnnering aan dit feest ia een keurige medaille geslageu in de fabriek van deu heer C J Begeer Betreffende den nieuwbenoemden directeur der Maatschappij van Weldailigheid den heer H A Hauken leest men o do 2ke Ct de navolgende bgzonderheden De heer Hanken iemand van 31 jaar is na afgelegd eind examen afil B der Kijkslandbouwschoul oen paar jaar als volontair werkzaam geweest op de plaats van A V Sch ódor te Bunnik Daarna werd hij gedurende vijf jaar pricbter op een boorderg van baron van Vallandt van Neerijneu In 188 begaf hg zich naar Indie waar hg tot voor weinige maanden bleef Hg was aldaar eerst als asaiiteut daarna Ws hoofdassistent erkzaam en tweemaal als waaruemeod administrateur bg üe Botterdam Siuk Sultuuronderneming De nieuwbenoemde directeur heeft dus hoewel nog betrekkelgk joug een veelzijdige opleiding zoowel thuoretisclï als practisch acht r zich Bij kon besluit van 27 Januari no 3 is reehtapersoonlijkhrid geweigerd aan de vereeniging lioor eigen kracht op de volgende gronden dat genoemde Vereeniging blijkens art 4 barer statuten ten dool hetft werk te erschaffen en ondersteuning te geven aan werklooze wurklieden dat uit de ingewonnen ambstbericbten bigkt 1 dat de Vereeniging onder eene gebrekkige leiding staat en niet beantwoord aan haar in ile statuten uitgedrukt doel 2 dat zg tot bereiking van haar eiken tegenstand onmogelijk te maken dat hij moest eindigen mot aan te nemm en niet te blgven volharden in een weigering die zijn punoonlijke verhouding tot de familie Bariuc in het bgzonder moeilijk maakte Hoowei hg van zijn kant hen al roover van zijn erfenis kon beschouwen kon hij hen met billgkhoid geen enkel gegrond verwgt doen noch den vader nuch de dochters de een noch ile andere had iets gedaan om hem te berooven van het fortuin dat bij reeds sedert lang als het zijne had beschouwd er was tusschen hen niets dnt op oueenigheid ge leek net noodlot alleen had hier beslist op een wijze waarin niemand de hand had gehad en hg kon er hun geen grief van maken dat zg de werktuigen van het toeval waren geweest De ra ler was een braaf man voor wien men slechts achting kon gevoelen en de dochter een aardig bevallig persop ntje dkt hij misschien nog aardiger en nog beva lliger zou heliben gevonden indien zijn betrekking van officier zonder fortuin hem had veroorloofd zich aan zgne verwachtingen over te geven Kon hij zooal de zaken nu atonden wel de teruggetrokken houding bewaren die men misschien Toor haatdragendhetd en vijai iliglieid zou aanzien P Hij wilde dii te minder omdat bij derifulijku gevoelens omtrent hen volstrekt niet ko stcrde Dat het teslarnHiit wa ir aij het bustflaii hem bekend was niet gtfvoiiden weid liad hem teleurge doe gelden tracht te verzamelen zonder dat enig zins verzekerd is dat deze gelden tot het bg de statuten omschreven doel zullen worden aangewend dat derhalve do vrees gerechtvaardigd is niet alleen dat het publiek bereid om geldeïgke offers tor bostrgding van do werkloosheid te brengen van de handelingen dor Vereeniging het slachtoffer worde maar ook dat de openbare liefdadigheid om in hare werking niet misleid te worden hare hulp aan di werkloozen die inderdaad ondersteuning behoeven zal gaan onttrokken tengevolge waarvan aan laatstgenoemden nadeel zal worden berokkend dat het algemeen belang niet toelaat dat eene vereeniging als deze optrede als rechtspersoon Omtrent de mijnramp te Anderluos wordt nader gemeld dut Vrijdag avond tusschen 8 en half negen uren reeds 29 lijken wuren opgehaald De mijn bestaat uit diie gedeelten in éeo waarvan de plaats les onheils zich bijzonder veel gas pleegt te ontwikkelen hetgeen reeds in April 1880 aan 49 menseben het leven kostte Ook worden da werklieden die er arbeiden bijzonder goed betaalil en zijn er alle denkbare voorzorgsmaatregelen geuoloen Was b v door de untplofling dn ventilator vernield men had een anderen in voorraad di onmiddellgk in werking werd gesteld zuodat reedi