Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1892

Terliezen zoolang zg in functie bleven Maar Toor toekomstige onderwijzeressen achten wg afzonderl ke betaling niet noodig mits natuurlek dit vak binnen het gewone kader valle Het is niet de eerste maal dat wij aan deze plaats de aandacht vestigen op deze quaestie tot dusver zonder succes Maar thans klemt het bezwaar te meer nu voor meisjes uit den beschaafden stand de uitweg naar de 2e school gesloten wordt Voor haar is het uur van 4 tol 5 bijzonder lastig omdat de etenstijd er mede gemoeid is terwijl daarenboven een zoo strenge cursus in de handwerken met nog huisfaak op den koop toe niet noodig is voor meisjes die nog eenige jaren voor de borst hebben om zich op de school ook in dit jaM te oefenen Naar wij meenen wordt aan ak Ie burgerschool zoyveel prijs gesteld op grondig handwerkonderwijs omdat de meeste meisjes die daar gaan tot den burgerstand behooren waar de kinderen de school op 12 a 13jarigen leeftijd vaarwel zeggen om zich bij moeder iu de huishouding te oefenen De zaak verandert echter nu er zoovele meisjes ook zullen zijn die tot 1 a 18 jarigen leeftijd op de schoolbanken moeten doorbrengen en voor wie het dus zeker niet noodig is dat zij op 9 jarigen leeftijd daar reeds 6 nnr per dag verblijven Er zal wel een mouw aan te passen zijn hetzij door het bedoelde onderwgs geheel binnen den gewonen schooltijd te brengen hetzij dit vak te geven gedeeltelijk iu verplichte door alle te volgen lessen binnen de schooluren en voor wie meer verlangen nog facultatieve lessen na schooltijd Hier reeds begint de moeilijkheid waarop in de discussie van 1 Maart is gewezen en die zich wel meer zal voordoen Het bezwaar namelijk van twee dingen te gelijk te willen De school Van Cittert zal eene inrichting moeten zijn voor eindonderwijs aan meisjes die op 13 jarigen leeftijd volleerd zijn eu dan genoeg teerkost moeten hebben opgedaan voor den levensweg ook in practische handwerken en tevens van voorbereiüend onderwijs voor kinderen uit den beschaafden stand die het voorrecht genieten zich tot 17 18 jaar aan haar ontwikkeling te kunnen wijden en op jeugdigen leeftijd nog niet in handwerken behoeven afgeëxerd erd te zijn Bij joügensscholen bestaat dit bezwaar althans niet Wjj onderwerpen deze opnjerking aan het oordeel der bevoegde schoolmannen Ook aan de aandacht van Dr IJssel de Schepper die blijkens bl 30 van het Verslag zich niet kan denken dat wijziging van het leerplan Cittert een gevolg van zijn voorstel zijn zal en die desnoods de onverauderlijkheicJ van dat leerplan wel als voorwaarde zou willen aanvaarden Wij zijn stellig van oordeel dat voortaan bij het vaststellen van het leerplan der Ie bur hij deze opdracht wel zal willen aanvaarden r Zoo is mijn testament waarvan ik do uit voering verklaar als overeenkomstig mgn uiter Bten wil Opgeateld te Ourteau op Maandag elf NoII vember achttienhonderd vier en zestig Na lezing geteekend jGaston Barinc Vin Hij had gelezen zindor op te honden zonder adem te halen en zijn blik vloog van reael lot regel jcaar weldra zoodra hij begoa te begrijpen waa hij genoodzaakt geweest het blad papier op de schrijf tafrl te laten rusten zoozeer beefde bet tusschen zijn vingers Dat was een verpletterende slag Na eenige oogeublikken vka wezonlöosheid begonhij andermaal te lezen nu Ilbgzaam woord voorwoord lk schenk en legateer aan Valentin Sixte het J bezit van alle roerende en onroerende goederen die ik za bezitten op don dag van mijn overlijden Klaarblijkelijk was dit het testament dat zgn broeder aan den notaris