Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1892

i dachten of gaToelena te openbaren behoudens ieders Terantwoordelijkheid volgens de wet dat uit voormeld Grondwetsartikel volgt lo dat de Grondwet geen preveniieve maar sleoits repressieve maatregelen toelaat ten aanzien van de openbaarmaking van gedrukte stukken en 2o dat die repressieve maatregelen alleen vastgesteld kunnen worden by de wet dat dus de gemeentebesturen in het algemeen onbevoegd zgn om ten aanzien van de openbaarmaking en daaronder zal zeker moeten worden begrepen openbare aankondiging en openbare verspreidnj van gedrukte stukkon bepalingen vast te stellen speciaal om te dien aanzien preventieve maatregelen te nemen gelijk bij art Ua der Politieverordening van s Oravenbage zijn genomen dat dit artikel dus als in strgd met art 7 der Grondwet bindende kracht mist Op grond daarvan zijn alle beklaagden ontslagen van rechtsvervolging Staten Oeneraal Tweeue Kahek Zitting Tan Donderdag 17 Maart 1892 De militie noodwet is voorloopig gereed gekomen doch niet zonder wgziging Wel werd een voorstel der antirevolutionairen om de wet geldig te verklaren lot 1 Mei 94 iaplaals van 1 Mei 95 verworpen maar een amendement aangenomen van de commissie t iii Rapporteurs hoofdzakelijk den vorm bet effende en om duidelijk te doen uitkomen dat op den 1 Mei 9S do 5 jarige diensttijd onmiddellgk weer herleeft Belangrijker nog was een amendement van Houten dat aangenomen werd ondanks krachtige bestrijding door den minister Daarbij werd een lichting minder in ilienst gehouden 7 inplaats van 8 De goheele beraadslaging is geen fraai getuigenis Toor de beginselvastheid en de overredingskracht des nieuwen mi iisters Dinsdag eindstemming Men meld uit s Gravenhage dat Woensdag avond aldaar iu het Hotel De ticee Steden een bijeenkomst hoeft plaats gehad van de katholieke leden der Tweede Kamer Het initiatief tot de bijeenroeping was uit j gegaan van de heeren Vermeuleu Haffmaus en Mut aers Opgekomen waren eon en twic ig leden efwezig naren de heeren Van der Schrieck Schaepmaii Van Berckel en Schreineraacher In deze bijeenkomst werd de katholieke Katuerclub opnieuw geconstitueerd Als eere presidont werd door de aanwezige leden mot acclamatie gekozen generaal Van der Schrieck met groote meerderheid werden de heer Vermeulen tot president en de heeren Haffmans en Walter tot bestuursleden gekozen Laatstgenoemde £ al de werkzaamheden vervullen van secretaris Aan de katholieke leden der Eerste Kamer zal ofücioel Tan de genomen besluiten worden kennis gegeven De te Parijs verschijnende SoleU heeft een bericht uit Bourges ontvangen waaruit blijkt dat in het bij deze statl gelegen dorp Grand Metairo een brand is uitgebroken veroorzaakt door i meteoorsteen De meteoorateen viel op het dab eener schuur sloeg hierin een git en stak het hooi dat in do schuur lag in brand De schuur en een deel van het woonhuis van don eigenaar werden in de asch gelegd Verscheiden personen hadden gezien hoe de me afmattende lichaamsoefeningen en die vermoeienissen die je iu je eerste jeugd hebben ontbroken zie aanoem ii Wees overtuigd dat de geneeskunde een groote schrede voorwaarts zal hebben gedaan op den dag dat zij zonbaden zal aanbevelen en de gordgnen en parasols zal lerbiedeu Ik vind die lichaamsoefeningen prettig Niet waar Ik geloof wel dat u dit aan mg kunt zien Je hebt dus geen spgt dat ik je tot dit levenheb gedwongen Ik heb er mij zoo goed en zoo spoedig aangewend dat ik niets anders zon willen al kon ikkiezen Welk een verschil tusschen heden en enkelemaanden geleden Het is juist bij het maken van deze vergelgking dat ik mij dikwijls heb afgevraagd of dearme moedige maar toch zoo diep ongelukkige wezens in het arme