Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1892

NO 4788 Zaterdag 19 Maart 1898 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreketi D8 inzending van advertentièn Jian geaohleden tot ean aur des namiddags van den dag der uitgave beter positie staan dan de Gladstonianen die 2 3 Van de twijfelachtige zetels loudon moften winnen om bij een stemming op een gelijke ineerderheid te kunnen rekenen De Time trekt uit deio becijfering het gevolg dat do uutouisteu geen reden hebben tot moedeloosheid maar toch hard uilen moeten werken om de weerbarsiii e fortuin te liunueu gunste te dwingen üo Duitschu blailen tyn over t geheel zeer matig ingenomen met de oplielliug van het Welfentonds Keu uitzondering maken natuurlijk de olScieuse bladen en de Ultramontnansche De opmerking wordt 4Eemaakt dat de Kei eertng of liever de Keizer maar dat durft men met zeggeu uit vrees voor gerechtelijke vervolïing zich te rodon stellend met de loyale verklaring van den Ueftog van Cumberland even optimistisch d w z oppervlakkig te werk gaat als liij de andere dingen van den nieuwen koers De Hertosj van Cumberland houdt voegt men er by zich zelf nog steeds voor soiiveroin anders zou hij don Keizer niet als broeder aanspreken het eenige wat hij belooft is dat hy zyn eigen middelen niet zat aanwenden om het pretendentschap te rerivezenlijkoii de eenige lichUsijde is dat alleen de route van het kapitaal zal wonlen uitgekeerd en men dringt er op aan dat in den Landdag degelijke waarborgen zullen worden gemaakt om geen nieuwe dwaasheid te begaan De Post het orgaan der vrij conservatieven heeft een scherp artikel over de onderwyswet waarin gelegd wordt dat de partij niets wil weten van de goedkeuricg van het ontwerp zooals het door de Kegeering is ingediend en tut heden in de commissie gehandhaafd op de partijvergaderiug is dan ook hel steraraeu dor rrij conservatieveu met ile vrijzinnigen op verHchilIeude punten goedgekeurd Het blad meent dat de ICegi ering wel zou doen een voudig te erkennen dat zij zich vergist heeft eu het plan geheel liet varen KENNISGEVING Suppletoire Patenten BUBGEMEESI ER en VVËTHOÜDEKS der gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle PateHtplicUige inïfzetenen wier namen voorkomen op de supplaioire registers voor het dienstjaar 1891 92 dat zijn ztj die na Met 1891 lich in deze Gemeente kehben geoeititfi of na dien ttjd zich voor het Patentrecht hehbea aangegenen dat de PATENPBLADEN in gereedheid en op de Secretarie deier Gemeente verkrggbaai zijn voor hen die zich daartoe persoonlek aanmelden van den ISden Maart 1892 tot en met den Isten April daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd nllondo overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dieu tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTE f door den Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cents worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van nijftien gulden zoo zij hun PATENT of een afschrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt GOD DA 17 Maart 1892 Burgemeester en Wethoodors voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEOUWEE 339 Staats loterij Ie Klass 1 Trekking van Donderdag 17 Maart No 10729 ƒ 1500 No 16127 ƒ 1000 Prijzen van ƒ 20 49 3559 6804 9048 11677 13624 15474 17087 604 3847 7179 9445 1218B 13771 15778 17248 965 4582 733 9909 12192 13866 16932 17411 1025 4640 7516 10480 12369 13968 16032 17538 1188 4778 7531 10495 12544 