Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1892

engtbraoht loodat men aannemen moet dat het Toor diefstal den booswioht aan tijd heeft ontbroken De moord maakt groote sensatie omdat er uit blijkt dat in eune kamer naast den ingang tan een groot huis waar dagelgk veel mensohen in en uitgaan op klaarlichten dag en op het drukste punt Tan de stad n n moord begaan kan worden londer dat er iets van den dader bespeurd wordt De geheele politie is in de weer wat te meer noodig is nu er in de laatstverloopen mi andon reeds vier moorden begaan ïijn waarvan de daders nog vrij rondloopen Twee maanden geleden is een ilversirid in ïijnen winkel doodgeslagen zonder dat de daders ontdekt zijn en in den afgeloopen zomer werden Emeder en zijne vrouw ouder zeer geheimzinnige omstandigheden welke nog niet zijn opgehelderd Tei moord Drie leden van de commissie der hulpspaarbank Hotterdam van het Nederlaudsch Onderwijzeragenootschap hebben zich op het bericht als zou de notaris Bonncrman te Amsterdam zich schuldig gemaakt hebben aan de verduistering van een aanrienlijk bedrag ten nadeele van het Nederlandsoh OnderM zersgenootflcbap persoonlijk bij de directie der hoofdbank te Amsterdam vervoegd teneinde volledig te worden ingelicht nopens bet vermelde feit en te weten in hoeverre de spaarbank daarbij kon i jn betrokken Uit de verstrekte mededeelinsen vernamen z dat genoemde notaris aan de spaarbank des Genootschaps niet heeft afgedragen volgens zijne thans afgelegde Terklaring een bedrag van ƒ 88 500 door hem gaau leweg als gedeeltelijke aflosjingen op de hypotheken van verschillende hypotheekhouder ontvangen en dat hij voor die aflossingen in plaats van de wettige door de directie geteekende bewijzen van aflossing aan de hypotheekhoudei afgegeven heeft door hem geteekende quitanties voor de hypotheekhouders waardelooze bewijzen van kwijting Uit de verdere mededeelingen aangaande de inmiddels door directeuren en ouramissarissen genomen maatregelen die ten slotte de inhechtenisneming van den notaris ten gevolge hadden bleek do besliste OTertuiging zoowel van directeuren en commissaristen als van de rechtskundige raadsleden wier adviezen en bjjatand ingeroepen zijn dat wel de hypotheekhouders doch niet do spaarbank de schade dier verduistering zullen moeten dragen Een en ander is ten spoedigste aan de deelhebbers der hulpspaarbank bericht teneinde elk wantrouwen in de soliditeit der spaarbank door het rncbtbanr worden van het betreurenswaardige feit allicht opgewekt te voorkomen althans tegen te gaan Staten Generaal Twekde Kamer ziiting tan Dinsdag 15 Maart 1892 De beraadslaging orer de noodwet op de nationale militie nam een aanvang Zy was een doorloopende i nagalm van de discussie over de wct lirrgunslns Blijkbaar kunnen velen hft den heer Seijffardt niet tergeven dat hij dit ontwerp heeft helpen vermoorden De hee en Schaepman Seret Van Houten hadden bedenkingen tegen het ontwerp de heeren j Schimraelpennnck van der Oije en Rutgers van Ro zenburg kwamen op s ministers vroegere en latere houding terug De reïeeri g is reeds aan hut woord geweest bij monde va lie minister Seijffardt en Tak maar de zaak liep natuurlijk nog niet af 8tlle heeft er rpij nooit o er gesproken en natuurlijk heb ik hem nooit uif mgzetven naar gevraagd Al wat ik u kan verzekeren is dat Sixte volstrekt geen verlaufien heeft naar rijkdom en indien hij zooala men meent eenige hoop heeft gehad waartan ik trouivens niets af eet ben ik overtuigd dat dit verlies hem niet in hel minst zal hebben aangedaan hij is boven dii dingen verhcen Het komt mij voor zeide nie met bet doelom dit gesprek af te breken dat ragnheer Sixte indien hij werkelijk is zooals gij hem beschrijft alle eigenschappen in zich