Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1892

r tS ltyf f tfn m w Donderdag 24 Maart N 4VQ 1892 PHOËHIX BODEGA TDUBBELE BUTJK T B 3 IHorgén zullen wU de OPGWIJIG annonceeren Van Frankenhuijsen en Co GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De insending van advertentlta k ü geaohiaden lot è6Q uur des namiddags van den dag der uitgave Hot vooreterbetrettbmle ee n e nadereregêïingdor j l f n S ng genaamd Goudsche Wielrijdorsver j ander blijk ADVERTENTIfiN Bevallen van een Zoon P viN TONÜERLOO EaaDMANs Gouda 19 Maart 1892 De Heer en Mevrouw C J C PMNCE DE Jong betuigen aan allen bannen hartelgken dank voor de talrijke bewezen van deelneming op den 21 Februari jl ondervo llen Gouda 19 Maart 1892 De GARNIZOENS VOEDINGSCOMMISSIE te Gouda zal op ZATERDAG 26 MAART e k des middags om 12 uur op het bureel van den Secretaris ondershands AANBESTEDEN p het weghalen van de aardappelenschillen het vaatwater en debeenderen van afl April tot en met 31 December 1892 Inlichtingen zijn te bekomen bjj den onder j geteekende Voor de Garnizoens Voedingscommissie i De Secretaris C DOORMAN OPENBARIVERKOOPINGI te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGfllEVER op WOENSÖÜG 13 APRIL 1892 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wflk Q Mo 2 aan het Jaagpad van die gekalfd hebben of op t kalven staan eene partg HOOI BOUW en MELKGEEEEDSCHAPPEN VEEN enBAGGEKBECGELS een SLEEPHEK een zoo goed als nienwe KOEVLONDEB TAKKEBOÖÖEN BRANDHOUT enz Des morgens vóór de verkooping te bezichtigen Heden ONTVANGEN een groote sorteering der Nieuwste Heeren Dassen en Fronts Gez HËU1I1Al 8 Spieringstraat No 18 SCHOOL voor Clir Nat Schoolonderwijs Lange Groenendaal HET BESTUUR van bovengenoemde School verwittigt Ouders of Voogden dat met 1 APRIL a s eerstbeginnende leerlingen kunnen geplaatst worden LEERLINGEN die reeds vroeger eene school bezochten worden ten allen t de toegelaten Aangiften hebben plaats bjj het hoofd der School den Heer J VA N DE PUTTE Lange Groenendaal 1 19 HET BESTUUR De aPAANSCHJS COGNAC van de firma van HOLK en tkk KÜILE te Delft Overtreft aUe fijne Cognac Te Gouda alleen te verkrijgen bg J van OTJE p flesch ƒ 1 85 Zaai Kunstmin der Sociëteit 01 S GEl OKGE i Vrijdag 25 Maart 1892 nog eene rr door het Hollandsch Tooneelgezelschap Directie A VAN LIER van Amsterdam HAIVS JÜRGEN of het Parelsnoer drama in drie afdeelingen uit bet Hoogduitsch van Gael von Holth vrg gevolgd door C J RoOBOL Hans Jdboen de heer FRITS BOUWMEESTER AAJSVAyO 7 uur Entree voor HH Leden Dames en Kinderen 0 99 per persoon Plaatsen sgn Ce bespreken Donderdag en Vrgdag van 10 tot 3 nur Openbare Verkooping in eene zitting te GOUDA op DONDERDAG 24 MAART 1892 des namiddags ten een nur in het Koffiehuis HaeMoKiis aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 tot 8 Eene Bouwmanswoning SCHUUR HOOIBERG en ER VEX aan het Jaagpad te Gouda W jk Q No 2 en zeven perceelen Wei en Hooiland liggende aan den Winterdgk te Gouda en Waddlnxvecn te samen grout 9 hectaren 27 aren 36 centiaren Te aanvaarden 1 MEI J892 En No 9 tot 11 Eene BOUWMANSWONINQ SCHUUR HOOIBERG TWN en ERVEN in de Voorwillens ie Gouda wgk S No 23 en twee perceelen Hooi en Bouwland in de Middenwillens aldaar te samen groot 1 hectare 54 aren 41 centiaren Verhuurd aan N OUDIJK tot 1 Mei 1893 voor 350 per jaar De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nalere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOG LBEVER voorgenoemd Gouda Snelpersilruk van A Bkinkman Zoon Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 APRIL 1892 dps morgens te elf uren in bet Koffiehuis Haemomibc aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van 13 mil s i im meest allen van Waterleiding voorzien Hen staande en liggende te Gouda en wel Een met STAL in de Hoefsteeg w k V No 90 verhuurd bjj de week voor 2 50 Twee aan den Groeneweg wyk L No 206 en 206a verhuurd by de week voor 1 85 en 1 40 Een in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang wflk M No l03 verhuurd by de week voor ƒ 0 90 Een aan het NolÉlkwater wyk O No 1 Te aanvaarden 15 Mei aanstaande Drie op den Raam wgk O Nos 12 17 en 18 verhuurd bfl de week voor 1 50 1 30 en ƒ 1 30 Een in een gang in bet Klooster aan den Raam wyk O No 274 verhuurd by de week voor 1 Drie op het Jonkershof aan den Raam wgk O Nos 425 426 en 427 verhuurd hg de week voor r 0 70 f 0 75 en 0 70 Twee aan