Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1892

ffr Te Petersburg is het een zeldzaam strenife winter kort geloden teekendo do thermometer des morgens meer dan 20 graden Kéaumur vorst Wanneer de thermometer onder 10 graden B beneden het vriespunt daalt worden in de straten vuren ontstoken en onderhouden voor de talrijke huurkoetsiors die den geheeten dag in de open lucht doorbrenj en Omtrent de belastingplannen van minister Piersonzal volgens don briefschryver uit de hofstad van do Midd Ct het voorioopig verslag geen zekerheidgeven voor den afloop Algemeen brengt men inde afdeelingen der Kamer hulde aan de helderheiden de volledigheid der toelichting en afkeurend zaldan ook het oordoel althans vooralsnog niet luidendoch in verscheidene afdcelingen wil men zich eenbepaalde uitspraak voorbehouden totdat ook het voorstel omtrent de in uitzicht gestelde bedrijfslielaslingzal zijn ingekomen aangaande de peraequatie van dengrond zal zijn beslist en de minister van btnnenlandsche zaken zat hebben medegedeeld welke zijneinzichten en voornemens 7ijn botreifende de regelingvan de gemeentelgke financiën En niot enkel deantiministerieolen oordeelen zoo ook vrienden vanhet Kabinet achten meer licht noodig Met is danook moeilgk tegen te spreken dat de genoemdeonderwerpen van grooten invloed kunnen zijn op de beoordeeling vau de nu aanhangige belastingplaunen i Vermoedelijk zal dus indien de minister althans gehoor geeft aan den wensch om meer opening van zaken nog wei geruime tyd verloopen voor de memorie van antwoord inkomt en daar het in de bedoeling ligt de Kamer als ze nu uiteengaat niet voor het inkomen van dat stuk weer bijeen te roe pen kan een recea tot het einde van Mei worden teeemoel gezien Of dan spoedig de openbare beraadslusing zal aanvangen m a w of dan reeds dadelijk eindverslag zal worden uitgebracht is nog laag niet zeker Kr is een groote strooming die genoegen zal nemen met toezegsfingen aangaande de te verwachten nadere belasting voorstellen maar die deze zelve zien wil alvorens het nu aanhangige ontwerp af te doen Het zal nu maar tie vraag zijn of die strooming in de commissie van rapporteurs meer of minder Eerk vertegenwoordigd is zoo ja dan zal de heer Pierson zich mueten haasten met lijn beilrijfsbelasting om die nog in Mei of het begin van Juni de Kamer te doen b reiken De leden hebben dit jaar niet te klagen over groote drukte er is zoo weinig te doen dat de Kamer waarschijnlijk in het eind dezer week over acht dagen zat uiteengaan en dan tot einde Mei het is een vacantie om jaloersch van te worden voor dengenen die er niet in deeleo Be moord te Haarlem In den laten avond van Zaterdag werd in Haarlem het gerucht verspreid dat vrouw Oiener de werkster der twee vermoorde vrouwen op den Raamsingel door de justitie was in hechtenis genomen Udar dit bericht reeds eiken dag van de week was gehoord sloeg niemand daaraan geloof en bij onderzoek bleek dan ook dat bet ook nu geen waarheid bevatte Toch was in verband met den dubbelen moord eeue arrestatie gedaan die van groot belang kan worden geacht s Middags was den neer rechter commissaris jhr Lintelo de Geer medegedeeld dat de 66 jarige Ftrnèse zeide Anio Die wending van het gesprek viel niet in den smaak van mevrouw Barinc en gat geen uitsluitsel op hetgeen baar als moeiler na aan het hart lag zij wilde dus haar vragen wat duidelijker stellen Dat 13 een levenswijze die nog al geld moetkosten irroeg zij Dat weet ik niet maar t is in elk geval nietzoo krstbaar als wanneer me i zich loet wedrennenof met spelen bezig houdt Ik geloof echter flatbet fortuin van D Avignac hem wel dergelgke uitgaven veroorlooft en al kostte het hem veel zeerveel zelfs dan nog zon hg het er niet om laten geloof ik want hg vermoeit zich nooit veel