Goudsche Courant, maandag 21 maart 1892

1 f f V f p N 4789 Maandag 21 Maart 189S GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gquda en Omstreken advertentifln kan goaohleden tot D uur des namiddags van den dag der uitgave verwonderd toen hq de vier altngen ieder ia een hoek rustig zag liggen als ware er niets gebeurd B j de staking van het werk in de Engolsehe koleniD jnen zijn ook de duizenden ponia die daar dienst deden boveogebracht Velen van die dieren ign nagenoeg hun leven lang onder den grond geweest Zy wisten niets van de frissche lucht en het vrije veld en ze gevoelden zich blykbaar niet op hun gemak in hunne nieuwe omgeving waarbg ze zoo ongeveer Noordpool koude kregen voor tropische hitte Boitenlanilscti Overzicht Door de maatschappg van Anderluos is een kapitaal van êéa millioon frs beschikbaar gesteld uit welks renten da nabestaanden der slachtotfurs van de vreeselgke mgnontplolfiDg van Vrijdag 11 schadeloos Stold en onderhouden zullen worden Dit is zegt de Re orme wel is waar niet meer dan haar plicht dat zg tegenover de winsten uit de exploitatie der miju behaald ook de schade voor hare rekening neemt maar die plicht wordt in de wereld zoo zelden naar behooren vervuld dat de Maatschappij te Anderlues alle hulde verdient voor het goede voorbeeld dat zg in dezen geeft De Indfpmdaiuie meldt dat üe door de maatschappy benoemde commissie van beheer van het fonds en voor de verdeeling der toe te kennen schadevergoeding en jaargelden bestaat uit de heeron Lambot burgemeester de drie leden der Kamer voor het arrondissement Tbuin de heereo Warocqé Anspacb en Derbaix den directeur der mijn Menetrier en den hoofdingenieur Mascot De Reforme geeft den bestuurders der mgn in zeer ernstige overweging deze commissie met eenige arbeiders aan te vullen die blijkens de keuze door het gezamenlijke arbcidipersoneel het vertrouwen huuners makkers bezitten De Kirlgnsche politie heeft tegen heden den verjaardag van de gebeurtenissen van 1848 buitengewone maatregelen genomen De geheele politie is geconsigneerd en de bereden politie zal gereed staan Het blad VoUitrihüne verscheen op rood papier gedrukt De socialisten zullen talrgke bgeenkomsten houden waarop den 18o Maart 1848 verheerlgkt zal worden en de staatkundige beteekonis van dien dag in het licht zal worden gesteld Verder zal men een tocht naar de graven der gevallenen houden waaraan zcér velen zullen deelnemen Alle werkloozen zijn tegen 2 uur opgeroepen De anarchisten laten zich zeer behoedzaam uit en verklaren een ieder vrg te laten om te doen wat hij wil Nu de zaak met het Welfenfonds zoo gelukkig beslist is vraagt men zich af hoe de keizer het me den hertog van Cumberland over die gelden eens is geworden De Frankfurter weet er iets van te vertellen Ëenigen tgd geleden wenschte de keizer op een foestmaaltijd den Landtdirector Von Hammerstein geluk met de voordeelnn die Hannover trekken zou uit de gelden van het Welfenfonds die tot bloei der provincie zouden aangewend worden Natuurlijk keek Von Hammerstein vreemd op bij deze felicitatie die tevens een kennisgeving was Hij liclilte den keizer in omtrent de herkomst der gelden en vertelde hoe in Hannover over de inbeslagneming geoordeeld werd De keizer beloofde met Capnvi over de zaak te zullen spreken Er werd een ontwerp voor een brief ontworpen welken den liertog van Cumberland aan den keizer schrgven zou De hertog wilde gaarne onderhandelen de brief werd opgesteld en verscheen in den Seichmnieiger £ n hiermede werd een der grootste struikelblokken voor de bevrediging van Duitschland uit den weg geruimd De Hannoveranen hebben altgd de inbeslagneming der kontnkiyke fondsen als eene beleediginff beschouwd en hun rechtvaardigheidsgevoel is er steeds tegen opgekomen Wilhelm II kan er zegt de Vo Zig van verzekerd wezen dat hij bij de bevolking der Provincie Hannover door deze daad in populariteit gewonnen heeft en dat het verlangen naar het oude lioniogshuis er door berusting