14345 16160 17714 1449 5057 769910664 12628 14575 16229 17924 1593 5344 7877 11142 13271 14662 16318 18304 1619 5363 8319 11261 13327 14S92 16399 18606 1630 B415 8355 11294 13514 15106 16462 18844 2421 5523 8493 U314 13515 15151 16806 18961 2884 5943 8806 11393 13604 15302 16884 19033 2980 6630 8312 11555 13813 15468 17008 19306 3338 6789 MARKTBHfBICHTEN Gouda 17 Maart 1892 De aanvoer van granen was heden nog klein De stemming blijft flauw zoodat enkele artikelen iete la er afgegeven moesten worden Tiirvve Zoeuwsche ƒ 8 25 a ƒ 9 Mindere dito ƒ 7 75 a ƒ 8 10 Afwijkende ƒ 5 50 a ƒ 6 Polder f 6 75 a ƒ 7 75 Roodo f 1 f 1 40 Angel ƒ 8 a ƒ 8 60 Eogge Zeeuwsche ƒ 7 25 ü 7 75 Polder 6 00 a ƒ 6 60 Gerst Winter ƒ 4 20 i J 4 70 Zomer ƒ 4 a 4 50 Chevalier ƒ 6 a ƒ B 75 Haver per heet ƒ 3 i 25 per 100 kilo ƒ 7 26 a 7 75 Hennepzaad Inlandsch i 9 25 a 9 50 Biiitoulandsoh ƒ 7 25 ƒ 7 75 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Boonen Bruine bonnen ƒ 10 Ü I2 60 Witte boonen f 9 a ƒ 10 50 Duivenboonen ƒ 7 a ƒ 7 26 Paardenboonen ƒ 6 85 a ƒ 6 70 Erwten Kookerwten ƒ 10 a ƒ 11 50 Buitenlandsche voererwten per 80 K ƒ 7 ƒ 7 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 5 90 a ƒ 6 10 Oinquantine ƒ 8 25a ƒ 8 75 Melkvee geen advoer Vette varkens goode aanvoer handel vlug 24 a 26 et per half K O Bigaen voor Kngoland redelijke aanvoer handel matig 19 ü 20 et per huif K i Magore Biggen red aanvoer handel vlug ƒ 0 80 a ƒ 20 per week Vette schapen weinig jmnvoer handel van geen beleekenis Nuchtere kalveren goede aanvoer handel matig ƒ 3 a ƒ 6 Fokkalveren ƒ a ƒ 12 Aangevoerd 4 partyen kaas 2de Qual ƒ 23 ü ƒ 26 Boter goede aanvoer handel vlug ioeboter f 1 10 f f 1 26 per kilo Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 per kilo Burgeriyite Stand GEBOEEN 14 Maart Cornelia ouders V de Keizer on D van Galen Maria Klazia ouders J Hardijzer en D A P Endenburg 15 Jan ouders D Hoogendoorn en A J Leeuwenstein Andries ouders A Scharloo en H Idenburg 16 Pieter Tennis ouders C Noorilegraaf en A KoqI OVEHLEDKN 14 Maart M H van Leeuwen l d N Hoogland wed W C van der Linden 78 j B J M Schlosser 3 w 15 H van der Louw 3 j E Loeve huisv van H C Vrijeiihocf 37 j W A Prang 1 d 16 M van der Klein 18 d GEHUWD 16 Maart B Schinkel en P MeJkert ADVJPRTENTIÉIN Heden OTerleed in den ouderdom van 72 jaren m n haitelgk geliefde Echtgenoot Vader en BehnwdTader de Heer JAN SCHOTEL Wed M SCHOTELTAN DB WbTEEINO K k VISSEli ScHOTüL J VISSER Rotterdam 16 Maart 1892 PRO DEO Bg ronnis der ArrondigsemenlsBechtbank te Dordrecht d d 9 December 1891 bij verstek gewezen is het tnsBcben JOHANNA ZELIBNBIJCH herbergierster wonende te Gouda en OIJSBERX JOHANNIS van KRIMPEN koopman wonende te Ridderkerk den 4i Jnli 1861 gesloten hnwelgk ten verzoeke ran eerstgenoemde verklaard te zgn ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen door de Wet aan echtscheiding verbonden De Procureur der Verzoektter Mr A A MOLL Openbare Vrijwillige Verkooping in ééne xttting op WOENSDAG 30 MAART 1892 des voormiddaga ten 10 ure ten laste van WILLEM BAAS herbergier te Stolwijk in het Begersche van Een Huis Tuin en Erf benevens eene partij HOOI CU K0ÜWL4 D staande en gelegen in de gemeente Stolwijk iu het Begersche bg biljetten breeder omschreven Dadelijk te aanvaarden De verkooping zal geschieden ten overstaan van den Notaris G SPBUI JT resideertnde te Ouderkerk a d IJsel bg wien nadere iuformatiën te bekomen