Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1892

1893 o 4791 Woensdag 23 Maart KRAEPELIEN Sb HOLM S Eikel Cacao doorKH Genees en ScheiLundigen Bekr met Gouden en Zilveren Medailles kam Versterkend en Aangenaam van Smaak Uet melk gekookt zeer aan te bevelen voor dafeUjkwsh gebrnlk hij kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Uet water toebereid is zü als goneesKracktlge drank nitstekend hg di rrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Do echte Eikel Cacao van Kraepellen Si Holm is alom verkrijgbaar in vierkante bussen van k Kgr f 1 70 h Kgr a f 0 90 en n Kgr i f 0 60 voorzien rabrlskamsrk 1 waarop neveiistaand fabrieksmerk en de handteekening van de GOUDSCHE COURANT Nieuu S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KKAEPELIEN en HÜLH te ZEIST fabrikanten De inzending van advertentiön kan geschieden tot een ur des namiddags van den dag der uitgave Phoenix Bodega voor Eeu gedicht als het volgende maakt zelfs het erosseoreu ons niet zij leven niet voor ons zij ry Von Bötticher had een onderhoud met den rykskanselior Da Keizer wil laastgeuoemde behouden omda hot moeilük zou lijn een opvolger te vinden dat wil zeggen een opvolger die ook het vertrouwen van het buitenland geniet Ook zou het door Caprivi s ontslax den schijn krijgen van een volkomen omkeer in de inwendige politiek en dit is zeker 4at alleen d wet op het lager onderwys zal vaHen voor het overige wordt in den tot dusver aangenomen koers verder gestuurd Het centrum en de conservatieven zijn zeer terneer geslagen en verbitterd Men noemt den heer Von Bauobhaupt als vermoedelijk opvolger van den minister Von Zedlitz In parleifaentaire kringen wordt verzekerd dat de commissie voor de wet op het lager onderwijs niet moer vergaderen zal en dat de nieuire minister fan eeredisnst en openbaar onderwijs dadelijk na het aanvaantsn van zyn ambt in naam der regeering het wetsontwerp zal intrekker Terwijl hot schoolwetsontwerp in Duitschland reeds gevallen is beginnen de geruchten dat men in Oostenrgk ook aan zulk een ontwerp denkt bewaarheid te worden Lang geleden reeds waren de clericaleo gedurig b zig met plannen die het vrije schoolwezen bedreiïden In het Hnis van Afnevaardigden gelukte tot heden de aanval niet In weerwil van het voorbeeld van Duitschland waagt men het niet dit jaar met een ontwerp voor de Kamer te verschijnen In kerkelijke kringen is men van taktiek veranderd maar men zou niet gaarne zien dat die school in handen der geestelijken gebracht werd en vooral in OpperOosteurijk wordt veel in die richting gewerkt Bisschop Doppelbatier heeft in den Landdag van OpperOostenrijk een voorstel in dien geest ingediend dat ondersteund wordt door vele groote grondbezitters In de districts schoolcommissien is het den geestelijken reeds gelukt een meerderheid te vormen en nu komt de landsscboolraad aan de beurt Is die omgezet dan kunnen de aanvallen beginnen Onder de liberale onderwijzers heerscht natuurlijk de grootste ongerustheid Een dreigend zwaard hangt hun boven het hoofd De viering van de revolutiedag is te Berlin behoudens een kleine botsing met de politie goed afgeloopen s Morgens 6 uur begon al het geloop naar de graven der barrikadenstrijders De betoogers telden bij duizenden en talloos waren de roode bloemen de op rood papier gedrnkt volksblaadjes ec de kransen met roode linten alles rood De politie liet de menigte met rust zoolang zij kalm bleef Op de linten der kransen welke op de graven gelegd werden las men opschriften als Van werkloozen i leve de anarchie van het proletariaat in lompen van Poolsche socialisten enz s Namiddags 2 uur had bij de Hamburger poort een botsing tusschen de politie en de menigte plaats De bereden politie moest