kluisje op Montmartro wel werkeIgk dezelfden zijl als zij lie dit kasteel bewonen Denk niet meer asn het verlodec Waarom niet Is hel niet juist het bostemiddel om de aangenaamheid van dit uur naarwaarde te schatten t Is niet alleen wanneer iïben gez ten zuoals op d t oogonblik met dit onvergelijkelijk schouwspel voor oogen te midden vandit s boone lant schap omringd door heerlijke geuren en iu vorlrouw lgk gesprek met u dat il al deweelde ondervind van het gelukkige loven dat de teoorsteen nedeiriel het dak rernielde en hoe rervolgens de vlammen uit het gebouw sloegen De zaak kan lioh zegt de Dam Ztg volgens deze schildering hebben voorgedaan Meteooisteenen zijn vaste lichamen dia bij hun val door de atmosfeer door den tegenstand der zamengedrukte lucht gloeiend worden godeelt lijk verbranden en verdampen maar ook gedeeltelijk zooala de groote meteoorsteenen in onzen dampkring uiteenbarsten of zonder te springen op aarde neervallen TeürandMe taire viel de gloeiende meteoorstoeii op een gebouw en stak dit in brand Op liet riddergoed Miszhof bij Kiga viel den lOden April 1891 een meteoorsteen van by na 6 K g neder en drong tot ongeveer 75 cM in de aarde Toen men het lichaam te voorschijn haalde was het reeds afgekoeld Op 18 Augustus 1839 viel bg Ochaiisk in het gouvernement Perm een motooorsteen neer Onder geknal spatte hij iu vgf stukken uiteen die in den grond dronitfn Het grootste stuk ongeveer 300 K r zwaar was zoo heet dat men het eerst na verloop van 10 uur kon aanraken Door de groote hitte was aan de oppervlakte ongeveer een laag van 8 niM dikte gaan smelten Nog dient opgemerkt te worden dat deze metaooratoenen in grootte en gewicht veel versohillen Do in het museum te Parijs bewaarde meteoorsloen weegt 825 KG een in Siberië gevondene 800 KG een in 1802 hg Trior ontdekte 16B0 KG een iu Bahia Brazic gevonden metoodrsteen weegt 8 lot 9000 KQ terwijl een bij Otunga in de La Plataslalen ontdekte 16000 KG weegt De regeeriug heeft zooals eorgister is meegedeeld besloten den nieuwen tijd iu te vooren on de gemeentebesturen zijn uitgenoodigd belzelfde te doen Inderdaad schrijft het i is niets gemakkelijker dan in den nacht van 30 April op 1 Mei alle klokken in Nederland 20 minuten te doeu stilstaan om zoo mogelijk te komen tot den Wesl Europeeschen tijd Schijnbaar gaat dit gemakkelijk maar t koipt ons voor dat de maatschappij te veel van minuten afhangt om zulk een maatregel zonder meer te kuuaen invoeren Alle door wetten en verordeningen of contracten aangegeven tijdstippen zouden 20 minuten later vallen Do beurs zou naar don tegenwoordigen tgd gerekend 20 min laiar aaavangen eu eindigen met de scholen is het even a gesteld en dit nu komt ons voor nogal bezwaarlijk te zijn te meer daar de spoorwegdieifstregeliog feitelijk niet veranderd is Als het boursuiB niet veranderd wordt kan de noleering niet meer in de bladen En do honderdduizenden lozers van nieuwsbladen zijn meer dan iemand gedupeerd In t noorden zal men s avonds geen couranten uit Holland meer kunnen ontvangen en in het zuiilen evenmin Den uitgevers van de bladen tal dit minder binderen omdat allen door den maatregel getroffen worden maar de lezers niet do uitgevers zijn het die der pers de eigenaatdigo plaats in de maatschappij geven en daardoor aanspraak hebben op voorkomeudheid eit zorg voor haar belangen Het Nederlandsub publiek wil nu eeumaal s avonds zijne courant lezen en het belang van honderdduizenden oischt dus dat de overheid zorgt dat dit mogelijk wordt Zeven weken scholden ons van den dag waarop oen groot deel der klokken een anderen tijd zal gaan aanwijzen en van dien tijd zal het gemeente I fortuin ons onverwacht in den ohoot heeft geworpen t is ook wanneer ik