Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1892

tantièmes aan directeuren Ue balans der maatlohappij moet goedgekeurd worden door den minister Tan Koloniën 1 uitdeeling van het winstaandeel aan den Staat zal geschieden gelijktijdig met de uitkeeriiig van het dividend aan de aandeelhouders Ten aanzien van het geval van liquidatie der Maatsohappy is bepaald dat die alsdan binnen driejaren zal moeten i a wfgeloopen terwijl ua aftrek van de bezittingen de Staat alsdan eveneens recht zal hebben op s van het saldo Een regoerings oommissie zal zoowel in Nederland als in Indie wordon aangesteld Uitgifte van woeste gronden op Billiton zal door de Begeering niet mogen geschieden zonder de Maat schappij gehoord te hebben die een voorkeur zal genieten boven anderen Ten aanzien der houtbekappingen blijven de bestaande bepalingeu gelden Indien de Maatschappg haar bedrijf gedurende drie achtereen volgende jaren mocht staken wordt de concessie beschouwd als te zijn vervallen De bestaande overeenkomst die 23 Maart 1892 zou eindigen wordt in afwachting van de beslissing over de nieuwe conventie verlengd lot 30 April 1892 De Heraut bevat een schrijven van A F de Savornin Lohman te s Gravenbage en F L Rutgers te Amsterdam waarin wordt aangedrongen op het afdoen door de doleerendiin van de schulden die door de proceskosten tyn ontstaan Daarin komt o a voor Het standpunt waarop de Gereformeerden in I88S kwamen te staan bracht mede dat zij niet mriJKiUig de gebouwen en goederen verlaten mochten Zij beweerden immers de voortzetting te zijn van de oude Gereformeerde kerk ook ui verwierpen zij de hun opgedrongen Syuodale bestureu Hadden zij dus de aan die kerk toebehuoreude gebouwen en goederen vrijwillig verlaten dan zouden zij met ucizelvm tegempraak gekomen ztjn tflutusscbea stelden die Gereformeerden zich wel degelijk voor dat de rechterlijke macht in Nvder£ and £ zich op een ander standpunt zou plaatsen en de goederen die aan de belijdeniskerk toekomen aan het genootschap zou toewijzen Zij hebben dan ook van den allereersten aauvang af zich er op toegelegd ffeeae noodelooze processen te voeren en wenscheii alles vrijwillig over te geven zoodra er maar voor elke provincie een enkel rechterlijk arrest was gewezen dat hen in t ongelijk stelde Dan waren zij gedekt en bukten slechts voor overmacht Hadden de Synodaleu daartoe willen meewerken dan waren thans reeds lang alle proceskosten betaald e vergeten Want die pruotsseu kosten in den regel aan de gemeenten weinig vooral omdut haar vaak gcheei kosteloos advies is gegeven Doch uat is geschied De Synodaleu vrij zeker van de hulp van de rechterlijke macht hebben dat arrest van den hoogsteu rechter niet willen afwachten doch zijn overal met alle geweld begonnen te procedeereti met geen ander doel tan om de plioleereiiden op kosten te iagen In ééne enkele gemeente b v zijn vijf onderscheidene en geheel gelijksoortige procedures begonnen Terstond werd onzerzijds verzocht vier daarvan te atakeu onzerzijds wilde men zich schriftelijk verbinden onmiddelijk na de uitspraak van het Hof alles af te staan wat gevordoro werd zoodal de Synoilalen geen halven cent schade leden door te procedeeren ontvingen zij bet goed geen dag eerder daar in die staan ten einde bet te kunnen zien aankomen zijn hoed had hy weggeworpen de jas tot het midden dichtgeknoopt nu bief hij de armen recht boven het hoofd omhoog en daagde met een smakkend geluid van de tong de koe uit Dadelijk sprong het dier op hem toe de aandacht was tot het uiterste gfspannf n allen hielden den adem in men hoorde slechts het geklepper van de hoeven op het zand zij naderde De baron was onbewegelijk blijven staau en hield haar in betoog De koe boog den kop de baron draaide zich suel om en net dier ging hem rakelings voorbij Maar het beest bleek geoofend inplaats van zich aan