Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1892

s s sifw i89S Vrüdag 18 Maart N 478T 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De mzeadlng van advertentlön Ran geschieden tot n nor des namiddags van den dag der uitgave FEAITSCHE STOOMVERVEEU Chciiii chi en Z vits r schc Was srlierij Gebreveteerd door Z M den Koning I der Belgen i H Oiipenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Üameskleedingstukken ook I alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafel kleeden Trjjpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek TuUes Kan j ten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bijjven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en ünistieken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Advertentiën I in al e iilinen en IfuitenlanOf che Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOOlx te Homla 339 Staats loterij 1 Klasse Trekking Tan Woensdag 16 Maart No 8676 ƒ 1500 No 19300 4496 en 5623 1000 No 4077 on 7406 400 No 11349 en 12461 ƒ 200 No 2046 1S1B4 20455 en 10984 ƒ 100 Prqzeu uiu 20 65 2765 5340 7939 11132 14194 16580 18517 164 2830 6348 7 46 11169 14223 16624 18575 206 2846 5350 8054 U186 14336 16673 1851i0 229 2882 6368 8079 11206 14378 16715 18595 258 2888 5446 8096 11218 14509 16725 18696 2896 546 il02 11233 145i4 167H3 18610 2903 5563 8292 11247 14627 16770 18611 461 3001 5666 8313 11283 14609 16783 18660 624 3004 6592 8329 11470 14724 16822 18709 628 3021 5648 8336 11632 14747 16897 18711 646 3065 5711 8374 11536 14761 16931 18766 668 3202 5746 8420 11547 14848 17079 18366 684 3217 6789 8631 11659 14836 1712 18960 586 3227 5820 8646 11579 14897 17133 189636 3 3307 5848 8648 115fe 14924 17136 18963 678 3313 5S59 8657 11605 14925 17i47 19054 774 3356 6893 8658 11700 149 2 17192 19076 777 3365 5900 8705 1170245030 17196 19123 829 3378 5923 8740 11711 15088 17293 19 93 865 3387 60 3 8761 11820 15177 17309 19194 1017 S429 6086 8872 11916 15278 17334 19219 1048 3518 blOl 8998 12005 15363 1735S 19256 1083 3587 6170 9054 12026 16399 17359 19323 1093 3622 6193 9105 12030 15447 17364 19344 1143 3624 6201 9141 12053 15497 i7367 19469 1175 8628 6248 9151 i2069 15637 17414 19535 1212 3776 6255 9218 12079 15548 17427 19588 1224 3777 6338 9231 12169 15654 17441 19689 129 S818 65 iS 9236 2276 15681 17460 19617 1312 3819 6570 9354 12277 15696 17464 19627 1382 3831 6571 9384 12288 15712 17 78 19672 1399 3839 6562 9396 12363 15772 17562 19683 1401 3346 6665 9459 12506 15816 17571 19755 1416 3880 6716 9500 12587 1582U 17589 19784 1462 3883 6741 9784 12619 15839 17600 19838 1455 3963 6829 9868 12681 15870 653 19901 1481 3984 6913 9881 12715 15886 17656 19921 1568 4060 6927 9953 12753 15927 17658 19926 1588 4130 6944 867 12803 15938 17676 2U064 1650 4138 6951 10017 12824 16977 17678 20114 1662 4166 7091 10026 12873 15996 17712 20157 1680 4177 7142 10064 12875 16037 L7719 20214 1685 4252 7209 10106 12917 16054 17720 20217 1689 4255 7222 10134 12946 16100 17723 20218 1704 4272 7247 10183 13017 16101 17749 20284 1719 4276 7343 10205 13062 16144 17787 20288 1818 4313 7352 10260 13164 16180 17802 20352 1901 4352 7514 10378 3177 16202 17833 20428 1945 4358 7545 i0457 13287 16259 17871 20473 1954 4470 7f 58 10467 13310 16300 17874 20484 2093 4594 7614 10525 13 343 16313 17 9 20505 2113 4678 7670 10527 13525 1634S 17912 20616 2117 4764 7724 10548 1360 16356 17921 20598 2337 4921 7734 10655 13638 16423 I8u25 20618 2369 4959 7754 10713 13648 16457 18098 20758 2451 5014 776110754 13707 16458 ISlzO 20763 2471 5097 7864 10759 13715 i649b 18298 20815 2593 5137 786710356 13881 16500 18315 20893 2597 5156 790110887 13932 16502 18350 20897 2647 5195 7914 10893 14120 16527 18386 5664 5325 7925 10920 14181 16566 18493 2666 5337 PETKOLi i M OTKEai GEN van lie Makelaars € anl7 laar iJt Schalkwijk te llnUerdaiii De markt was lieden flaow Luco Tankfust ƒ 6 75 GuiBiportterd fust 6 80 