Vrijdagavond te 7 ifren de ramp had dien ochtend te half acht plaats de ingenieurs konden afdalen om te trachten zelfs de diepste galerij 500 meters onder leu begauen grond waar de meeste wurkliuden waren en waar de ontploffing plaats hid te bereiken De slag Is buiten af nauwelijks bemerkt Ook is deze galerij oen soort van mpaue met de overigu doelen der mijn alleun door een nauwen gang verbonden Er zijn in het geheel vier galergen van welke de twee bovenste waar trouwens weinig werklieden waren op 260 en 360 meters weinig geleden hobbdii Die zich daar l jvondea kwamen er met een schok of lichte kneuzingen af Van de donle galerij of 420 meters en van den ingang der vienie zgn de buvenbedoelile lijkeu afkomstig De toegang tot de ondi rsle was wegens de ingestorte gedeelten en den dishton rook eerst volstrekt onmogelijk Al de paarden de stal staat bg den ingang zgD dood gevonden met do oppasiers naast hen Ondanks het aanhouilend gevaar verdrangen da wakkere werklieden elka r om te gaan helpen ieder wilde de eerste zijn om in de gruwzame diepte af te dalen met een heldhaftig moedlietoon zonder eenigaa ophef of gerucht Alia autoriteiten geneeskundigen geestelijken wedijverden in plicbtsvervulling Toiin da eerste doodeo boven kwamen ontstond er beweging onder de sombere toegestroomde menigte want spoedig was de ontroering en opgewondenheid zoo groot dat de gendarme te paard moesten stggen om du orde te handhaven en althans zooveel ruimte open te houden dat de dooden en stervenden konden worden weggedragen De lichamen waren afgrgselijk verminkt Eén voor ééa werden zg nedergetegd op don vloer der betaalkamer van waar zij na door de familieleden herkend te zgn werden vervoerd Welke h vtverscheurende tooueelen bg dit alles plaats vanden kan men zich voorstellen slecht nu en dan afgewisseld met de blijdschap dergenen die een verloren geachten man steld zeer teleurgeateld zelfs want hij was niet onverschillig genoeg voor aardache goederen om een dergelijke misrekening maar kalm aan te nemen maar boos op hen die zijn fortuin in otttvaui t namen wa bij niet en liggevolg verkooa bg ook niet dat men dit zou kunnen veronderstellen Nadat hg met behulp van Manuel alles wat zgn eigendom was had ingepakt stond Barinc hem oador aan de trap op te wachten Willen wij tot het diner eens rondloopen t I zulk een heerlijk weer Ik zal u mijn werken en mgu kudde laten zien Gedurende de wandeling die tamelijk lanf duurde want Barinc nas te gelukkig dat hij over zijne plannen kon spreken om zjju uitleggingen kort te maken kreeg Aa kaptein geen oogeoblik den indruk dat er iet pottends in lag om hem dat verbeterde eigendom te toonen blijkbaar was de hartelijkheid waarmede moit tiem ontving en de genegenheid die men hem bewees oprecht gemeend dat zag hij en daarvan was hg overtuigd Aan tafel was Sixte dsn ook in de beste stem ming om mevrouw Barinc te antwoorden op de vragen die zg hem stelde omtrent den baron en haar alles te vertellen wat hij van hem wist Zg hadden elkander als jongens leeren kennen op da kostschool te Pau Reeds in dien tijd toondehet kind wat er van hem als man sou worden eenenkele hartstocht behaerschte hem die voor alle mogelijke licliaamsoefeningen f ordt tervolijd y der broeder weder in hnn armen mochten sluiten glk heb er vier daar beneilen jammerde een giil moedertje Ik vgf klaagde eene andere iinijn man mijn vader mijn twee broers mijn ighoonvader Eene derde verhaaldo van twüo gelediien die wanhopig waren omdat zg bun broeder kaïlden verloren Eene vierde volgde hot Igk van liaar zoon op een mei stroo bedekt karretje lachte iu haar waanzinnige droefheid en nep Ik heb er BOg een beneden Maar van beneden van do noodlottige vierde galerij zal wel geen lovende te voorschijn komen Er lagen watlicht twoahonderd dooden het juiste cijfer was nog niet vastgesteld au slechts zwarte rookzuileii door de herstelde luchtverversobing naar boven gejaagd stegen van daar uit du