zijn vaart over te gevec keerde het plotseling om en kwam andermaal op den baron af die zich ook litmaal op dezelfde wijze omwendde toen een derde maal altijd met de eigen juistheid en vastheid De vermoeienis en de achtelooshHid van de strijders waren als door een wonder geweken toen zij den baron het strijilpurk hadden zien betreden en allen waren gelyktijdig toegesneld aan alle kanten uitgedaagd wierp de Moulasse zich op haar tegenstanders en de baron kon zijn plaats aan do zijde van Anie wtder innemen terwyl de menigte hum ontvini met juicbkreten en met voetgetrappel zoo hevig dat de tribune gevaar liep er door in te storten In welk een spanning hebt ge ons gebracht I riep mevrouw Barinc uit Het spyt mij d it ik niet in de gelegenheid Was u te verzekereii dat ik niet het minste gevaar andere processen waarvan ouzerzyds staking gevraagd werd de uitspraak toch later moest vallen Niemand had dus oenig belang by die vier processeu Doch niets hielp Men wilde blykbaar zich wrekeq op de Gereformeerden alleen omdat deze beweerden in hun recht te zgn In de meeste provincies zijn die Gercformeerdeu op allerlei wijze lastig gevallen Zoodra eene uitspraak in hoogste instantie gewezen was is alles ten spoedigste in handen van de Synodalen gesteld ook datgene waarover het proces nog hangende of nog nie begonnen was Zulks eerder te doen was onmogelyk Do jr die vervolgingswoede van eenige Synodale besturen zijn de proceskosten vr j hoog geloopeu ofschoon zy nog altyd heneden het maximum gebleven zijn waarop zij in den aanvang door ons zijn geraamd Die proceskosten ign dus in waarheid vervolgingskosten Tegenover de Chrislelyk Gereformeerden beriep de Overheid zich nog op eene wetsbepaling maar de vervolging door vete Synodale colleges begonnen tegen de Oereformeerdrn bracht aan niemand voordeel aan de Gereformeerden alleen nadeel aan en was blijkbaar niets anders dan een dwangmiddel of eene wraakneming Naar aanleiding van do hulde op zyn 70n verjaardag aan generaal Verspyck gebracht schrijft men uit s Hage aan de Amk Ci Generaal van Swieten is beklad en belasterd op 83 jarigen leeftyd overleden en als een vergeten burger tonder eenig openbaar eerbetoon naar zijn graf gedragen Toch zal hij later door do onpartydige geschiedenis worden gehuldigd als de evenknie van de Kuijter aan wien bij als krygsman als staatsman en als mensch het meest doet deuken ook door diensten welke hy aan het vaderland heeft bewezen De namen van Bali Boni Midden en West Sumatra staven dit genoeg ora van Noord Sumatra of Atjeh niet te spreken In de jongste aflevering vau de Militaire Spectator noemt generaal Dammers te recht van Swieten do meest grootsclie figuur van het Neerl O I legei en wijst hij er verder op boe men in Atjeh door na het vertrek van Van Swieten in 1874 van den door hem voorxeschroven weg den ouden weg van Jan Compagnie te zyi afgeweken doelloos millioeneu schets en duizeuden menschentevens beeft opgeolTerd Doch de schreeuwers geurmakers en eigenbelangzoekers blijven maar den baas spelen Ik geloof in de Atjeh Kjuaestie geheel onpartijdig te ziju Ik heb in onz Oostiudis h n Archipel nooit een voet gezet Ik heb echter van onzen Atjehoorlog met nauwgezetheid eene studie gemaakt De tijd om daarover de volle waarheid te doen schijnen is nog niet gekomen Als ilie tijd komt zijn onze koloutén misschien geen Nedertandsche koloniën meer Ons krijgswezen zoowel hier te lande als in de koloniën is een bedorven boel En daar zof als de geschieilenis leert ieder krygswezen steeds de getrouwe afspiegeling is van de maatschappij lot welker bescherming bet dienen moet zoo getuigt dit de ongezondheid van den algemeenen toestand te onzent De heer F A Hoefer te Eotterdara schrijft over den nieuwen tijd Voeren wy don nieuwen tijd ook in ons dagelijksch leven in dan houdt de strijd tusschen onze I liep