vereenigt waaruit hettype van een volmaakt soldaat wordt saamgesteld Zeker juffrouw Dit raag heden het ware typelijn moreen is het dat niet meer Ik begrijp u niet goed Dat komt omdat ire niet in de militaire wereld verkeert ec ge volgt dus ook niet de veranderingen die daarin plaats grijpen Kenige jaren geleden was onverschilligheid voor het geld bijna eenalgemeene regel bij den officier evemds hel huwelijkeeii uilzondering was m dien tijd behoorde debelangeloosheid voor een groot deel tol het lypotan een volmaakt soldaat die toen zijn heil en zijneerzucht niet in het verkrjgen van fortuin stelde Maar nu het huwelijk zoo veelvuldig is sèwordenin het leg r i ook in die levensopvatting verandering gekomen Toen de nfficier bemerklH dat liijdoor rijke families werd pzorht i n aanaehaald he fthet geld voor hem een beteeki uis gi kregen die hi t De diiauHie nl Donderdag worden voortgezet daar de dag van heden voor verder afdeelingsondenioek der belastingontwerpon is beelemd Inmiddels is de Igst der werkzaamheden aangevulil met een nieuwe interpellatie van deii heer Beelaerts over den nieuwen tijd Niettegenstaande de vele oppositie tal het aanhangige wetsontwerp hetzij dan meerof minder geamendeerd worden aangenomen In elk geval moet de rorm worden gewijzigd en in dit opzicht heeft de minister van binneulandsche zaken zijne medewerking toegezegd Ook bestaat er kans dat hg raendement te achtjarige dienst op zeven wordt gebracht omdat er voor de achtste lichting toch geen kader beschikbaar is De onheetabaarteid der I akin Hel Agramer Tagblatt bevat het volgende interessante ingezonden stuk van den schooldirecteur dr J Zoch te Petrinja Groatie Te Serajewo waar ik vroeger directeur van het gymnasium was organiseerde ik onder het protectoraat vun hertog Wilhelm van Würtemberg een Meifeest voor de sohooyeugd en daartoe repeteerde il met hen ook een klein tooneelstukje Daar koam tot mij een leering der eerste klasse B genaamd Leon Lewi een zoogenaamde f Spanjool ciroa 16 jaar oud en zoide m j dat hij ook iets ten beste weiischte te geven dat algemeen bgval vindon zou Toen ik hem vroeg wat dat was antwoordde hij of hij eeU half uur later bg mij in de directeursknmi r mocht komen Ik stemde toe en na oen half uur verscheen Leon Lewi bg mg Hij keek voorzichtig rond en toen hij zag dat wij alleen waren haalde hij een groot aantal spelden en naalden uit zgn zak niet ongelijk aan onze grootste soort bakerspelden alleen hadden eenige dezer aan het eene einde een oog als naalden Naiiwelgks had ik de blanke naalden van meer nabij kunnen bezichtigen of Lewi had er al een van gegrepen en door zijne wang gesloken zoodat het eene einde uit don mond te voorschijn kwam Terstond daarop nam hy een tweede naald en slak deze door de tweede wang nu hechtte hij stevig aan de oogen der naalden twee kleine klokjes vaal die klonken wanneer hg met het hoofti schudde Ik keek verbaasd toe en vroeg hem alleen of het hem geen pgn deed want ik zag duidelijk dat de naalden werkolgk door de wangen gingen Lewi antwoordde slechts met een glimlach en schudde ontkennend het hoofd waarbij de klokjes opnieuw gehoord werden en ik nog meer verwonderd was daar ik mij uit het glimlachen van den knaap overtuigde dik de zaak hem werkelgk geen pijn deed Terstond daarop nam Lewi een grootere naald en stak haar boven den strot door de huid Toen ko i ik niet nalaten te vragen hoe hel kwam dat er geen blped stroomde O antwoordde mijn toovenaar wilt n dat er bloed vloeit Goed En hij greep de liaald truk haar heen en weer en echt werke lijk bloed besproeide dadelijk huls en handen Nu trok Lewi zijn kiel nil stroopte de mouwen op en na eenige oogonblikken had hg beide armen met naalden volgestoken die t vee tot drie