Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1892

4786 Donderdag 17 Maart 1893 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advert eutiehlad voor Gouda en Omstreken lio inzondlnR van advertentlön Kan gesoUleden tot eên mir des namiddags van den dag der uitgave de tribune verscheen zoodra dien sprong zi u doen terwijl jn ueuu zij hem zag naderón waren zonnegloed en warmte doek zijn vastgebonden of zonder zyn in vergeten hoofd te verliezen Hoe belangwekkend dezo sproi Daar is de baron zeide zij tegen Anio gen ook zijn omdat zij getuigen vu do l Ge rekendet toch immers op hem der spieren voor ons van de Landes zijn zg luti Na de eerste beleefdhe len te hebben gewisvan zooveel waarde als een Ijohoiulig alwendeo sold besloot Anie hem duidelijk te laten hooron springen is kunstig hot afivcmlcn kinssioK dat zij niet gekomen was om hem te ontmoeten i Denkt ge dat kaptein Sixte zal Komen roeg FKTKOLi UM NOTEERl GE van de Makelaar Caotzkar d Schaikwijki te Hotterdam De markt was hoden flauw I ooo Tanki usl 6 7B Goimporteird fust ƒ 6 80 Maartlevonn ƒ 6 70 April Mei Juni en Julilevering 6 75 Aunustus luvoriug 6 80 September temberOctober OctoberNovember on December levering ƒ 6 90 Burgerlülca Stand GEBOKKbf 11 Maart Wilhelmus Gerardua ouders G Kerkliof on C döGruyl Pieter ouders A vau i am en S Kop iet draaier 12 Willemina ouders A Zeverboora en G Kuipers 13 Welmoet Uenrieite Geertruid ouders W N van Garrieren en H G Verschuur Maria Josophina en Margaretha Josephina ouders J van der Paauir en M van E Cornells en Willem ouders W Sliedreoht en C Jansen Martinus Ueudrikus ouders C J van Leeuwen en M Polet 14 Willemina Ailriana ouders B Prang en A N Brouwers Johanna Margaretha ouders J Bojawal en M van Boon Anna Geertruida Gathariua Josuphiua ouders A Verhoef en J C Boumans Hendrika Geertruidu ouders K A Zwaaneveld en A Mullaart OVERLEDEN 12 Maart 0 Nobel fed K van der Kee 81 j H Both 4 m 13 J J Jansen huiavr van W Slokor 34 j 11 m 15 J van der Winden 9 m Zeveatauizen GEHUWD Eldortden Ouden ei Aaltje Riedemans Jan Verwey en S van Bergen Braveuboer OVERLEDEN C K Verweij 6 d ADVERTENTIËKT Bevallen van een Zoon E VIUÜLY geb liouKK 13 Maart 1892 Heden overleed onze geliefde Moeder en Aanbehuwdmoeder Mejuffrouw NEELÏJE HOOGLAND Wed van den Heer Willbm CHBisnaAN VAN DSH LiiiDliM in den oaderdom van rnim 78 jaar 1 v D LINDEN N V D LINDEN A V D LINDEN C T V D LINDEN MOSTIJN Gouda 14 Maart 1892 Leger des Heils Gouda WOENriDAÜ en DONDERDAG 16 en 17 M RT zullen er s avonds in de zaal Nederland en Oranjec Turfmarkt mm BIJEENKOMSTEN worden g ehouden DEUREN OPEN 7 uur AANVANG 8 uur TOEGANG 10 Ct Rapt J H V Tongeren TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Bureau dezer Courant DE NIEUWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda verkrjjgbaar alleen bg I A CATS en flOLM s fuina Laroche Q uina Laroche teaihoudende l uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA ff UN aanbevolen door tal vanbinnenen buitenlandsche geneesheeren Beki ooud met OouOen MedailleH Verkrögbaar in flacons a 1 90 en 1 KBAEPBLIMN Jb HOLM Ar n thekem Zeist a apo l epöt te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Thim Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAAHTJES worden GELEVERD door A BRli KAUiX en Zo Te sGraveoliagc wordt gevraagd tegen Hoog Loon een Bleekersmeid voor de Waschtobbe Adres met franco brieven onder letters J M by JOS M 1100ZENBUBG Boekh Ven Haag KJimmmm 339 Staats loterij Ie Klaaia TrukkinK van DinadHj IS Maart met circa 9 H A No 4837 lOüO No U898 ƒ 400 lest Wei en Hooiland gelegen in t Beiersche gemeente Stolwijk Te bevragen te Goxtda Varkenmarkt 226 De 8PAANSCHB COGNAC van de firma van HüLK ên tee