Maartlevering ƒ 6 70 April Mei Juni en Julilevering 6 75 Auuustua lüverini ƒ 6 80 September temberOctober OctoberNoveraber en üeceraber levering 6 90 ADVERT£NTII£N met circa 9 H A TDest Wei en Hooiland gelegen In t Beiersche gemeente Stolwijk Te bevragen te Gouda Varkenmarkt 226 GoLtl i Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Aanbesteding De Ie Luiteoant Kwartiermeester toegevoegd aan den Toëzieoden Chef over de militaire inrichtingen te Oouda zal op DONDSKOAG 24 MAART e k des middags om 12 uur op zgn bureel onderhands aanliesteden De levering van LIOSTROO in het begin van April benoo digd voor e troepen albier De levering wordt begroot op ± 6500 K G De voorwaarden zgn ter inzage op gemeld bureel De Ie Lnitenant Kwart voornoemd C DOORMAN BITTËKWATËR Hunyadi Janoa Frana Jozef Mariënbader bfl Slotemaker Go COSTÜUEWEBSmS Op het Atelier van D S A M S O M kunnen direct bekwame Taille en Rokkenwerksters geplaatst worden I IWIMMIMM IIII I I 1 TE HUUR aangeboden een BenedenhuiSj a ƒ 1 30 per week Adres Bureau dener Conrant i lODES EH CONFIGTIEJ Gez van DAJNTZIG Gouda Hoogstraat A 1 27 hebbeu de eer hare geachte clientèle te berich ten dai zg hare zaak VERPLAATST hebben I van DUBBELE BUURT naar Hoogstraat A 127 j PRIMA PRIMA QUALITEIT i Niet de zoogenaamde maar de echte Maltha Aardappelen direct van Maltha ontvangen Per 1 Kilo 16 cent Per 10 Kilo 1 40 worden in de stad thuis bezorgd J GERRET8EN Korte Uroenendaal Verrassend succes Door het gebruik van den Rijnlandschen DRDI EN B0RSTH0II6 von W H ZICKENHEIMER te MAINZ ben ik van eenen kwaadanrdigen hoest hals en borstziekte op eene verrassende wgze genezen en zie mij daardoor genoodzaakt op dit onschatbaar kostelijk huismiddel door deze opmerkzaam te maken Senitz Kreis Nimptsch Sileciën C NIEKSCH grondeigenaar Steeds gegarandeerd echt Te Gouda bij P H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog üudewatT bij F Jonker Ideuburg Bodegraven bjj P Versloot en G Hijnekamp Stolwijk bij C G v A Berg Leger des Heils Gouda WOENSDAG en DONDERDAG 16 enll MA RT zullen er s avonds in de zaal Nederland en Oranje Turfmarkt mm BiJEENEO m worden ehouden DEUREN OPENT uur AANVANG 8 uur TOEGANG 10 Ct Kapt J n v Tongeren DK OHAJVZJS MAOABINB UV FriiitemDS TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig preillustreerd lODE lLIUI met hollandschen offransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT ft C PARIJS Stalen van zydeii wollen en kaloenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeenprompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn BeitelUngen van Sj ratte en hoof er worden met eene verlioo ing van 5 0 0 fiVnco Bracht en orij aan Inkomende rechten m uilc plaulien ran Sederlanii aan hüls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpéditiehuia te Rozendaat Noord Brabant liiarinedc bct isf is 0 mtgave dezer Ooarant geschiedt dsgelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 Franco per post 1 70 Alionderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1392 Do tuoiieelvoorstellin vnn het giJteUcbap der hli van Lier uit Amsterdam die gisterenarond in Oni Genoegen werd gegeven had veel succes Het blijspel Oom Braetig werd mot talent opgevoerd door de beate krachten van het gezelschap De velu aardige tooneeltjes die daarin voorkomen b v dat waar Braeaiff in den kersenboom zit werden luide toegejuicht De hh Bigot Frits Bouwmeester Chrispljn en Lageman en ook do dames Klej en Cohen deden door hun verdienstelijk spel het aardige stuk tot zyn recht komen De steenko enwerkman v L Hie hadenmorgen een kindje grafwaarts had gebracht vond bij zijne tehuiskomst zyn vrouw dood in haar bed liggen De ontsteltenis van dien man kan men zich voorstellen Het het oog op da bg het li tt laeenDslun voorkomende zelfmoorden schijnt bij den minister van oorlog het voornemen ie bestaan om de twee pakWB patronen die in t d van vrede in het bezit zijn van ieder