Goudsche Courant, maandag 21 maart 1892

m y j t x De ondergeteekenden nemen door deze de vrijheid het geëerde publiek kennis te geven dat zij steunende op hel vertrouwen dat zij in hunne Kleedingmagazijnen genieten vooral doordat zij SOltde waren voor zeer lage prijzen verkoopen voornemens zijn te openen een 9TtcK ijn van Wianujactu c n en aanve i vante dj ikUe n h êouBa Wijdstraat A V 74 en waarin zij ook hun regel zullen volgen zooals in hunne Kleedingmagazijnen c z ooU otn et tcinc win t a Qoniant Van DAIVTZIG Van AALST OPENING ZATERDAG 10 MAART a s s avoiids 7 uur Maandag l Maart 1892 s CS Zuivere Fransclie Wijnen en Cognac F l SA2EWIKEEL Art Gravenhage Noord Einde J39 Speciaal Arls voor Maagf Leveren Uarmlijders Consultatie dagelijks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 unr kleine winst Groote omzst tegen BORDEAUX van O 60 2 20 perflesch BOUBGORNE 1 10 3 20 v c o s s KoodePORTaPORT 1 2 50 Van FRANKEITHÜIJSEIT Co Witte PORT a PORI 1 30 2 50 MADERA 0 90 2 SUERRY 1 50 2 i ieuwe YOORJAAR èi REGE MAISTELS G HOUTMAN üe ondergeteekende beveelt ch beleefd aan tot het witten van Plafonds GANGEN en verder wat tot het Stnkadoorsvat behoort tot zeer büUjke prijs Adres V Ideuburg Vrouwensteeg No 199 De Notaris Mr I MOLENAAR te Wt dinxveen zal in het openbaar verkoopeo SlftSl op ÖOlEBDAGdt MAART 1892 ten 11 nre des Toormiddags in het Verkooplokaal van het Café tSchaak BOBD aan de Kleiweg te Oouda EENE HOFSTEDE bestaande uit de Bouwmanswoning c a C 56 Ie kleine Boiiwmanswoning c a C 54 met diverse perceelen beste ter gezamenlijke grootte van 28 Hectaren g I legen aan den Zuideljjken Dwars weg in deD Zuidplaspolder van Schieland onder de G meente tTADOrnXf EEX Poldernummers 215 214 211 210 209 208 205 204 en 199 jan Sectie D In 9 perceelen en gecombineerd Aanvaarding de Landerijen direct Gebouwen 1 Mei 1892 p Breeder in billetten Nader onderricht bjj den Notaris MOLENAAR genoemd A D V ERTENTIEN in Me Binnen en BuUenlanduche Couranten worden dadeljjk opgezonden doorbel Advertentie Bureati van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Goed Soolporsilrul v n A Brinkmau Zoos H w BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1892 De Britsche gesant te s Gravenhage schrgft aan jiijne Reneering dat er veel dronkenschap heorsoht onder de dakwerkers te Amsterdam en Botterdam De HoUandsoho werkman schrijft hij verdraagt ftemakkelijk een groote hoeveelheid sterken drank j hij gebruikt gewouulgk in den vourmiddag 10 tot ï borrels zonder dat hem dit schijnt te hinderen Ben der werkgevers deelde mede dat drie arbeiders van hem in drie dagen vijf kan jenever hadden opgedronken zonder dat hij faud kunnen merken dat zij er iets van wisten Een ander patroon verklaarde dat te Amsterdam van een loon van tien gulden drie gulden aan drank werd besteed Dit misbruik werd voor eon groot doel op rekening gesteld van den verkoop van drank aan boord van de schepen in de haven en omtrent de stuurlieden en matrozen van Britsche schepen die gek zijn op onze KoUandsehc jenever wordt gezegd dat zij aan deze kwade praktijken meedoen De burgemeester van Kotterdam erkende het bezwaar om in deze de wet la handhaven daar het verkoopen van sterken drank aan boord aan de werkelijke bemanning niet verboden is kan men byna onmogelijk zorgen dat niets van dien draak ooit onder de arbeiders terechtkomt die bet schip helpen zeilklaar maken Verder eischl de wet het bewijs dat voor den drank is betaald terwijl wat wel bekend is de drank menigmaal op crediet wordt geleverd Een der getuigen voor de HoUandsche arbeids commissie geloofde d t het verkoopen van spiritualiën aan boord der ui en tot diefstal leidde omdat dikwijls drank mei koren werd betaald Te Amsterdam hoeft de drankverkoop aan boord van schepen in de haven da zij da waakzaamheid der politie lang zulk een wavang niet doch bet wordt erkend dat er te Amsterdam veel dronkenschap beerscht Des morgens vódr zessen en in vele gevallen zelfs reeds om halfvier