in de kalme ochlendstilte zit te werken aan mijn schets dat ik vergelijkingen maak tusschen hetgeen ik nu op doek brengen hetI geen ik eerigds maakte en vooral tusschen de ver1 schillende omstandigheden waaronder ik schilderde 1 toen vol strijd afgunst kuiperij en koortsachtige I gejaagdheid van het atelier iniou ik u had verteld I hoe dikwijls ik mij vernederd bedroefd driftig en wanhopig gevoelde hoe zoudt ge daaronder hebben geleden 1 Arm kind Ik zeg dat niet opd at ge mij zult beklagen I vooral niet omdat de tijd van klagen voorbij is maar alleen omdat ge zult begrijpen uit welk oog punt ik het geluk beschouw dat wg te danken j hebben aan do erfenis van oom Gaston Eu die vergelijkingen maak ik ook voor u Voor mij het atolier Julian voor u het Wereldbureau waar gij de lorapheden van Wellevend en de aanmatiging van mijnheer Chaberton hadt te dulden Hè indien wij eens werden teruggebracht gij naar uw kantoor mama naar de rue de l Abreuvoir ik naar mijn atelier Wil je wel zwggen Waarom Er is niets verschrikkelijks in omzich rampen voor te stellen die ons toch me kunnentreffen integendeel Wg kunnen er ons mede Tormaken dunkt mg Zekur Zelfs al brachten uw werken niet op wat gij bestuur gebruik moeten maken om te overwegen wat te doen staat Ons komt hot voor dat Amsterdam moeilijk zal kunnen achterblijven nu de Staat en de spoorwegmastschappgen voorgaan Een afzonderlijke spoortijd zou nog kunnen bestaan maar een staatstijd naast een stadatgil zou te veel bezwaren opleveren Maar dan Moet men nu alle verordeningen stuk voor stuk herzien Die op do beurs die op de scholen die betreffende bruggen en sluizen andere uren vaststellen voor het kloppen van kleoden voor het sluiten der koffiehuizen enz enz Of kan men bij algemeone verordeningen bepalen dat overal waar in oonige verordening of besluit van B en W een of ander uur is aangegeven van af l Mei dit uur twintig minuten vroeger zal moeten worden gelezon Ziedaar een vraag van veel belang welke rijpe overweging verdient en jammer genoog is daarvoor de tijd wol wat kort Toch zal het moeten geschieden En hoe tal het rgk handelen zoowel ten opzichte van zijne eigen wettelijke bepalingen als ten aanzien van in contracten aangewezen uren Zooals do zaken nu slaan kan do verordening van den olficieelen tijd zonder wettelijke regeling een onoverzienbare bron vau verwarring twist en processen worden Ton bewijze dat do geneeswijze van pastoor Kneipp hoe langer hoe meer bekend wordt eu zich steeds meer personen aan den kuur oiiderwerpeu kan een berioht dienen uit het jongste orgaan der Knetppvereeniging te Worisbofen t Luidt aldus Van 1 tot 28 Februari zijn in Wörishofen IH Kurgasten aangekomen Behalve dezo nieuwe hebhea in t loopende jaar nog 1845 Kurgasten bij pastoor Kneipp hulp gezocht Een volgenu bericht luidt woordolgk In de laatste dagen komt een aanzienigke toevloed van hulpbehoevende opdagen Hot aantal vreemdelingen bedraagt thans reeds pi m 900 personen De logementen beginnen zich reeds zoodanig te vullen dat het zeer moeilijk is een bi hoorlijk onderkomen te vinden Het grootste deel der Kurgasten zgn Polen Bussen Franschen en Galicièrs in het bijzonder is de Poolsche adel sterk vertegen woordigd Onder het groot aantal buitengewone genezingen door den pastoor verkregen verdient het volgende vermelding Den 22n Februari werd na een in het Kurheui gehoudon voordracht een meisje Fanny Leidner uit Peilatoin in Opper Oostenrijk voorgesteld dat ten gevolge van een ruggemergkwaal en voriammin der stembanden sedert vgf jaren noch gaan noch spreken kon Zij onderging sedert Augustus 1891 do Kneippkuar en kon nu reeds niet alleen ovorluid spreken maar ook zonder eenige hulp of ondersteuning gaan In druk is