centimeter lang waren en anderhalf lot een centimeter diep dwars door de huid en bet vleesch gingen Ik pakte met eigen handen de naalden viist en bewoog 2e in hel vleesch heen rn weer en overtuigde mij dat don knaap deze handelwijs inderdaad nn t de geringste niet had voor zijn voorgangers en tegenwoordig gebeurt het niet zelden dat men sprekende over een aardig meisje van hen ton antwoord krggt Wat brengt zij mee Het geld he ft zoodra hel do intrede in de soldntenwereld beeft gedaan ook behoeften geschapen en dientengevolge eischen waaraan twintig jaar geleden niet werd sredaoht Siit9 hoewel jong behoort niet tot het nieuwe type dat het oude steeds meer tracht te verdringen en dat binnenkort een geheel anderen geest in het leger zal hebben gebracht en hoewel hg kapitein is bij de dragonders nog wel met een buitengewone onderscheiding wat zeker zijn waarde nog verhoogt houdt ik mij overtuigd dat voor hem ingeval hij al mocht trouwen het geld bijzaak zal zijn Een volmaakte held dus vroeg Anie Volmaakt Men kan dus aannemen hernam mevrouwBarinc op haar gesprek terugkomende dat hetverlies van de erfenis hem niet al te zoer heettgespeten Dat mag mee aannemen Eu daar de karapvechtrrs juist het strijdperk belraden maakte hg van deze afleiding gebruik om er niet meer bij te toegen Do fanfares klonken met kracht sch ten werden gelost de meiiigto barstte los in aejulcli Het was ni geen tijd meer voor halfluid gevoerde gesprekken de baron had het druk met Aniu de namen te noemen van de knmpvecbter die op ta pijn veroorzaakte Daarop nam hij nog eene naald welke een handvadsel had trok met de eene hand de tong uit slok ze daardoor heen en draaide de naald om zoodat de tong er als een schroef uitzag Hierop trok le knaap de aald en uit het vleesch en vroeg mg om eene cigarette toen ik hom er eene gereikt en hg haar aangestoken had hield hg den rook binnen sloot den mond hield zgn neus dicht en blies de wangen op En zie de rook ontsnapte door de wangen op de plaatsen waar vroeger de naalden instaken in de lange Irnoraen Üaaiop logde Lewi de cigarette terzgde en vroeg of hij op Meidag deze kunststukjes voor Z K Hoogheid mocht vertoonen Ik antwoordde natuurlgk bevestigend en Leon Lewi die toor zijne voorstellingen ook een eigen oostuum had heeft op dien tlag ook werkelijk na lie tooneolvoor telling voor den hertog van Wurlenberg en alle notabelen der stad zijne konsten vertoond en groote bowondeHiig gewekt Vddrdal ik echter den knaap liet heengaan verzocht ik hem mg toch lo verklaren hoe hg dat deed En daarop vertelde Lewi mg eer openhartig het volgende Mijn vader was Ekim d i dokter Tóeu hg stierf was ik drie jaar mgn broeder vijftien jaar oud Toon mijn vader zag dat hij niet lang meer leven zou en wij dan aan de grootste ellende zouden worden prijs gegeven daar hg geen vermogen had liet hg mijn broeder Kalupdzga Igstenmaker worden mg echter wilde hg iets vermaken waarmede ik wanneer ik grooter zi U zijn den ko t zou kannen verdienen Tot dit doel prikte hij mij achter elkaar met een zilveren naald de wangen den hals de tong en de armen op vele plaatsen doer en haalde door de gaatjes zgden draden zooals men dat bg het prikken van gaatjes voor bolletjes in da ooren pleegt te doen De druilen werden lederen dag heen en weer getrokken de wonden gezalfd totdat zij genazen eg overal een gaatje achterbleef Was een gaatje som weer toegegroeid dan stak hij liet een tweeden of derden keer door V oor zijn dood droeg bij mga broeder op tan tgd tot tgd naalden door do gaatje te steken opdat ij niet dichtgroeidoo en ten laatste moest ik dat zelf doen tohlat ik daarin zulk een vaardigheid had verkregen dat jik zonder veel t probeeren met de naalden juist in de gaatjes kwaiB Wanneer Oostenrgk