Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1892

C p ï f j f S V t 5 IN o 4785 Woensdag 16 Maart i89S GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad vogr Gouda en Omstreken Oe inzeüdlng vaa advertentlön kan geBChieden tot Mn uur des Damiddags van den dag der uitgave 339 Staats loterij la tClaasa Trekking van Maandag 14 Maart No 7806 20000 Ho 15446 ƒ 5000 No iHil f 2000 No 10590 en 20017 ƒ 400 No 3697 en 7712 ƒ 200 No 9116 UD 17699 100 Prijsen van 20 78 3349 5615 7644 9810 1289 4 15640 13242 94 3384 5676 7658 9852 12897 15642 18239 144 3424 5632 7719 IU008 1S900 15828 18373 171 3441 5724 7727 10059 12976 15882 13388 184 3469 5748 7757 10123 12938 16929 18418 233 3490 58 1 7M3 10161 13102 15930 18464 243 3500 5841 7836 10209 13104 16072 18664 256 3520 5316 7642 10210 18184 16139 13682 369 3522 5959 7893 10250 13169 16149 18713 401 3605 S l O 7918 10276 13193 16206 18737 445 3635 5984 7943 10300 13201 16233 13757 439 3344 5938 7965 10352 13231 16238 18763 547 3732 6034 7976 10432 13295 16332 13779 607 3798 6062 7992 10545 13303 16342 13793 621 3830 6076 3020 10592 13336 16400 18885 658 3888 6109 8070 10615 13453 16456 13908 661 3914 6137 8089 10663 13510 16509 18934 771 3926 6142 8193 10695 13653 16522 18961 23 3956 6159 8264 10784 13568 16523 18970 St 3979 6175 8356 10880 13675 16536 19012 900 3993 61 2 8367 10940 13768 16583 19045 932 4053 6215 8333 10947 13733 16599 19056 J038 4056 6240 8419 11040 13804 16632 19083 1072 4093 6253 8435 11096 13833 16759 19109 1100 4095 627 84 9 U24S 13863 16810 19131 UU 4119 6300 3476 11277 13S07 16856 19140 1197 4141 6378 8587 113i6 13969 16860 19196 1235 4179 6403 8611 11372 13970 16920 19208 1278 4232 644S 8612 1395 14002 16933 19266 1234 4307 6449 8623 11429 14248 16937 19278 1431 4349 6499 8721 11430 14379 16982 19298 1493 4336 65il 8752 11445 14884 17046 19467 1744 4443 6554 S756 U502 14420 17153 19481 1777 4474 6635 8323 11769 14427 17162 19621 1907 4485 6633 8833 11778 14460 17288 19625 1978 4620 6736 8865 11881 14536 I7 94 19678 2000 4645 6744 8876 U927 14564 17315 19732 2017 4651 6769 8915 12024 14571 17831 19746 2084 4676 6790 8941 12068 14603 17343 19759 2126 4706 6834 8977 12178 14607 17349 19799 2287 4776 6890 8933 12132 14703 17385 19318 2263 4786 6908 9066 12243 14360 17417 19839 2275 4866 6923 9072 12281 14899 17481 19386 2871 4960 6934 9078 12311 14923 17488 19928 S410 4963 7046 9160 12341 14932 17616 20031 2419 4981 7132 9173 12377 1495 17564 20165 2475 5013 7i46 9235 12385 15009 17580 20292 2548 5023 7175 9268 12430 15067 17695 20293 2548 5U3f 7130 9275 12466 15114 17689 20306 2804 5046 7230 9346 12478 15164 17743 20410 2363 5060 7264 9411 12482 15130 17322 20448 2895 5068 7267 9417 12485 15236 17625 20450 2899 5165 7802 9446 12513 15252 17832 20457 2950 5189 7820 9504 12575 15280 17843 20680 3024 5240 7321 9523 12581 15233 1793 20700 8104 5260 7325 9554 12606 15328 17969 20754 3149 5314 7341 9593 12666 15365 17935 20824 8193 5371 7413 9635 12732 15450 17992 20852 3228 5521 7517 9707 12768 15500 18009 20867 3269 5563 7583 9718 12775 15532 16130 20963 3291 6562 7587 9781 12789 15547 18201 20970 3308 5547 7630 Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevr VAN GARDEBEN VïBSCHDUR Gouda 13 Maart 1892 Den 2 dezer ontvkigen wg het treurig bericht dat onze Broeder en Behawdbroeder i de Hoogedelgetitrenge Heer C B H van DEUTËEÜM Gepensioneerd Luitenant Kolonel na een kortstondig Igden in den onderdom van 62 jaar te Arnhem is overleden B G J VAN DEUTEKOM M A W VAM DEÜTEKOM MiNDBEAA TE HÜÜR aangeboden een BenedenhuiSj a 1 30 per week Adres Burean dezer Courant De Heer en Mevrouw va NIJMEGEN SCHONEGEVEL VAN Fbanckhnbibo b PEOscHLira bedanken voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van bannen Zoon ondervondeo Kraamvititt worden bij voorkeur afgewacht Woentdag en Donderdag a Zg die iets te vorderen hebben van of versohuldigd zgn aan de onder bet voorrecht van boedelbesohrgving aanvaarde Nalatenschap van den Heer FBEDERIK WILLEM 8TEEVEN8 in leven zonder