overgeldzaken Mevrouw Barinc zou gaarno zijn blijven doorpraten over den baron zijn karakter zijn betrekkingen zijn fortuin zijn verleden en zijn toekomst maar Anie bracht het gesprek op onderwerpen die geen terugkomen op D Avignac meer niogelijk maakten rij wilde aen kapteio niet laten denken dat zij inatemde met dit aoort van onderzoek naar een man waarmede zij alechta één keer in gezelschap was geweest De zorg voor een huwelijk had haar te lang gekweld om haar niet een gevoel van verlichting te geven nu zg er van was ontheven Het had haar vroeger genoeg gehinderd als zij met haar moeder de vraag moest bespreken of deze of gene man dien zij had ontmoet of ontmoeten Alida Seeders weduwe van Hendrik Oxecor en schoonzuster van de werkster olieverkoopster van beroep zich had uitgelaten in hare woning goedereu to hebben verborgen die aan de vermoorde vrouw Bekkers hadden toebehoord en reeds om 6 uur was zy daarop op het paleis van justitie gebracht waar zij een scherp verhoor onderging Dit moet aanleiding hebben gegeven haar te laten doorzoeken waartegen zg zioh zeer verlette roaar wat toch plaats had door mejuffrouw Steenkamp die daarbij in hare onderbroek verborgen een kiiipjo vond waarin 32 50 aan zilvergeld Haar verzet legen do doorzoeking en haar lran cn omtrent de herkomst van het geld gaven al dadelijk atiiileidinic haar voorioopig naar het politiebureau ter bewaking over te brengen waar zij vaa 9 tot 12 uur s nachts lileef lutusschen hield de justitie eene huiszoeking in hare woning Kaamstraat 198 waar werkelijk eenige voorwerpen werden gevonden die aan de vermoorde vrouw Bekkers hadden toobalioord waaronder kruidenierswaren die den dag van ilen moord door de oudjes waren gekocht Vrouw Seeders werd daarop naar het huis van tiewariog O ergebracht Zondag ochtend was de rechter coramissaris de officier van justitie jhr mr Bethaan Miicnré diens substituut mr Van Onteren de waarnemende erilfier mr Van Thiel en de substituut griffier mr Schollen met de noodige politiemacht reerls vroeg in do Baumstniat waaraan het slop waarin vrouw Seeders on ook vrouw Oxeoer wonen werd afgezet en waar nu eene huiszoeking werd gehouden zoowel in de beide woningen door deze bewoond als in die der buren Een groot publiek stond vóór tiet slop opgepropt en er werd gesproken van h t vinden van eene byl met bloed bevlekt doch hiervan is niets aan Tot half 4 werd ile huiszoeking doorgezet waarop de rechterlijke ambtenaren zich naar het paleis van justitie begaven waarheen ook vrouw Oiener de werkvrouw door oen rechercheur word geleid Keno groote menigte volgde haar haar uitsclieldende voor moordenares en haar allerlei verwensehingen naar het hootil slingerende en do politie trachtte door eeiiige straten af te zetten den stroom tegen ta houden doch dat gelukte niet Voor het paleis van justitie stond nog lang een groot publiek ta wachten Na een verhoor van een goed uur weril vrouw Oiener weder losgolatuu en ging zij naar liuis terug Op haren tocht naar het paleis van justitie was haar gelaat onverstoorbaar kalm D arrestatie van vrouw Seeders die met de oudjes goed bekend moet zgn geweest geeft tot allerlei vermoulens aanleiding en doet vMlKhillende zaken in een geheel ander licht verschijneii lan tot nu toe Hel vinden van vrouw Stokman dood op haren stoel zittende het naaiwerk nog op haren schoot vindt men nu verklaarbaar In de idee dat een goede bekende den moord moet hebbeu gepleegd wordt men versterkt doordat alleeö blijlibaar aan vrouw Bekkers van wie men nist dat zij geld had bet goed van het lijf was gescheurd en dat de bijlslagen haar toegebracht geen van alle iu de hersens zijn doorgedrongen brengt men nu in verband met de idee dat de zwakke hand eener vrouw die slagen moet hebben toegebracht Hoewel daarvan niets