Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1892

p Terdupingen hoogt ToorgeTe stortte in soodat een Tiertal voorbijgangeri twee jongeos en twee dienstmeisjea eerst Daar de oreregde geworpea eo aldaar onder rookeiid puin bedolren werden E n deel der ruïne kwam terecat in de winkellual van deD banketbakker koek Keizursgniobt en Hnidenstraat waardoor een paar kneohta gekwetst werden Op hetzelfde oogenblik sloegen de vlammen hemelhoog uit het half ingestorte perceel Ü3 en tastten eldra de banketbakker j aan de OTeizyde en bet belendende perceel een sigarenwinkel mefie hoekKeizersgracht aan Terwyl hulpvaardige personen in het iiigeslorte en brandende perceel 33 drongen om de gewonden onder het puin weg te halen rukte de brandweer met vee materieel aan Terstond werden een paar stoomspuiten en de in de nabijheid zynde brandkranen in werking gebracht om den vuurpoel xooveel mogel k te bedwingen Met het bluaschingswerk ging het reddingswerk gepaaid Verschillende personen wanien gebonden in bet geheel 10 die allen naar hot gasthuis vervoerd werden Eeniften hunner die lichte kwetsu ren hadden bekomen door het breken van glasruiten of vallende stukken bout of stejBu werdi n door de in de nabybeid wonende geneesheeren of apothelers spoedig geholpen Hoe groot het getal is kan moeiIqk worden opgegeven Van 15 hi izen in de Huidenstraat z jn de voorgevels beschadigd en meest alle ruiten verbrgzeld Ook aan do achterzijde van vele perceelen is veel ehade aangericht In enkele dezer huizen bleven de klokken op 7 uren 45 min stilstaan In vijf belendende geboawen werden verschillende meubelen als bg eene aardbeving door de vertrekken geslinV gcrd in sommige werden kozgnen losgrrukt Inmiddels wierpen stoomspuiten en bra ndkraueneene groote massa water op de drie brandende gebouwen en gelukte het tegen half tien het vernielend element te keeren zoodat de stoombarkas Jan mmder Heyden alleen nog het smeulend puin bleef be sproeien I Omstreeks 10 uur werden de belendende perceelen en die aan de overzgde op last der brandweer ontruimd rn werden de gevels i dT verbrande gebouwen omlaag gehaald Drze maatregel vas noodzakelijk omdat nog vier personen vermist waren nl de vrouw en het kind van Eupen den drogist bg wien de brand ontstond voorts de heer Weidrager de sigarenhandelaar hoek Keizersgracht en ile weduwe Wijle din den kelder bewoonde onder den banketbakkerv winkel aan de overzijde Eene oude juffrouw van 83 jaren die op de benedenste verdieping en een juffrouw die op de tweede verdieping woonden werden met non anderen personen rn kinderen naar het gasthuis vervoerd Aldaar aangekomen was een knaapje bezweken 5 hunner konden na verbonden te zijn bet gasthuis weder verlaten Het toonri l der verwoesting is niet te overzien De ontsteltenis in heel de stail is groot Van alle kanten stroomen honderden nieuwsgie igen aan die echter door de politieop een afsLnnd worden gehouden De burgemeester wethouders en veld raadsleden waren geruimen tijil op de plaats des onheils tegenwoordig Te 11 uren 30 was de brandweer bezig de verbrandende gebouwen te ontruimen Men zou trachten de vermiste personen op te sporen tenzewnons was voori evallen Na de stallen te hebben bezocht reed hij te paard it om toezicht te gaan houden bij het werk Op den top van een heuvel bij een kromming van den weg lag plotseling bijna de teheele bezitting van Ourteau voor hem met zijn grasvelden zijn bouwlanden en zijn bosschen Barinc haalde de cfaouders op bij de gedachte dat hij oen oogenblik de mogelijkheid had kunnen aannemen dat alles te verUten Welk een dwaasheid zou dat geweest zijn En evenwel bad hij de voldoening bij zichzelven te kunnen zengen dal hij geloof hechtende aan dit testament dal verlies zou hebben geleden hoo verschrikkelijk ook de gevolifen zjuden geweest zijn voor iMmzelven maar meer nog voor zijn huisgezin voor Anie wier huwelijk zou worden verbroken voor zijn vrouw wier bevende toon hera nog in de ooreo klonk toen zij tot hem zcide Zoolang hft goed gaat houd ik mij staande maar als het slecht gaat zal ik de nieuwe schokken niet meer kunnen weerstaan Hoe ont ttuiid zwaar zou het zijn gevallen dit kasteel te verlaten dat hem