in den tegenwoordigen toestand ztker minder en zwakker op zal worden Weder een schrede nader is dus het groote doel de volkomen eenheid van het Duitsche rijk Het gisterennamiddag door den Engelsche mijnwerkersbond genomen besluit aanstaanden Maandag den arbeid te doen hervatten komt te rechtertijd om een einde te maken aan den hoogst ernstigen toestand in het Noordoosten van Engeland waar het vervoer van steenkool geheel is gestaakt en 179 treinen minder loepen dan anders bet geval is De prijs der steenkool is op de Londenscho markt 5 sh per Ion gedaald voor den verkoop in het klein Men neet nog niet welk besluipt zal genomen worden door de mgnwerkers in Durham die den arbeid staakten wegens de voorgenomen loonsverlaging De heer Chaplin deelde in het Engelsoh Lsgerhuis mede dat spgt al de genomen maatregelen het mond en klauwzeer thans reeds op verschillende plaatsen in Engeland zich heeft vertoond Ook te Edinburgh brak het uit en verspreidde zioh snel naar Midlothian Olasgow en Pertshire De minister erkende dat indien men onder dete omstandigheden de gewone maatregelen tot uitroeiing der ziekte wildo blgven toepassen het middel zou dreigen erger te worden dan de kwaal Er wordt dus eene andere regeling ten opzichte van deze aangelegenheid door de regeering ontworpen PËTKOLKUM NOTEEKIIVGËIM van de Makelaars Cantzlfttr Schalkwijk te itoUerdam De markt was heden flauw 1 000 Tankfust 6 76 Geïmporteerd fust 6 80 Maartlevering ƒ 6 66 April Mei Juni en Julilevering 6 60 Augustus levering ƒ 6 65 September temberOctober OctoberNovember en December levering 6 76 Burgerlijke StandBeeuwijk GEBOBEN Adriaan ouden A Goudswaan en M A van Glial Klaas ouders J Anker en W van Kempen Stolwijk GEBOREN Johannes ouders 6 Ëikelenboom eo L de Vries Nanns ouders 3 Koolwgk en A Berger Leentje ouders A Boom en M Visser OVERLEDEN A van Leeuwen 36 j E Stout 14 w ONDERTROUW D P Brandt en W Koolwgk E Verboom ea N M Bol Uoordrecht GEBORËN Dirkje ouders P den Braber en H J Boulogne OVERLEDEN H van der Geer haisrr van A Vos 37 j ADVERTENTIÊN De SÜB OOMIUBSIE tot het aanbieden van een hnldeblgk aag de Groot Hertogin van Saksen Prinses SOPHIA der Nederlanden verzoekt hen die genegen zgn biertoe bg te dragen en doordien sg geene circniaire ontvangen hebben oi door eene andere oorzaak hiertoe nog niet in de gelegenheid geweeit zgn zich alsnog vóór Woensdag 23 Haart e k te vervoegen bg den Secretaris Penningmeester Namens de Commissie Mr M M Schim van der Loeft Secretaris Penningmeester WESTHAVEN B 162 Het SPREI verloot door eenige jonge jnffroawen van het R C Liefdegesticht is gevallen op De ondergeteekende beveelt ich beleefd aan tot het witten van Plafonds QANGEN en verder wat tot het Stnkadoorsvak behoort tot zeer billijke irrljB Adres W Idenburgf Vrouwensteeg No 199 TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Bureau deaer Conrant van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend ffenezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIE8 Prjjs per flacon 35 Cents r Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bö het gebruik van Prof LEFRIK8 tinotaur Attesten aanwezig Pros per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegang 42 floorfam Depóthonder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel € d Z LM Stoll werck s Hart Caeao Hoogste eiwit hoogste theobromln gthilta W WvZl ninajf II t VoordeeligI Hart Oaoao ia fijnste PoederCacao la hart voiTO gepend Spoedige oplosbaarheid fijne gear dellcieiifle smaak steeds gelijkmatigheid des drank Il blikksR bwteii i 25 Caeao harten = 45 o nt 1 Cieao hart 1 8 ent = i k p Cacao Verkrijgbaar hij H H Conflsanrs Banketbakkers enx Bngros Eipeditie Jtillus Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOh 500 Gulden betalen wjj aan hem die bjj gebruik van Goldmano s Kelser Tandvater ooit weder Tandpgn krjjgt S QOLDUANN Co Dresden 50 Cents lie flacon verkrijgbaar bfl den Prog JC ZELDENRUK Alom te bekomen SE BOÜDSCBE QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderd Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te 7Vr Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHEISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knns enz Rnnstschilder Architect en Directeur det Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Bbinkma ZonK De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelflki met uitzondering tbdl Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Utoaderlijke Nonuners VIJF CENTEN De iDBondlng van BU deie Courant behoort een BUvoegael BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1892 Mej A Sijtsma alhier deed te s Hage met gunstigen uitslag het examen in de nuttige handwerken Het toelatingsexamen voor de Rijks Normaalsohool alhier werd deae week gehouden eii eindigde gisteren Van de 17 die üioh hadden doen inschrijven laagden 15 en werden 2 afgewezen OesUagd te Utteobt voor het theoretisch geneoskundig examen Ie gedeelte de heer G J Blonk De kolossale walvisoh die thiins te Amsterdam te bezichtigou is en waarvan de Arasterdamsche bladen eeu paar weken geleden melding maakten zal naar wij vernemen dezer dagen in deze gemeente er bezichtiging worden gesteld De Weorbaarheids Vetaenigins Burgerplioht alhier viert 10 Mei a s haar 26 jarig bestaan Zij hoopt dien dag te herdenken door een Ünderlingen Sohictwedstrijd eo de dag door oen gezellig Baiaenzün van de Leden te besluiten De eigenlyke feestviering heeft plaats door een Provincialen Schietwedstrijd aarvan de Heer H W G Koning het Eere Voorzitterschap heeft aanvaard l e data voor dion wedstrijd zijn bepaald op Zondag S6 Woensdag 29 Juni a s terwijl de Eerowedatryd en de prijsuitreiking plaats zullen vinden op Zondag 10 Juli a 8 Tot deelname aan dien wedBlrüd worden uugeitoodigd 1 de Weerbaarheids Vereenigingon en korpsen in Zuid Uolland 3 Afdeelingen van dd Schutterijen iu Zuid Holland FEVILLETOIM Naar iel Framch TWEEDE GEDEEhTK VI 85 Manuel zoekt u sprak Anie Wie heeft hij daar bij zich Een grijs pak oen ronde houd dat zegt niets masr zijn gang doet mij denken aan baron D Avignac hij is hot werkelijk wat zal inama als zij huis komt een spijt hebben dol zij niet op hetkasteel was om hem te ontvangen Zoodra de baron hen zag zond hij den kamerdienaar naar huis terug en ging alleen verder Anio was opgestaan Ga je niet heen Waarom zou ik heengaan Opdat do baron je niet iu deze kleeding zalaantroffen Denkt ge dat ik zou hooien indien ik mijover mijn toilet bezorgd maakte Haar haren on haar blauw linnen blouse zaten vol hooi zij nam melieeu de moeite het er af te ADYBETBNTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten 6B00TE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 0 Op Maandag zal epo groote kamaraadschappelijka Maaltijd op het terrein gehouden worden Voorts kan worden medegedeeld d t dour Z Exo den Mitiister van Oorlog een aantal tenten is beschikbaar gestold dat door de Maatsch tot Eipl van Staatsspoorw en door de HoUandsohe IJzeren Spoorweg Maatsch aan dealnemors aan den wedstrijd op vertoon van de Legitimntiekaart speciale retourbilletlen worden verstrekt geldig 4 dagen tegen den enkelen vrachtprijs Ten slotte dat reeds schoone prijzen zijn toegezegd en dat voor don Eerewodstrijd als eerste prijs is uitgeloofd oen Eerebeker door de Sunlight zeep Maattekappij 10 Rotterdam met een kist Sunlight zeep Bij kon besluit van 17 Maart is aan J de Keizer boerenarbeider te Haastre ïht vcrlnf verleend tot het aannemen van de bronzen medaille Bme Mermtt hem door Z H den Paus geschonken 8 H H Officieren van hot Garnizoen te Gouda 4 H H Officieren v4n de dd Schutterij het Bataljon ricr dd Soliutterij n hot Be Bataljon van het ie Eeg Inf Hot Programma van dien wedstrijd bestaat uit A Korpswedstrijd mot Beaumont geweer afstand 150 M B Korpswodslrqd met alle geweren afstand 150 M C Porsoueelo wedstrijd afstand 150 Meter aangeboden aan de deelnemers van den wedstrijdmits woonachtig in da Provincie Zuid Holland