Goudsche Courant, maandag 21 maart 1892

Wr m i m s s 1893 Dinsdag II Maart 1N 47Ö0 Onovertroffen K WALITKIT Gegfarandc r d zuiver LKT OP DEN NAAM Fabiek te Westzaan Opg ericht 182S PA i l s GOUDSCHE COURANT JSieuwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ergrelijl t d e T XJ 2 B 2 T Traan o ntiiiental n 5 met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PBIJSCOÜRANT franco op aanvraag Verkoop bg elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma 7 CRBBAS Gouda Oe D zending van advertentien kan gesoMeden tot e i uur des namiddags van den dag der uitgave VRAAG CHOCOLAAD ROOTËS Een vervulling op tafel zgn in dezen tijd de PRDIMEDANTEN a 21 Cents per Sons STUKJES APPELEN a 24 SCHIJFJE8id voor moes 30 Heelen znren APPELEN 34 ABRIKOZEN 47 PRUNELLEN 42 bUJ F HEaMA Zn Tiendeïï MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport Artilcelen Groote kenze in Engelsche en Scbotsche Stofieo Abonnement fl SIS per Jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Eleedingstukken en betaalt per kwartaal vooroit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en bet tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt meo fl 100 het eerste jaar en het tweede jaai 90 Gulden Stalen worden aan hnis beiorgd Xatuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Mscchand Tailleur Markt A 68 Gouda Het beste Poetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Gedeponeerd Fabrieksmerk omdat daarin VËBEEIf lOD ia wat tot nu toe niet was verkregen een onovertroffen Poetemiddel xooT Metalen en OiaswerJfen tegelijlc dat niet vlekt niet stuift de voorwerpen met aantast geen vergift bevat en daarbij vlug en zindelijk werkt Het beste voor ieder die te poetsen heett Alom verkrijgbaar 6 cents per stukje met volledige HoUandsche gebruikaaanwrjzmg Generaal Agenten voor Nederland en Kolomen H J r ISPEm ZONEN te Wormerveer Voor enkele grootere plaaucn worden nog uitbluiteiide enf S Verkoopers gezocht Condiuen op aaavraag Te 8 Gravenbage wordt gevraagd tegen Hoog Loon een Bleekersmeid voor de Waschtobbe Adres met franco brieren onder letters J M bg J08 M ROOZENBURO Boekh Den Haag Nette ouders vragen voor hunne welopgevoede Dochter goed bekend met rekenen en met publiek om te gaan plaatsing in een Winkelzaak Brieven onder Letter A bjj den Boekhandel VAN i E WEERD te Gouda jHÏ GELISSEX Jz Gouda BLOEMIST en HOVENIER biedt aan Stamrozen op Bottel in de beste soorten en zware Kroon doorbloeiende STRUIKen MAANDROZEN KLIMROZEN TREÜRROZEN bloeiendeen bontbladige STAM PIRAMIDE en STRÜIKHEESTER8 PLANTen PüTBlOEMBN voor kamer en tuin Graszoden Bloem en Tuinaarde Aanleg en Ooderhoud van IMli in Abonnement BLOEMTAFELSen VERSIERINGEN en al wat tot het vak behoort gebrnik DltOP uit de BLIK KUN TROMHandelsmerk M E L van I KATER Co Groningen Elk stukje I BOP ha de vorm van eenzittende KAT Alom verkrijgbaar CZ mmmmm van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelijk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prfls per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bjj het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Tents met penseel Hoo fdagent H SELLE Anegang 42 aarfem Depóthouder L A de VLETTJEB Markt 97 naast het Hotel € oii ZALM Qondii Snelpersdruk r n A Bsjnmun fe Zoon DS ORANDB MA aABIIf8 DV FritiiDS TE PARIJS Zenden gratis en franco het praclitig eillustreei d lODE lLIUI met hollandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer i prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de Roedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzgn Bestethngen van SS frana en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franoo arccht en orlj oan Inkomende rechten in alle plaalMH van Nederland aan hult bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklkilng of andersmts te vervullen daar ons rëexpédltlehuia te Hoiendaal Koord Bnihffnt dairinpdc belast is Hoest heeschheid longontste king enz Den Heer W H ZrcKENBEIMER te J ainz kan ik getuigen dat de door hem gefabriceerde Rgnlandsche DRUIVEN BORST flOmG reeds sedert een langereeks vanjaren in mjjnenapotheek wordt verkocht en dat deze door hetpubliek als een