KÜILE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Gouda alleen te verkrijgen bjj J vaS OU E per flesch 1 85 Aan allen wier oogen door ingespannen zien ot lezen beginnen te steken oi waaroit bjj harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHA iTOMELANUS OOGENWATER Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Pry8 per flacon met gebruiksaanwyzing 60 Cent Verkrygbaar in de onderstaande depots Wed Bognilin Oouda V e N Sanders Leiden A Prins Zevenhuieen W Lii ilielm Voorbarf Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Bcrkel UKDOOKi S Eeltknobbels HoornvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tjjd geheel verwgderd zouder de minste pjjn t verooraaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel HO ets Alléén echt bö B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vou A v TUIJLL Aló uj te bekomen 3E COÜESCIE BLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St lanskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedor Dirk en Wouter Crabetti DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten i enz Kunstschilder Architect en Directeur der j Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s g Cents A BRINKMAN No 1S884 200 No 4050 11022 17105 6876 394 1792 6888 20946 en 20957 ƒ 100 Hrijzon m f 20 19 2225 6441 8448 9810 13559 16323 U864 67 2372 5452 8466 10945 13637 18335 18704 108 2379 5475 8466 11 964 13639 16382 18711 161 2382 6530 8474 10979 13643 16483 18764 210 2889 5594 8491 11023 13672 16633 18774 241 2460 6699 8525 11032 1S70I 16554 18848 259 2468 5610 8557 11114 13712 16675 18860 313 2501 5726 8607 1U88 13729 16732 18876 378 2521 5840 8653 11174 13751 16768 18930 441 2560 5843 8677 l 234 13868 16799 19004 6 Ï 2671 5901 8688 112 38 13871 16802 190ST 557 2578 5980 8690 11281 13966 16S19 1909 574 2607 6006 8761 11311 13993 16882 I91U 398 2609 6099 8798 11312 14046 16985 19126 603 2035 6150 8831 11344 14053 17002 19137 609 2665 630Ï 8835 11370 14169 17005 1917 646 2674 6364 8876 U380 14863 17041 19181 763 2893 6376 8930 11383 14429 17097 19195 785 2906 6394 8992 11419 14493 17103 19201 2911 6513 9021 11467 1450 17110 1923 844 2924 6623 9044 11610 14526 17141 19227 869 2937 6639 9076 11512 14551 17146 19310 2948 6661 9177 11595 14556 17193 19394 917 2998 6677 205 11670 14573 17244 19461937 2995 6689 9274 11761 14596 17259 19462957 8010 6724 9330 11783 14658 17271 19473 1022 3020 6746 9363 11840 14728 17439 19525 1077 8053 6775 9 378 11847 14994 17446 19530 1128 3453 6847 9399 11981 14999 17457 19640 1134 3471 6863 9435 11992 15012 17489 19581 1145 3604 6983 9613 12060 15167 17 97 19569 1184 8693 7007 9514 12096 15185 17516 19684 1177 3837 70S3 9652 12185 15194 17532 19715 1194 8884 7035 9558 12184 15380 17604 19829 1220 3916 7121 9627 12194 15467 17648 19846 1304 3973 7183 9804 12221 15492 17881 19861 1310 3981 7201 9846 12336 15518 17721 1991 1327 4016 7206 9878 1Ï382 15622 17764 19923 1332 4043 7276 914 12414 16636 17808 20042 1478 4121 7460 10016 12602 15663 17838 200 7 1815 4278 7543 10036 12874 15658 17883 20078 1720 4390 7589 10055 12090 16671 17889 20128 1740 4481 7828 10079 12763 16697 17897 20168 1742 4504 7655 10119 12793 15729 17925 20173 1762 4520 7664 10128 12796 15809 17938 202U 1809 4567 7735 10147 12801 16878 18007 20268 1847 4576 7746 10160 12832 158P0 18060 2029 1862 4601 7788 10229 i2839 16947 18055 20374 1882 4649 7800 10274 12860 15960 18063 20464 1886 4760 7855 10329 12890 16959 18127 20513 1895 4808 7898 10357 12973 16018 18181 20530 1967 4837 7912 10363 13029 16019 18190 2067S 2020 6048 7959 10414 13057 16113 18275 20686 2034 5069 8121 10416 13146 16134 18318 20628 2042 6128 8156 10589 13153 1637 18326 20666 2044 5150 8169 10757 13180 16141 