goweerdragsud roau te doen innemen en deponeeren op de compagnies deponeer kamers Op do jaarvergadering van den Nederlandschen Bond voor algemeen kies en stemrecht gehouden te Oroningen op Zqpdog 13 Maart waren 43 afdeelingen door 54 afgevaardigden vertegenwoordigd De Boud telt 96 afdeeliiigen met 5264 leden Besloten werd op voorstel van hut hoofdbestuur tot hot houden eener groote demonstratie voor algemeen kies en stemrecht in Den Haag op den Zondag vóór de opening der Kamers Het voorstfl Den Haag strekkende den Bond te verplichten zije krachten alleen tot het verkrijgen van algemeen kies en f FEUILLETON Naar hel Franich TWKEDE GEDEELTK IV 33 Het merkwaardige van deze wedstrgdon is dat de mensch en het dier hier op den voet van volkomen gelijkheid tegenover elkander staan geen picador om den stier af te matten geen b inderilleros om hem te tergen geen schitterende roode zijde om het dier te verblinden en waarachter het moordtuig wordt verborgen de mensch heoft geen andere hulp waarop hg kan staat maken dan zijn koelbloedigheid zijn juisten blik zijn moed en zijn behendigheid het dier heeft geen verraad te vreezen tis hier wie de sterkste is t is een duel Maar eindflijk kwam er eon oogonblik waarin de opgewektheid i er strijders verzwakte t was drukkend warm en van den zeekant kwamen onweerswolken opzetten zonder evenwel nog de zon to omsluieren die haar verzengende stralen in het ploeiend hecte strydperk zoud de vermoeienis deed zMi gevoelen zelfs bij de dappersten die juist r stemrecht aan te wenden w4td met 185 tegen 96 stemmrn verworpen Bg punt 12 van den besclirijvingsbrief voorstelSupperae dat de vergadering zich uitspreke in hoever ig Bond voor algemeen kies on stemrecht kan snmeqiiverken mot het sociaaldemocratisch program een punt dat op den beschrijringsbriof was geplaatsi naar aanleiding van het besluit dat de sociaat dHBocratiscbe partij niet samenwerkt met vercenigiogtR die een deel van het sociaaldemocratische pfo ram wenschon te verwezenlijkon werd aangenomen een motie van de afdeeling Uotterdam In deze motie sprak de vergndering als haar oordeel uit dat het in punt 12 bedoelde niet ligt op den weg van den Bond voor algemeen kiesen slemrecht en de vergadering dus overging tot do orde van den dag Voor de rechtbank te Amsterdam eerste Kamer werd Dinsdag bepleit de reohtsvordering ingeeteld door Charles Davenport den vertegenwoordiger der Sequah company limited in N eriand tegen de VereeirtglBg tegen de kwakialvsi ter zake van een tweetal strcoibiljetten door het hoofdbestuur dier Vereeniging verspreid bij de komst van Sequah naar Amsterdam In die strooibiljetten werd de burgerij tegen de Sequah company en hare agenten gewaarschuwd en gezegd dat deze als zwendelaren en gewetenlooze bgdriegers moesten worden beschouwd aan wie het slechts te doen w is den burgers geld uit den zak te kloppen Davenport achtte zich door deze biljetten beleedigd en rorderde nu van de Vererniging tor vergoeding van de schade on als herstel van eer en goeden naam een bedrag van ƒ 6000 Deze eiscli werd toegelicht door mr D Simons die nn te hebben gewezrn op deu hoogstbeleedigendcn inhoud van tie biljetten betoogde dat bij het schrijven van biljetten met dusdanigen inhoud hot oogmerk om te beleedisen moet hebben bestaan terwijl z i het beroep op bet handelen in het algemeen omdat zij zich niet ontzien hadden zeker van oordeel waren dat de anderea nu wol eens wat meer konden leveren en zij bloven nu en dan staan in den omgang rond het strijdperk om met hun vrienden op de tribunes te praten en leunden achteloos tegen de planken schutting inplaats van in het midden te blijven gereed om den aanval uit ie lokken en zoo gebeurde het dat eon in hot strijdperk losgelaten koe iiiem ind voor zich zag om te beatrijdon Het was een mager zouuwachtig dier met een rood en zwart gevlekte huid met slappen buik en uiers als een vaars van zes maanden haar kop was