werkzaam middel bghoest heeschheid longontsteking enz gaarnewordt genomen Regensburg 17 Sept 1891 Apotheker 8ATTES Engel apotheek Steeds verkrijgbaar Te Gouda bü F H A WolS Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bg f D de i Hertog üudewater bij F Jonker Ideuburg Bodegraven bij Versloot en G Hgnekamp Stolwjjk bij C G V d Berg Bergambacht bij J v d Dool Hazerswoade bjj Wed W Hendriks het onovertroffen LAGf tBIIR eu het gunstig bekende S T O CT O van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda De uitgave dezei Courant geschieiit dagelgks met uitzondering teui Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 ranco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CËJSTEN 0NBEI1WIJS2ASEN In het dezer dagen verschenen Verslag van de raadszitting op 1 dezer hebben wy met belangstelling de disoussiën gelezen die over de reorganisatie der Tweede Meisjesschool gevoerd zijn Gaarne doen wg hulde aan de wijze waarop de he r De Schepper zijne denkbeelden heeft toegelicht en verdedigd aan zjjne duidelijkheid en slagvaardigheid heeft hjj zeker oor een groot deel zijn succes te danken Of de goede zaak van het onderwijs met de nieuwe regeling gebaat is zal de ondervinding moeten leeren onze lezers weten dat wij liever hadden eene volledig gemonteerde lagere en m u 1 2e meisjesschool en dat wij subsidiair het plan van B en W verkozen boven dat van den heer De Schepper Maar al hadden wij geene gevestigde opinie gehad dan zonden wij geheel anders dan verscheiden leeken op het gebied van onderwjjs in den Raad toch geaarzeld hebben in bestaande instellingen te grgpen tegen het advies van alle autoriteiten Wij erkennen echter dat ook met het aangenomen plan voldoend onderwijs voor meisjes nit den beschaafden stand te verkrjjgen is mits door onderling overleg en samenwerking eene goede aaneensluiting tot stand gebracht en gehandhaafd wordt Hoofdzaak is niet de organisatie maar het personeel en wj weten dat aan beide meisjesscholen de leiding in goede handen is Wij hebben evenwel niet de pen opgenomen FEVILLETOM Naar het Framch TWKEDE GEDKELTB 88 VII Wel nu Waarom vraagt ge mij niet wat mij in hem bevalt Dat kan ik ook vragen Dan OU mijn antwoord hetzelfde luiden niets Onder die omstandighuden kon ik niets anders eggen dan hetgeen reed ge e d heb laten wij nog eens afwachten üeze antwoorden ergerden mevrouw Barinc die dit huwelyk vurig wonschte en in den baron allerlei goede houdnnigheden ontdekte Denkt go dal dit wachten prettig is voor dien goeden jongen vroeg zij Wat zal ik er aan doen Indien het hem al te zwaar valt laat hij zich dan terugtrekken Dat uitstel is grievend voor höm begrijip je niet dat je teruggetrokkenheid hem hindert al wae liet maar alleen tegenover den kaptein om over deze veelbesproken quaestie na te pleiten ons doel was meer de aandacht te vestigen op een paar bezwaren die zich bij de uitvoering van het laatste raadsbesluit kunnen voordoen indien namelijk het schooltoezicht zich bij de gevallen b Hlissing nederlegt In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld Hoe zal het gaan met die meisjes van 9 12 jaar die thans bg juffr Bender gaan en nog niet de genoegzame ontwikkeling hebben om in de laagste klasse der gereorganiseerde school plaats te nemen Ons werd dezer dagen verzekerd dat de bedoeling was tegen de vacantie de noodige veranderingen a n de lokalen te doen plaats hebben en dan ineens de nieuwe orde in te voSen zpodat de bedoelde jongere leerlinge wee naar de Ie meisjesschool moesten teruggaan W kunnen ons niet voorstellen dat djrgelgk denkbeeld gerijpt kan zijn in het brein van een practisch en deskundig man Wat zou er verwarring gesticht worden in de hoofden dier kleinen die op hoog bevel zoo heen en weer gestuurd werden Het idee is zeker afkomstig van een marktknecht die een kudde schapen het eene hok uit en het andere injaagt al naar dat zulks het beste uitkomt Het ligt voor de hand dat het genteentebestuur r en nieuwen toestand geleidelijk zal invoeren zoodat de thans aan de 2e school haar opleiding ontvangende meisjes den oufsns aldaar zonder stoornis ten einde toe kunnen volgen Een tweede quaestie is het