ons land niet had bezet en ilï niet op het gymnasium was gekomen de knaap w zeer wakker en scherpz nnig had ragii brueiler m reed aan een eigenaar van de circus te Constante nopel afgestaan waar ik na eene korie opleidiii een va t bestaan bnd gehad Thans was mg alles duidelijk Het was geen too verij maar eenvoudig dat hetgeen wij bg ouei vrouwen dagelijks kunnen waarnemen wanneer zy belletjes in de ooren steken Het bloed stroome ha l ik echter nog vergeten Daur haalde miju Leo ter verklaring ook van dit wonder een klein lang zakje op een kleine worst gelgkend te voorsobgn i dit worsije uit een stukje dunnen darm van een schaap vervaardigd was met ossebloed gevuld en bevatte eenige gaatjes met een naald er ingepnkt Dat hield Leon in de hand verborgen en torn ik bloed verlangde gaf hij bloed door op de worst te drukken Than begreep ik de geheole toovunj Toen ik later lo Serajewo eene voorstelling van Turksell o goochelaars bijwoonde en het uiltrekken van den oogappel het insloon van een soherp zwaard in het lijf zwaard en messteken enz enz zog vond ik meiijk groote afstanden van elkander in theatrale houding voorbij kwamen ernstig statig zooals dat voegt aan personen die in dé gunst van het publiek staan Wie zocht in dien kampvechter die er met zijn blauw fluweolen vest zoo elegant en knap uitzag een schoenmaker en in dien ander met dat flere voorkomen een kuiper Zoodra de optocht voorbg was begon de voorstelling Onder de tribune waarin zij hebben plaat genomen staan de beesten elk in hun hok een der deurtjes wordt geopend en een koe vliegt er uit vurig en zonder zich een oogenblik te bedenken springt zij op den eersten d an besten kampvechter die haar in het oog valt deze wacht haar af en wanneer het dier tot vlak voor hem genaderd deu kopt bnigt om hem op zijn horens te nemen draait hij zich om en de koe gaat verder zonder hem aan te raken de vaart van het beest is zoo i root dat hot voorover op de knieën zinkt maar dadelijk richt het zich op en loopt op een ander toe op een derde een vierde onder de toejuichingen van het publiek die zoowel de menschen als den moeiL der runderen gelden WMt vervolgd llos evoi natuurlijk als toen ik al kind zag dat iemand d tong aan den nous brengen of mot de ooren do hoofdhuid enz bewegingen kon maken De oogappel hangt immers aou spieren die rekbaar l ign en door oefening zeer lang kunnen gerekt worden en wanneer men onder het scherpe zwaard een koperen grootvormig buisje dat anders met den I gordel van den kunstenaar zamenvnlt en dus niet I wordt opgemerkt aaiibrenfit kan men op het zwaard I met een breedon ha i er nnnr goedvinden slnan want de buik is immers week Do Magdeturger Zeitung vertelt het volgende Onder de gevolgen van den nood in Rusland is ook een merkwaardig verschijnsel op te merken een verinuerdcring van het aantal huwelijken onder de boeren Een der heerüc belast met hot uitreiken van ondersteuningen iii het gouv ornement Simb is deelt d arover het volgende mede Eenigen tgd geleden kwam de boer Schlaunikoff bij mij om ook een deel der onderstenningen te ontvangen Volgens de oIBcieelo lijst moesten ju zijn huis 3 personen verzorgd worden in hot biljet dat hij mij toonde waren echter vier perSoiien opgegeven Ik vroeg hem wie het nieuwe f imilielid was en vernam nu dat hij een IS jarige boer getrouwd was Hoe vroeg ik pa zijl ge getrouwil en nu wilt ge al ondersteuning Ge hebt zeker veol brandewijn bij de bruiloft gedi onkeii Een beetje een halvewreds 10 fle schoii Maar waarom zijt ge dan getrouwd U ge geen middelen hadl hadt ge moeten wachten Ja ziet u de meisjes zijn tegenwoordig zoo goedkoop I Anders moet men voor oen goede vrouw aan de ouder minstens iO roebels belalen Thans echter kan men ze mot pleizier