beroep gewoond hebbende te Goti a en aldaar 29 December 1891 overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 April aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVKE te Gouda Undergeteekende gedurende enkele jaren als hulp werkzaam geweest bg den vrachtrgder A KOMMER geeft bij deze kennis aan het geacht publiek van Schoonhoven Haastrecht Gouda en omstreken dat hg te beginnen WiVSDAG 15 MAART a s driemaal s weeks en wel des DINSDAGS DONDERDAGS en ZATERDAGS van Sclioonlioven naar Gouda v v alr rif den en beveelt zich beleefd aan tot het doen van alle werkzaamheden welke aan het vraehtr den verbonden zijn belovende steeds voor eene accurate bediening en soliede aflevering zorg te dragen Voorloopig adrek ten huize van mgn JaderA VAN DIB PAÜjW Metselaar In de Nes te Schoonlumen M TAN DE H PAUW STËËMöim Nog slechts 2 dagen in lossing de lading Grove Rulir EACHELKOLEN waamit wg tot 7S Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen Steeds in voorraad de Echte Belgische AITTHEACIT ITOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vnlkachds tot ƒ 1 60 per H L 8MEE MACHINEKOLEN en COKES JAIT PEIITCE Co Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 12 Maart 1892 Een ware Schat voor de ongetukkii e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime i itspattiugen is het beroemde werk Hf Dr Retau s Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt Jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lag8Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland ZaaJ Kunstmin der Societeii ONS GENOEGEF Woensdag 16 Maart 1892 Een enkeli DOOa R T HoIIandsch Tooneelg ezelschap Directie A v LIER van Amsterdam Groot succes door gelieelNederland OOM BIUËS16 Beroemd Blgspel in G tafereelen naar de Roman Ut mine Stromtid van JFRITZ REUTER voor het tooneel bewerkt éoor A JüNKERMAN Regie C F T BIGOT Aanvang 7 uur Entree voor HH Leden Dames en kinderen 0 99 per persoon Plaatsen zgn te bespreken Dinsdag en Woensdag van 10 tot 3 uur Opentaro Verkooping in éëoe zitting te WADDINXVEEN op WOENSDAG 16 MAART 1895 des morgens te elf uren in het kofiSehuis van di RUITER aan de Brug ten overstaan vanden Notaril G C FüRTUIJN DROOULEEVER te Gouda van No 1 Een goed onderhouden WINEELHUIS 2 SCHUREN BLEEKVELD en ERVEN waarin sedert 20 jaren met goed gevolg de Kruidenierszaak gedreven werd staande en lig gende aan de Goudkade te Waddinxveen wglc D No 273 kadastraal bekend in Sectie F No 1241 groot 1 are 70 centiaren Terstond te aanvaarden En No 2 Eenige perceeltje L VN Den WATER in het Weegje te Waddinxveen kadastraal bekend in Sectie F No 499 500 1214 1215 en 1219 te samen groot 3 hectaren 60 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden De pereeeleti zgn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopd te bezichtingen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜI JN DROOGLEEVER te Gouda SiaRË TABAft licht kleurig ook donkere SUMATRA puik brandend alsmede goed JAVA OMBLAD en BINNENGOED BRASIEL HAVANA enz wordt tot billgke prgzen ook bg kleine hoeveelheden tegeu rembours geleverd door BRÜGEMAN en BALEN Gondsche Vest 35 Rotterdam Geen monsters losse of beschadigde Tabak Zeer li ette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRlNILMAiN en U Gouda Snelperadruk van A Brinkman ZooK De uitgave deiier Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen IJe prpfl per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 iIzoiiderlgke Nomroers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 15 Mnart 1892 Duor lün rijksvelilwiiclitor A J van der Marlt te Mosrcapelle is op aangifte van den lamlbouiver v il S aldaar onderzoek ingesteld naar een bij hem plaats geliail bebbenile konijnen diefstal met het gelukkige gevolg dat na een kort verhoor de 3 verdachten bekii den 6 kouynen gestolen en te Gouda verkocht te hebben Te eu hen is proces verbaal opgemaakt Naar j vernemen zullen met de invoering van do a 9 lomerdienst regeling op do lijn Gouda den Haag locaalirrinen loepen die behalve aan de stations ook aan