Kébénac had in bewaking geifeven en later terug genomen de datum bewees dit zonder mogelijke tegenspraak Geen aarzeling geen twijfel op dit punt op oen zeker oogenblik dat hetwelk do datum van bot gerschool voor meisjes zal moeten gelet worden ook op de behoeften en omstandigheden der meisjes die later nog hij Mej Bender moeten komen anders kan de meerderheid in den raad het verwijt niet ontgaan dat zjj geen rekening houdt met de wenschen en rechten van het meer f egoede deel der burgerij Er is echter ook een vraag van hygiene bij betrokken Van den medicus in den raad die met het planSchepper medeging zouden wjj gaarne advies hooren of de bestaande regeling is in het belang der jonge meisjes Het komt ons voor dat bjj deze gelegenheid aan eene jarenlang bestaande fout eeu einde Kan gemaakt worden Daarmede zal der jeu d eeu dienst worden gedaan terwijl het zeker de sympathie van vele ouders voor de overigens voortreffelijke Ie Burgerschool voor meisjes zal verhoogen BIN NENLAND GOUDA 21 Maart 1 S92 De beer Oscar Carré is gisteren met zijn rechtsgeleerden raadsman mr VV K van der Breggen naar Hannover vertrokken om eene laatste poging te doen lot minnolijke schikking der zaak betreifenile het ongeval te Kirchlangern Mocht die poging mislukkrn dan vertrekken die heeren naar Berlijn ton einde eon audiëntie bij den Keizer van Duitschland voor te boveiden om Z M op do hoogto te stellen van de houding eu da handelwijze va het spoorwegbestuur en in dozo tussohenkomst van Z M in te roepen Het spreekt van zeil dat de invoering van de nieuwe tijdbepaling niet zonder verzet zal plaats hebben Iu do llaarl CL wordt thans zolfs door een inzender betwijfeld of do Rogeering wol het recht heeft om op 1 Mei alle klokken 20 minuten achter te laten gaan In verband hiermede herinnert hij dat Napoleon IU den Parijschen lijd voor alle gemeenten heeft willen invoeren eu er is van gekomen dat men op de torenklokken twee minuutwijzers heeft den oenen met den uurwijzer den plsatselijken middelbarea tijd aangevend den anderen zwaar verguld den Parijschen tijd wijzend Althans zoo was het twintig jaar geleden Meu kon alzoo op het torenuurwerk den Napoleontischon tijd zien maar men richtte zich er in het burgerlijke leven niet naar Wij mogen we aannemen concludeert schrijver dat irl hot vrije Nederland een bestuur maatregel n zal doorgaan die onder bet despotisme van don gewezen Frarischen Koizer zelfs iu Frankrijk geen ingang hoeft kunne vinden Te Amsterdam woont naar het 1 v N mededeelt in de Nieiiwe iiyk de Pijp genaamd eene dame welke zich betast roet het afgeven van gunstige getuiaeniaaen a ii dieustmeisjos Deze betalen haar daarvior f 2 50 wat aan de dame ean zeef aaRzienlyk inkojnen bazorgt t Is zoor verkeerd en mogelijk wel strafbaar hoewel niet zeker dit hangt van den vormnf maar lestament aangaf had zijn broeder verlangd dat de kaptoin zijn universejle erfgenaam zou zijn en hij had dien wil met eigen hand op het papier gebracht Maar verlangde hij dit nog eenige maanden later bewees het feit alleen dat hij het testament van den notaris had teruggevraagd niet reeds dat er verandering was gekomen in zijn wonsoh Hij had een doel met het terugnemen van hettestament Welk doel Om het te vernietigen Om het te wijzigen Nog een derde geval aan te nemen scheen onnoodig een van beiden moest het ware zijn maar welke van do twee zoozeer dejwaarschijnlijkheid do billijkheid on de vereenigiog van verschillende voorwaarden voor zich had dat hieruit een getuigenis of een bewijs kon worden afgeleid was door hem in dei toestand van