voor niets krijgen En bovendien het trouwen zelf Vroeger moest men den pope 5 roebels betalen en nu doet hij het voor een bedankje En de gasten Het kost thans veel minder hen te onthalen want het is een slecht jaar Waar zou men het vandaan halen Do naiteleit waarmee dit werd gozigd was overbluffend De boer gaf slechts heC gevoiden van hot sehoele dorp weer waar iedere huisvader gelukkig was als hij tehuis een eter minder had Eenige Singel wandelaars te Leiden konden Zondag morgen bet volgende eigenaardige schouwspel waarnemen Een zestal kraaien bewoog zich ter hooglo van den Horlus op hot broze ijs in den Witten Singel Plotseling zakte een der gevleugelde gasten in het ijs en kon er blijkbaar zich niet uit loswringen trots het krachtige slaan en klapwieken met de vleugels Al verschrikt vlogen eenige der makkers naar omhoog Een echter bleef om de hulpbehoevende vriendin huenvliegen als wilde zij haar aonsporen nog eene poging tot levensbehoud tn beproeven Daar dit evenwel tevergeefs bleek deed de overgebleven vriendin in den nood eenige rukken met don bek aan den staart van de halve drenkelinge Alloen evenwel gelukte de poging tot redding niet maor nadat nog een paar d r eerst woggovlogonen hetzelfde middel tot redding aanwendden ging het beter on woldra vloog hi t geheele zestal met een vroolijk kwn kwa in ile hoogte als verheugd een goed werk verricht te hebben Weer is te Parijs een diuamietbom ontploft Het was den vorigen nacht bij 2 ure De bom was neergelegd op een der vensters van de kazerne t obau alzoo in ile onmiddelijke nabgheid van bet Raadhuis De ontploffing ging inet zulk een knal gepaard dat penenen op een afstand van J j kilometer dien gehoord hebbon Do eetzaal in du kaïerno ie zoo goed als verwoest en alle vensttrruiteu in don voorgevel zijn in stukken gevlogen De schildwacht voor do kazerne heeft niemand gezien die iets neergelegd heeft Als door een onder beeft niemand eenig letsel bekomen Hulpvr Comité te Gouda Verslag over het jaar 1891 92 Aon Leden en Boaunstigers van het Hulpvr Comité het Uoodo Kruis te Gouda wordt het versing van de werkzaamheden en vürrichtingou aangeboden loopende over hut negentiende dienstjaar Niet loden worden ook beleefd verzocht daarvannzage te willen nemen opdat wanneer door het Bestuur du lijst ter inteekeuing wordt aangeboden menovertuigd zal zijn dat de voreeniiing het RoodeKruis den goedeu steun van welwillende leden nietmissen kan Hoewel het Besiuur de ware bolangitelling van vele leden waardeert het get d 1 den vermindert eene opwekking dor ledun If door inededeeling te doen aan Vrieuden en Bekenden lan het iruede doel der vereeniging iou voorziiker van groot nut kunnen zijn Het getal zieken die bedeeld worden neemt wekelijks dikwerf dagelijks toe zoodat het onmogelijk is de uitgaven uit de gewone inkomsten der contributién te bestrijden waarom gaarne met weigemeenden dank melding wordt gemaakt van de volgende welkome giften iiie ontvangen worden Als vorige jaren alleen met opgave van tijd en bedrag Als in Maart ontvangen uit Beetgumermolen 1 60 uit Groenlo ƒ 1 en oud linnen nog ƒ 1 on ƒ 2 15 In April ƒ 2 60 uit Amsterdam ƒ 10 on ƒ 1 nog 1 1 en ƒ 1 48 13 Mei ƒ 40 In Juni ƒ 2 In Juli uit Arnhem ƒ 5 en ƒ 2 50 nog 4 on 1 Van Mejuffrouw S G alhier een stofl en ander materieel In Sept van Mejuffrouw E G alhier een stoel In Nov uit Amsterdam ƒ 10 uit Groenlo ƒ 1 nog ƒ 2 In Dec uit Leiden 5 en van Mevrouw V alhier eene soeplijst In Januari 1892 door Mej H B van N N de belangrijke gift i f 100 Hoe wolkom deze giften waren toch werd bet oog noodzakelijk kenni te geven dat de kas dringend ondersteuning behoefde door de vele zieken contributién en ingekomen giften wareu niet toereikend voor do uitgaven H H