Goudsche Courant, maandag 21 maart 1892

VersekeringS Bank KOSlfiOS Gevestigd te Zeist Prov Utrecht Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten d d 23 Februari en 17 Juli 1862 DIRECTIE Jhr JF B van de POLL en J hr F van KBE EN Ora ƒ 1000 aan zgue erven na te laten betaalt iemand oud 31 jaar ƒ 23 jaarlyksof 2 per maand Bij deelname voor minstens f 1800 deelt men in de winst VVensoht iemand oud 31 jaar 1000 te ontvaugeu op het 50e jaar of bjj vroegeroverlyden aan zijne erven na te Inten dan bedraagt de jaarlgksche premie 40 20 of 3 97 per maand met aandeel in de winst als bij no 1 Een kind oud 1 jaar ontvangt 500 op het 20e jaar als de vader 30 jaren oud jaarlgks 21 70 betaalt Overlijdt de vader vóór dien tijd dan houd de premiebetaling open de verzekerde som wordt toch uitbetaald Steïft het kind dan wordt al het betaalde naaftrek van 2 g van het verzekerde bedrag teruggegeven Iemand ou3 35 jaar betaalt per jaar 141 40 om aan zijne vrouw oud 35 jaar een levenslang pensioen na te laten groot ƒ 400 per jaar de man ontvangt alle betaaldepremiën terug indien hg zgne vrouw overleeft De kosten der gezegelde polissen worden door de Maatschappij gedrage Prospectussen formulieren en alle gewenschte inlichtiiigen worden kosteloos verstrekt door den Heer E KOK Az Agput te Gouda en door den Inspecteur voor Z Holland en Zeeland J EL BIJNI SQ Zoutmanstraat 27 te s Hage h litig gebleven oqi te zorgen dat de rekening orer het diensljjaar 1889 tijdig aan Dijkgraaf en Hoogheemraden Tan het grootwatersckap van Woerden ter goedkeuring werd iügezonden eerst op 10 December 1890 heeft die inzending na herhaalilen aandrang plaats gehad Ook de rekening over het dienstjaar 1890 is weder niet alleen niet tijdig ingediend maar as zelfs in de maand Januari 1892 na gedurige aanmaningen nog niet ingezonden terwijl lot verdediging van dit verzuim geenerlei redenen zyn aangevoerd In deze handelingen ligt een verregaand plichtverznim looals in art 31 van het algemeen reglement voor de waterschappen is badoold omdat door dit verzuim verwarring wordt gesticht iu het beheer van het waterschap terwijl bvL tot de plichten van den voorzitter lu de eerste pwats behoort om voor eec gerezelden gang van zaken en naleving der reglementen te zorgen Te meer klemt dit waar de voorzitter tevens secretaris en penningmeester van het waterschap is en als zoodanig in de eerste plaats belast met het opfbaken der rekening lerwgl hij als voorzitter de vergadering van stemgerechtigde icgelauden tot vaststelling der rekening beleggen moet en voor de tijdige inzending der stukken waar die is voorgeschreven moet zorgen annsezion toch uit den aard der zaak de volïeude begrooting niet kan worden opgemaakt en goedgekeurd zoolang het saldo der rekening niet is vastgesteld Yan de gelegenheid den heer Bluemink gegeven om zich te verdedigen of redenen van verschooniug aan te voeren heeft deze geen gebruik gemaakt inde openbare vergadering van het college van Ged Staten van 10 Maart jl waartoe hij wa8Wa3 0pgeroepeu is hg niet verschenen noch iu persoon noch bij gemachtigde en ook de gelegenheid om memorien eu bewijsstukken iu te zenden heeft hij ongebruikt gelaten De gunstige uitkomsten in vorigo jaren van het suivelouderwgs aan de ambulaute school der Get derschOnerijieltcle MaaUchappij v Landboutc verkregen hebben oeoer de landbouwende bevolking in onderscheidene deelen dor proiincie Gelderland zoodanigen bgval ondervonden dat er vour hot jaar 1892 meer aanvragen om cursussen zijn ingekomen dan waaraan voldaan kan warden daar du school slechts een leeraar den heer Van Weydom Claterbos bezit Ook is op sommige der te houden cursussen het