openen daar ongeveer 600 herbergen hunne deuren Een voorstel om de herbergiers te noodzaken niet vroeger dan zeven uren s morgens te openen ondervond indertijd zooveel tegenstand dat het viel Enkele ooggetuigen schrijven het drankmisbruik voor een groot deel toe aan het ongeregelde werk en de ongeregelde levenswijs der arbeiders Oudanks de wet worden de loonen nog steeds in herbergen uitbetaald Uit Londen schrijft men aan het Handehilai Ta ra ra boem di ee I Weet gij wat dat beteekont Nee Ik ook niet Weet gij wat het is Neen Ik we helaas Het is hot refrein van het nieuwe liedje en ik ben er zrker vao dat gij dat pok zoudt welen wanneer gij Ie Londen aar Tara ra boem di ee 1 Ta ra ra boem di ee is een waardige overgang van hM tydperk van influenza naar hot tijdperk zonder steenkolen Evenals do Mo Kinley Bill en andere lastige dingen komt h i uit de Groote Bepubliek ioa weet grootje maa het koint uit Amerika i en een van de lui die korststukjee voor groote en kleine kinderen schrijven die dan onder den naam van Christma pnntomime worden opgevoerd is op het idee gekomen het deuntje in een van die stukken in te vlechten De theater diredteur Harris vatte het denkbeeld op de aardige soubrette Lottie Collins voor het deuntje te winnen en wanneer de aardige Lottie Cellins een nieuw deuntje zingt wordt het altoos populair Ta ra ra boem di ee nam Londen b storm Binnen eeno week hadden het de draaiorgels Moge Allah hen verpletteren vooral die eene die eiken ochtend voor mijn deur komt natuurlijk zonder eenig letsel aan de draaiers te bezorgen De draaiorgels verspreidden het door do geheele stad en binnen twee dagen floten het de bakkers en krantenjongens die den tara ra boem di ee bacclllus aan de dienstbare geesten mededeelden Kn het resultaat is dat het deuntje u thans overal vervolgt en dAt het onmogelijk is er aan te ontsnappen Het zit zelfs in de bladen en dat is geen wonder Ik wilde u eer t over politiek gaan ohrijvsD maar daar kwam eeu orgel en londeï dat ik t wist of wilde schreef ik ta ra ra boem di ee op hot papier toen het r stond liet ik het maar als opschrift staan uwe Jezers kunnen er nu ook van genieten Ta ra ra boem di ee zit zelfs in de lucht en ikhoorde vannacht hoe het er uitviel Het kwam met den regen naar beneden de kou is gelukkig weg vermoedelijk kon die het wegens het liedje niet langer te Londen uilhoudeu en ik hoorde het deuntje duidelgk op mijn vensterbank druppelen langzaam zeer langzaam alsof het pijn had van den val Ware het maar doodgevallen Het druppelde een gerekt Tara ra boem di ee I Mijn oude pendule hoefi hetook al te pakken want in plaats vao zes uur sloegze zooeven met haren gewonen haastigen zenuwaohtigen slag ta ra ra boem di ee De paardenop straat schgnen ook al pleizier in het deuntje te hebben ten minste ik hoor hoe zij het met do poolen nitkleppen altoos maar door tara ra boem di ee ta ra ra boom di ee ta ra Zelfs mijn hoiloge waar ik anders nogal staat op kan maken tikt tegenwoordig ta ra ra boem di ee on het zit ook alin mijn deken wanneer ik die des nachts over deooren trekt Alles is aan het tararaboemdieeren Wat moet ik doen Ik dacht er vanochtend overna of het niet raadzaam zoude zijn mejuffrouw Collins te huwon en haar direct na de ceremonie met echtscheiding te dreigen tenzij zij zich zwart op witwil verplichten nooit meer ta ra ra boem di ee te zingen maar na rijp overleg ben ik tot de conclusie gekomen dat dat weinig meer zoude belpen omdathet Kedje al Ie zeer algemeen eigendom is Watmoet ik doen Vacantia nemen Als ik maar eenplaats wist waar men nog Men ta ra ra boem di ee zingt Jupiter I Uear begint mij mijn schrijfmachine warempel ook al ta ra raii oem di ee te tikken I Ik kan niet voortgaan H et rljven Buitenlanilsch Overziciit In Borlijusche parlementaire kringen wordt verteld dat de minister van onderwijs en eeredienst Von Zedlitz tengevolge van de beraadslaging in den Donderdag gehouden kroonraad zijn ontslag heeft ingediend Bij de derde lezing