D Wedstrijd op vrijo baan afstand 160 feter togen helaling van 50 o t voor elke serie van 8 schoten B Wedstrijd op vaste ba i afstand 150 Meter 2 50 voor éne serie fWi 10 schoten obBrtl iia i klein kaliber Sfstand 12 Meter F Korpswudsirijil G Vrije baan tegon belaliüf vin 25 ets voor eUaserie van 5 schoten i In de gemeente Slolwgk is voor het huldeblijk aan H K H de GiO8 HBrt0gin van Saksen door 9 personen bgueiigebraeht de som van 10 De heer G P Bounan onlangs benoemd tot poldeimeoster van hel waterschap Sluipwijk heeft Woensdag l l als zoodanig in handen van den voorziUer den heer J Kruijt üz don eed afgelegd Tevens werd door genoemden voorzitter aan het poldorbestuur medegedeeld dat hij voor die betrekkin wegens vertrek uit de gemeente bedankte De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben bij besluit van 17 Maart jl den heer D Bluemink te Harmeien ontslagen als voorzitier van het aterachap Gerversoop en van het waterschap Oudeland en Indijk De hoer Bluemink is in zijne hoedanigheid van voorzitter van deze waterschappen reeds in 1890 H Vaste baan legen betaM van 1 voor ielke seri van 10 sohoijg obertbaan voor Dames AfsUnd 10 Meter tegoo krtaling van 25 ets voor I elke serie van 6 schoten Beruvwdstiijd Op den dag dor Prijsuitreiking zünd 1 1 Op 150 Meter aangeboden aan de winners der 10 hoogste prijzen van de Personeele baan 5 Vrije n de prijswinners op de vaste baan zijnde vijf Omtrent de plaats te hebhen feestelijkhedon kan thans nog niets bopaalds worden medegedeeld wg moeten volstaan met de mededeeling dat waarschijnIp mm ooncorten op het terrein zullen plaats hebbeu benevens op een der avonden Groote Militaire Taptoe met verliohliug v n het terrein terwijl donkelgk op Woensdag 29 Juni een bal zal gegeven worden schudden a Nadat do eerste beleefdheidsphrasen gewisseld waren namen allen weer plaats op hel gras Vergeeft ge mg dat ik u kom lastig vallen vroeg de baron Maar go valt ons met lastig mgn hulp endie mijner dochter ia volstrekt niet noodzakelgk bghet binnenhalen van het hooi Tocli doet go mode Ik vind hel vermakelijk de boerin te spelen sprak Anie Houdt ge veel van bulten juffrouw t Is goddelijk De baron scheen verrakt over dit antwoord Het gesprek werd voortgezet maar verflauwde al ras de baron scheen afgetrokken en cenigsz ns onrustig in elk ge al was hg niet zoo opgewekt al anders toen vorw d rde Anie zich ouder oorwendse van een boodschap Ie willen overbrengen en bleef zü toeven onder de lantlmeisjes Meer dan een uur lang zag zg haar vader en don baron door do velden loopen lot aan de moestuiueu en dan weder terug eo d ar het terrein zeer vlak was zonder dat eeu struik hel gezicht belemmerde kon zij hun l i f r S die van den baron waren levendig harUtuclitelgk overtuigen 1 dio van haar vader toruahoudend blLikbaar sprak de een en luisterde de ander Verscheidene malen als zg haar kant uitkwamen meende zij dal dit langdurig gesprek een einde had genomen en dal zij naar haar toe kvramea maar altijil gingen zij weder heen en het redenoeren hield aan Eindelijk evenwel nai erden ij haar zoo dat zg er zich niet in kon vergissen toen ging zij hen te gomoet nu was het we om afscheid van haar te nemen Zoodra hij uit het Gezicht was verzocht Banno zijn dochter de hooivork neor te leggen en hem te volgen maar eerst toen geen nieuwsgierig oor hen meer kon beluisteren besloot hij te spreken Weet jo wat mijnheer D Avignao verlangde f Naar zijn bewegingen te oordeelen had hij ernstige dingen met u Ie bespreken Hij vroeg je ton huwelgk Zoo h dal al wal je hebt te antwoorden Ik kan niet zeggen dal dit aanzoek mij bjj zoudor verrast r och dat ik er verrukt of boos over ben nu zeg ik zoo om toch iets te zeggen Hg bevalt je dus niet Dan zou ik boos zijn over zijn aanzoek Buvalt bij je Dan zou ik er mij over verheugen Dus Dus wilt gg nu op mijn vragen antwoorden inplaais van ik op de uwe Hij knikte toestemmend Ze mg eerst of de geldquaeslie tusschi n u ister spr ke gekomen