antwoordde hy eenvoudig met volkomen kalmte Een uitroep van ontsteltenis deed hem zwijgen het rund had een der strijders bereikt en schudde 1 hem aan zijn sjerp Irachtlg heen en weder eenige I anderen maakten zich van de koe meester de man werd bevrijd e i liep hinkende heen I Ziet go nu wol zei mevrouw Barinc toen het I eerste oogenblik van ontroering voorbij was Dat was onhandigheid Beu je nu overtuigd dal mijnheer d Avignacer op gestold is je te behagen vroeg mevrouw Barinc aan haar dochter toon zij nadat de wedstrijdwas afgeloopeu weder met hun drieën in den landauerwaren gezeten Waarmode Door in htt strijdperk te treden om je zijnmoed te toonen Dat beval mij volstrekt niet Was je bang Niet genoHg om te vergeten d it het volstrektnjet waardig staat voor een man van zijn stand orazicli zoo tentoon te stellen V Goregeld eiken ochtend loor het ontbijt besteedde Anie enkele uren aan het schilderen en in den I namiddag werkte zij dan met haar vader en zij vond er steeds een genoegen iu h t gemaaide gras over de weilanden uit te spreiden met de hooivork in belangen en die van de spoorwegbesturen np maar in onze dagelyksche levenswijze doet die tyd zijn invloed geducht gevoelen Wie thans gewoon is op te staan als zyn uurwerk 7 uur aanwyst en dit na do invoering van don nieuwen tijd ook zou willen volhoullen staat dan volgens onzen tegonwoordigen tijd d i in werkelykheid om 7 20 op om de eenvoudige reden dat hij op hot oogenblik van het in toepassing breugen van den nieuwen tijd zijn uurwerk öf 20 minuten moest stil laten siaao of 20 minuten achteruit zetten Wie gewo n is naar bed te gaan als de klok 11 uur aanwijst zal zoo hjj zyne gewoonte dun ook getrouw blijft 20 minuten later naar bed gann Het aantal werk nocbt rusturen behoeft er dus onder te lijden on spoedig zullen dio 20 minuten dal de tijd als het ware verschoven werd vergeten zijn Met het post en telegraafverkeer zullen wij op den besten voet wat den tyd betreft staan esn twijfel zal bij om ryzen omtreut het tijdstip eener mededeoling allen in Nederland leven ilan immers bij denzelfden tyd Het spijt ons ook in deze harmonie op schaduwzijden te moeten wijzen Daar om het zoo eens uit te drukken alles verlaat zal worden is het dan ook om 4 uur feitelijk 4 20 van thans Hel gevolg hiervan is dat wij dan een grooter aantal dagen van hel jaar reeds eenigen tijd vuur 4 uur ocie lichten moeten aansteken In de huizen zal dit geen bezwaar opleveren menigeen vindt dit wellicht zeer gezellig maar de scholen grootendoels ingeriehtom alleen bij daglicht gebruikt te worden zullen vroeger moeten uitgaan Om nu den leertyd niet te verkorten en alleen met onderdeelen van uren te rekenen zal men wel geuoodzaakt zijn de leerurea zóó te verschuiven dat de soliooluren b v wnrdei 87 11 en 12 t 3 j Maar l stuurt onzs lieve jeugd onbewust ons leveu bij de aanwijzing vau het uurwerk wel een weinig iu de war en zullen wij gedwongen zijn volgens het uurwerk onze etensuren te vervroegen ook weer qiet een half uur Hierdoor wijken wy echter ten slotte feitelijk weinig van onze tegenwoordige tijden af want laten wq bedenken wy hebben de klok 20 minuten achter laten loopen Nu is wel is waar than reeds b v 12 uur alleen eeu denkbeeldig uur en zou dit later nog meer zijn maar het kan zijn dat men wenschte aan d uren van het uurwerk zekere verrichtingen b maaltijden enz vast te houden en zich uit kraclit van dien de kosten willen getroosten de scholen vaa kunstlicht to voorzien dan ware althans aan deo wensch van sommigeb die aan oude denkbeeldea vasthouden voldaan Ip den laatsteu lijd moot ia Pruisen meer en meer het gebruik worden dat ouders wier zoons zich ergerlyk misdragen hebben en met wie zij geett raad meer weten hun het pistool in handen geven tot zelfmoord Met cynieke spotternij wordt eeo dergelijke manier om zich vau een