18S59 20807 2072 51S6 8195 10804 13279 16156 18384 20826 2151 5206 8235 10816 13317 16185 18415 20827 2159 6281 8239 10870 13381 16234 18512 20830 2185 5291 8293 10885 13418 16271 18647 20861 2202 6302 8385 10903 13487 16298 18594 2 12 5389 Gouda Snclpersdruk vnn A Biunkman Zoon ♦ De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prö per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 IAiioaderlflke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1892 I Voor do EoUordan solie reoh bank stond gisloren terecht J G 48 jaar werkman bij de Mantsohappij i tot exploitatie van siaatsspoorwegen wonende te Gouda beklaagd van op 26 Januari te Gouda terwijl hij ula wisselwachter bij do aankomst van trein 6 40 in dienst en op zijn post was nabij het sintion Gouda i verzuimd te hebbeu om den door hem bedienden wissel no 34 overeenkomstig de hem gegeven instructie om te leggen dat wil zeggen uit uen normalen stand naar rechts te verleggen tengevolge van welk verzuim die trein zijnde een goederentrein i geloopen op het 5e poor in plaats van op hel 6e spoor en in botsing is gekomen met 7 op dat spoor geplaatste wagens en deze weder met eene een eind verder staande locomotief waardoor gevaar is ontstaan voor hot verkeer loor stoomvormogen op don spoorweg on bepaaldelijk voor den meorgenoomden goedereiitrotti Uekl bekende det hem ten laate gelegde doch wilde het eenigszir 1 doen voorkomen alsof het verzuim te wijten 20U zijn aan zijnen voorganger Zeer gunstige getuigenis werd omtrent bekl afgelegd de goiiurende 10 jaar zeer ten genoege der Maatschappij in dienst was geweest en m al dien tijd geen nonnenswaardige overtredingen had begaan Keeda door de Maatschappij voor zijn verzuim gestraft ijnde en op grond van zijne gunstige antecedenten vorderde hot O M veroordocling tot 14 dagen hechtenis De verdediger mr C J A Biohon van IJaselmonde voerde tal van verzachtende omstandigheden au en verzocht do rechtbank met aandrang dozen beklaagde die vrouw en kinderen heeft niet inet berhteni maar met eene boete ie straffen Uitspraak Dinsdag e k FEV1LLET01 Naar hel Framch TWKEDE GEDEELTE IV 32 De waren inrichting was zeer eenvoudig in het rond trapsgewijs verhoogde banken getimmerd meer niets op de duro plaatsen had men den zon in den rug op de miudero plaatsen in het gezicht maar deze schikking was van groot belang in dit land van verzengende zonnestralen Wij zullen gebraden worden sprak mevrouw Barinp terwijl zij op den eorsten rang plaats nam Tien minuten later was zij nog steeds bezig een middel to zoeken om aan dit lot te ontkomen toen baron d Avignac op Een brutale kerel hield gisteren avond op de Gouwe ïurfraarktbrug den jonaeheer V aan Hij eischte van hem zijn horloge Na zich overtuigd te hebben dat het ventje geen horloge droeg liet hij hom los De politie is van uen en ader in kennis gesteld Maandagavond ontstond een vrij hevige schoorsteenbrand bij Wolf hawdeiaar in brandstoffen op de Karnemelkslool Ondi leiding van den brandmeester Bruut werd het brandje gebinscht De raad der gemeente Oudewator besloot in zijne 1 Maandagavond gehouden vorgadering den gasprijs met l ceut per M te verlitfjen en daardoor Ie brengen op 9 cent per M in te gaan den Isteii April e k Ten einde echter het gasverbruik in de huishoudens wat meer to doen toenemen word besloten den verbruikers bovendien voor elke M die zij in dat boekjaar meer zullen gebruiken dan in het vorige nog eene korting toe te staan van 4 cent Bij het bespreken der instructie van den gomeeote tai n rijk vc eartaNridnr word oen voorstel van den heer Boer strekkende dien ambtenaar de bevoegdheid te ontnemen om ten allen tijde wanneer het hein goeddunkt ook de veestallen van particulieren aan eene