verschonen het verslag der EnqueteI commissie in zake de maatschappelijke toestanden der arbeiders in verband met zieken begrafenis en andere verzekerings en onderstandsfondsen niet aan eenige onderneming of inrichting van ngverheid verbonden De beide deelen bevatten de getuigenverhooren afgenomen te s Gravenhage van half October tot Februari jl Onder de personen die ten behoeve van dit onderzoek voor de Commissie verschenen hetzg er van verwacht Dat zullen zij wel doen en meer zelfs dan ikhad berekend de ondervinding die ik heb opgedaan waarborgt mg voor hetgeen wij ove eenige jarenzullen trekken Zelfs al bleef het zooals het nu i hebbenwij niets van de fortuin te vreezen en ik ben overtuigd dat ge wanneer ik trouw Wat als ge trouwt Ik ben overtuigd dat ge wanneer ik trouw zulke voorzorgen zult nemen dat ik nooit tot armoedekan vervallen Wees daar gerust op Dat ben ik en juist daarom lach ik uu metrampen die geheel denkbeeldig zijn in het ongelukhoudt men van romans die goed afloopen in voorspoed mogen zij droevig zijn VI Op zekeren dag toen zij weder bij elkandor zaten I le praten onder een wilge ooschje waarvan de wortels I door de Gave werden gedrenkt terwijl het landvolk m groepjes ron lom hon verspreid hot middagmaal gebruikio en de ossen voor de hooiwagens gespani nen met hun kop gulzig in het dorre gras woelden I zagen zij iu de verte Mannol in gezelschap van I iemand dien zij niet herkenden over het kort afgei maaide grasveld naar hen toekomen i lTordt vervolgd ïogevolga van eene oproeping hettij omdat zij zichIdf hadden aangemeld tot het geven van inlichtinHn behooren voornamelijk bestuurders en agenten m verzekeringsmaniBchappijon zieken on begrafeais ndsoii en genoesheeren en voorts een aantal werklieden uit verschillende deelou des lands zoowel kbrieksarbeidurs als boerenknechts en anderen Niet genoeg kan de opraerkzaambeid gevestigdjfordon op do kwade praktijken van landverbuiiersItgenteii Thuns weder verliaalt een landverhuizer lit Yorkshire droevige ervaringen bij zijn reis naar Brazilië opgedaan Hij raet nog 140 personen werden onder prachtige beloften van land en werk van Liverpool naar Rio de Janeiro gebracht en het bleekipoedig dat ij schandelijk bedrogen werden Zijkregen voedsel dat onmogelijk te eten was Zijwerden opgejaagd en gedreven als schapen on worden aan wind eti regen blootgesteld Koorts en gebrek sloopten iiun krachten en sleclits de helft vande lijders is het gelukt naar Engeland terug te keeren Hand Ds Von Bodelschwingh heeft voor zijn gesticht Bethel bij Bielefeld waar thans 3000 epileptici van allerlei stand en geloofsbelijdenis verpleegd worden waaronder ook ve en uit Nederland 10 000 mark nondig De uitbreiding van het gesticht maakte eene nieuwe waterleiding noodig die 50 000 mark kostte Daarvoor ontvii g bij reeds 40 000 mark van Duitsche vrienden de ontbrekende 10 000 mark hoopt hij thans uit Nederland te ontvangen Aangaande het vinden van het lijk eener vrouw verborgen in cement onder don baard in tewQ kamer van eoii onliewoond huis in eene voorstad van Melbourne wordt nader het volgende gemdd De vermoorde vrouw was niet eene bijzit maar du eohtgenooto van den gevangen genomen Williams daar gebleken is dat bij in September van verleden jaar met haar te Kaïuliill Lancashire Engeland huwde In December kwam bot paar te Melbourne aan en Williams huurde en betrok met zijne vrouw het huis waarin nu eenige dagen geleden haar lijk werd gevonden Hij ging oohter al spoedig en zonder zijne vrouw naar Westelijk Australië op reis waar hij dezer dagen in hechtouia genomeu werd juist toen hij aanstalten maakte een derde huwelijk le sluiten Want nu is ook aan het licht gekomen dat hij vroeger reeds gehuwd was