liooge schoorstecnen op onder de gestadig vallende sneeuw Aan bet jiandehUad wordt iloor Dalzieh agentschap nog het volgende gesoiud omtrent deu verdoren gang van zaken dien uaclit Telkens al de kooi naar boven kwam werd de menigte wild van angstige uieuwsgiarigboid bagou te dringen eu zich te verzetten tegen da gendarmes die haar tegenhielden Steencn eu vervloekingen werden deze naar hel hoofd geslingerd Tegen ëén uur werden de in stukken gesneden lijkon der paarden die da gangen versperden naar boven gabracbl Een ondragelijke geur verspreidde zich Hat volk werd woedend omdat zooals zij riepen het puardenvleeseh werd voorgetrokken boven de lueuschalijke licUnman Eerst tegen dria uur toen onliailspollende onderaardsche geluiden gehoord werden die deden vreezen dut de grond zou instorten worden ii geinoodaren ernstiger en kalmer I i allurijl klommen zij die met het reddingswerk waren belast naar boven Eenige minuten later spoot een straal van vonken uit den ventilatiakoker Een onbeschrijflijk angst verwekkend schouwspel volgt Het vuur barst uit do mijn grijpt om zich hoen da vlammen verhelfan zich torenhoog het schijnt of het geheele land in lichten laaie staat Du menigte staat stom en verlamd van ontzetting Drie gebouwen boven iie put smolton weij in do vuurzee da muren vallen in Ue spuiten worden gohaalil doch de overmacht is te groot Naar allo omliggende plaatsen wordt om hulp gevraagd Door la ontstane opening wordt oen stroom water iu do mijn gelaten Handschoenen met spiegeltjes Eane vrouw gevoelt ulk uur van den dag gewooiilgk behoefte om zich iu den spiegul te zien zulk een voorwerp is haar schier onontbeerlijk Vooral op straat waarde wind haar soms leelijke parten speelt heeft zij het meer dan ooit noodig en daarom zal zij du uitvinding van do Amarikaansche tirmn die uitsluitend handscboi ien vervaardigt wel met grooto ingenomenheid begroeten In dat gedeelte van den handschoen dat de palm der hand bedekt bevindt zich het spiegeltje waarover een stuk leer van dezelfde kleur als de hand onzichtbaar bevestigd is De draagster behoeft maar even op een verborgen veertje to drukken en het spiegeltje springt Ie vooraohgn Da firma heeft patent op haro uitvinding genomen en twgfelP niet of zij zal veel aftrek vinden hetgeen niemand zal verwonderen waut spoculutiën op do ijdelheid dor vrouw gelukken gewoonlgk In West Indië Nubië en het Soedanschu is een plant tot de Acacia soort bchoorende met bla lon van een bgzonderen vorm en zaadhulsela met een gespleten of open kant die als de wind er doorheen blaast een flnitend geluid geeft Op Barbados fjeven die boomen als do kustwind over het eiland waait gestadig een huilend sterk geluid vermengd met geluiden als fa mi en andere halve tonen die in de stilte van den nacht een akeligen ireurigen indruk maken In Nubie en het Soadansche wordt het geluid veroorzaakt iloor de verwoestingen van insecten die hunne larven in de stammen leggen en deze doen zwollen en knoestig maken Nadat die larven uitgebroed zijn on het nest verlaten speelt de wind op do openingen wat zacht klinbendo geluiden voortbrengt die veel overeenkomst hebben met het geluid van eene fluit Vreemde en dikwijls aangenaam klinkende geluiden hoort men in lie dichte bosschen van het Oosten die op dezelfde wijze veroorzaakt worden Baltenlandsco Overzicht De grooto werkstaking in het steenkolengebied in i ngeland is begonnen Met overweldigende meerderheid hebben de mijnwerkers van Durham lot de werkstaking besloten die mat da leden van den mgnweikersbond raedo omstreeks 400 000 ragnwerkers zal omvatten De toevoer van steenkool zal daardoor behalve in Durham gestaakt worden in de Midlands het proolste gedeelte vaij Lancashire en bgna geheel Yorkhire Zuid V ales het grootstu gedeelte van Schotland en en een drel van Staffortsbire blijven aan het werk Toch hebben de Schotsche mijnwerkers besloten niet meer dan 5 dagen per week te arbeiden om dus deu aanvoer van