met zekerheid valt te zeggen vooralsnog ii voor de waar schijnlijkheid wol iets aan te nemen Omtrent het voornemen van het bestuur der afd zou een geschikt echtgenoot zou wezen of hij haar beviel uf hij aanneembaar was wal in zijn vooren nadeel sprak Nu de fortuin haar de vrijheid had gegeven wilde zg van zulke besprekingen Diets meer weten Bood zich een echtgenoot aan dan zou zij zien of hij haar beviel maar ig verkoos hem niet meer op te toeken Dienzelfden avond nadat de kaptein was vertrokken zeide zij haar moeder ronduit haar meeoing Heb ik niet reeds dikwijls inlichtingen genomen omtrent een of anderen jongen man zonderdat het je boos maakte vroeg mevrouw Barincverwonderd De tijden zijn veranderd Juist omdat hetvroeger zoo dikwgts geschied is wil ik nu nietmeer dat het gebeuren zal Ia liet boste van denrijkdom niet juist dat wij zijn ontheven van devernederingen der armoede Ik heb geld gCnoeg laat mij nu ook mijn waardigheid tiehouden Maar deze opmerkingen lietetten niet dat mevr uw Barinc bleef volharden in haar verlangen om de wedstrijden van H bas te gaan bijwonen Met D Avignac op een plaats samen komen isdaarom nog niot hem gaan opzoeken en wij hebbengeen reden om hem te ontvluchten Indien men mij maar niet houdt voor eenmeisje op jacht van een echtgenoot dat is alleswat ik vraag eu ik zal hel hem duidotgk maken zoodat hij zich niet in mgne bedoelingen kan vergissen Gramnhage van da Nederlandsohe Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde om in don zomer van 1893 door de afdoeling eene speciale rozententoonstelling ter eere van H M Koningin Wilhelmina to houden wordt nog gemeld Alle soorten van rozen zoowel oudere als nieuwere zullen worden gevraagil in alle vormen als struik hoogatam pyraraidc treurau klimroos terwgl ook nieuw in ilen handel gebrachte rozen eene plaats zullen vinden Hoewel het plan bestaat prgzen voor afgesneden rozen uit te loven ziet het bestuur er tegen op daarvan hoofdzaak te maken Om deze on andere redenen wenscht het bestuur de hoogste prijzen Bit te loven voor de schoonste verzamelingen in pot Bestaat er gegrond uitzicht op linke inzendingen dan wenscht de afdeeling uit te loven onder anderen Voor de schoonste verzameling bloeiende stamrozenin de pot niinstons 50 in minstens 25 soorten Ie prys goudun modailln en ƒ 100 2e It II H II 50 3e II II II Voor de schoonste verzameling bloeiende struikroten in pot minstens 50 m minstens 25 soorten Ie prijs gouden medaille en 6Q 2e H II 3e verg zilv raed en ƒ 10 Het voornemen bestaat ook aan de inzenders gelegenheid tut verkoop te geven Een dor lezeressen van de A Cl h ad eene advertentie geplaatst voor een dienstmeisje Den volgenden dag meldt zich een meisje aan zoo groot als een polderjongen en minstens SUjareo oud Mevrouw ziot haar aan en zegt Neen meisje je bent me te oud Te oud gilt de beleedigde maagd de duivel is oud wat let me of ik sla je voor jo kop tloddermadain Do dame maakte verschrikt haar excuus en wna big dat ze het mei e goedschiks de deur uit kreeg De firma J J Beynes te Haarlem leverd gisteren morgen aan do Hollandsohe IJzeren Spoorwegmaatschappij een vijftal rgluigen gemengd eerste es tweede klasse die zóó schoon zijn afgewerkt dat zij met het lieste wat daaromtrent in het buitenlaud wordt geleverd kunnen concurrerren Ieder rijtuig bestaat uit drie coupe s tweede en twee en een halve coupé eerste klasse De hal coupé is voor dames bestemd Bekleed met rood velours beeft zij eeu achtergrond van spiegelglas en tevens zijn or voor het gemak di r passagiersteii twee tafeltjes in aangebracht De verwarming zit onder dou vloer in de Westinghouee rem in den coupé Zolder en wand zijn beschilderd en rolgordijnen geven gelegenheid de zon af te sluiten In de zoldering is eene zuig veutilatie