en Sydney woonde Hij is dezelfde Williams wious vrouw en twee kinderen eenige jaren goleden aldaar op geheimzinnige wijze verdwenen Men vermiiuddo toon dat die verdwgning met eene misdaad in verband stond maar daar geen lijken gevonden werden en geen sporen van misdaad te ontdekken waren is tot dusverre niet gebleken wat er van die eerste vrouw on twee kinderen geworden is Later vertrok Williams naar Engeland In De Frabiekabode het orgaan van de Ned Gisten Spiritusfabriek te Delft kwam een hoofdartikel voor waarin gewezen werd op het feit dat de ontwikkeling van plichtsgevoel bij ieder lid van het personeel geen gelijken tred heeft gehoudon mot de uitbreiding der rechten en voordeelen die in de fabrisk aan den arbeid is toegekend on de verklaring van dit feit wordt gezocht in de omstandigheid dat de meerdere rechten zijn toegekend opgedrongen all t ware door de directie geenszins gevraagd verworven bevochten door het porsoueol De directie heeft voor den werkman de behoefte aan die rechten erkend en die rechten ingewilligd alvorens de werkman zelf tot het bewustzijn van die behoefte is gekomen en hare vervulling heeft gezocht Daarna werd in het artikel do vraag gesteld ils onze werkman weerbaar geworden in staat zich te verdedigen als t noodig mocht zijn tegen den werkgever Do beer Van Marken komt in het laatste nummer van i e fifbriekéode tegen den inhoud op en bepaaldelijk togen het stellen van de bovenstaande vraag hg vindt ulks bedenkelgk want de vraag onderstelt de noodzalfelijkheid ook in den kring der gistfabriek van weerbaarheid in den strijd tusschen werkgever en werkman En het streven van do directie zegt de hoer Van Marken is altijd geweest de belangen van kapitaal arlieid en direclie in zoodanige innige harmonie te vereenigen dat aan oefening in weerbaarheid van den werkman allerminst behoefte is Hot stellen van do vraag komt hem voor le zijn in striju met het etandpui t dat steeds zoowel door de directie als door do redactie van De Fabrieksbode 18 ingenomen en verdedigd Het procco tusschen Prins Clovis Bonaparte en zgne ochtgunoote is geëindigd met eene sehikktng Do afliand g gemaakto juweelen zijn teruggegeven de gemaakte kosten zijn vergoed en de beschuldigde met zgn twee heerschersnamon is evenals zgn vriend Thompson vau allo rechtsvervolging ontslagen Zaterdag heeft te Mans do torochtstelling plaats gehad van den moordenaar Emmouet Emmouet werd den 12den Decembor 1891 ter dood veroordeeld daar hg op wreede wijze zijn grootouders had vermoord Volgens Art 13 van den Code Penal zal hg dio wegens vadermoord ter dood is veroordeeld tor strafplaats worden gebracht in bet hemd barrevoets on met een zwarten slnier over hot hoofd Hij zal op het schavot te pronk staan terwijl een deurwaarder het strafvonnis deu volke al voorlezen vervolgens zal hem de rechterhand afgekapt en hij onmiddellijk daarop ter dood gebracht worden Werkelgk is Emmouet dan ook op bedoelde wijze naar het schavot gevoerd er wordt vermeld dal ook zijn rechterhand is afgekapt In elk geval is het onbegrijpelijk dat een dergelijk middeleeuwsch gebruik nog aan bet einde der 19e eeuw onder de derde FraUEche republiek is blijven beslaan Door het spoorweg personeel in Nederland word onlangs een adresbeweging aan do verschillende directien op t touw gezet waarbij gevraagd werd 1 afschaffing der boeten 2 invoering van een regolmaügwerkend participatie stelsel of aandeel in do winst dit ter vervanging der bi staande prcmién 3 algemeone loonsverhooging voor de loonen benoden ƒ 1000 lot een bedrag gelijkstaande mei 20 procent voor boven ƒ 1000 tot ƒ 1500 met 10 procent geheel vrij van inhouding voor fondsen enz 4 invoering van een arbeidsdag van 12 uur voor het geheele