staankool ta beperken Of de werkstaking een week of 14 dagen zal duren zal eerst Woensdag op oune vergadering tan den mijnwarkersverbond te Lond iu worden uitgemaakt Staking van den toevoer van steenkool in Engeland beteekmit stilstand van do halve industrie Niet alleen wordeu de ongelukkige beamblen die geen werkman zgn en die Punch in magere gekroonde gestalten afbeeldt getroffen Nijverheid eu verkeer zullen or door belemmerd gedeeltelijk verlamd worden en vooral zullen da werkstakers en hunne gezinnen lijden onder de hoogere prijzen der steenkool en dienteiigevolgo van da meesle lovensbehoeften De winst kom niat aan de werklieden maar allereerst aan de mijnbezitlers en tusschonpersouen en vervolgens aan den vreemdeling die gelijk onze Citycorresponilent een paar dagen geleden schieef spoedig int t voordeel steenkool zal kunnen invoeren eu in allen gavallen op de buitenlandsche markteu in veel gunstiger voriiouding komt De werkman duareutugen begint met gaduranile een week of langer zijn geheele loon te verliezen en zal zich vervol i geus indien het plan van den mijuwerkorsverbond slaagt mat bet loon voor 5 in plaats van voor 6 1 dagen per weak tuvreden moeten stollen I Alle Engelscho bladen beschouwen den toestand met zorg Uu gavolgan van de strike zijü niet te I overzien Dutzenden warkliuden in de ijzer en staainijverbeid beambten op de spoorwagen zullen tot warkloosliaid gadvvongau worden Tijdelijke en blijvende schade is oiivarinijdulijk En wat zal bet hulpan f De jongste daling in de teenkolenprijzon ia een gevolg van omstandigheden waartegen eau combinatie als die der mijnwerkers niets vermag Er is geen enkele reden te veronders llen dat die oorzaken zelfs door de grootste werkstaking voorgoed kunnen worden weggenomen De Cantrala afdoeliug der Belg Kamer was weer bijeen voor da Grondwetsherziening Het voorstel i van den üautscheu Afgavaardigde de Hemptinne om uit art 36 do verplichting weg te nemen voor eau lid van Kamer of Senaat om zich tot Minister benoemd aan aan uieuwe verkiezing te onderwerpen is met 4 tegen 3 stemmen goedgekeurd Vervolgens is de quaestie van het referendum in babandeliug genomen maar nog niet beslist Het schijnt ovenwtd dai da clericale meerderheid bereid is bet Eageeringavoorstol aan to nomen De beraadslagingen in de centrale sectie gu tot Dinsdag verdaagd ten eiude tgd te laten tot een gedachteuwisseling met de Regeering over een transactie Het recht van onmiddellgka raad dagiug der keizers over een beginsel van wetgeving zegt men wil de meerderheid niet inwilligen wel daarentegen onder zekere voorwaarden hel referendum over een reeds door de Kamers aangenomen wet Te Cadix hebbeu de anarchisten weer een butooging gehouden die een dreigend karakter aannam Zokere Salvochea een der raddraaiers bij de jongste onlusten stond met eenige andAre anarchisten terecht naar aanleiding der ongeregeldheden op 1 Mei van het vorig jaar voorgevallen Ken groot aantal anarchisten on werklieden liepen voor het gerechtshof te hoop en dreigden dat zij Salvochea op den weg naar bet schavot zouden ontzetten zoo bij veroordeeld werd De jury sprak ten slotte Salvochea vrij maar toen steeg de opgewondenheid der menigte daar da anarchisten hierin vree voor hun bedreiging zagen De politiu dreef hen echter uiteen verscheidene persont n werden gewoud eu een aantal belhamels in hechtenis genomen De Ameriknansclie secretaris generaal van buitenlandsche zaken Wharton heeft aan den Engelschen geziini het antwoord van zijn Regeering overgebracht op de weigering van lord Salisbury om den modus vivendi te hernieuwen Iu dat antwoord blijft de Amerikaanacbe Begeering op haar standpunt en verlangt opnieuw tot den modus vivendi terug to keeren Bg den Senaat te Washington is oen voorstel ingediend tot regeling van de immigratie Daarbij wordt in overweging gegeven de stoomvaart maatechappgen een dollar voor elkau landverhuizer te doen betalen en bovendien een borg