de belangrijkstü overwegen zuUeu stoppen Men deelt aan het Utr Ml mede dat er maatregelen Ketroifen worden om ook in ons land staatsexploitatie der spoorwegen voor te bereidtm en aan de goedkeuring der Kamers te onderwerpen Ueeds bij de behandeling der wet op do spoorivegovereo ikomslen en overname van den voormaligon Rijnspoorweg onder den minister Havelaar en ook vroeger werd door verschillende leden der Vertegenwoordiging op stantsexploitatie der spoorwegen aaugc drougeu als bet eenige middel om tot eene afdoende flinke organisatie van die groote middelen van vervoer te geraken Mevrouw Sophie De Vries is na langdurig lijden op 52jarigon leeftijd te Amsterdam overleden Deze tijdiiïg zal zeker mft algemeen leedwezeu worden vernomen door alle vrienden van ons Nederlendsch tooneel Gednren Ie 30 jaren was Sophie De Vri 8 een gevierd e tooneelspeelster Lang nog had zij met FEViLLETOlM TJit la et ILieTT ezi i Naar hel Framch TWEBDE GEDEELTE UI 3r Op dit punt verrichtte hij wouderen waarvan d herinnering nog langen tijd als voorbeeld zal dioneu voor de gymnastiek onderwijzers der toekomst Daarbij was hij goedaardig openhartig edelmoedig en bezat slechts éi n fout haatdrogendheid zijn wraaklust was evenzeer bekend als zijn behendigheid Tusschen hen bad nooit iets meer dan een gewone vriendschapsbetrekking bestaan vertrouwelijk was hun onderlinge omgang nooii geweest maar zij waren goede kaïneraads gebleven totdot D Avignac voordat alle klassen door hem waren doorloopen de school nad verlaten In twaalf jaar hadden ze elkander niet gezien en de kennis was eerst hernieuwd toen do kaptein hem te Bayonne weder ontmoette De baron lieantwoorildo volkomen aan hetgeen hij al jongen beloofde hij was de type van een sportman gewonlen in al wat op lichaamsoeieiiingen recht oen sieraad van het tooneel kunnen blijven ZÜ wi s een der weinige aotrices die den juisten overgang wisten te vinden naar een ander soort rollen in verband met haar leeftijd Aan groote natuurlijke gaven en talenten paarde zij een nooit vorzn akten ijver en luocig stuk is gered door het conscientieusa spel van mevrouw De Vries De bearafenis heeft Woensdng op Zorgvlied plaats Omtrent de oorzaak der arrestatie van den notaris Bounermaii te Arasterdam wordt nog het volgende medegedeeld De geldon van de onderwijiers spaarbank en van de leveusvorzekoring van het Ned Onderwijieragmoottchap worden door hot ministerie van den notaris Bonnerinan op hypotheek belegd Voor de renten on do aflossingon der hypotheken werden door oommissorissen oflioieele kwitantiën verstrekt die door genoemden notaris den eigo wrs dor verhypotheekto peroeelen na afbetaling weriren uitgereikt Het geval deed aioh nu loor dat een dier oigoaaiCrs som het rtuWlBt ftbsle Wii in de hypotheekacte was omschreven maar dat bij daarvoor niet altijd do officieelo kwitantie van de commissarissen maar wel een kwitantie onderteokend door den notaris ontving die dau slechts aan commissarissen de aflossingen verantwoordde zooals deze in de bypotheekacte waren vermeld Door een toeval kwam dit ongeveer veertien dagen geleden uit en dit gaf aanleiding tot nader ondorjoek vauwego de commissarissen waaruit bleek dat deze zaak niet alleen stond Hoewel nu gonoemdo notaris in een conferentie Zondag 6 Maart gehouden de illegaliteit zijner handelingen erkende inaar echter verzekerde dat de gelden aanwezig waren waarvan echter riots bleek vonden commissarissen dor fondsen hi t toch iioodiï bij den boer mr J C de Vries oen rechtsgelee d belrekking heeft had hij oen zekere beroemdheid verkregen in het schermen en paardrijden zoowel als in het boxen voor zijn genoegen maakte hij wandeling n van twaalf on voertion raijleu por dag en iij besohouwiio lu t nis oen kleiuipheid voor hem om op zijn rijwiel van Bayoniio naar Parijs te gaan Maar bet was vooral met de Komeinscho vechtkunst met het worstelen dat hij zgn naam had gevestigd on zelfs bad hij zich oeiia in het circus Molior durven meten met Pietro die door zijn kunstbrooderH de konijig der worstelaars