het Veriorenkost aan den Raam wgk O Nos 539 en 541 verhuurd bg de week voor 0 95 en 0 90 Een aan de Vest wjjk O No 610 verhuurd bjj de week voor ƒ 1 50 Twee in de Geuzenstraat wgk L Nos 69 en 70 verhuurd bff de week voor 1 en 1 20 En twee in de Lemdulsteeg wgk M Nos 99 en 101 verhuurd bfl de week elk voor 1 30 En een perceel GRON D liggende in de Messemakerssteeg aan den Raam te Gouda Kadastraal bekend in Sectie D No 1618 groot 95 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd LEES DIT Voor beogen prijs te koop gevraagd zeer oude Schilderijen Wie er een he t schrijve onder letter S aan het Nederl Advertentiebureau Rokin 2 Amsterdam met opgave of het op hout of op doek is geschilderd ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandnche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda o aitgave dezer Coarant geachiedt dagel k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 lixonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND Do bijeenkomst van het Leger dos Heils was gisterenavond weder druk b oclit Zoowel de benedenzaal als do galerij was stampvol GOUDA es Maart 18 2 VEBGADEBING van mn GEMEENTERAAD Vrydag deu 25 Miiart 1892 des namiddags ten een ure Aan de orde Ue rekening van de Kuiner van Koophandel en Fabrieken dieuat lë l Het voorste tot w ziging der begrootingen van liet St Catharina Gaathuis eu het Oude Vrouwenhuis dienst 1891 Het voorstel tol wijziging der begrooting voor de Volksiaarkeukeu dienst 1891 Hel ourstel betroSendu bet toekennen van gratificaticn aan E Overbosch en O van Velzen voor de waarneming dor betrekkingen van 2en k iirraeoster vaii hut vleesch on keurmoestor van de visch Kap van Tongeren wa ditmaal niijt tegenwoordig Luit Wöijmar was mot do leifling belast Er heorscht op dezo bgeoukomsten eenigo afwisseling wat betreft de oadutten en soldaten die uit Rotterdam hierheen komun Tussohen het zingen van een fiaar lioderon in werd hospitaliteit gevraagd gedurende den a s nacht voor eeo paar oudutlen Dittwoetal beeft heden oen pdar arme buurten bezocht en daar I ehoeftige huisgezinnen opgezocht on toegesproken De bedoeling is dit hui liozook wekelijks te herhalen De bijoeukomsten zijn nu definitief vastgesteld op Dinsdag en Woensdag vau iedere week terwijl het voornemen bestaat voortaan ook des Zondags byeonkomsten te houden Heden middag is alhier pgoricht eene VVielrij oenigiiig do Sperwer j Zij bestaat uit lien leden tótpt d p Algemeenen I Nederl Wielr Bond toegetreden I Hef bestuur bestaat ant de hh W van Ingen Schouten presido nt W Jl Kprtuijn Droogleover Jzn secretaris D W IJssel tlspJheppor penningmeoster I D IJasülstijn nlgemeot jWundus De Kottenlamscho rechtbank veroordeelde gisteren J G vroeger wissel on overwegwuchtor in dienst der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen to Gouda wegens h t door schuld veroorzaken van gevaar voor het vel keer door stoom ormogen over oen spoorweg tot z ven dagen hechienis jaarlijksche gratificatie van V van Altena Do ConceptVerordening van Politie ïlet voorstel betreffende eene wijziging dor Verordening op do Brandweer iDe benooUing van vijf Leden der Commissie van Toezicht op de Stedelyke Zweniinrichting Naar wij uit goede bron verneineu heeft Sequahthans besloten ook de gemeente Gouda te bezoeken Hij zal hier optreden in de groote aal der Sociëteit Ons Genoegen Of hijoiimiddelijk uit deu Haaghier zal komen of eerst Leeawarden een bezoekbrengen is nog met beslist maar in allen geval komthg hier De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben in buitengewone zitting na bespreking en toelichting zonder hoofdelijke stemming zich vereenigd met het voorstel van Ged Staten waarbij do Gisterenavond heeft een schoorsteen brand plaats gehad bij I op den Bleekerssiugel lie gelukkig spoedig gebluscht werd FEVILLETOI Naar het Framch TWKKÜE GKÜEKLTK i worden dan zou do vraag of het wel werkelijk de uiterste uil was zich met heboen voorgedaan het zou eenvoridig als zoodanig zijn beschouwd Maiir nu waren do omstaudigheden geheel verschillend en dat vermoeden behoefde niet zoo onvoorwaardelijk te worden aanijenomen vru Win van een testfimeüt spreekt bodoelt daarinectó de actü van den uUeraten wii dit ts zoo waar dut deze beide teerden ui du spreektaal voor elkander worde i in de plaals f esteld onbetwistbaar waa het op een gegeven oot oul lik de wil van Gaston trewt eat Ht de kapitein