lastigen en kostbaren zoon te ontdoen eenvoudig de methode Wrangel genoemd Het schijnt dat deze oude veldmaarschalk wiens standbeeld de Leipziger Platz versiert het eorsi het voorbeeld heeft gegeven van zulk een vaderlijke executie Hy had namelijlc in de koninklijke lijfwacht eeo de hand strooide zij het rond zonder een oogenblik bij de anderen achter te blijven en s avonds wanneer het gedroogde gras op de wagens werd geladen bracht zij haar last aan even zwaar als die der hooiaters Deze lust tot veldarbeiii ergerde de moeder die zulk werk weinig passend vond voor een jonge dame uit den deftigen stand Daarenboven was het ongezond 011 gevaarlijk om zoolang achtereen aan de zonnestralen te zijn blootgesteld de zon was immers do oorzaak van al onze ongesteldhedeu verkoudheden en van de zomersproeten Om zich tegen deze gevaren te beschutten nam zij allerlei soort van voorzorgen maar zonder er ia te slagen die aan haar dochter op te dringen Anio nam de groote stroohoeden de garen voiles en de handschoenen tot aan den elleboog slechts aan om ze een oogenblilt daarna weer weg te werpen Deze landelijke zin maakte daarentegen de vreugds uit van de vader die reeds van kind af aan een hartstochtelijk liefhebber van veldarbei i was geweest Welk een genot voor hem na twintig jaar in benauwde kantur n opgesloten te hebben gezeten nu weder in de vrye buitenlucht te mogen ronddwalen en de heerlijke geuren van het versche hooi ir t ademen en liich te verlustiaen in het aanschouwen van zijn kudde zijn oogst dat alles omgeven door een lijst van groen afgesloten door den veranderlijken horizon van ee i bergland dat hij zoo vurig geweiischt bad nog eenmaal weer te zinn voor zijn dood Tordt vervolgd loon die hom dreigde te ruineoren door hem te noodzaken herhaaldelijk do schulden te belalen door ket jonge mensch tegen iver geldschieters aangegaan Waarde zoon schreef de strenge krijgsman op en keer aan zijn jongen voor do laatste maal heb jik uw schuldeischefs betaald Vergeet dat niet s Eeiiigen tijd later ontving de maarschalk een bode 410 hem de volgende woorden bracht Waarde jvader ik heb op mijn woord tien duizend Thaler bij het kaarten verloren Gulief mij die zonder verjwijl te zenden mijn eer staat op het spel f Den voluendeii morgou verscheen een bediende 1 vau den vader in de kamer van den zoon met een ebbenhouten koffertje onder den arm Je komt mij uit den brand helpen mot je klinkende ilaalders Jan zei de jonge officier in de meouing dat het koffertje vol goud was Maar toen hij bet had opengemaakt wat zaghij Ken geladen pistool I t Is goeil Jan zei hij ik lieb het begrepen iSen kwartier later joeg do laatste afstammeling van het geslacht Wraiuel zich ü n kogel iloor het hoofd Dat had ziju vader zoo gewild Dit gruwzame voorbeeld nu van don ouden veld maarschalk Wordt tegenwoordig naar het schijnt algemeen in do groote wereld gevolgil Ten minstetalrijk zyn de staaltjes die daaromtrent worden meegedeeld I Zoo had een Poraraerscho landedelman de juweeleii vau zijn vrouw zijn paarden en honden de eiken van zijn bosoh en do vijf kanonnen door zijn grootvader bij Ligny op de Frnusohen buitgemaakt verkocht om de schulden te dekken van zijn jougsien zoon die kort te voren in oen der keurregimenten getreden was De verkwister werd gowaarsohuwd dat het kasteel van zijn voorzalen reeds verhypothekeerd en daar voor geldschieters niets meer te halen was Ik verbied u schreef du vertoornde vader schande over mijn huis te brongen ons blyft niets anders over dan de oer en oo gij nog weer eens naar de Joden mocht gaan ga dan maar In ééa moeite naar den wapenhandelaar Per koerende post ontving de verarmde edelman van een wapenhandelaar uit de Friederinhstrasse te Berlijn een rekening van 20 Mark voor de revolver waarmee zijn zoon zich voor den kop had geschoten En niet enkel in het leger of