verwarring en ontsteltenis waarin hij zich op het oogenblik bevond niet uit te maken En werktuigelijk zonder eigenlijk goed te weten wat hij deed beschouwde hij het testament en las er bier en d ar gedeelten van over alsof het scbrift of derwijze van stellen hem een aanwijzing moest geven dio hij volgen kon Maar geeu licht ging hem op zgn gedachten dwaalden van de eene veronderstelling op de andere on steeds keerden zij terug op hot punt van uitgang waarom had zijn broeder het testament na als men in aanmerking neomt hoevele dames het met do getuigenissen die zij geven zoo nauw niet nemen doet doze bewoneres van de Pijp slechts in t groot wat vele andoren in t klein doen Te Drachten woont de millioor en juffrouw Trijntje de Jong die gevangenisstraf onderging wegens oplichterij in het buitenland o a te Keuion eir Bonn gepleegd Trijntj laat in den laatsten tijd weer van zich spreien en is de last van do buren straatmuzijcan ten oven des nnolits in bate woning op haar verzoek concerten raen brast en zingt zopveel raen kan Thans begint de vroolijko juffrouw uitstapjes te maken en steekt zich bij die gelegenheden in een dracht die do aandacht trekken moet Haro liovolingakleeding is een stemmig zwart gewaad witte voile en witte klompen Zij offert dan veel aan vergunning niet zeldou te veel en is dan liet voorwerp van bespotting der dorpelingen eu schooljeugd Dinsdag jl was zij te Gorredijk zoo beschonken dat twee mannen hanr naar het tramstation moesten geleiden Wat de tinnncieele aangelegenheden van de millioenenjuf frouw aangaat deze zijn niet dio van eene millionaire want in do laatste dagen maakt zij nlUa te gelde Haar huisraad is bijna gebeel verkocht het geld besteedt zij voor brasserij Niet lang zal het meer duren of Trijntje zal op zijn en dan opent Veenhuizen wellicht voor haar zijue poorten Do onthutste Parijzonaars zien na de laatste aanslagen overal dynamieiboinmen eu helsche werktuigen Zoo bespeurde eergisteren zokere Duraud bij een architect in dienst bij don muur van eeu waschhuis in de avenue dos Ternes eeu kegelvormig metalen cylindertje dat hom hoogst verdacht toescheen Hij begaf zich naar eon wapensmid en beidon namen mot do uiterste liehoedzaamboid het dood on v erderf dreigend voorworp op en braohlen hot naar het naastbijzijnde bureau van politie den commissaris verzoekende het naar hot Gemeentelijk Laboraiorium ten onderzoek te willen zenden De oorariiissaria bekeek het en draaide het om en om schroefde hot open en vond een pijp kosmutiok Een aardig geval had dezer dagen te Parijs met den rekenaar Inandi plaats Hem was gevraagd welke dag hot den 8sten November 1836 was geweest en hij antwoordde Dinsdag De vrager echter verklaarde dat hij zich vergiste en verwedde er 100 frcs onder Onmiddellijk word do redactie dor Debats door middel van de telephoon verzocht den datum te vergelijken on tot zijne verrassing en teleurstelling moest de wedder vernemen dat Inandi volkomen gelijk had De l audace et enooro de l audace noemde Danton het middel om te komen waar men wezen wil Eene toepassing van dat beginsel zag men dezer dagen voor een Pransch gerechtshof Dezer dagen werd voor hel hof van assises te Parijs do zaak behandeld van zekeren Chretien die getracht had een reiziger iu den spoortrein te vermoorden Bij zijne verdediging beweerde Chretien dat hij slechts gehandeld had in een oogenblik van waanzin en on ijverig werkman was Ten bewijze daarvan beriep bij zich bij herhaling op zijn kistje het aan notaris Itóbénro in bewaring te hebben gegeven weder teruggeoomo en waarom had hij üet toen niet