aangebracht De coupe s tweeile klasse hebben de gewone bekleeiling van de andere rijtuigen van die klasse en onderscheiden zich alleen van de coupe s der eerste doordat de wanden en de zoldering hier bestaan uit gepolitoerd teakhout Onder de bagage netten heeft men hier ook nettoE voor parapluiea en stokken gemaakt De rijtuigen rusten op drie stellen assen en wielen met veeren van 2 mater lang en zijn naar het nieuwste systeem van den heer Middelberg daarin opgehan IV De wedstrijden van Habaa worden altijd zeer druk bezocht do wegen oie naar hot dorpje voeren zijn op dien Zondag in Juli altijd bezaaid met rgtuigen in allerlei vormen en de paden aan weerszijden beerensd door groene heggen van doornstruiken on kMmplanten eu beschaduwd door hooge kaslnnjaboomen zijn overvol van voetgangers met nieuwe schoenen aan de voeten de pet met de klep over de oogen getrokken en om het middel een breeden rooden of blauwen sjerp en terwijl sommige vrouwen Irotsch zijn op haar nieuwmodische hoeden naar den laatsten Parijschen smaak dragen anderen nog de bonte zgden foulards de kleederdracht van hun land Toen de landauer van de familie Barinc iia de versierde straten te zijn doorgereden voor de herberg Belle Hdtesse stilhield ontstond er een beweging van nieuwsgierigheid onder de menigte want hoe talrijk ook de karren en de ezclwagena waren een landauer waa een zeldzaamheid op het lorp Het romoor werd overstemd door trompetgeschal dat was de waarschuwing om zich te verzamelen en iedereen begaf zich naar het strijdperk opgesteld lip een plaats die voor dat doel was lu gebruik gegoven I fTonil wenolfd Itn Onder de rijtiiigeii zijn behalve de luchtketol n de remcylinder ook nog 4 gaskelels met een aeUroenlijken inhoud van 1720 liter giis Die inhoud tan op een aan de buitenzijde aangubraoliten mamoineter worden gecontroleerd en door een eveneens lan de buitenzijde aeplaatato gaskraan worden aau evnld De aflevering geschiedde in bgzijn van de leden der Kamer van koophandel der Technische Vereeniging loden van den Baud enz omdat dit op geheel nieuwe wijze geschiedde Vroeger moesten de kolossalü rijtuigen herlia ilde malen worden gedraaid voordat zij uit de fabriek op de rails van den spoorweg stonden doch de heer Beynes liueft da irop iets gevonden waardoor dit niet langer noodig is Naar het front der fabriek heeft liij een soliuifileur laten maken van 15 meter breedte en buiten vóór de fabriek rails die naar die der spoorlijn voeren In de fabriek worden nu de rijtuigen op traversen geplaatst en zoo dwars naar buiten geroden tot boven do daiir gelegde rails Hier worden er beweegbare trucs ondor gebracht en door middel hiervan komen zg nu op de spoorwei rails Waar vroeger bijna een geheele dag weggina mi t het vervoor van één rijtuig is dit nu in oen half uur tijd afgeloopeii De kunstige vinding van dun heer Beynes werd zeer bewonderd Eenigen tijd geleden maakte een 7okere Bataon die op bet oogunblik in Tho Queen s Hotel volksuitdrukking voor gavaniionis voor uunige jaron verblijf houdt gansch Noord Londen onveilig Zijne specialiteit bestond daarin om van de vrouwen de wintorjaasen van hunne echtgenooten los te krijgen en ze daanm op de gewone wijze te verpanden Deze man werkte zooais uit de rechtsverhandeling bleek op eone zeer slimme en stelselmatige wijze zoodat hg precies wisi welke j as het stelen waard was en welke niet Hij beperkto er zich rchter toe slechts uciic vrouw in éóne straat te bestolen en zoo was het mogelijk rUt hij zijn twijfelachtig handwerk jaren laug kon uitoefenou alvorens men hem te pakken kreeg Batson wachtte s ochtends vroeg in die straat welke hij als oefeningsterrein voor diun dag had uilgekozen totdat do maneen zich op wer iinnr de City hadden begeven waarna hij als spoorwegbeaintite verkleed