wordt geheeten Herhaalde oefening en do geregelde leelwijze die daarvoor gevorderd wordt badden hem een in ite van spierkracht doen verkrijgen die mannen uit zijn stand gewoonlijk niet eigen is Ten einde zijn kunst te onderhouden had hij op bet kasteel een gewezen worstelaar vim beroep bij zich Thoulourena genjaaad met wien bij alle dagen werkte on van een les in het worstelen of in het schermen ru stte hij uit door twee of drie uur paard te gaan rijden of een wandeling te voet Mevrouw Barinc luisterde met verbiuiug toe haar verwondering was zoo sterk dat zij uitriep Meent ge met dien woratelstrijd het vechten dat men in kerraisspelen te zien krijgt Juist mevrouw maar tegerwuordig ziet mendat met meer uitsluitend van mannen van bot vak sedert Ie liolia msoefoningen weder meer in eere zijn gekomen hebben verscheidene liefhebbers er zichop toegelegd en l Avig iae beeft het er ongetwijfeld ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt consult te nemen hetgeen aanleiding gaf dat deze de justitie van de feiten in kennis stelde waarop de arrestatie van den heer Bonnermanl Vrijdagavoud jl I volgde De schade in deze voroorzaakt welke nog al aanzienlijk moei zijn komt echter niet ten laste van de I betrokken fondsen daar deze do bij hypotheek acte j bepaalde aflossingen hebben ontvangen maar wel ten laste van ile hypothjokschnldigen die zich met een niet wettigo kwitantie niot afgegeven door commissarissen hebben laten tevreden stellen De vorst croupier van Monaco die zich zooals dozer dagen werd gemeld interesseert voor praehistorische geraamten heeft zelf weer drie lijken op zijn geweten Dezer dagen werd zelfmoord gepleegd door een postdirecteur uit Nizza die 40 000 francs welke niet aan hem behoorden had verspeeld door een ander ambtenaar die zichzelveu in het speelhol had geruinejBrd on door een 50 jarig fabrikant uit Lyon die z owat alles te Moute Carlo had doorgebracht Laatstgenoemde schoot zich dood iu den trein Te VVoenen heeftoen sneeuwstorm 12 uur geduurd Het verkeer por as moest een groot deel van den dag gestaakt worden Sneeuwslorin heeft geheeracht ook in Amerika In Utica Staat New York is het spoorwegverkeer door de sneeuw gestremd Uit Osnego bericht men dat allo zaken stilstaan de straten zijn versperd door hoopen sneeuw soms 10 voet lioog Voornamelijk in de streek der groote ineren woedde sneeuwstorm In Noord Dakota zijn een groot aantal paarden dood gevroren in verschillende steden kwamen persoonlijke ongelukken voor Ook largs de Atbiniische kust van kaap Mary tot Boston deed bet noodweer zich hevig gevoeleu Op do hoogte van Sandy Hook had de wii d een snelheid van vijftig mijlen in hut uur wel het vorst in gebracht Hoe zonderling voor iemand van zijn stand Niet zonderlint ur dan de trapeze of het zadelkussen voor zekere jongelui uit den hoogsten adelstand In elk geial eisclit het wors elen een vereeniging van hoedanigheden die niet te verwerpenzijn kracht leniïheiil vlugheid behendigheid veerkracht on iets anders wat meer op liet intellectueeleaankomt namelijk het onderschoiden vau hetgeengedaan on niet gedaan moet worden Ge spreekt van het worstelen alsof gij elf tot de mededingers van mynbeer D A ignac behoorde sprak Aiiie Eenvoudiu juffrouw zooals iemand die inzijn vak ook enkele lichaamsbewegingen beoofeot eubierdoor kan heoordeelen boe men recht laat wedervaren aan hen die het ver daarin gebrachthebben Bovendien is het nuiteii tMijfel dat hetworstelen het beet geschikt is om het menscbelijklichaam te ontwikkolen en er bet maximum vanachoono vormen i in Lo verleeiien teriMJl alie anderehol evenwicht in de verhoudingeii m er of inin ver storen door het eene orgaan te ontwikkelen len kosie l van de andere Let maar eens op den jager met i zijn opgetrokken s houders eu ib ii jockty of zelfs I den paardrijder met zijn kromme bitnoii en aan I don anderen kant do worstelaars uit en oudheid die lot model dienden voor standbeelden I Ik erken dat ik den Apollo van Belvedère I en vooral Narcis verkies boven den Hercules van