nooit aau enamer en Bcbooiipr had toegeschenen dat hem nooit zoo lief was geweest als op het oogenblik nu de mogelijkheiil hem voor oogen stond gedwongen te worden het te VL rlaten Hg hield zijn paard in en bleef in tredere bewondering voor zijn eigen landgoederen stilstaan Te 12 sren werden de weduwe Wgle en kort daarna ook de vrouw Van Eupen beide misvormd en geheel verkoold vaii onder het puin weggehaald Zg werden in een tmote zwarte Oasthuis mand naar het Binnengaatbins vervoerd Onderaoheidene penenen worden nog vermist onder wie het eenige dochtertje Van Eupen i jaar oud De man die den gansch n avond zijn vrouw zocht is wezenloos van smart en schrik Even na middernacht werd de oude vrouw Broekman gevonden die in het voorhuis van jterceel 33 den laatsten adem uitblies Het HandeUblad meldt nog bet volgende De meest waarachgnlijke Ihzing van de oorzaakis deze dat een vat met bezine lekte althans dehulp van juffrouw Van Wgle werd ingeroepm omte helpen bg het sohoonipaken van den winkel Naarmen zegt is de dienstnode toen met reu licht gekomen om bg I te liohiin Waardoor de ontploffing ontstond nten meter geslagen liuiskamer acuter len Oogwenki in vkm d buizeAjiuist ia f ilacbtoffers Ijog De snelle uitbreiding van den brand is daarifan te wgten dati ip den MmeenMhappelgken n uur tusschen den dj oj stwinkil en$lon sigarenwinkel een gat van oms melp zes vieijï werd Het fpuid viel juden winkel jv dke kamer instond I Gelul iig was de vroi wezi anders j ware het santalj ter geweest Staton Oeneraal Twuue Kn tó Ziitfeig van D tnidag 23 Maart 18Ï f In ifwaebjing van drfngenijr hezighede i aléWe financiertte ontwerpen in j staat All wijzen lijtijfflkort de kamer Jich ddn tgd liïet interpellatién Hit Wordt eene m re epidemie I In deze zitting zijn er weertwee aa ekoridigd e n van den heer Keuoheniiw over h M nieuwe jBil iK n contract en een van dt oheer Havelaar over een paar spoorwegen Eindhoven Eischen en Venloo Sittard Alvorens de reeksderinterpellatiéiif begon hadden tamelijk breede discussien plaats over de vraag der amb tenaren bij de Rijkspostspaarbank om als Irgre trekkende ambtenaren te worden beschouwd en over de motie van den heer Schepel tot instelling van een departement van landbouw terwijl de eindslemming over de militaire noodwet den heer Seijffardt ren overwinning bezorgde Een overwinning toch zal men dit wel mogen noemen nu de Minister door zich bg de aaugebfachte wijziging neer te leggen getoond heeft dat hM met zeven lichtingen tevreden kan zijn Zoo besdbauwde het blijkbaar de overgroote meerderheid die zich bij het ontwerp neerlegde Alleen de anti revolutionairen en een paar liberale en katholieke anti militaristen slemden tegen Ten aanzien van het adres der ambtenaren bij de Eijksposlspaarbank volgde de kamer niet de leiding der commissie in wier handen de inlichtingen der vorige Regeering waren gesteld maar die van den huor Eóell die terecht voor de inmenging der knmer in zaken die niet op haar terrein liggen terugdeinsde De interpellatién hadden geen practisch resultaat De lieer Schepel trok de zijne in uadat hg eelegenheid had gevonden de belangen van den landbouw bij de Regetring aan te bevelen en nadat duidelijk was gebleven dat do instellinü van een departement voor landbouw volkomen overbodig was een oogenblik later liet hij de rijzweep lustig zwiepen en vervolgde met luchtigen treil zijn weg Nooit had men hem zoo welgemoed en in zoo goeden Inim gezien als toen hg binnentrad om to ontbijten Toen mevrouw Barinc met langzamen slependen tred aankwam riep bg haar reeds van verre toe Kom mama ik heb een verbazenden honger En naar tafel gaande hief hij een oud liedje aan uit een of andere vaudeville Welaan sprak mevrouw Barinc ik zie je zóóliever dan zooals gisteren Hetgeen bewijst dat de ongesteldheid die je mij hebt toegeschreven niet van ernstigen aard was Je waart er toch vannacht tamelijk onrustigdoor ik hoorde je zoo keeren en wenden in je bed dat ik van plan ben geweest op te staan om Iezien wat je scheelde Ik herwon mijn eetlust Doe dat daii voortaan maar mot wat minder beweging Den ireheelen das behield bij zgn opgeruimdheid en zijn kalmtu en telkens herhaalde hij