aantal der aangegeven leerlingen grooter dan met het oog fip de degelijkheid van het practische deel van het onderwijs wel wenschelijk is De cursussen duren eene maand en hebben den 15n Maart een aanvadg genomen in deze volgorde Stecttderen Doetinchem Gendringen Ingen Bommel Voorst Benkum Aalten Zelhem Het onderwijs wordt op daartoe uitgezochte boerderijen gegeven waar onder de leiding van den leeraar alle werkzaamheden lederen morgen door de leerlingen verricht worden terwijl er driemaal per week eene theoretische leg plaats heeft Een paar malen iu de week wordt des namiddags gelegenheid tot bezoek gegeven waarvan door de omwonende boeren en boerinnen veel gebruik gemaakt wordt die dan van alles eene verklaring ontvangen hetgeen menigmaal tot het volgen van een betere handelwijze so het aanschaffen van betere werktuigen heeft geleid Ja Op welken bruidschat rekent hij Daar vraagt hij niet naar Maar hij neemt hem toch aan Dat wil zeggen Als hij groot genoeg is Denk niet dat de baron je om je geld wilhuwen t is om je persoon t is omdat je een levefidigen indruk op bem hebt gemaakt t is omdat hgje lief heeftj ik herhaal je zijn eigen woorden Herhaal mij ook die welke betrekking hebbenop het geld Waarom zoo wantrouwig Omdat ik iemand wil trouwen dio roü liefheeft en die geen handelszaak in bet huwelijk ziet t Is wel bet minst waarmede de fortuin mij dienenkan dat ik er mg zulk een echtgenoot van magkoopen Maar de baron lijkt mg juist zulk een echtgenoot toe Herhaal dan wat hij gezegd heeft Indien g op het land wilt leven Is zijn inkomen van twintigduizeml gulden toereikend om jeeen gemakkelijk zoo nièt ruim en gelukkig oestaante verzekereli Maar indien het buitenleven je nietvoldoende is en ge ook een gedeelte van het jaar in Parijs wilt doorbrengen dan is het onze plicht je een bruidschat te geven zoo groot als wg zelf willeti ten einde de onkosten van het verblijf t kannen bestrijden gedurende drie of les maanden l at kan een moBiter prooei worden 1 De gemeenteraad der stad Cognac heeft besloten alle fabrikanten van alcoholische dranken die niet op het grondgebied der stad wonen en hun producten toch met deu naam van cognac bestempelen als rervalschers te doen vervolgen De Leden der Nederlandache Vereeniging van Postzegelverzamelaars die zich ten doel stelt het verheffen eu bevorderen van de Poslzugelkunde in het algemeen en iu Ne erlaod en zgue Kolouieu en Bezittingen in l et byzonder en wier zetel te Amsterdam IS gevestigd kwamen ijldaar jl Zaterdag iu Buitengewone Vergadering bguen in het vergaderlokaal der Vereenigiug Hotel Müle Colonnes Aan de goedkeuring der Vergadering werden onderworpen oen nieuw ontwerp Statuten en een ontwerp Huishoudelijk BegL ment welk laatste ontwerp was samengesteld door een Commissie daartoe in eene vorige Algemeene Vergadering bfnoemd Beide ontwerpen werden byna onveranderd aangenomen en de nieuwe Statuten zullen weldra aan de Koninklijke goedkeuring worden onderworpen De Nederlandsche Vereenigiug van Postzegelverzamelaars die nog slechts een 7 tal jaren bestaalt neemt steeds iu bloei toe Huar otal leden bedraagt thans ongeveer 325 Aan Philatelisten die tot de e Vereeniging alsnog niet tootraden kunnen wij meedeeleu dat do jaarlgksche Contributie bedraagt 7 60 voor ledeu iu Amsterdam en aangrenzende geiueenten eu ƒ 6 00 voor alle andere leden Voor het lidmaatschap wendde men zich tot den algemeeneu Secretiiris den Heer Eeleo M Vis 68 Parkweg te Amsterdam die zeker bereid is om inlicbtingeu te verstrekken omtrent den werkkring der Vereeniging Plaatselijke aftftjelingen zijn opgericht te s Gravonhage Secretaris I B Bobert Balistraal 57 en te Utrecht