vernietigd of gewijzigd De tijd verliep on de bel voor het middagmaal kwam hem verrassen alvorens hij een antwoord had gevonden op de vragen die in zijn hoofd door elkander warden Barinc ging naar beneden hü trachtte zich gged te houden opdat zijn vrouw eo dochter niets van zijn bekommering zouden gewaar worden want ondanks de verwarring in zijn denkboelden had bij er een duidelijk besef van dat hij beter zou doen mot er niet over te sproken alvorens hij e j verklaring gevonden had Hg legde dus het testament weder in do lade nu echter tussohen de bladen van eeu notarleele acts verborgen en begaf zich naar do eetzaal waar zyu vrouw en dochter verwonderd op hem zaten te wachten hij had dan ook anders do gewoonte altijd bet eerste binnen te zijn zoowel omdat sinds hun vestiging te Ourteau zijn ferme eetlust van vroeger weder was teruggekeerd alsook omdat de uren van het middagmaal voor hem de aangenaamste en de gezelligète van don gehoelen dag waren Ik was juist van plan om u te halen zeide Anie Heb je vandaag geen honger vroeg mevrouwBarinc Waarom zou ik geen eetlust hebben Dat kon ik dan vragen ffordt vervolgd mei goreedsohappon dat verzojold op do tafel in de gerecbtszaal stond De president kwam op hetjtnkbeeld om dit kistje dat voor de onschuldnn den beklaagde getuigen moest te doen openen Jïon voud er in allerlei voorwerpen die inbrekers bij hun bedrijf plegen te gebruiken Deverklaring dio Ciétien gaf van de diensten ilie zehem don ijverigen werkman bewezen werd doorden rechter uiet aangenomen Het Openbaar Ministerie eiscbto de doodstraf de ïöcbter veroordeelde hem tot twintig jaar dwangarbeid De lijkschouwing ingevolge de Engelsche wet over de lichamen der vermoorde vrouw en kinderen te Balnhill bij Liverpool gehouden bracht het volgende un het licht De moordenaar heet niet Williams maar Frederick Bailey Deeming Hij is geboren te Birkenhead waar nog twee broeders van hem wonen beido machinisten Do een is gehuwd met eene zuster der vermoorde vrouw de vvettigo echtgenoot van Deeming die thans in Australië in hechtenis is Iu Februari van 1881 waren zij gehuwd Kort daarna vertrokken rij naar Melbourne eu keerden in April van verloden jaar in Kngoland terug met vior kinderen De vrouw had voor eeno Engelsche buitengewoon fwart haar ou en donker uitzicht vandaar dat vreemden baar voor eeue mulattin hielden Zij was 39 jaren toen zij vermoord werd en de vier kinderen negen zeven vijf jaren eo achttien maanclon De twee oudste en do jongste wnreii meisjes de vijQa rige oen jongen De tweo broodors van den moordenaar kwamen te Kainhill toen zij uit de nieuwsbladen van de ontdekking in de villa vernomen hadden Zij herkenden do lijken Voor do jury van don lijkschouwer vertelde do oudste al schreiend dat bij reeds zeven maanden geleden van de misdaad had go droomd Toon hij op weg ging wist bij wat hij in de villa zien zou Wat meent gij daarmede vroeg een dor gezworeoon Ik zag het alles in mijne drooinen was het antwoord Uit alles blijlct dat de moorden lang to voren beraamd waren maar do moening dat de moordenaar Jack the Hipper zou zijn is inindor waarschijnlijk geworden daar raen thans weet waar Doeming indertijd van Zaterdag tut Maandag vertoefde nl niet te Londcir zooals hij zeide maar bij zijne vrouw die toen met hare kinduren te Birkenhead was Uit Australië wordt bericht dat Doerainï gisteren te Perth in Westelijk Australië zou aankomen n aar dat bet door don groeten afstand nog wel veertien dagen zou duren alvorens hij to Melbourne zou zijn gebracht Mot het oog op do aanhan ïige quaestie van hot