te stellen van 60 000 dollar voor bet geval de stoombooten landverhuizers aanbrengen die volgens do wet niet kunnen toegelaten en dus teruggezonden moeten worden Da Salvationiaten hebben in Engeland in hot Parlement een besliste overwinning behaald en dit wol in verbandf met de aanhoudende jondag sobandalen te EaatbiArue In dit stadje bestond nnmelgk eene afzonderlgke verordening welke bei houden vau openbare optochten met muziek dos Zondags verbood en het was door het zich niet sturen aan dit geheel plaatselijke en excepiioneele verbod dat de Salvationisten met het gepaupal niet alleen maar ook met de overheden van Eastbourne op eenen voortdurenden voet van oorlog vorkoardau Etrgnteron nu heeft het Lagerhuis met de kolossale meerderheid van 147 stemmen een ontwerp aangenomen krachtens hetwelk het bovenbedoelde plaatselijke verbod nietig wordt verklaard on moet worden ingetrokken De Salvationisleu zullen dus voortaan bg het houden van hunne zondagsche optochten recht hebben op eene toereikende bescherming vanwege de stedelijke politie tegen het hen bestokende janhagel ostekTjötsin LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Februari 1892 en door tuaschenkomst van het postkantoor te Goud torug te verkrijgen Th Drandoen Amsterdam A Soet Rotterdam E van Wielden Zeeland Gouda 12 Maart 1892 De Diructeur van het Postkantoor VOKSTER KE M ISGEVIi G BUBGEMEKSTER en WETHOUDERS der gemeente üoüda Gelet p de Wetten van 4 Juli 1850 Staaisblad No 37 en 6 November 1887 Staatsblad No 193 regelende het KIESRECHT eu op het Koninklijk besluit van 28 November 1887 Staatsblad No 211 Brenoifii tor alguiueeiie kfnnia dat do lijsten aanwijzende de peraoueii die binnen deze Gemeente tbt het kiezen van Leden van de Tweede Hamer der Staten Generaal van de J rovindale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn door hun Collogie zijn Tastgestelit en met de daartoe betrekkelijke schattiiigstatuu en verslagen gedurende veertien doffen van dea voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Plaatselijke Secretarie voor een ieder ter inzage zullen liggen terwijl deze lijsten bovendien zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Stoofsteeg bij de markt de tweede in de Patersteeg bij het Ifee hum on de laasti enoemde aan Hen iugang van den Korten Groenendaal bij lie Markt Voorts wordt herinnerd dat ieder die de vereischten van kiezer bezit bevoegd ia tegen de lijsten bezvaar in te dienen wanneer daarop lo zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Kieswet niet of niet behoorlijk voorkomt 2o dü na im van iemand is gebracht die hetz een of meer der iu de kiezers gevordorde vereischten mist of uitgealoton is hetzij op de kiezerslijst eener andore gemeente staat Bezwaren moeten binnen veertien dagen na de dag teekeüing dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezegeld p pier door de noodi e bewijsstukken gestaafd ann den Gemeenteraad worden ingediend GOUDA 14 Maart 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOG RN De Secretaris BROUWER PETROLEUM iXOTEEKI GËN van de Makelaars Cantzlaar Schall wijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfiist ƒ 6 7B Geïmporteerd fust 6 80 Maartlevering ƒ 6 70 April Mei Juni en Julilevering 6 75 Augustus levering ƒ 6 80 September temberOctober OctoberNovember en December levering 6 90 Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen VEILING 14 MAART Woonhuis Gouwe C No 1B6 8400 kfMevr Luden Amsterdam Woonhuis en Erf ICorto Akkeren P No 176 340 k I Visser Woonhuis met Paardenstal Vest O No 617 en 618 ƒ 960 k K van Kgn Woonhuis Kleiwegsteeg N No 328 ƒ U80 k N Verkerk Woonhuis Nieuwe Haven N No 214 eu 214a ƒ 1695 k D B Smit Woonhuis Nieuwe Haven N No 145 ƒ 1070 k J Starre Woonhuis Lange Dwarsstraat H No 181 710 k Wed Gren lel Woonhuis Vrouwensteeg H No 140 ƒ 735 k A H Kulik Woonhuis Nieuwe Haven N No 205 f 320 k W Verbeij Woonhuis Nieuwe Haven N No 207 ƒ 380 k P M Roosendaal