zich aan het eeu of andere huis asnineldde e i de huisvrouw medudeeide dat haar man zich zonder overjas wol wat kond gevoelde en hem dienieoirevolge verzocht had zu te halen In de meeste gevallen liepen de vrouwen er in gaven de jas te goedertrouw over en jas en zwendelaar zag men nooit weder do eerste misschien bg een vor verwijderden uitdrager s Avonds was er dan een vreeselijk standje tiisschen de beide eolitelieden en de kleermaker kreeg voor den winter eene nieuwe bestelling Dit ging zoo langen tijd goed totdat Batson eens aan het verkeerdS adres kwam In Kilborn woont eene mevrouw V wier echtgenoot reeds voor jaren het tgdelijke met het eeuuige verwisseld had en bij wie zich de zwendelaar ook eens om de jas vervoegde Weet ge zeker dat go mgn man gezien hebt vroe t mevrouw wat haar natuurlijk door den dief verzekerd werd Zij trad hierop in de kamer oogenschijnlijk om de jas te halen doch zond iniusschen de ilienstbode door de tuindeur naar het politie bureau waarna zij weder naar den held van onze geschiedenin terugkeerde Zij hield hem eenige minuten aan de praat gaf hem zelfs een glas bier en bemerkte daarop zeer droogjes toen de politie agent binnentrad Ziet ge governor 1 zoo is mgne schoonzuster er roor 14 dagen ingeloopen mijn man ia reeds 7 jaren dood en waar hij op het oogonblik is daar is het warm genoeg daar heeft hij geen overjas noodisf Batson mot een politie agent gearmd af Polilienavorachingen welke aan hel daglicht brongen dat do dief ongeveer 30 dergelijke diefstallen bedreven heeft Slot Verourdeeling tot 5 jaren tuchthuisstraf 1 Dit woord stemt vrijwel met het Ned baas overeen Hoe wenschelijk het is dat de arbeiders zolven over een stukje grond hebben te beschikken blijkt onder andoren ook te Bellingwolde en Friescheloo en verder naar de gemeente Vlachtwedile toe waar de arbeider door zijnen boer behalve zijne woning ook een stok grond in huur krijgt schoon het arbeidsloon a zomers misschien 60 ü 70 cent en 8 winters niet meer dan 40 a 50 cent bedraagt wordt er geen armoede eeleden Zij hebben hun eigen versjouw waaraan zij zich kunnen wijden na afloop van het werk voor den boor die den arbeidsdag niet langer dan tot 2 uur pleegt te stellen Ue werklioilen hebben d n hun eigen winterkost aardappelen boonen erwten soms ook rogge zoodat ze een varkeu kunnen hebben Niet zeldzaam zijn de voorbeelden van arbeiders die in weerwil van hun karig loon nog kans zien iets in de spaarbank te be oggen on later zelf ten stuk grond to koopen In de New Yorker HandeUztg komen eenigo minder smakelijke onthulliugen voor omtrent liet welbekende amerikaaiosctie cornedbeef dat als delicatesse in den handel wordt gebracht Dit blad schrijft ongeveer het volgende dat door haar ontleend is aan overeensteraineiidu berichten uit dagbladen die Ie NowYork verschijnen Bij don uitvoer vau vee wordt zorgvuldig toegezien dat iilleon gezonde goed doorvoede dieren naar Europa worden gezonden Voor het cornoiiheof schijnl men echter minder nauw te kijken Dit wordt namelijk bereid van oude paarden die voor den vilder bestemd zijn en do paa denslachtor Henri Bosse zou op liet nabg de stad gelugon Lont Island daarin oen bloeienden handel drijven Onlangs zouden op last van den minister van landbouw aan bo rd van een neilerlaiidsch stoomschip 75 vaten van dit zoogenaamd cornedbeef zijn in beslag genomen die voor Antwerpen bestemd waren en eenvoudig gepekeld paardenvleesoh bleken te zijn Bg onderzoek kwam aan het licht dat Bosse reeds lang dezen handel dreef bij kocht oude en zieke voor den dienst afgokour le paarden op on verwerkte ze op groote schaal tot cornedbeef Volgens een globale berekening zou hij in don laatsten tijd per maand circa 104 000 pond vleuscli oftewjl 450 zieke paarden als cornoilbeuf naar