Haagsche Krankzinnigengesticht verdient lozing de volgende advorteiitio in hot i Zondagsblad De ondergeteokende gedurende bijna IV2 jaar Opzichteres in bet Krankzinnigeniresticht te aGra venbage is door H H Hegenten plotseling ontslagen nadat zij in zake de handelingen dio in dat Gesticht voorvallen in haar verhoor voor den Inspecteur voor het Staatstoezicht op Krankzinnigen de gaarheid en niets dan de waarheid heeft verklaard Bij baar vertrek werden haar door den Directeur de woorden toegevoegd Wio een kuil graaft voor haar superieuren valt or zelf in Zij verzoekt thans ten spoedigste plaatsing hetzij in eene Inrichting of wel ter particuliere verpleging bij eeno Dame Als aanbeveling moge dienen üara werkzaamheid als Hoofdoppasseres gedurende acht jaren in het Gesticht te Meerenberg Voorts zijn vele achtenswaardige en geloofwaardige personen buiten het Gesticht te i Gravonbage gaarne bereid inlichtingen te geven omtrent karakter en geschiktheid tot Verpleging Wed J BERTEL geb DE ROOS Adres voor Amsterdam by ALBBACHT Co Boekbandelaars Kalverstraat Jn de laatste zitting dor Fransche Academie van Wetensobappen besprak de Heer Gustavo Trouvé een nieuw systeem van zeevaart van zijne vinding waarbij de voortstuwende kracht enkel en alleen Derust op eene electriscbe drijvende batterij welke met het schip verbogden is terwijl de wijze waarop die kracht het schip voortbeweegt geheel willekeurig kan zün Volgens een Wrioht van het patent en technisch bureau van Richard Lüders te Görlitz deed Trouvé bij eene eerste proef in t klein de verrassende ontdekking dat zinken en koperen platen in zeewater gedompeld een voel sterkeren stroom opleveren dan bij indompeling in kunstmatige zout oplossiniion Zelfs vertoonden de wateren van verschillende zeeén eeno verschillende electriscbe energie arbeidsvermo gen b V de Middollandache Zee eene hoogere dan de Atlantische Oceaan Zoo gelukte het hem bij indompeling van platen 60 Watt 6 Volt X 1 Ampère per M te verkrijgen Bij eene drijvende battery van 100 M lengte 16 M breedte en IM diepgang had hij volgens zijne berekening een werkzaam oppervlak beschikbaar van 64 000 M waarmee hij dus 64 000 X Watt of 64 000 X 60 740 = 5000 paaruekraohton kon verkrijgen Dergelijke Jdrijvendo batterijen van verschillende paardokraclit konden in de havens beschikbaar worden gesteld In t vervola zouden dan de schepen slechts door geleidingskabels en trosaou met do verlangde batterij behoeven verbonden te wordep terwijl de snelheid der schepen aanzienlijk zou worden verhoogd Van don allertreuritisten toestand waarin het onderwijs zich in de Zuid Afrikaansche Republiek bevindt hebben wij roeds herhaaldelijk verschillende staaltjes medegedeeld Prof Mansvelt do nieuwe superintendant van onderwijs is thans krachtig werkzaam om bestaande misbruiken op te beffen en allerlei nieuwe niaalregelen in te voeren Aan verschillende scholen heeft hij Staalssubsidie ontnomen I omdat zij niet behoorlijk de voorwaarden nakwamen waaronder haar dat was verleend Ook is het Prof Mansvelt gelukt om gedaan te krijgen dat in streken waar de groote meerderheid der bevolking Engelsch spreekt den kindoioo voortaan scboolouderwijs in het Hollandsch wordt gegeven zoodra zij de laagste klasse hebben verlaten Eindelijk heeft bij nog weten te bewerken dat de gelden voor een Transvaalscbe Universiteit bestemd aangewend zuilen worden voor oeue reeds bestaando inrichting van onderwijs dio op dozelfdo leest zal worden geschoeid als het in lfcrtijd door Pruf Mansvelt bestuurde College te Bloemfontein Sterke levens racM van een plant