zijn Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 APRIL 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonik aan de Markt ten overstaan van den Notaris O O FORTÜIJN DROOGLEEVER van 10 mm m imi meest allen van Waterleidin voorzien allen staande en liggende te Gouda en wel Een met STAL in de Hoefsteeg wgk P No 90 verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 Twee san den Groeneweg wgk L No 206 en 206a verhuurd bg de week voor 1 85 en ƒ 1 40 Een in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang wgk M No 103 verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 Een aan het Nonnenwater wgk O No 1 Te aanvaarden 15 Mei aanstaandeDrie op den Raam wgk O Nos 12 17 en 18 verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 1 30 en ƒ 1 30 Een in een gang in het Klooster aan den Raam wgk O No 274 verhnnrd bg de week voor 1 Drie Dp het Jonkershof aan den Raam wgk O Nos 425 426 en 427 verhnnrd bg de week voor r 0 70 f 0 75 en ƒ 0 70 Twee aan het Verloren koel aan den Raam wgk O Nos 539 en 541 verhuurd bg de week voor 0 95 en 0 90 Een aan de Vest wgk O No 010 verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 Twee in de Genzenstraat wgk L Nos 69 en 70 verhnnrd bg de week voor ƒ 1 en 1 20 En twee in de Lemdnlsteeg wgk M Nos 99 en 101 verhuurd bg de week elk voor 1 30 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd STEEMOLEN Namens belanghebbenden zal ondergeteekende VRIJDAG a s den l8 MAART 1892 bg inschrgving verkoopen ± 62 kar Steenkolen uit het gezonken schip tHELENAt Schipper HAAS thans liggende in een Lichterschtp aan de Werf van den Scheepsbouwmeester J W EIJKENAAR te Gouda al waar ze ter bezichtiging liggen Inschrijvingsbiljetten moeten worden ingediend Vrgdag des voormiddags 10 uar aan boord van het Lichterschip De Ingenieur expert PIJL Dgkstraat 173 Rotterdam l te KWALITEIT Runder en Varkensvleesch tegen coucurreerende prijzen C A VËBZML Spieringstraat F 48 Gouda Gouda Snelporsdruk van A Bbinkman Zook De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitiondering ran Zon en Feestdagen De pnJB per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Uiottderlöke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Maart 1892 Wil vestigen de aandacht onzer itadgenooten op de in dit nr voorkomende advertentie betr het huldeblijk te geven aan de Groot Hertogin van Sakun Prinses Sophia der Nederlanden Het lydt geen twijfel of ieder vriend van het Oranjehais zal gaarne de oproeping dor CommitBie beanlwoorden met het geven eener bijdrage voor dit doel Qok Gouda zal niet onderdoen voor andera gemeenten waar het geldt het geven van een natiooul geschenk aan genoemde Vorstin Bg Kon Betluit van 17 Maart is goedgekeurd dat Mr J T Q Viruly bnrgemeeater van do gemeenten Hautrecbt en Vlist is benoemd tot seoretaria dier gemeenten In het KngeUohe geilluatreenk wiwkbltd The Oraphic komt in het commer van 12 Maart 1 1 eene beschrnving roor over de goudsehe pgpanfabrioatie £ en teveutal teekeningen uit de fabriek van de firma P van dnr Want genomen geven eenig denkbeeld van de voornaamste werkzaamheden aan grondstof en fabrikaat door de werklieden verricht De Ëogelsohen kunnen nu te huis zien boe te Oauda clay pipe in de wereld komen Tot Gemeente veldwachter van Zevenhuizen is benoemd C op den Brouw thans als zoodanig in fanotie te Moordrecht De moord te Haarlem Woensdag zijn in het paleis van jiistitie te Haarlem weder een groot aantal personen van beiderlei kunne door den