personeel bg dag en van 10 uur bij nacht Verder werd verzocht om bespreking van deu tijd voor het zoogenaamd stilliggen d i het oponthoud voor iroin of locomotief personeel op hoofd stations buiten hun standplaats verbeterde inrichting der uachtlokaleu wSj bet personeel overal waar die noodig bUjkl vaSWffilling vau minstens één vrijen dag per week voor nel geheele personeel beperking van don Zondagsdienst algehecle opbefHog van het goederenvervoer op Zondag en van den personendienst voor zoover de belangen van het publiek daarbij geen schade ondervinden Naar men ons meldt heeft de heer J L Cluijseuaer diroctourgenerdal van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsapoorwegon aan oen vgflal onderiei kenaars toestemming gegeven het request nader toe te lichten en het luondelin antwoord nader te komen vernemen Deze deputatie bestaat uit do heeren H Riddering conducteur te Groningen K Huizinga timmerman bij weg en werken ie Groningen W van der Berg machinist te Zwolle S Draisma ladingmeester te Zwolle en F P Oudens stationschef lo Arnomuidon waardoor zooveel mogelijk elke groep is vertegenwoordigd en iedere afgevaardigde de belangen van zijn groep kan liepleiten Door het personeel der Êxploitalie Maatschappij werden 38 formules met circa 2000 handteekeningen verzonden De requestranten hebben zich tevens beklaagd over de tegenwerking die zij van sommige hunner superieuren moesten ondervinden bij het aanwenden van dit wettig middel om langs den weg des vredes verbetering te verkrijgen Het dagelgksch bestuur van de Zuidorzeevereeni ging heeft thans de laatste lechnische nota no 8 van de reeks in het licht gegeven Zij is van de hand van den hoor C Lely thans ministor van waterstaat die dus het gansche technisch onderzoek nog heeft kunnen voltooien Deze nota bevat eene vtrgelgking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee Do verschillende ontwerpen die daartoe in aanmerking kunnen komen kunnen tot de volgende drie oplossingen van het Zuiderzeevraagstuk worden teruggebracht waarvan de eerste oplossing bevat de ontwerpen tot afsluiting van de Zuiderzee met insluiting van denIJsel waarbij behooren partieele indijking on droogmaking binnen de afsluiting met behoud van een 1 binnenireor en op zich zelf staande indijking der I vruchtbare gronden buiten die afsluiting de tweede oplossing bevat de ontwerpen lot af i sluiting van de Zuiderzee met vrijlating van den IJsel waarbij behooren le droograaking der afgesloten oppervlakte ineens en op zich zelf staande indgking der vruchtbare gronden builen de afsluiting de derde oplossing bevat de ontworpen tot partieolo indijking en droogmakiug der Zuiderzee zonder afsluiting Aan het slot van de nota wordt het resultaat van het technisch onderzoek betreSfende het Zuiderzeevraagstuk in eenige stellingen samengevat die het volgende inhouden 1 Van het gebied der geheele Zuiderzeo de Wadden en do Lauwerzee komen voor indgking en i droogmaking iu aanmerking a het zuidelijk gedeeelt der Zuiderzee b het gedeelte ten noorder van Url c het Wieringermeer rf een gedeelte van de Fri se he Wadden e de Lauwerzeo Eene afsluiting van Noord Holland over Wieringen naar Friesland verdient do voorkeur boveneene meer noordelijke afsluiting Bij eene afsluiting over Wioringen kunnen deFriesche Wadden en de Lauwerzee buiten verbandmet de oplossing van het eigenlgke Zuiderzeovraag stuk worden iui edijkt en drooggemaakt Voor het eigenlijke Zuiderzee vraagstuk komendrie oplossingen in aanmerking namenlijk a afsluiting over Wieringen gevolgd door gedeeltelijke indijking in vier gedeelten nfot partieeledroogmaking van elk dezer gedoelteu b indijking en droogmaking van het zuiilelgkgedeelte gevolgd door op zich zelf