Secretaris A H van deu Berg Oude Gracht G 46 f Recht mor Allen is gistere wegens den verjaardag der pargsche Commune in feestgewaad bestaande in een hloudroodeu hguurrand om de eerste bladzgde die in proza en poëzie lofredeueii op de Commune bevat De redactie van de Economist bestaande uit de heeren prof D Aulnis de Bourouill mr N P Van den Berg G M Boiasevuin mr H Goeman Borgesius mr A l Van Assendelft de Couiugh prof Gieven mr llfk Mees mr van Nierop en J K W Queries van Ufford heeft iu het Maart nummer vau dat tijdschrift een vleiende hulde aan den minister Pierson gebracht in een door alle redacteuren uitgezonderd de heeren Borgesius en VanNierop die gemeend hebben zich an meilewerken tot dit stuk te moeten onthouden geteekeud artikel over de belasting voorstellen waarin deze uiterst gunstig worden beoordeeld De voorstellen van den heer Piersou mogen naar onze meening zegt de redactie vooruitzicht openen dat de zoolang reeds van alle zijden aanberolen of als wenschelijk voorgestelde hervorming vau het samenstel onzer belaatingen een feit zal worden Immers die voorstellen en de voorneroeus welke daarbij door dec minister zijn uitgesproken betreffende hetgeeu nader zich daarbg zal aansluiten zijn WAt de groote lijnen der helastingberzieniog aangaat zoolang als ge zelf zult willen bepalen Dat laathij geheel aan ons over Is dat de taal van iemand die zaken hoopt te doei Iu plaats van te antwoorden ging zij voort met vragen Ik heb u van tg d tot tijd uit de verte gade geslagen en ik heb opgelet dat hij druk redeneerde terwijl gij luisterde toch hebt ge wel iets geantwoord Zeker Wat Dat ik eerst met je moeder en met jezelvewilde spreken Ik denk wel dat ÏÜ dit heel natuurlijk vond Ja zeker Toch heeft hij er op aangedrongen niet zoozeer op een dadelijk antwoorfl maar meerop zulk een regeling dat het antwoord niet wordt I aangegeven door een indruk van het nogenblik Daarom verzoekt hij dat wij ntv en dan eens een Zondag naar Biarritz zullen gaan waar wij hem dan als bij toeval kunnen ontmoeten en waar gij I elkander zult leeren kennen Eerst na de kennis making behoeft ge een uitspraak te doen I Hebt ge deze regeling aangenomen I Had het van mij alleen afgehangen dan zou ik dadelijk hebben toegestemd daar zij mij zeer billijk voorkomt Biarritz is een onzijdig terrein terwijl deze meer of min toevallige bijeenkomsten tot niets verbinden hierin ook heb ik je echter edrst willen raadplegen Kon ik beloven naar Biar volkomen in overeenstemming met hetgeen de open bare meening ten onzent telkens meer heeft uitgesproken dat komen moest En ze zijn tevens ten aanzien der bijzonderheden en ondordeelen van dien aard dat men verwachten mag daardoor ook verschillende nuances der openbare meening bevredigd te zien L it de verdere beschouwingen allen getuigende van groote ioatommiug met de voorstellen blijkt dat de redactie aan de vermogens belasting en daarnaast eene belasting op het inkomen uit beroepen of bedrijven de voorkeur geeft boven ééa algemeene inkomstenbelasting omdat het inkomen uit beroepen en bedrgven een uitmuntend object is om door heffing van opcenten ten bate der gemeente kassen getroffen te worden voor onze handelstodeii een voel hoogere bgdrsge zal leveren dan het inkomen in het algemeen dienstbaar gemaakt kan worden om de uitHoneuden Ie treffen en een veel juistrren aanslag maakt Wat het vrijlaten van de gosderijii in de doode hand betreft de redactie meent de indiening van een afionderlijku wet te dien aanzien als niet onwaarschijulgk te mogen beschouwen Men schrijft uit hut Noorden aan de Arnh Cl Onze landbouw afdeeliugen gaan gelijk ik het inzie deu goeden weg op door zorgvuldig