Anlwornen hebben vorzonden Den inkoopstprijs maakt hij goed door de haren het vel en do beenen zooiliil hij liet vleesch eigenlijk voor niets heeft Dil wonlt te Antwerpan gemiddeld met zeven cent por pond betaald In aanslnitinir aan hetgeen in hetjon 8t mailoverzicht van het B Hhld over de heerschendo armoede ijeschreven werd verdient het volgende uithetó oer Hbld de aandacht Do armoede in sommige streken heeft er toe geleid dat sedert eenigon tijd kinderen te koop aangeboden worden Zoo kwam dezer dagen met dat doel een inlander op de p isser van Ngrambé Ngawie mot zijn 8 a 9jarig dochtertje dat na eenig loven en bieden voor zeven dubbeltjes aan eene vrouw over gedaan word ErKeiis UI het Solosche ventte een inlander al zijno kinderen vier in getal rond en verkocht ze alle vier voor één gulden Waar zulke dingen gebeuren moet de nood wel hooï gestegen iiJM Het vorenstaande klinkt haast ongelooflijk Ons komt echter oen sterker stuk ter hoore Eonipen tgd sedert zijn verscheiden jaren verstreken geleden ontstond in hot naburig gewest Bembang hongersnood De rijst kostte er toen ƒ 15 tot 30 per pico dn kleine man voedde zich met aarilwortelen en die niets te eton had stierf den hongerdood Toen werden er ook kinderen verkocht en zoo bracht een zekere dessa bewoner zeven kinderen gelijk aan den man Een dier arme stumperljes weid aan een Europeaan voor vier gulden koper d i ƒ 3 33 zilver verkocht Het laafït modegodeelde is een feit dat in dor tijd ter kennisse gebracht is van oen hooggeplaatst ambtenaar te Batavia die door de regooring naar Bembang afievanrdigd word om te onderzoeken of do toestanden er werkelijk zoo ongunstig waren als in verschillende dagbladen woril vermeld Rnltenlandscti Overzicht In den Duitsohe Kijksdag wees de afgevaardigde Siegle bij de derde lezing van do overeenkomst op den letterkundigen eigendom met Noord Amerika er op dat zulk eeno overeenkomst niet bestant met Nederland Voor don üiiitschen boekhandel had dit gemis ernstige nadoelon De minister Marschall antwoordde dat de Nederlandsohe regeering naar hij hoopte zelve zou overtuigd worden van do noodzakelijkheid om m dat gemis te voorzien en de pogingen om eone dergelgke overeenkomst tot stand te brengen zou ondersteunen De Groothertog van Hessen is Zondagnacht gestorven Groothertog l odewijk IV was in 1877 zijn oom Lodewgk III op den troon opgevolgd naiu 1862 met Princes Alice van Engeland te zgngetrouwd Aan de oorlogen van 1866 en 1870 namhij gverig deel en hij onderscheidde zich bgzonderbü den slag van Gravelotte De Groothertog bleefzijn emaiigd liberale beginselen tot het einde getrouwondanks alle pogingen om de Begeering ia anderebanen te leiden Hij trad met krocht op legen hetantisemieiisme In 1884 ging de Vorst een morganati ch huwelgk aan dal echter woaens den tegenstaud der familie spoedi weder word ontbonden Do op 54 jarigen leeftijd gestorven Groothertog laat vijf kinderen na eu wordt opgevolgd door zijn 23 jarigen zoonErnst Ludwig jelijk reeds is gemeld heeft de keizer in zijne hoedanigheid van Koning van Pruisen aan hel Pruisische ministerie een schrijven gericht betretfende het Welfenfonds Het bevat do medediy ling dat hg van don hertog van fiumberland onder dagteekening van 10 dezer een brief heeft ontvangen op grond waarvan hij thans de tijd gekomen acht om de in 1868 gedane inbeslagneming van het vermogen van koning George van Hannover op te heffen Mitsdien verwacht hij daaromtrent een voorstel van het ministerie De hierbij overgolegde brief van den hertog van Cumberland luidt Daar ik reden hab om aan te nomen dat het met de weuschen van uwe Keizerlijke en Koninklijke Majesteit overeenstemt eene minnelijke afdoening der goscliillen te zien tot stand komen aangaande do uitvoering van het verdrag hetwelk den 29 