te hulp komen en een charge uitvoeren om ht t plein te doen outruiipen Te Parijs trokken de rooden ouder gewoonte naar Père Lachais j om de Commune dooden kransen Ie geven en met toespraken te bedenken s Avonds overal feest De orde werd nergens verstoord De politie had groote maatregelen genomen PETROLEÜM INOTKERIi GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De dnarkt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 6 75 Geïmporteerd fust ƒ 6 80 Maartlevering ƒ 8 65 April Mei Juni en Julilevering 6 60 Augustus levering ƒ 6 65 September temberOctqber OctqberNovember en December levering ƒ 6 75 ADVERTENTIËN Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen mijn geliefde Echtgenoot en hunne onvergetelgke Vader de Heer ALBERTÜS TAN WIJK in den ouderdom van 51 jaren Uit aller naam Wed A VAN WIJK Gouda 19 Maart 1892 Vdijk De Heer en Mevrouw C J 0 PRIN CE DE JosG b nigen aan allen hunnen harteiyken dank voor de Ulrflkebewflien van deelneming op den 21 ifbruari jl ondervonden Gouda lÖ Maart 1892 De GARNIZOENS VOEDINGSCOMMISSIE te GoiK a zal op ZATERDAG 26 MAART e k des middags om 12 uur op het bureel van den Secretaris ondershands AANBESTEDEN het weghalen van de aardappe lensohillen het vaatwater en de beenderen van af 1 April tot en met 31 December 1892 Inlichtingen z n te bekomen hy den onder geteekende Voor de Garnizoens Voedingacomraissie De Secretaris C DOORMAN Eindezamen Burgeravo dscliool De ondergeteekende maakt bg deze bekend dat het Eindexamen aan de Bnrgeravoodschool zal gehouden worden op den 1 2 en 4 APRIL a 3 des avonds te 7 uren Zjj die aan dat Examen wenachen deel te nemen gelieven zich daartoe vóór den 25n MAART aan te melden bjj den Directeur der school De Voorzitter der Examen Commissie H ENNO VAN GELDER LEES DIT Voor hoogen prijs te koop gevraagd zeer oude Schilderijen Wie er een heeft schrijve onder letter S aan het Nederl Advertentiebureau Rokin 2 Amsterdam met opgave of het op hout of op doek is geschilderd Mainzer Zuurkool 10 cent pond P0T 1BS van 5 Kilo 90 cent PRIMA Maltha Aardappelen 8 cent per pond 10 pond 70 cent CÜCESNOOTBN 16 cent per stuk POSTELIJN per liter flesch 20 cent J GERRETSEN SCHOOL voor Chr Nat Schoolonderwijs Xange Groenendaal MÉT BESTUUR van bovengenoemde School Verwittigt Uuders of Voogden dat met 1 APRIL a 8 eerstbeginnende leerlingen kunnen geplaatst worden LEERLINGEN die reeds vroeger eene school bezochten worden ten allen tjjde toegelaten Aaitgiften hebben plaats bg het hoofd der School den Beer J VAN DE PUTTE Lange Groenendaal 1 19 BET BESTUUR Firma J WINTER Magazijn van Corsetten en Ondergoed Nieuwe BRODERIES MADAPOLAM en KEPER FESTONS TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Bureau dezer Conrant SrGAREVTABAH licht kleurig ook donkere SUMATRA puik brandend alsmede goed JAVA OMBLAD en BINNENGOED BRASIEL HAVANA enz wordt tot billjjke prgzen ook bjj kleine hoeveelheden tegen rembours gelevw H RUGEMAN en BALEN Gondsc Wii iUrdam Geen monsters losse of beschadigde Tabak Zeer ITette Cïesteeiidrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Snelfiersdruk van A BaiNKhtN Z00N De uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prQB f T drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Hzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Maart 1892 Vrijdag 25 Maart e k zal in de Sociëteit OnsGenoegen weder eene tooneelvoorstellin plaatshebben van liet Uollandscli Tooneelgezelsohap ran Gebr van Wax te Amsterdam Opgevoerd wordt Hans Juboen of het Parehmer ürama in 3 afil uit liet Hoogduitscli van Carl von HoUei De hoofdrol wordt vervuld door den heer Frita Bouwmeester Voorts treden op de hh Bigot Chrispgn v Sprinkhuijsen Koster Jurgen en de dames Kloij André Cohen