Redacteurs der Goudsohe couranten hebben daartoe welwillend voldaan aan ons verlangen op 27 Januari 1892 28 Januari mocht de Presidente Mevrouw ten Bosoh Scholtens reeds van een belangstellend Lid de aanzienlijke gift a ƒ 100 ontvangen verder nog meerdere giften tot een gezamenlijk bedrag van 88 Nog vermelden wij met dankzegging aan de Dames J de J E V M L N en N v G dot de Loterij door haar in Februari georganiseerd door de welwillende medewerking van velen met daarbij ingekomen giften ƒ 125 mocht opbrengen Nogmaals mochten wij op 14 Maart de zeer welkome gift ii ƒ 100 ontvangen Hoe dankbaar ook aan de Leden wier belangstelling ons weder bij vernieuwieg mocht blijken dat goede voorbeeld in Januari Februari en Maart gegeven zouden wij gaarne door meerderen zien gevolgd wanneer het weder noodig mocht zijn ondersteuning te moeten vragen onmogelijk toch kunnen de uitgaven alleen uit da contributien van 264 leden voldaan worden hot getal van meer dan ƒ l contributie bepaalt zich tot enkelen moge daarom bel ledental vermeerderen niet alleen in het belang der vereeniging ook in liet bolang dar lieden elf op uwe welwillende medewerking vertrouwen wij en brengen wij gaarne openlijk onzen bizonderen dank voor do ingekomen giften In Juni werd door de Penningmeesteresse Mej G W de Jong het verplichte gedeelte der contributien aan hel Hoofd Coroité overgemaakt Dames Bestuurderessen werden als naar gewoonte voorzien van soep kolen en broodkaartjea met dankbaarheid worden die steeds in de gezinnen ontvangen ten gevolge van aiekte ontbreekt er dikwerf zóó veel Op aanvrage van H H Geneeskundigen werden 220 zieken bedeeld voor ƒ 281 37 ff tl 374 11 n tl 187 80 It tl 14 55 tl f 24 tl tl 10 08 tl 1 1 20 II tl 21 95 Aan hen Werdon uitgereikt aan vleesch II liter melk eieren brood 8 soeplijsten steenkolen stroo V verdere uitgaven Door het Hootd Coraité der Nederlandsche Vereeniging ontvingen wij de gewone berichten en verslagen der werkzaamheden ÜB ziekonstoelen en rustbanken windkussen enz werden door Besluurderesson waar noodig in gebruik gegeven de herstellenden hebben er vaak nut van De rekenina is nagezien en goi dgekeurd door den Heer J van Reedt Dortland en Mevr wed D H Lunen burgG abry Wij hevelen ons voor elke gift hetzij in geld oud linnen netoldoek of gebruikt beddengoed beleefdelijk aan Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons verslag over het negentiende dienstjaar te kunnen eindigen met de harinnering aan de zóó laag mogelijk gestolde contributie jaarlijks minstens ƒ voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J ten BOSCH Scholtens Presidente Mej G W DE JONG Penningmeesteresse Mej C SaLTSER Secretaresse Mej C M E nUTILH Bestuurslid Mej 1 M SnLTSF R Mej N J SCHELLING Mej D BRAAT Baltenlandscb Overzicht Ue centrale sectie belast met het onderzoek der Belgische grondwetsherüeniug heeft met 5 tegen 2 stemmen besloten het vooratel betreffende het koninklijk reterendum naar de Constituante te verzenden Zij stelt daarbij de volgende voorwaarden Iq dat van het referendum geen gebruik mag worden gemaakt ten opzichte van de wetten die nog met door de wetgevende macht zijn aangenomen 2 dat de leden volie vrijheid van opinie en stemming behouden bij de latere beraadslaging Het wetsontwerp betreffende de üphefïing van het beslag dat indertijd op het vermog en van koning Georg van Hnnovë r was gelegd is by don Landdag ingekomen Het ontwerp bestaat uit slechts één artikel waarin bepaald wordt dat de opheffing bij koninklijk besluit kan geschieden In de toelichting wordt o a gezegd dat de toestand in Hannover togonwoordig zoo kalm is dat het beslag niet meer noodig is als middel om vijaudelijkö beioogingen te bestrijden De keizer wil de bevolking der