in den adel wordt de methode Wrangel toegepast Ziehier een geval dat eerst voor enkele dagen heeft plaats gehad en t welk bewijst hoo ook een eenvoudige ambtenaar uit de Mark Brandenburg hot stelsel ven den ouden maarschalk wist toe te passen waar het gold zijn bedreigde eer te redden Doze ambtenaar woont in een brandonburgsche stad waar hij zeer seachl moet zijn wegens zijn eerlijkheid daar men weet dat de nd ministratiekas aan geen betere banden kan toevertrouwd zijn dan do zyne Een 23 jarigü zoon die weinig dagen geleden nog te Berlijn leefde baarde ziju familie voortdurend zorgen Elk oogenblik kramen er wissels van woekeraars die do jonge verkwister had aangenomen en telkens moesten ora de nieuwe schuld te dekken de treurigste middelen te buut genomen worden Dezer dagen nu ontving de vader van zyn schaamteloozen zoon het volgende telegram nLieher Papa ik heb dadulijk 5001 Mark noodig Gij moet mij die geven of ik moet my doodschieten Het is een eereschnld De vader bracht zijn papieren en kas in orde stak zijn revolver bij zich en vertrok naar Berlijn Weldra was bij by zijn zoon die bedaard de 5000 Mark afwachtte Weest niet bang had hij aan zijn schuldeischors gezegd ik weet dat vader liet geld by de hand heeft en betalen zal Maar toen hij zich in te ienwoordigheid van den vader zag dien hij zoo gemakkelijk naar zijn hand meende te kunnen zetten begreep de ellendeling dat zijn dwaasheden ten einde waren Bleek en met somberen blik le de de vader zonder een woord van bedreiging de revolver op tafel en zei Alles wat ik je moeder je zusters je ooms en tanles hebben bijeengegaard is op door jo buitensporigheden is alles verslonden Om je eeresohuld te bötalen zou ik mijn kas moeten bistelen en mij een kogel door het hoofd jagen om zoodoende mijn gezin in boboüfriiïo oinatandigheden en mot een bevlekten naaTi achter te laten of jij moet je doodschieten Hier is een geladen pistool Ik Inat het hier en verwacht dat je een besluit noemt Daarop ging du vader zondor afscheid te nemen heen Nauwelijks wits hij thuis of een telegram meldde hem dat zijn losbandige zoon bad opgehouden te leven Ziedaar bet pruisiacho stelsel la Wrangel om dergelijke zaken mt de werel l te helpen De ouders betalen zoo lang als zij kunnen maar ten slotte moet de deuj niet uit den weg geruimd worden en er wordt hein een pistool in de hand geduwd Hier is goeu genade meer do va lor eischt at hij zich voor den kop schiet om de eer van zijn I huis te redden hij is de perken te buiten gegaan en heeft de banden der genegenheid verbroken En de nietswaardige begrijpt dit Het komt bijna niet voor dat de methode Wrangel mislukt en de veroordeelde vooral nis hij tot het leger behoort weigert zich een kogel door den kop te jagen Toch moet zekere oud minister met zijn revolver tasco gemaakt hebben en ziet nog zijn zoon den eervüUen Lnam der familie door het sjijk van allerlei ongebondenheid sleuren Ik heb er te lang mee gewacht zegt de vader toen ik hel voorbeeld van Wrangel volgde wendde ik mij tot niets meer dan een zwijn Zoo is er nog een ander bekend woord Ik zal pleizier inakeri oet oen veelbolovei d zoontje gezegd hebben tot ik het pistool van mijn ouden heer zie komen Een commentaar tot al deze verschijnselen is zeker niet noodig Zij werpen het treurigste licht op den zedelijken toestand van een Land dat tot dusver de reputatie of althans de pretentie bad zich op dit stuk gunstig van andere te onderscheiden Noordbr Bagbl Te Amsterdam is eene bijeenkomst gehouden vau belangstellenden in de oprichting eener coöperatieve volksbank daartoe opgeroepen door de Maatschappij voor den werkenden stand Hel doel werd door den beer A C Wertheim gedelegeerde v n hol Nut kortelyk uiteengezet De te stichten volksbank is eene navolging van hetgeen op dat gebied in Duitschlaiid reeds lang bestaat Ginds zijn er reeds 