enz enz Daar de voorstelling van verleden week blijkbaar Vno al in den smaak is gevallen van het Goudsche Vpubliek zal zeker met genoegen worden vernomen ilat dezelfde artiston opnieuw hier zullen optreden In het Hoog Heemraadschap Schieland zullen op den latin April a 9 te Moordrecht on te Overschie verkiezingen plaats hebben van een Hoofd Ingeland en een Hoofd Ingeland plaatsvorvangor ter vervulling der vacatures ontstaan door het overlijden van de heeren J Snel en G Barendrecht N Kz Hen verzoekt plaatsing voor de volgende medodeeling Bij de loopeiide geruchten omtrent de verliezen die de onderwijzersspaarbaok door lo handelingen van den notaris Bonnerman zou hebben geleden zagen de deelhebbers zeker reeds naar eenig geruststellend bericht van de directie en hoeren commissarissen uit Dat dit tot dusver aclit wege bleef werd veroorzaakt doordien men zich eerst zooveel mogelijk op de hoogte wilde stellen van den aard en den omvani dier handelingen Thans geven zij als hunne voste ook op ingewonnen rechtskundig advies berustende overtuiging FEUMLLETOIM Naar het Fmnsch TWEEDE GEDEELTE VIII 37 Juist omdat hij zijn best deed om rustig te schijnen en te doen alsof er qiets buitengewoons was verried hij meer dan eens zijn onrust en afgotrokkenheid Je hebt bepaald iets w t je hindert zeidemevrouw Barinc Wsaruit leid je dat af P Is het niet waar Anie hernam mevrouw als gewoonlijk de getuigenis vnn baar dochter inroepende In plaats van te antwoorden wierp Anie een zijdelingschen blik op den knecht die hen bediende on mevrouw begreep dat al had haar man iets IHJzoiiders zooals zij geloofde hij in elkjgeval niet zou spreken in diens tegenwoordigheid Maar toen zij na tafel zooals gewoonlijk in het pneel plaats namen om te genieten van ne ondergaande zon met nl heur lichteffecten op de bcrg Ppen in het verschiet kwam zij op haar denkbeeld ÉP te kennen dat niet de spaarbank maar uenige harer debiteuren de slachtoffers zijn geworden van genoomden notaris en dut het kapitnal der spaarbank daardoor niet wordt getroffen Een hernieuwd ondcrioek door deskuniligen ingesteld naar de waarde der onderpanden in verband met de daarop te onzen behoeve rustende hypotheken gaf en geheel bevredigend resultaat Zy vertrouwen ondertusschon ir do deelhebbers niet door ongegronde vrees gedii en door te talrijke of te groote opvragen in deze de taak der directie zullen bemoeilijken en haar daardoor in de noodzakelijkheid brengen om gebruik te maken van de vrijheid haar toegekend bij art 4 van het reglement A Bil DE Haan Antz J M VAN Bossï Mr J G N PB Hoop Sohefpeb C Petri C G Reijndees I M J IJZEKMAM J H HiNSïj 4 A L Koest Over Ie 6e soiree voor Kamermuziek Zaterdagavond in hot Concertgebouw te Amsterdam gegeven waar een nieuw werk van onzen vroegeren stadgenoot den heer S van Miiligen werd ten gehoore gebracht schrijft men aan de N Rott Ct het volgende Het programma was wat het vocale deel betreft zeer verscheiden Eerst hoorden wij een negental Rot meemc ie liederen voor mezzo sopraan baryton en piano door S van Miiligen woorden van Fiere della Neve daarna Beethoven s Liederkreis An die feme Qeliebte on ten slotte Brahm a duetten op 28 voor mezzosopraan en baryton Wat de jioetneemche liederen betreft de tekst komt Éij niet gelukkig terug Zult go nu eindelijk eens iets zeggen niemandkan ons hier beluisteren Wat moet ik zeggen Wat je zoo afgetrokken en somber maakt Ik heb niets wat mij hindert Waarom ben je dnn niet zooals gewQonliJk Ik weet niet wat je voor bijzonders aanmij ziet Och wat Je hebt niets gegeten en er waren oogenblikken waarin je doelloos voor je uit zatte staren dat beteekeul toch wel iets Wanneermen ruim twintig jaar met elkander hoeft doorgemaakt dan begint men