bij zichzelven Klaarblijkelgk heeft dit testament gcenerieiwaarde hel kan geen waarde hebben Maar ten laatste deed juist deze herhaling de vraag in hem opkomen of men zich indien een zaak zoo ontwtwistbaar zeker ia wel zoo met die zekerheid bezig houdt eenmaal erkend en bewezen door hem zou worden opzichten behartiging kon de motie gevoeglij Hoogst bel ngwekk heer Borgesius z n vm geen de Regeering in f ten had gedaan Walfi lingen van mevr SI beweging door is ge stelling in en beten krankzinnigen ma v de heer Borgesius uil over t geheel onze kleven en vanz f ri bigkens de te weinig IJi teurs met een en and M verbetering aan te ulsters antwoord dat I komen maar di wacht van hrt oi l i naar wg vern i k het gerechtelijk e interpellatie o dant bg GMi ij ïoprspeld jeugtfigeo lland hebben t verwiwhlen Meer kennis van de landbonwbelangen werd algemeen noodig geacht maar toen de Ministi r nogmaals loezegde dat een raad jlpoor landbouwzaken spoedig rgesteld en oiA in andere landbouwbelangen beloofde worden ingetrokken was de rede waarmede de en inleidde aangaande het e de krankzinnigengesticbr moge zijn van je ontbuln dit is zeker dat er een waarvan meerdere belangebartiging van het lot der en verwacht elder ze te welke fouten en gebreken ittkrinnigOnverpleging aande vraag of de Kegeering udeerde verslagen der inspeoekend vcddoende bg machte ngen Het bl ek uit s Mivraag in ernmg onderzoek oorlf de ititslaé zal worden oeM in di E iiKesteld qlet de jheelli rnde noji l en fï at lU poor de ilisi cteurs 0 lk dat vfas noodig gea e benoomiM n een c iM enr Jagers ad het v h Men nioet de nai v eg nwolj rdigerJ uit t n H rrgolljr op re en nister lilira g n ni ver pre e geriypfcteilj ontken le datUrlcl Vffk aiti eenigilundvbelang en nafi te M voor ijne ffltntwoordingi McpJ Meeè staan i l d ir Von Loben f e achi ige houding ki met den mtnistel li ns uipog 4lgke motien wei te De earate dresseur die mser dan twaalf paardeit te zamen in vrijheid voorstelde was Albert Schumann mol ign bekende caronssel op hem volgden zgn vad r G Schumann Paul Busch en Cinieelli Hot noD plus ultra op dit gebied heelt tot nog toe de bekende circus directeur Ed Wulff te Brussel bpraikt die drn 6n Maart een grand tableau équet re met 50 paarden nilvoorde Welk kunststuk thans te Rotterdam te zien is Het nnmmer werd ingeleid met hel voordellen van 12 Trakehner hengsten De heer Wulff commandeerde deze vanaf eene verhooginf aan zijn zgde stond een schrandere Scliotsche ponny De verhooging waarop hij siond gelijkt veel op een ronde trapsgewijze piramyde Nu werden drie raphengsten in do manége gelaten die zonder eenige hulp op de hot dichtst bij den heer Wulff zijnde trap sprongen en terstond in de rondte gingen loopen Daarop volgdon vijf voshengsten die op de onderste trede in tegenovergestelde richling van hunne drie voorgangers hunne wandeling tiegonnen Onmiddellijk op elkander verschenen daarna 8 schiraraelhengsten daarna weer 10 schimmelhengsten vervolgens 12 raphongstcn welke alle in tegenovergestelde richting van de vorige paarden galoppeerden en oier barrières sprongen Het aantal werd voltallig gemaakt door 12 pennies die op den rand van de manége eene wandeling maakten is het ook uit wanneer de zon is ongegnan denkt men er niet moer aan om te zeggen het blijkt duidelijk dat do dag is aangebroken Waarom dan telkens herbalen Herhalen is geen bewijzen En nog iets Indien niet de kaptein maar Anie tot legataris benoemd was geworden hoe zou hg er dan over oordeolen Of wel indien Rébénac het testament had gevonden hoe zou dio er over denken Zou hij het tan onwaarde hebben verklaard Deze vraaï die zich plotseling aan zijn geest opdeed trof hem diep zijn rust was verstoord zijn kalmte verdwenen en andermaal kon hij den slaap niet vatten Honderdeu malen besloot hij Rébénac te gaan raadplegen maar dan kwam de twijfel bij hem op of hij bij den no aris wel die rechtschapenheid onafhankelijkheid en onpartijdigheid van oordeel zou vinder die hij in ziohzi lven niet in voldoende mate vond Hot was niet meer of minder dan de rust vanallen hun geluk hol leveu zijner vrouw de toekomst zijner dochter die hij in handen gaf van eenman wiens karakter hij