1800 dergeUjke banken die met merkwaardig goede uitkomsten werkzaam zijn Het doel is aan werklieden ambachtslieden winkeliers en venters de gelegenheid te geven tijdelijk eenig geld teiten matige rente in leen te ontvangen De exploitatio kan op tweeërlei vvijze plaats hebben Er worden bij gemis van eenig ander kapitaal slechts voorschotten verstrekt uit de door de leden op hunne uandeelen langzamerhand te storten gelden of wel er wordt een waarborgkapitaal gevorird aanvankelyk dienondi als bedrijfskapitaal ten einde gelegenheid te hebben iiadelijk to beginnen roet voorschotten op meer uitgebreide schaal te verstrekken met dien verstande dat het daarvan te gebruiken bedrag aan dat waarborgfonds wordt teruggüven zoodra het aandeelen kapitaal en spaargelden voor zoover de statuten dit veroorloven in do behoeften aan voorachotten kunnen voorzien waarnaar in hoofdzaak gestreefd moet worden De eerste manier schijnt hem en met hem aan hut bestuur thans de meest wenschelijko te zijn Het best zou zijn de aandeden niet grooter ledoen zijn dan ƒ 100 Ook do aandceleu van het waarborgkapitaal zouden niet hooger moeten zijn dan dat bedrag De aandoolen dragen rente maar nooit meer dan eenu matige rente zegge b v 4 percent Als de aaiidoelen zijn volgestort is het grondkapitattl tier maatschappij gevormd Er moot streng op gelet worden dat niet aangenomen worden persouen dio niet kredietwaardig zijn De route 3al niet laag zijn en mag ook niet laag zijn want vooral in dtn beginne ziju er vele onkosten Do llaugscbo coöperatieve vereenigmg laat zelfs 7 percent betalen Wie uitlreedt in hot loopende is het daarop volgende jaar vei plicht mode op te komen voor de verptiobtingen die do Maatschappij op zich heett genomen De werkkring moet zich irapsjewijze aldus uitbreiden dat ten slotte het waarborgkapitaal niet meer noodig IS Tot meer volledige kennis van de zaak verwees do heer Wertheim naar den Leiddraad die van wege het Nut is uitgegeven voor do oprichting van volksbanken Spreker deed nog uitkomen dat aar voortdurend sprake is van sociale belangen en van het beiordereii van sociale toenadering dit een middel is dat haar krachtig kun bevorderen Vooral zal eeu volksbank de financieele ontwikkeling van het volk in de baud werken Wie dus de oprichting der bank steunt doet nog iets anders dan eene financieele operatie doen slagen hij bevonlert namebjk do ontwikkeling van het volk Na eenige gedaclitenwissèling wees de heer Wertheim er op lat de oprichling der bank in deze bijeenkomst slechts bijval heeft gevonden Daar de vergadering uiol tot oprichting besluiten kon stelde hij voor eene motie aan te nemen waarin zij het denkbeeld beamend dat tot ie oprichting eener coöperatieve volksbank worde besloten het bestuur der Maatschappy voor den Werkenden Stand uitnoodigt die stappen te willen doen welke dat doel in den kortst inogelijken tijd on op do meest afdoende wijze kunnen verwezenlijken Deze motie bij acclamatie aangenomen zijnde werd de vergadering gesloten KuUfnlandsch Overzicht In de Pranache Kamer vroeg de heer Camile Dreyfus aan den minister van binnenlandsche zaken welke maatregeleu de regeering denkt te nemen tegen de aanslagen met dynamiet Ilie in den laatsten tijd herhaaldelyk hebbon plaats gehad De minister antwoordde dal een wetsontwerp gereed gemaakt is om de aanslagen door middel van ontplofbare stoifen strenger te straffen dan de thans bestaande wet toelaat Wal de preventieve maatregelen betreft de prefect vau politie heeft instruction ontvangen Hij heeft te dien einde gelden genoeg fe zijner beschikking en het politie personeel doet zijn plicht In den verderen loop der beraadslaging erklaarde de hoer Marius Martin dat hij de vraag des heerea Dreyfus tol eene interpellatie maakte daar hij het antwoord des ministers niet voldoende achtte Vreemde dagbladen onder welke