elkaar te kennen en deoogen hebben loeren zien Terwijl ik je daarstraksaan tafel gadesloeg las ik op je gelaat diezelfdeuitdrukking van onrust die ik er zoo dikwgls opheb gezien in de oersts jaren vnn ons huwelijk toen je strijd voerdet tegen Sauvaf en niet wist ofhij je don volgenden dag misschien niet lieelemanlzou hebben ten onder gebracht Denk je dat ik uu over Sauval zit e peinzen Nern maar dat j Beml niet weg dat ik vandaag op je gelaat deWlfde angstige uitdrukkingheb gelezen als toen je begreep verloren te zjjii enmij je vrees trachtte te verbergen Daarom wil ijcweten wat er is Barinc kon evenwel met ronduit de waarÉeid j zeggen I Indien je goed hebt gezien nntwoorflde hij ADVERT ENTIEN worden geplaabrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bekende ce que Von ne dit paa oii Ie ciante te schande want zelfs de mooiste zang kan het niet redden Moeder heeft mij naar t bosch gezonden Datjk haar vorsche kruideis bracht Kruiden heb ik er niet gevonden Aan kruiden heb ik niet gedacht Want ik heb er mijn lief gevonden Die er mij ird ren dag nu wacht k Hel de mand er bij verloren k Zal wat hooron Zij zal mij slaan maal geen verdriet Ik heb een lief en zij weet het niet i O zeker dit rijm is duidelijk en klaar maar zoo hopeloos banaal dat het hoogstens geschikt is om de inspiratie van den toonkunstenaar te doeden De heer Van Miiligen heeft nochtans de zaak aangedurfd maar hij deed het niet ongestraft Wie deze rijmelarij neemt voor hetgeen zij is zou eene eenvoudi e landelijke melodie verwachten Doch blijkbaar heeft de componist het banale van het portret hopen te redden door het te steken in een met allerlei raelismen versierd gewaad mot het gevolg dat het lied geforceerd en in den mond van een landmeisje zoo gekunsteld mogelijk klinkt Hoewel wy te doen hebbeo met een cyclus van veertien liederen is het verband tusschen de nommers niet altoos gemakkelijk te volgen en ontvouwen zy allerminst een voorval waarvan men het beloop met belangstelling volgt Duidelijk blijkt de gedwongenheid waarmede de heer Piore zich gelijk van zelf spreekt bewogen moet hebben in jeiie hem geheel vreemde omgeving in oen landstreek die hij Vrancea doopt aan den oever eener rivier die Olto heet onder menschen die namen dragon als Sandu eta Ileana En nog minder dan de dichter zelf zulten zijne lezers zich eene voorstelling kunnen vormen van hetgeen h j eigenlijk met Riimoei sche liederen bedoeld heeft Deze Ileana deze Sandu in dan was de uitdrukking van mijn gelaat bedriegelijk Als jij hot mg dan niet wilt vertellen zal ikje zeggen wat je zorg veroorzaakt en wij zulleneens zieu of je dan nog niet wilt spreken je bentongerust omdat je veranderingen niet opbrengen wat je er van verwachtte en dat je vrees koestertweer al je geld kn ijt te raken Ik heb dat al langzien aankomen Is het dat met Och wel neen Verlies je niet Het lijkt er niet aar de opbrengst overtreftmiju beste verwachtingen de staat van mijn kaszou dat kunnen uitmaken Het is eerst in het begin en toch u ik met de bewijzen in linnden knnnen aantoonen dat de cijfers die ik je heb opgegeven namelgk een opbrengst van houderdvijftigduizend gulden per jaar gemakkelgk zullen bereiktworden wanneer alle weilanden gereed zijn Wstik tot heden hek tot stand gebracht iraf er de onwrikbare en opomslootelijke getuigenissen van doorcijfers zoo Alaar jls de diijj niet in theorie maarin praktijk Daarvooir hebVi niet meer noodig daadrie jaar als ik die had Wat als ik die had riep mevrouw Barinc uit Hij wilde die onhandige uitdrjikking hem in zjjn afgetrokkonht id ontglipt verbeteren vorklaren Wie kan staat maken op den dag van morgen Ben je ziek vroeg zij Wat Jieb je f Watscheelt er aan W aarom heb je £ m dokter latea T T