rechtercommissaris in verhoor genomen waaronder iu de FEVILLETOIM TJlt ICLOt Xje en Naar het Framch TWEEDE GEDEELTK 84 Hij was altijd het eerst op en dan begon hy zijn dag met het toezicht over bet melken van de koeien ia de stallen daarna begaf hij zich te paard naar de wijngaarden die lot weilanden werden omgewerkt Deze tocht duurde vrg lang niet alleen omdat hjj zp paard op het heuvelachtig terrein stapvoets liet gaan maar ook omdat hij telkens bij dezen of genen arbeider bleef stilstaan Bij den terugkeer nam hij steeds zijn weg langs de Gave omdat hij zeker was daar op een koel en mooi plekje zijn dochter te vinden bezig aanjeen schets naar de natuur haar Corots zooals zij het noemde Daar zij nog sliep als hij het kasteel verliet hadden zij elkander dien dag nog niet gezien tot bij aar genaderd liet hij zich van hel paard glij ien terwijl zij van haar vrouwatoeltje opstond en hem te gemoet trad Hebt ge goed geslapen vroeg zij met een eerste plaats de werkster der vermoorde vrouwen en haar man vooral tege4 de eerstgenoemde wordt naar men zegt nogal het een en ander ineebracht hetwelk voor haar bezwarend schijnt te zijn De vrouw tracht dat zooveel iu haar is en met eene merkwaardige vrijnwedigheid te ontzenuwen beroept zich b V herhaaldelijk op personen die bare woorden zouden kunnen staven ware het niet dat zij reeds door den dood aan de maatschappij Van eene getuige eene jaffniiuw dia ongeveer eene kwart eeuw met de oude vrouwen op vriendschappelijken voet had omgegaan verneemt men dat juffrouw Bekkers wanneer men met haar sprak dat zij op zulk eene stille plek wopnde dikwerf te kennen gaf niet in bet milist banz te z n een mensoh maakte zich zelf maar zdó 9 k hieruit leidt men af dat zij zieh met kraohtpesft verweerd Die getuige verbleef gisteren van utf tien tot half vijf in bet Paleis en meende ook het beursje van Juffrouw Bekkers te herkennen Vódr het perceel waarin de misdaad is gepleegd waakt nog steeds dag en nacht een agent van politie evenals vóór bet verzegelde huis ie in bet slop in de Raamstraat get No 19a waarin de thans gevangen wed Oxeuor woonde fl C Omtrent de handelingen van den in staal van faillissement verklaarden en in het Politieblad gesignaleerden goud en zilverkaahouder Stam te Arnhem meldt men dat deze persoon niet alleen tot een groot bedrag van kostbaarheden uit zijn goed gesorteerd magazijn maar ook verscheidene zilveren voorwerpen die hij van anderen onder zijne berusting had in de bar k van leei ing beleende Vrijdag verdween hij en Zaterdagochtend werden harlelijken kus En jij mijn kind Na zijn paard met den teugel aan eeu tak te hebben vastgebonden beschouwde hij haar teekening en caakte or zijn op eu aanmerkingen ofer In waarheid hoorde men dan voel meer loftuitingen dan aanmerkingen want alles waarin zijn dochter de hand had gehad werd in zijn oog iets bewonderenswaardig Wanneer hem soms iels minder tapoi voorkwam dan zeide hij bij ziehzelven dat men op zijn leeftijd ook verouderd was terwijl zij roet den tijd medeging hij had het nooit tot een rfflelijke hoogte kunnen brengen zg was eon kunstenares hoe kon hg dan een af keurend oordeel uitspreken i Zeker ge hebt gelijk besloot hij het geeftjuist den indruk weer dien gij bedoeld hebt Dan steeg hg weer te paard teneinde weer op andere plants n toezicht te gaan houden Eerst 11 1 het ontbijt was hij vrg en kon indien het hem lustte met Anie aan het hooi schudden gaan Welk een trots voor hem als