September 1867 omtrent hot vermogen van wglen Zgne Majesteit mijnen vader tussohen hem en wijle Koning Wilhelm van Pruiseu later Duitsch Keizer Wilhelm I is gesloten neem ik de vrijheid tot Uwe Majesteit het vriendelijk verzoek te richten deze aangelegenheid aan een welwillend onderzoek to willen onderwerpen Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om gelijk ik reeds vroeger heb vorklaard thans opnieuw te verklaren dat elke handeling waardoor de vrede van het Duitsche rijk en en der ilairtoe behoorende staten gestoord of bedreigd zou kunnen worden verre buiten mijne bedoeling ligt Als Duitscli vorst bemin ik trouw en oprecht miju Duitsch vaderland en nooit zou ik biervan geef ik uwu Keizerlijke en Koninklijke Majesteit de nadrukkelijke verzekering wetens aanleiding er toe geven of hel goedkeuren dat mot de Ier mijoer beschikking staande middelen hetzij mij die reeds toebehooreii of eei st in uitvoering van het bovengenoemd verdrair znlleii toevloeit n rechtstreeks of zijdelings vijandige ondorneraingon tegen uwe Majesteit of tegen den Pruisischeu staat orden aangelegd of bevorderd Met zooveel te meer vertrouwen geloof ik te mogen hopen dat Uwe Majesteit zich niot langer verhinderd moge achten om aan het verdrag uitvoering te geven Mot de verzekering der meest volkomen hoogachting en vriendschap noem ik mg enz Blgkens mededoeling ton jare 1869 door de Pruisische regooring aan de commissie uit het Huis van afgovaardiirdeu gedaan bedroeg de vaarde van het ondor Priusiscli beheer gepUatste vermogen vankoniug George buiten don kostbaren inventaris der paleizen 13 882 000 thaler welk bedrag in Pruisische 4i pCt siaatspapioren was belegd terwijl de kosten an het beheer op 180 000 tlialor waren geraamd Pruisen had aan koning George 16 millioen thalor toegekend dat er echter slechts 13 382 000 thalor voor hem in beheer werd gehouilen lag hieraan dat van de 16 millioen word afgetrokken een bedrag van ongeveer 4 millioen hetwelk hij naar buitenslands had doen brengen Behalve over die 4 millioen kon hij toen ook nog beschikken over een kapitaal van 600 000 pond sterling belegd in 3 percents Engelsch papier alsook over gelden en aanzienlijke waarden in particulier en familiebezit Hoe het nu op dit oogenblik met kapitaal en rente van hel in beslag genomene staat daarvan is wegens het geheim beheer nog niets bekend gemaakt Nu is er wel gezegd dat het in de bedoeling ligt met het in beslag genomen kapitaal het zooïenaamde Welfenfonds maar alleen de rente er van aan den hertog van Cumberland uit te keeren alsook dat er sprake is vai eene voorwaarde volgens welke het voor later zou blijven voorbehouden of de oudste zoon van den hertog de troonopvolging in het hertogdom Brunswijk ton kunnen verkrijgen Voorioopig zal men ook omtrent dit een en ander nadere berichten moeten afwachten Spoedig zal mooten blijken of de werkstaking der Engelache mgnwerkers die na afloop van den arbeid der vorige week begon zal worden voortgezet Bij voorbaat worden reeds vele hoogovens ijzer en staalgieterijon gesloten Op de sleenkoolbeurs heerscht groote opgewondenheid over de gebeurtenissen die te wachten zijn De sedert lang aanhangige quaestie betreffende de Noorscho consulaten is in de heden door den kabinetsraad gehouden zitting beslecht zonder dat het ministerie behoeft af to treden zooais men verwachtte De koning bewilligt er in dat het betrokken voorstel bij de Storthing wordt ingediend doch heeft bij het protocol eene nota gevoegd waarin hij verklaart zich voor te behouden later bepalini en te treffen zoowel wat de kosten als wat de wgze van inrichting betreft overeenkomstig de voor de Unie bestaande wetten rijkszaken De ministers voegen er de verklaring bg dat zgden Koniug hel zenden dezer nota hebbeu afgeraden