staande indijkicgvan het gedeelte ten noordoosten van ürk en vanhet Wieringermeer c partieele indijking en droograaking vau de bovengenoemde gronden zonder voorafgaande afsluiting De oplossing a verdient de voorkeur bovende oplossing b De oplossing a verdient de voorkeur bovendo oplossing c raet het oog op de belangen derprovinciën langs de Zuiderzee alsmede uil een financieel oogpunt hot laatste vooral w nnoer er op gerekend kan worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 10 000 H A drooggeni akt land in cultuur te brengen De oplossing c geeft het voordeel om zonder verhooging der kosten per hectare na elke indijkingde uitvoering der overige achterwege te laten hetgeen bij de oplossing a tot eene belangrijke verhooging dor kosten per hectare zou leiden wanneernamelijk daarbij de kosten der afsluiting ten lasteder droogmaking worden gebracht Al zijn de middelen tot beveiliging van reizigers zoowel als tan spoorwegpersoneel en materieel reeds talrijk toch vallen er nog leemten aan te wijzen Zoo b v worden bij sneeuwjaoht de gekleurde signaalglazen in den top der sempalen in een minimum tgds met sneeuw bedekt terwijl de daar achter geplaatste lantarens di trouwens alleen des avonds branden geen warmte genoog voortbrengen om de sneeuw op gemelde glazen oumiddellijk le doen smelten Dientengevolge kan het machinepersoneel zelfs al steken zij daartoe het hoofd buiten de kap van de locomotief onmogehjk waarnemen of de weg ïoilig 19 of niet Zou zich ouder genoemde omstandigheden dus een ongeluk voordoen dan zal wel geen rechter ter wereld den machinist kunnen veroordeelen wegens pticlitsvorzuim Aan de spoorwegmaatscbappgen is dit groote en niet zelden voorkomende gevaar voldoende bekend maar lot heden schijnt men er niet in geslaagd een middel te vinden waardoor zulks voorgoed wordt afgewend In de monagerie van Hagenbeck te Hamburg had eenige dagen geleden een belangwekkend gevecht tusschen eenige slangen plaats Tegelijk grepen twee reuzenslangen een dood konijn dat voor deze dieren lol voedsel diende aan De grootste slang behaalde spoedig in zooverre de overwinning dat zij het kleinere disr zoo drukte dat het den buit moest loslaten Op dit ojgenblik echter kwamen de bejde andera slangen uit de k oi en grepen golijktgdig het konijn vast De drie dieren waren plotseling in oen grooten heen on weer rollenden bal veranderd waarbij do kop van een der slangen zoo door een tweede werd omkronkeld dat do oppassers den heer Hagenbeck te hulp riepen om de dieren te scheiden dit was echter onmogelijk want alle drie kwamen tegelijk met wijd opongesperden bek op den hoer Hagenbeck en zijn helpers af zoodat men niets anders kon doen dan het gevecht op zijn beloop te laten Na drie uren schenen allen vermoeid te zgu en lieten elkaar los lutusscheii was de eerste kleinere slang weder naar het konijn gekropen en juist wilde zij het dier verslinden toon een der andere nader kwam eenige malen zich om haar hals kronkelde en zoo hevig drukte dat do eerste hel konijn weder moest loslaten Hiermede was de groote niet tovreden en zij deed alle mogelijke moeite om do kleine slang buiten gevecht te stellen wat dan ook gelukte Vervolgens verslond zij zonder stoornis het konijn Nu echter liet zij de kleinere slang die tot dusver vaslgekueld was lo waarop deze met een snelle beweging op het grooloro dier afkwam het omkronkelde on uil alle macht t egon te drukken zoodat de groote slang kermende geluiden liet hoeren Alle pogingen do dieren te schei ien mislukten Deetrijd dio s morgens te 11 uur was begonnen dunrdeVie avonds le 10 uur nog voort Do hrer Hagenbeck die zich er reeds op had voorbereid den volgenden dag eenige slaui eii dood le vinden was niet weinig