eu met ernst dus te onderzoekeu waardoor werkloosheid wel kan heerschen en door de belangen vau den arbeider te betrachten Wanneer ik arbeider noem geef ik nu gelijk voor en na nog al vaak dit woord deu ongen zin van boeien of veldarboider ook al omdat landbouw veeteelt zuivclbereiding hoofdzaken zgn en oogenschijnlijk lang kunnen blgveu Kene belangrijke brochure van den heer Van Konijnenburg van Leeuwarden een landbouwkundige specialiteit geeft na veelvuUig onilerzoek door en bg de verschillende afdeelingen gedaan en rapporten en adviezen door deze aangaande de zaak oorzaken der werkloosheid gegeven eene vrij heldere uiteenzetting van enkele voorname redenen van dit te betreuren verschijnsel Er zijn zegt zoo de heer v K niet te veel veeleer te min arbeiders Werk ie er overvloedig en zoo falen dan de werkgelegenhedeo Ook hij meent dat de produoeerende kracht van grond en bodem veel grooter is dan do tegenwoordige uitkomsten zonden doen vermoeden Zaken als inpolderen droogleggen van plassen vorming van waterschappen wil ook V K bevorderen eu waar nu tot het oprichten van een waterschap van ile ingesipten vlakte in hunne bezitters v6ar moet zijn wil hjj dit deel pi 1 voor zul wezen Maar bemesting kennis en toepassing van die kennis op en in het algemeen znrg voor grond en gewaï acht hij van hoog belang Zoo ook het reinigen van zoo dikwerf dicbtgewaaseo slooten en wijken waarvan het Waterland vooral ook bewesten Drachten voorbeelden te over geeft De brochure zal zonder twijfel belangstelling vinden maar haar komt hoogere dank toe in praktijk brengen wat V K aan de hand geeft Men kan zeggen o maar dat wisten we al lang Doch eenvoud is nu eenmaal volgens Boerhaave e m a het kenmerk der waarheid eu het Columbus ei moet dan maar op de punt gezet worden zonder te vallen In zake den suikerbieten aanplant heeft men binnen nenen buitenland bereisil en dat heele onderwerp zeer grondig nagegaan Ik nbemde indertijd den heer ritz te komen iudien ge mij bg het eer woord reeds gezegd hailt dat de barou je tegenstond Dat doet hij niet en ik ben ook wel geneigdte gelooren dat hij niet mgn fortuia wil trouwen Welnu Ik wil wel naar Biarritz gun maar op ééa voorwaarde namelijk dat er doidelijk bij verklaard wordt en goed begrepen ook dat ik mg hiermedetot niets verbind Gedurende ons gesprek overmijnheir D Avigoac heb iL mij elve onderzocht enik gevoe niets dan volkomen onverschilligbeid voorhem Zal dit gevoel dat de schaal dus noch naarden eenen noch naar den anderen kant doet overslaan veranderen wanneer ik hem beter leer kennen t Is mogelijk Maar eerlijk gezegd weet iker niets van Laten wij hot aan den tjd overladen Dat is juist wat ik verlang VII Vier Zondagen achtereen had Anie den baron te Biarritz gezien maar haar gevoelens waren in nieta veranderd zij bleef nog steeds onverschillig en wanneer haar vader of haar moeder haar ondervroe gen was baar antwoord onveranderlijk hetzelfde Laten wij nog maar eens afwachten Wat heb je tegen hem Niets Wordt vervolgd a van Mefslawier als iemand die met bijzonder I toewijding dit belaogvol onderwerp aanvat en naangaande een lijvig en znakrijk boekdeel gaf ne evenknioeu Kicnks en Hilarides staau hem trouw en dezen heeren vormen dan eene commissie iker posringen misschien eens eui belangrijken inoed op den bouw der gewassen zullen uitoefenen Beeds is het verklapt dat men in de omslrokeu Leeuwarden een fabriek voor beetwortel suiker nkt te bouwen Belangrgke ziikon worden aangevat op elk gebied liet is wel onmogelijk aan te nemen dat do poginten allerzgds saiiguwend ons oud hoeksken groud liet moer wat frisoh bloed in da aderen zullen brengen ADVERTENTISN Heden