provincie daardoor eeu bowijs van vertrouwen geven en tevens tot verdere bevrpdiging bijdrage De regeering hoopt dat ook het besluit van den Landdag den stempel zal dragen van den verzoenenden geest door welken z j zich op verzoek van den keizer heeft laten leiden opdat de mogelijk nog uit historische gebeurtenissen bestaande grieven volledig uit den weg kunnen worden geruimd Bij do onderhandelingen met den Hertog van Cumberland hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt de heeren Bonnigsen opperpresideest van Hannover en Miquel Minister van Financien beiden nationaal liberalen zoodat de organen van deze partij voor zicK aanspraak maken op de eer den ouden twistappel uit den weg te hebben geruimd Do Post deelt eenige bijzonderheden mede over de onderhandelingen Dfze zijn zegt het blad reeds goruimen tijd geleden begonnen met een brief van den Hertog aan d n Keizer waarin bij een verklaring aflegde vrijwel overeenkomende met hetgeen in het gepubliceerde stuk door hem wordt gezegd doch minder scherp geformuleerd Toen hem geantwoord werd dat hij zich stelliger zou moeten uitlaten weigerde de Hertog later echier moest hij zich hebben laten bewegen willicht door zijn Engelsche of Deenscbe verwanten ook de groothertog van Oldenburg schijnt zish veel moeite in deze zaak gegeven te hebben om de onderhandelinsen weder aan te knoopen Deze hebben toen den bekenden uiulag gehad en hoewel de Keizer alleen spreekt van voorstellen die bij nu van zijn Ministers verwacht zal wel reeds overeengekomen zijn in welken geest die voorstellen opgemaakt moeten worden Volgens de Post zal het kapitaal van hpt Welfepfonds onder Pruisisch beheer blijven maar dfl renten aan den Hertog van Cumberland worden uitgekeerd Over de opvoli ing in Brunawijjc wordt zooals men weet in den brief van den Hertog niets gezegd en men weet niet of er in dat opzicht een mondelinge afspraak is gemaakt Sommige Duitsche bladen meenen dat er nooit sprake kan zijn van die opvolging Maar wie kan in dat opzicht met zekerheid spreken Opmerkelijk toch is het dat men gelijktijdig in de Duitsche bladen vermeld vindt dat de Hertog van Cumberland onlangs den wensch geuit heef dat zijn zoon als oen goed Duitschers moet worden opgevoed zonder vooroordeelen ten aanzien van de gebeurtenissen in 1866 waarmede men hem bij het onderwijs m de vaderlandsche geschiedenis zoo min mogelijk had bezig te houden Die wensch werd uitgesproken toen een onderwijzer voorden jongen Prins moest worden aangesteld en men leidde daaruit af dat de Hertog zijn zoon nog eens op den Bninswijkschen troon hoopt tu zien De groote werkstakmp in Engeland waarvan het doel IS den steenkoolprijs op te drijven heeft tot I eerste gevolg gehad dat de prijs gedaald is De steenkoolhaudelaars hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om over zee steenkool aan te voeren Wel hebben de mijnwerkers getracht iuvloed te oefenen op dö dokwerkers maar in geval dezen weijeren de van buiten aangevoerde steenkool te lossen hebben de reeders omstreeks 65 000 man beschikbaar om ben te vervangen Toch 18 er gebrek aan steenkool in t binnenland maar zij die hierdoor getroffen worden schijnen liever hun bedrijf te willen inkrimpen dan door gezamenlijke concurrentie den prijs op te drijven Üp de noordoostelijke spoorwegen is de dienst van meer dan 00 treinen ingetrokken hoogovens on fabrieken zijn gesloten enz Omstreeks 300 0 tO hebben thans hst houweel noergelead De orde is tot dusver niet gestoord maar de aanwezigheid van zoo vele werkloozen blqffc toch zeer bed nkelijk De vertege iwoonligors van den mijnwerkersbood komen ht ibn te 12 lyir in het Westminister hniel samen om te beslissen ovyr de vraa i f de arbeid aanstaanden Maandag hervat zal worden