van de begrooting in den Landdag is Von Zedlitz niet verschenen Ken spreekt reeds van de mogelijkheid dat de schoolwd zal worden ingetrokken De oorzaak dezer crisis is de schoolwet In den kroonraad word nl gisteren overwogen of men het wetsontwerp zou intrekken of de behandeling er van zou uitstellen De minister van eeredienst verlangde dat men tenminste het rapport der commissie zou afwachten doch de meerderheid kou dien weosch niet inwilligen Men vraagt zich af of Oaprivi zich ook mede aansprakelijk zou stellen voor de schoolwet Men neemt reeds een opvolger voor Zedlitz nl Bennigsen de leider der nationaal liberalen tevens gouverneur van Hannover De oifioieuse Nordd Allg Zeitung bevestigt het bericht dat graaf Von Zedlitz ontslag heeft gevraagd als minister van eeredienst en openbaar onderwijs en dat hg gisteren den ministerraad niet bijwoonde De Kreuzzeitanff vorneertt van bgzondere zijde dat ook de rijkskanselier Von Caprivi zijn ontslag heeft ingediend maar dat tot dusver niet is na te gaan of dit bericht al dan met waarheid bevat Op het kerkhof te ïriedrichshain waar de slachtofl era van de revolutie van 18 Maart zijn begraven werden gisteren honderdon kransen gebracht door deputaties van vakvereenigingen waarvan de meesten een sociaal democratisch karakter dragen Een krans droeg het opschrift van do worklooren een andere van liet lompenproletariaat een derde van den anarohistenbond De politie die slechts weinig was versterkt liet allen rustig hun gang gaan De orde werd niet verstoord Het wetsontwerp over da opheffing van het Welfenfonds zal zonder twijfel in don Pruisischen Landdag worden aangenomen omdat de meerderheid het beslag niet wensctit te handhaven Ingenomenheid met de w ze van opheffing vindt men echter weinig Immers feitelyk geeft de Pruisische Landdag onbepwkte volmaobt aan den Keizer om met het Wel fenfonds naar goeddunken te handelen Z M kan hot beslag van 2 Maart 1863 handhaven of niet het kapitaal uitkeeren of alleen do jaarlgksche rente da Landdag heeft in dat alles geen stem meer De Allgem Ztg maakt o a de opmerking dat Bismarck er meermalen teijen oiikwnm dat men van de Kroon een decoratiewerk wilde maken maar dat tegenwoordig de rollen schijnen omgekeerd en men nu het ParleCiint tot zoo iets wil verlagen Van regeeriiigswBge is heden aan de Belgische Kamer van vertegenwoordigers kennis gegeven dat de spoorwegen de posterijon en de telegraaf op 1 Mei a s den tijd van Greenwich zullen aannemen De Rogeering hoopt dat de gemeerten den Staat in deze zullen volgen De Grieksche Rogeering heeft den knoop doorgehakt en de Kamer ontbonden De verkiezingen zijc bepaald op 15 Mal Zoo spoedig mogelgk lal het ambtennren personeel worden gezuiverd van geestverwanten van Delyauces daar do verkistingen anden niet onpartijdig zijn PETKOLKUM NOTEERII GËIV van de Makelaars Caatzlaar k Schalkwijk te Kotterd m De markt was heden flauw Loco Tanktust ƒ 6 7B Geïmporteerd fust 6 80 Maartlevering ƒ 6 65 April Mei Juni en Julilevering 6 60 Augustus levering ƒ 6 65 September temberOctober OctoberNovember en December levering ƒ 6 75 Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Maart Frederik ouders C Rodenbach en W Hofman Abraham ouders P R Fravo en W Bonefaaa 18 Jacobua Johannsi Bernardus ouders B van Vliet en M G Aret OVERLEDEN 16 Maaru W A Prang 1 d 17 L van Stijn huisvr van J Bakker 40 j M Polot huisvr van C J van Leeuwen 41 j J Sloopendaal 4 j 11 m 18 P M Groenendaal 5 m ONDERTROUWD 18 Maart H Hoogendoom 22 j en N van Veen 27 j Advertentiën O F Vestdijk Specialiteit massag e CONSTIPATIE darmverstopping wordt in den regel met gunstig gevolg door massage behandelt Dames assistentie Toor vroawel ke patiënten desverlangd aanwezig Btack s Doelen Hotel Amsterdant lijne COGNAC bil SLOTEMAKER en Co Net r Mei a s te tiuur Toor een niet te talr k gezin een nieaw gebouwd in de Nieuwsteeg wgk E No 17a voorzien van Waterleiding HuarpTgs 130 gjaan Te berragen ten kantore van NoUrig MONTIJN te Ooiuia