overleed te Amsterdam na een ongesteldheid van slechts 3 dagen in den ouderdom van 70 jaar onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Mej de Weduwe J RIETVELD b V D Pijl B L V VEEN N A V VEENGouda 19 Maairt 1892 v d Pijl Heden overleed te Amsterdam ten hahe barer Dochter mijne geliefde Schoonmoeder en der Kindeten Grootmoeder Mej de Wed J RIETVELD geb v d Pul in den ouderdom van 70 jaren M BINNBNDLIK f en Kinderen Gouda 19 Maart 1892 ♦ Beden overleed tot diepe droefheid v an my zjJBe kinderen aanbehuwd en kleinkinderen mijn geliefde Echtgenoot hun Vader Aanbehuwdeu Grootvader de Heer JOHANNES DB ZWART in den ouderdom van ruim 70 jaar Allen die deU overledenet vaij nabg gekend hebben zullen beseffen wat vtg m hep verliezen Namens de antilie Wed M DB Z WARTTAN WiNGBRDEN en Kinderen Moordrecht 19 Maart 1892 V De Heer en Mevroaw C J C FRINGE DE JoNo betuigen aan alten hunnen hartdgken dank voor de tairgke bewyzen van deelntining op deu 21 Februari jl ondervonden oiKia 19 Maart 1892 Voor de vele en hartelgke bewijzen van deelneming ondervonden by het overlyden van onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder Mejuffrouw PETRONELLA ELISABETH SIBBES betnigen wg onzen harteligken dank J VAN D E BURÖ W G VAN GEELEN G A I VAN GEELEN I VaaXEEK D TAN D BURG G VAN DER borgJonkheid en Kleinkinderen Gouda 19 Maart 1892 s Voor de vele bewgzen van belangstelling tgdens de ziekte en het overlyden van pnze Moeder en Behuwdmoeder KOSTBK H OVEREIJNDER Gouda 19 Maant 1892 Seoelhuis a contant te WADDINXVEEN aan de Bouwmanswoning G 56 in den Zuidplaspolder aan de Zuidelijke Dwarsweg bewoond doojr den heer N de BRUIN I op WOENSDAG 27 APRIL 1892 ten 9 ure s morgens j van UITSTEKEND GOED gezond VEE beken door zyn veel melk geven en alle ge jboren en gewonnen op gezegde Boerderg als 18 KOEIJEN 6 VAARZEN afgekalfd ofaan de Uring 1 gulste VAARS 6 PINKEN 1 PINKSTIER KALVEREN i voorts I 2 aftands PAAHDEIT verder Boerenwagens Karren Tilbury KAPWAGEN TUIGEN BARGHEEFT en SPIL voorraad NËS en oDverToederd goed poanen flOOi Bouwen Melkgereedschappen Bénig INfiOBDim en al hetgeen meer te voorschgn wordt gebracht Dai s te voren afgenummerd ter tiaatee te zien Nader informatiën geeft Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEYEE Merk Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz Jf B Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE NIOHTOAP i aii M MARKT A 54 03srT v A iTC3 Ensr DE NIEUWSTE J HOOG E BOOM De Notaris J H MULLER te Capelle ajd IJsel zal op WOENSDAG 30 MAART 1892 bg veiling en op WOENSDAG 6 APRIL 1892 bg toeslag telkens s morgens om 11 uur in de herberg van W de WIT op het Dorp te Capelle a d IJsel in het openbaar verkoopen No 1 Een net get B 115 met grooten TUIN aan den IJgeldgk te Capelle a d IJsel op bet Dorp binnen dijks kadastraal Sectie B No 2216 en 3382 samen groot 14 aren 30 centiaren en No 2 Een Open ERF of BLEEKVELD daartegenover buitendjjks kadastraal Seetie B No 2954 groot 88 centiaren Het HUIS is hecht sterk en goed ondsrhouden bevat twee ruime Voorkamers Slai kamers Kasten Keuken en grooten Zolder en Be mm rain BeeedeBbaia geschikt voor afzonderlpe Woning met Sèhnnr hèeft ttitricht op de rivier de IJsel en is te b ichcigen twee dagen voor de veiling en twee dagen voor den toeslag op vartooo van een toegangsbewgs van genoemden Notaris MULLER die nadere inlichtingen versterkt f Aanvaarding bg de betaling 15 MEI 1892 of zooveel vroeger als mocht worden overeengekomen Leger des Eeils Gouda zal eiken DINSDAG en WOENSDAG Bijeenkomsten houden s avonds in de zaal Oranje en Nederland DEUREN OPEN 7 nur AANVANG 8 nur KAARTJES 10 Cent Rapt J H V Tèngeren