Den 10 Juni 1882 zond de diareuhandolaar Reiche te Alfeld aan hot museum van natuurlijke historie te Brunswijk een uitweuilig volkomen levenloos en verdroogd exemplaar van de olifaiitsvoetplant Tedudmaria elepantipei die uit Zuid Afrika medegebracht was en naar men beweerde noif lovuusvntbaar zou zijn Van de plant waren het op de wijze van een schilpadpantser met dikke borst ïchubben bedekte onderste steniielgedeelte en eenige geknikte en aan do punten beschadigde wortulan behouden gebleven Daar hot den directeur dor inrichting prof Blasiuszeer onwaarschijnlijk voorkwam dat do piai t nog zouleven doch aan don andereu kant het exemplaar voorhot museum waarde had we lÉkot iu do botanischeafdeeling van het museum geplaatst In oeu aauhoudend aan bet licht blootgesteld en verwarmd vertrekbleef het tot aan liet eind van September 1883 geheel onveranderd Maar den 10 Oct ontdekte mener aan een wel is waar zwak ontwikkelde en zeergewonde maar toch volkomen gevormde loot diemoer dan 50 cent lang was Dit is goscliied nadatde plant onder do ongunstige omstandigheden 16 maanden lang in een glazen kast had gelegen enzonder dat zij ten laatste onder gunstiger omstan digheden gebracht was geworden Daar de plantdroog uit Zuid Afrika aankwam kan men aannemeu dat zij vóór baar nieuwen wasdom ten minsteanderhalf jaar aan hare natuurlijke levensvoorwaardenonttrokken is geweest In Engelsche bladen worden weer klachten van een teleurgestelden landverhuizer naar Brazilië besproken Ongeveer 140 personen zoo verhaalt do emigrant vertrokken verlokt donr fraaie beloften van grondbezit en werk uit Liverpool naar Kio de Janeiro maar nllei om te ervaren dat mee hen schandelijk bedrogen had Het schijnt dat zij eraer dan beesten j bohandeld zijn Zij kregen voedsel dat haast niet J te etou was werden op elkaar gepakt in vuilo vervallen schuren of moesten bior en daar in het open veld slapen on zij werden onder de treurigste omstandtitlieden van het eene eind des lands naar bet andere gedreven Ziekten en ontberingen richtten groote slachting aan onder de ongelukkigen en niet meer dan zeventis koerden huiswaurtSa om hunne droeve geschiedenis moe te deelen welife voor andere landverhuizers eeu aansporing lot voorzic itigheid en grondig onderzoek moge ïijn JJit het schrijven door don heer A baron van l edom tot do Standaard gericht leidt de Wagetimger af dat er in doii boezem der anti revolniionaire club scheuring dreigt Het blad wijst op het tritblijvon van een antwoord VBU de zijde der Kamerclub op de vraag van den voorzitter vaiT het centtaal comité over de te volg n ged agslijn in deze nieuwo parleineotaire periode üat do beide deelen der c ub ven chillend denken in gedragslijn is ih het oog van bet blad waarlijk niet te verwonderen Reed een half jaar ia mon bezig om een antwoord te vinden oip de vraag van het centraal oomité en nog is men er niet mede gereed gekomen Om de verdeeldheid niet aan bet licht te doen komen zwügt men maar op de gedane vraag Waarom niet liever openlijk er voor uitgekomen dat men het op velo punten niet oens kan worden Het zou medewerken tot zuivering van den politieken dampkring Laat wat niet bij elkander behoortdan uiteengaan en laat dit een begin zijn van Bennieuwe partijformatie Tegenover de opmerking van den hoer van Dedem dat de club bet een ramp zou achten aU geestverwanten elkander op staatkundig gebied gingen bestrijden plaatst het blad de meenins dat raen in menig opzicht geen geestverwant van elkaar is En wat baat bet nu om een uitwendige eenheid te bewarou terwijl men toch innerlijk verdeeld