do Kew Tork Herald spreken van een paniek te Parijs en er wordt verzekerd dat eene menigte vreemdelingen Parijs verlaten heeft De minister antwoordde dat er geen paniek Ie Parys is Er is veel overdrijving in hetgeen verhaald en geschreven wordt Voor bet overige is Parijs niet de eenige stad waar de anarchisten verderf pogen aan te richten met dyuaraielbommen De Kamer kan verzekerd zijn dat alle maatregelen die genomen kunnen worden genomen ziju De heer Marius Martin verklaarde mot het tweede antwoord des ministors in zooverre genoegen te nemen dat hij geen motie voorstelde De minister van justitie diende uu het door zijn ambtgenoot van binnenlandsche zaken aangekondigde ontwerp in Het strekt tot aanvulling van art 435 van het strafwetboek Dit artikel bepaalt namelijk dat hij die door middel van eene mijn gebouwen enz vornield heeft met don dood gestraft wordt Daar nu hel woord van miju geacht wordt niet van toepassing kunnen zijn op ontplofbare stoffen zoo stelt het wetsontwerp dezen gelijk met eene mijn Er zij hier bijgevoegd dat de minister van binnenlandsche zaken de reglementen betreffende de vervaardigins het vervoer en het bezit van ontplofbare stoffen zal verscherpt n Na afloop der Kamerzittiug had de minister president de heer Loubet een onderhoud met den procureur der republiek den rechter van instructie en den prefect van politie Er word besloten verschillende huiszoekingen te houden en alle personen bij w ie onplofbsre stoffen of werktuigen zelfs anarchistische zeschriften zouden worden gevonden aan Ie houden Deze huiszoekingen badden des nachts plaats in 35 gebonwen meest in omliggeiule gemeenten Levallois Perret Clichy en Saint Denis Er werden vijf personen onder wie ééh vreemdeling aaugobouden Er is nog weinig verandering iu den tneatand der werkstaking in Eugeland In alle dokken en loodsen zijn zulke groote hoeveelheden steenkool opgestapeld dat de prijs der steenkool die bij in t begin der strike daalde in plaats van steeg ook thans niet meer toegenomen is De Daily News merkt op dat de werkstaking aanleiding geeft lot gewichtige vragen Do steenkool kost zeer weinisj aan den mond van de mijnen maar wordt voor 2 of 3 h te Londen verkocht Waarheen en naar wien gaat hot geld dat het verbazi nde verschil tusschen do eerste en de laatste kosten vertegenwoordiifl Hoo velen krijgen meer dan hun reehtinatig aandeel van de lange reeks bauden die de kool van ileii inijiiader naar den haard vervoeren Hoe velen zouden als men dienst on belooning met elkaar in verband brengt in t goheel geen aandeel moeten krijgen Van deze zijde beschouwd is de steenkoolstrike oen ontzagwekkende aansporing voor de noodzakelijkheiil an een onderzoek De Times heeft eeu onderzoek doen instellen naar den vermoedelijken uitslag der aanstaande algemeene verkiezingen ilat ook door tegenstanders ora zijn onpartijdiïheid geroemd wordt Natuurlijk kan meii op den uitslag vaQ zulk een onderzoek niet onvoorwaardelijk vertrouwen maar door olkuai kaïi gerekend worden dat de fouten aan beide zijden elkaar opheffen Volaens deze berekening zullen er iu het nieuwe parlement zitting hebben 254 Gladslonianen en 82 nationalisten terwijl 92 zotels twijfelachlii zijn Iu het tegenwoordige parlement waren de veeh udingeu conservatieven 305 unionisten 65 Gladslonianen 225 en nationalisten 86 Als de Gladslonianen het grooiate aantal zetels verwierven zouden zij eeu meerderheid van 79 totels behalen terwyl de unionisten in dat zelfde geval eene meerderheid zouden hebben van 105 zetels Geen van die beide gevallen is zeer waarschijnlijk maar zij geven de uitersten aan lusschm welke de kaus zal wisselen Worden de twyfelaebtige stemmen gelijk verdeeld dan hebben do nioiiisteii een meerderheid van 18 zetels wat om i ts uil te richten voor hen wel van piet vt el nul is maar waardoor zij toch in een veel