hij zgn dpchtorzoo dapper aan het werk zag zonier reesïoor de zonnestralen vriendelijk teaen de arbeiders goed voor de vrouwen vertrouivelgk voor de kinderen en aller liefde winnende En hoe gelukkig gevoelde hg zich wanneer j tijdons het sohaftuur in den schaduw van een wil plaatsnamen onder het genot van een boterham met vruonteu of v u een glos witten lahdiujii mei water ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt talrijke kostbare panden uit de bank gelost melk zegt door iemand uit Amsterdam De politie doet thans onderzoek waar die voorwerpen waaronder vele diamanten zy n terechtgekomen Ëen zilveren servies dat door eene aanzienlijke familie te Aru hem aan Stam was toevertrouwd om te worden schoongemaakt werd nog in de bank van leening gevonden De kantonrechter te s Gravenhage deed gisteren uitspraak in zake den aan de coöperatieve winkelvereeniging irEigen Hulp ten laste gelegen verkoop van sterken drank morellen op brandewijn zonder vergunning Het vonnis stelde deze vragen lo Is de inhoud van de flesoh sterkan drank 2o Is er hier verkocht 3o Was bekl de verkooper P Ten opzichte van de eerste vraag overweegt het vonnis dat waar de wet niet defineert wat sterke drank is aanzien de algemeene uitdrukking duidelijk is de rechter moet uitmaken wat onder sterke dronk is te verstaan Ëc nu beslist het vonnis dat vruoh eo geconterveerd door brandewgn niet zijn sterkedrank Van het drankmisbruik dat de Dninkwet beeft willen verminderen kon ten opzichte v n die vruchten op brandewijn geen sprake zijn geweest Aannemende dat verkoop van vruchten op brandewijn derhalve valt buiten de wet achtte h t vonnis de beantwoording van de overige vragen overbodig en werd bekl ontslagen van reohtsvervelgiug De Haagsche kantonrechter heeft gisteren uitspraak gedaan iu de verleden week behandelde aék der verspreiding van geschriften zonder vergunning van den Burgemeester s Knntonrochters vonnis overweegt ten aanzien van de qualificatie van het geiccrimineerde feit dat art 7 der Grondwet luidt Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om door de drukpers ge Dat was het gelukkigste uurtje van dei dag wanneer zg zoo vertrouwelijk bg elkander listen te praten over het verleden en over de toekomst maar veel minder over de toekomst als gelukkige menschen die de ellende van het leven niet behoeven te vergoten om zich te verdiepen in hetgeen misschien eenmaal komen zal In die uren ook beschouwde de vader zijn dochter om te zien of hij van Anie niet een vermoeienis vergde die zooals zgn vrouw vreesde haar schoonheid zoo niet haar gezondheid zou verwoesten en Anie keek haar vader oplettend aan om de veranderingen na te gaan op zijn gelaat en in zijn houding die er sinds hun vestiging op Ourteau htidden plaats gehad en die zoo duidelgk blekeu uit zijn veerkrachtig en blozend uiterlgk zoowel als in de kalmte van zijn blik Kn dikwijls was haar eerste woord wanner zg naast hom plaats nam Weet ge wel dat ge verjongd lijtf I En weet jij wel dat je veel mooier bent geworden Maar dat raofst immers wel Wanneermen jarenlang een onmogelijke leefwijze heeft geleid er op ingericht om zoo veel van de krachten te vergen als zij slechts geven konden is het dan niat natuurlijk dal wannoeer men ich weder naar dé natuurwetten schikt het organisme dat geen al teernstige storingen hoeft ondergaan van zelt lot rust komt en zgn regelmatige werking weder herneemt Daarom ben ik ioo gelukkig dat ik je die wel wat