universeel erigenaam zou worden maar verlangde hy dit nog eenigeu tijd vo or zijn dood P Daarop berustte alles wenschte hij het dan was dit testament ongetwijfeld de beschrijvinf van zijn uitersten wil en dan moest hot worden uitgevoerd wenschte hij het niet meer dan was het testaraewt van nift moer waarde dun een kladje nf een stukje papier dat men in de pruilenmand gooit en dut een doode letter moot blijven totdat het toeval er het loven aan hergeeft Ware het testament dadelijk bij hot opmaken van de inventaris onder Gnsion s papieren gevonden je Op genormden 1 1 November had Gaston blijkbaar goede redenen gehad om een vreerade boven zijn familie te bcvoordeelen maar even goede redenen moest hij gehad hebben oro het van fiébénnc in wien Gaston volkomen vertrouwen stelde weder op te eischen Was het niet meer dan waarschijnlijk dat deze handelwijze berustto op ernstigen twijfel omtrent do bütrokkin r tut don kaptein Alles wat Rébénac op den dag van de begrafemï gezegd had alles wat de nutaris de küntonrecbter en de griffuir met elkander hadden besp r kei stond Bariijp plotseling Gaston w ns geslingerd i e orden tusschen vasle overtuiging en ornstigen twijfel vandaar zijn aarzeling vandaar eerst hot opmaken van iel testament vandaar ook het later weder toruynemon Dit vermoeden word vooral bevestig door de plaats waar de ac p i as gevonden nie in de lade mei f unihepapieren met in die vvidke de brieven van Léontujo en haarfzlon bevatten mdar usschen oubetoekenondü i u fm Zou Gaston dit pilpier indien hij iet zelf beschouwd had als ijit limtsti n wil op alilk een on ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS wordp berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt oprichting van een provinciaal krankzinnigengesticht vooralsnog niet wenscheiyk wordt geacht en aan het Ged CtSlIege opgedragen contracten te sluiten mut Dordrecht Coudewater en JjOTsduinen l o l ro inciale Staten van ZeelaüKJiobben in hun littinï van Maandag de voorstellen vau SedeputeerdBn batreffende de regeling der krankzinuigeS verpleging aanf eitomen Gedurende lo Sequah séanco von Vrgdag avond te s Hage tra l na de liehandeling der patiënten de hoer A J Riko op om mevrouw D ivenport de beeltenis van haar echtgenoot aan te bieden Bij het fraaie crayon portret geteekend door mejuffrouw Loüison waren eenige dichtregelen gevoegd De heer Davenport dankte voor de hulde aan zijn echtgonoote gebracht Het talrijk opgekomen publiek gaf herhaaldelgk door luid applaus van zgn instemming met een en Na afloop der séance hield Sequah een inzaroeliitg ten voordeele van de vereeniging Kindtrvoedmff Ook des middags was die geschied zij had toen ƒ 190 opgeleverd Davenport blijft tot Maandag te s Hage Het Kolal dakloozru doo het Leger des Heils in zijn Toevlucht te Arasterdam opgenomen bedraagt thans 83 personen terwijl 31 personen in het logement van hot Leger den nacht doorbrengen tegen b taling van 20 cent jiatercn avond viel te Amsterdam eene ramp I voor zoo s root als waarvan maar weinie 0n heugenis helibcn In eene drogisterij in de Huidenstrnat 3S had te 7 uren t5 oene ontploffing plaats vermoede lijk door bcn ine veroorzaakt die schrik en ontstel tenii In heel do omgeving teweegbracht De drig verschillige plaats hebben neergelegd Integendeel na het van Kébéaac te hebben opiijevraagd ou hg hot zorgvuldig hebben weggebirgen f czi3 redeneering berustto niet alleen op de waarsobijnlijkliei l maar tevens op het karakter van Gaston die nooit iets lichtvaardig l ehandelde Hoo kwam hot echter dat het testament ongeschonden w M d teruggevonden Het an woord daarop is gemakkelijk te gevon hij was van plan geweosi het eerste testament te vernietigen op den dag dat hij een ander had opgesteld Wanneer wij i nen van een naasten bloedverwant rader of broeder dan volgen wij h m op niet alleen in zijn fortuin maar ook in zijn bedoelingen daarin vooral Zou het nakomen zijn van Gaston s b doeliniïen indien het tedtaitlent van waarde werd verklaard Barinc nam te goeder trouw aan na zijn geweten in alle nauwgezetheid lo hebben onderzocht dat dit niet zoo was ix Eerst tegen i ociitend uw aI hij tot dit besluit was L ekomen vond Barine eenige rust Ken iinr was voldoende om deii liek igen storm die hem hal geteisterd te doen hedaren en by zijn oatwaken was zijn gt i t rus iir zijn gestel tot kalmte gekomen Mi v elile hij ich weder alsnf er inrK nui