gewapend mot lange horens zoo puntig als bnjonnetton Het dier bedroog do verwachtingen niet die do vrienden b ijkbaar omtront hem koesterden toen hot do kampveohters hier oa daar laugs de schutting verspreid zag staan rende het toe op ilen eersten den besten dien het meende te zullen kunnori bereiken in enkoio oosenblikkeii was het aan de overzijde verbrak de planken afscheiding met krachtige horenstooten on dwong zij togonat iuders in allerijl de tribune te beklimmen tol groote pret van do tooachouwers die een spottend gejuich aanhieven hierna koerde het naar het midden terug en begon met do horens het zand zenuwachtig omhoog te schoppen Saint Jenn 1 Boniface riep de menigte en ieder noemde den naam van den kaïnpveehter dien hij hrt liefst ui het strijdperk Z ig verschijnen M inr seen van allen scheen haast to hebben om ADVERTENTIËN orden geplaatit ▼ an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at it opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt belang niet kan worden toegeloten nu geen de feiten waren omschreven maar in het algemeen beleedigende uitdrukkingen en scheldwoorden waren gebezigd Daarvoor kan in de beweerde heharliging van het algemeen belang geen rechtvaardiging gevonden worden Mr J C de Vries raadsman der gedaagde Vereeniging handhaafde daartegenover het goed recht der Vereeniging in haren strgd tegen da Sequah maatschappy en den eischer in deze in wiens optreden ztj eoii groot maatschappelyk gevaar zag Zij had het recht daartegen op te komen al erkende pleiter dat zij dit had gedaan op wat te ruwe en onbeschaafde wijze Het onderscheid tusschen de tenlastelegging van bepaalde feiten en beleediging in het algemeen lag z i waar het gold een beroep op het olgemeen belsug tengevolge waarvan het oogmerk om te beleedigon vervalt buiten de wet Ten slotte bestreed hij vooral het gevorderde bedrag der schadevergoeding Na re eii dupliek werd de uitspraak bepaald op 12 April De uieuwe overeenkomst door de Bogeering met de SiUitonMaaltciappg gesloten en ter behandeling waarvan de aandeelhouders tegen Zaterdag 2 April j zijn bijeen geroepen is aangegaan voor den tijd van I 35 jaar van 1 Mei 1892 tot 30 April 1927 Torwijl elk prélèveraeni van de bruto opbrongst in het I vorige contract ten bate van den Staat bedongen is vervallen is daarentegen een vaste verhouding voor de verdeeling van de nettowinst aangenomen zoodat do Staat s 1 Maatschappij g van de nettowinst zal genieten Do extra uitkeering aan aandeelhouders der eerste rubriek zoomede de uitkeering aan de Erven Landry wordt van de g der Maatschappij afgenomen Met ronton en aflossingen van geldleeningen buitsa goedkeuring des ministers van Koloniën gesloten heeft de Éegecring nieta uitstaan evenmin als met naar beneden te komen Saint Jean keek Boniface aan en deze weder Omer Gij Neen gij Anie zag deze aarzeling en begon te lachen Ik hob do behendigheid der bowanors van deLandes nooit zoo bewonderd als nu sprak zij Deze woorden waren tot haar vader gericht xofixt de baron ving ze op Veroorloof mij het voor mijn volk op te nemen sprak hij met oen buiging Alvorens zij de beteekenis dezer zonderlinge woorden kon vatten had hij de handen reeds op de leuning van de tribune gelegd en met een sprong stond hij in hot strijdperk De eerste indruk van hot volk was verwondering maar bijna oogenblikkelijk verhief zich on kreet van blgdschnp men had hora herkend en men juichte hem toe De baron Het waa nu geon gewoon acteur meer die do wMoulasso zou uitdagen t was de baron dien iedereen kende en do verwachting van dit schouwspel gekoesterd deod de vreugde ten top slijgcü De baron de baron Mannen vrouwon kinderen iedereen was opgestaan vol nieiiwsgieri ieid en geestdrift alleroogen war n in spanning strak op liem gericht u et open mond wachtto men af wat er zou voigen H iastig was hij op ile Mn la 5e toe retreden maar op oemgeii afstand bleef hij tegenover liet diOf 0