is Waarom aldus vervolyt het blad maakt de droite zich niet los van de gauche en waarom voegen de hoeren Roijaards van den Ham De Beaufort Wijk bij IJuurstede eu nog enkele andere liberalen zich niet bij hen die thans do droito uitmaken der antirevolutionaire partij Het zou zoo wenschoiijk wezen en het gevolg daarvan zou zijn dat de fractie Bronsveld zooals wij haar nu maar noemen zullen of wil men liever 1 de partij van de Vaderlander die thans de liberalen steu ieu dit niet langer doeu zouden Wij zijn er zedelijk van overtuigd dat zij dan voortaan de mannen dior nieuwe partij zou aanbevelen Dat vele christenen zich aansluiten doch onzes inziens ten onrechte bij do liberale partij seschisdt alleen uit reactie teïeii de anti revolutionairen Dat ziet men duidelijk uit hetgeen dezer dagen te Amersfoort heeft plaats gehad bij do verkiezing van oen lid voor de Prov Staten Daar is nota bene de heer A J de Beaufort wonende te Leusden aan den Boom do cindidaat der liberalen Wij weten zeker dat deze heer een afkeer heeft van de besrinsolen dor revolutie on dat hij ook op politiek gebied rekening wil houden met Jen iHeereGod Omdat deze beer zich een candidatuur liet welnevallen van de liberalen daarom is hy zelf nog niet liberaal Maar dit komt omdat hij en anderen er niet toe kunnen besluiten om zich te voognn bij de antirovol partij üit gebrek aan een partij waarmede raen geheel sympatiseert on uit antipathie tegen de anti rpv partij sluit men zich dan maar aan bij do liberale die zoovele tegenstrijdigo elementen in zich bevat Het zal de vraag zijn of men in de club oortdurend e ko gcbcuring verbinderon kan Wij hopen dit niet maar zuilen den dag zegenen waarop een nieuwe partij tot stand komt dio ook op staatkundig gebied Godo de eer wil geven dio hem toekomt en welke toch ook rokenino houdt met de eiaclien die do tegenwoordige tijd aan het maatschappelijk leven stelt Een tragiscli komisch document vormt de cataloges van do nalatenschap van Bonlanger die dezer dagen te Brussel verkocht zal worden het naspel van de Bonlangor verdwaasdheid Als men uit de omgeving mag besluiten tot den man is do held al zeer onbeduidend geweeat er zijn in de nalatenschap jeen tien kunstvoorwerpen en eigenlijk niets merkwaardigs Zeventien portretten van den generaal geteekend geschilderd aquarel een achttal bouquetten roode anjelieren een dubbel raam met gedroogde anjelieren er tusscben eon eeresabel een aantal oerediploma a Jan wat wandelstokken en sigarenkokers zakboekjes portretstandaards zeven dasspolden een koffiekao een revolverétui blakertjes voetstukken zouder beelden enkel voddegoed Als litteratuur Boulaugers eigen bio graphie do Prisons van Silvio Pellico een bundeltje poëziejZe Tubereuses de catalogus der krooudiamanten Fr nfais et Allemands van Dick de Lonlay en wat kranten Bön onderofficiers huiabouden zegt Darcourt in Figaro en dit met Boulaniier s grafac rift Ge rges 30 September 1891 is eigen lijk alles wat tr van het Boulanger epos overblijft Baiténlandscb Overzicht De Buitsche Keizer komt waarschijalijk reed morgen te Berlijn teru en dan sal de bestaande crisis kuonea opgelost worden Algemeen wordt geloofd dat de minister m eeredienst wertelijk zal aftreden want hij weig elke schikking tnaar dat de r kskanselier Von Caprifi op het dringen l verzoek des keizers sal afzien vaQ zijn aanvraag ora ontsla welke feitelijk ingediend en ook oprecht gemuend is Na het iaugdurig onderhoud dat Prins Hendrik met den rijkskanselier had is eerst eriüemde naar Hubertusstück Tertrokkjïn om don Keizer verslag te doen Ook U