keuring te onderwerpen met algenieene stemmen op één na verworpen Volgens de Amsterdammer zoude er aanleiding wezen om geloof te slaan aan het gerucht dat de referendaris der afdeeling kunsten en wetenschappen jhr Victor de Stuers voornemens zou wezen zijn ontslag te nemen Do onlangs bij de afdeeling benoemde ingenieur zou dan met de leidiug worden belast die daardoor een raeor uitsluitend technisch I karj kter zou krggeu Papa heeft ons zoo dikwijls o er de wedstrijden in deze streken gesproken zeido zij dat wijvan de eerste gelegenheid gebruik hebben willenmaken om er een Ie zien Go hebt het getroffen dat juist Habas door u werd uitverkoren Ik geloof dat het oen belang1 rijke strijd zal wezen de beesten zijn vol vuur en onder do bestrijders vroeg mevrouw Barinc Tweeeerloi mevrouw de een wacht het dior dat zich op hem wil werpen af en op het oogenblik dat hij door do horens z l worden gegrepen draait hij zich om en de koe gaal voorbij zonder hem aan te rnkon hij heeft het dier afgewend of liever hij hoeft zichzelf afgewend De ander wacht het beest eveneens al maar inplnats van opz jde e gaan springt hij or over heen Go zult Daverat dien sprong zi u doen f J i TlTan liK ADVËRTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTELETTEES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Hartelijk wolkom I Te Zaelst N Br is tot burgemeester benoemd de heer Jansen linneufabrikant aldaar Des avonds bracht men hem een serenade met ketelmuziek en wierp men zgn ruiten in Lessen in de sterrenkunde kan men in den laataten tijd dikwijls gratis krijgen al ztjn ze wat eenzijdig De leermeester is de natuur die onlangs de theorie der zonnevlekken heeft toegepast op de omwenteling der zon De groote vlek die den 16en Februari aan den westelijken kant der schijf te zien was is den 19e d a v weder verdwenen Op den Sen Maart is zij weder te voorschijn gekomen hetgeen daarom merkwaardig is omdat het de omwenteling der zon in 25 dagen bewijst De vlek vertoont eeiiigszins den vorm eener phrygische muts echter zeer hoekig In t midden schijnt eene opening te zijn waaruit een sterk licht stroomt Op den Stefanaplatz te Woenen vlak tegenover da kerk staat oen aanzienlijk huis dat tut woning verstrekt aau ten groot aantal geestelijken seminaristen en andere lot deu kerkdienst bestemde personen Er heersoht in dit huis den geheelen dag eene groote drukte en voor het gebouw is eene standplaats voor rijtuigen Nietlegeustnando dit alles is er in dit huis gisteren een moord Oji den huisbewaarder gepleegd Men mevrouw Barinc die weinig belang stelde in de bespreking van dit onderscheid welke zij evenwel zelve had uitgelokt Ik geloof het niet of om beter te zeggen ikweet er niets van Dat zou mij spijten hij heeft ons deze weekhel genoegen gedaan bij ons to komen dineoren t is een aangenaam jongraensch Een goede brave jongen heel eerlijk en heelopenhartig Ik begrijp best dat mijn zwager een levendige I gonegeoheid voor böm hoeft opgevat vervolgde mevrouw B rinc vorlangend om eens iets naders te I hoeren omtrent de betrekking die bestaan had tuaschon den kapitein en deu man die algemeen voor diens vader werd gohouden I Maar de baron die op dat onderwerp niet wenaehte in te gaan antwoordde met een flaiiwen glimlach Hoo levendig deze vriendfcchap ook was vervolgde mevrouw Barinc geeft dit toch geon redenom to verondorstüllen dat er een fniniiiebotrekkingheeft bestaan De baron lachte veelbeteekenend Ik kan daii ook moeilijk aannemen dat dökaplein gelijk men beweert znu gedacht hebben dat hij de erfgenaitni zou uorden v tn inijnheor De SaintCrislean Daar do l aron niet ant cordde erw li d zij 1 lioteofl ge dat hij er hoop op heeft gehad Ik kan mij daarover geen ineemng vormen