onderwijs in de handwerken Verscheiden ouders betreuren het Ik hoop dnt hij den kaptein r iet tot vertrouwde heeft genomen deed bij het welnu zoo veol te orger voor hem Zou zij dan buron aannemen of afwijjen Die vraag stelden de ouders zich herhaaldelyk en daar zij beiden dit huwolgk evenzeer wensohmn bespraken zij reods samen hoe zg de geldzaken zouden regelen en welken bruidschat zij zoudon bepalen Daar de baron oen inkomen van twintigduizend gulden bezat enschten zg dat hun dochter evenveel zou meebrengen dat was hun antwoord p zijn belangeloosheid Maar het zou hun eerst gomakkelp vallen dietwintigduizend gulden sjaars te belalen wanneer de verbeteringen op het landgoed zouden opleveren wat er van word verwacht dat wil zeggen wanneer do omgeploegde velden in weilanden zouden zijn hersohapou waarmede nog wel drie jaar zouden Terloopen Waar zouden zij intussohen die twintigduizend gulden vandaan halen Barino daoht hofhaaldelijk over dozen vraag na en berekende welke gedeelten van zijn goederen hij het beste zou kunnen beleenen Op zekern dag dat hij weer hiermede bezig was in het Vertrek dat ook zijn broeder tot werkkamer bad gediend haalde hij do verschiUendo stukken te voorschijn die pp zijn landgoed betrokking badden begon ze te lezen en maakte zijn aaijteekeningeu Daarvooi ha l hij alle laden van zijii schrijftafel ADVERTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt sluiten van de school Bender voor hun 9 jarige meisjes om den vrijen Woensdagmiddag maar vooral omdat bij den lieer Van Cjttert les gegeven wordt in de handwerken buiten de gewone schooluren Zoodra de leerlingen in het vierde leerjaar komen d i in den regel op 9jarigen leeftijd worden deze kleinen verplicht na 4 uur nog een uur te blijven peuteren aan handwerken Zes uur inspanning in dicht bevolkte en dus mufle schooUokalen voorkinderen van dien leeftijd achten wij te veel Vijf is al wel zoodat wg haar gaarne ook nog een vrijen middag in de week zouden toewenschen doch daarop staan wg niet Wel zouden wij het zeer wenschehjk achten indien het onderwijs in dit wettelijk voorgeschreven vak ook plaats had binnen de gewone schooltgden De tegenwoordige regeling is een gevolg van den vroegeren toestand toen de handwerken buiten het gewone onderwijs stonden en er voor dit vak afzonderlijke onderwijzer Ssen noodig waren Thans nu alle onderwijzeressen dit vak beoefenen kan het zonder bezwaar bü het overige onderwjjs worden ingelijfd Het zon zelfs voordeeliger zgn voor de stad daar mettertijd de afzonderlijke toelagen voor dit onderwijs konden vervallen of althans verminderd worden Niet dat wg aan de tegenwoordige titularissen haar buitenkansje misgunnen integendeel wg zouden bij eventueele verandering uitdrukkelijk bepaald willen zien dat de onderwijzeressen die tegenwoordig afzonderlijk betaald worden voor handwerken dien bgslag op haar tractement niet zonden opengetrokken met het doel de papieren in een andere volgorde ta loggen Een der laden had hy er geheel uitgenomen en toen onidekte hij een verzegeld papier dat er blijkbaar achtor was geschoven Hij haaide het naar zich toe en herkende dadelijk het handschrift van zijn broeder opende het en las vik opderg teekonde Gaston Felix Kmauuel ff Barinc de Saint Cristeau wonende op het kasteel Saint Orrstt au gemeente Ourteau verl klaar bij dit mijn teslament en uitersten wil te schenken eu ta legateeren zooats ik schonk eu legateer aan Valentin Sixte luituriant bij de dragonders op uit oogenblik m gHmlzoen tc Ohambéry bet bezit van alle roerende eu Onroerende goederen dio ik sal b zittpn op bet Oogenblik van mijn overlijden Zoo benoem ik genoemden Valentin Sixto lot universeel legataris Ik wensch tevens dat genoemde Valentin Sixte lu zijn hoedanigheid van lega taris zal uitkeeren aan mijn broeder Charles Louis Barinc wonende te Parijs indien hq mij overleeft eu aan zgne dochter Anie B i rinc een jaarlijk che toelage van drieduizend gulden welke toelage levenslang moet worden uitgekeerd en waarop geen beslag ma worden gelegd Ik benoem tot mijn exer uteur testa raentair meester K bénac notaris te Ourteau Volgens wettelijke bepalingen en ik hoop dal