niet genoegzaam kende En zou Róbéuac misschien in zijn hoedanigheid van notaris in het testament dat hij in handen hield niet meer de acto zien dan do bedoeling van den erflater JTorit tervolgd m tiet regelmatig elkander passeeren springer en galoppeeren der paarden m een ruimte van 13 meter omtrek zonder een enkele fout of verwarring slechts gshuorzamend aan de geweldige zweep van hun meester leverde een onbeschrijfelijk boeiend schouwspel op Dit nuinmrr had Eduard Wulff in ca zes weken geleerd Zooals bekend is hg de oudste zoon van den oirousdirecteur Lorenz Wulff en doet sedert 1879 lelfstandig de zaken Zijn eerste lauweren als dresleur verwierf hij zich met den percheron hengst fMinimus In Amerika is e ene maatschappij gevormd tot vervoer van reizigers per Onderuardsche schietblaasbalg nl door pneumatische buizen De cylinder waardoor do reizigers zullen passeereii zal m meter diameter hebben en ge lotcp worden onmiddellijk nadat du reizigers hebben plaats genomen De noodigu versche lucht zal doof een reservoir verschaft worden e gelooft door dit vervoermiddel eene snelheidvan I IO kilometer in t uur to verkrggen d i ietsmeer dan die der grande vitesse sneltreinen terwgl de reizigers wuipig van de bewQging zullenontwaren 1 De llutfenache Coiifant ontvangt va haren Haagschen icorrespondeht bet volgende scl jriJven over de belastingvoorstellen i Zuiden heeft een jltdrelk anderzDek zooveel tijd gevorderd als dat ovrr de bplastingroorttellen van den I minister Pierson maar naar ac verneem is het gisteren toch eindelijk afgelnopen jAls men vraagt hoe het j onderzoek is uitgevallen krHgt monf vrij algemeen ten ahtwoord Niet ongunstig ontvangen zelfs iet door de leileiv der rechterzgde daar tegi n de onderdeelen J heeft men tal Van bezwarenj Nu daarvoor kun dan de schljilFteliike gedachtenn isseling Mienen om die t ezwaren zooveel mogelijk uit den weg te ruimen En van geen liberaal is het toch zeker te verwachten dat hg dm bezwaren van ondergeschikten aurd de plan nen der regeering iu duigen zou willen laten vallen Volmaakte wetten zijn zeker ook van deze regeering niet te Wachten maar is eenmaal de grondslag gelegd dan lean later daarop worilen voortgebouwd De meest algemeene grief is wel deze dat de minister nog slechts ern duei van zgn plan vac belastinghrrvorining in uitgewerkte wellen bij de Tweede Kamer heeft aanhangig gemaakt en do oudere ontwerpen nog slechts heeft aangekondigd zonder in bnzoiidorhedcn aa te geven welke du inhoud zal zgn Maar in ernst kan van den minister niel verwacht worden dat hij nu reeds met alles gereed zou zijn Wat niet wegneemt dat enkele van de toegevoegde ontworpen zoo nauw met de ingediende samenhangen dat zij zeker binnen korten tijd zullen worden ingediend Waar do minister voorstelt een beilrtg van tien millioen niuuwu of verhoogde belastingen te gaan heffen daar spreekt het eigenlijk van zelf dat tegelijkertijd voor datzelfde bedrag belastingen beliooreii te worden afgeschaft Do vermindering van de zoutbelasting en de vermindering van de grondbelasting op du oogenblik nog niet ingediend beliooreti dus wel degelijk tot die atogorie van belastingvoorstellen die ook uu ren fiscaal oogpunt met elkaar één geheel vormen Maar de herziening van het personeel en met de bedrijlsbelasting is dat geheel andrrs Zonder eene nieuwe bedrijfsMasting zou natuurlijk nog slechts half werk zgn verricht omdat dan wel de inkomsten uu vermogen maar nog niut de inkomsten uit arbeid j voorzoover ze niet vallen onder de patontbelssiing afzonderlijk belast zouden zijn raaar is dat nu een i onoverkomelijk bezwaar Worden de inkomsten uit arbeid niet het meest getroffen door het personeel Was hul niet voornamelijk te doen om opheffing van hel privilege van hot roerend goed Zal oeuig minister als de vermogenhelastiug tot stand is gekomen de omwerking van de patentbelasting kunnen laten liggen Kan half werk met voortreffelijk werk zijn indien bet levens don weg aanwijst die moet worden vervolgd Is vooral op belastinggebied het betere niet maar al te dikwgls de vijand van het goede Het toont misschien weinig politiek doorzicht raaar als ik moe moest stemmen zou ik vóór de eindslemming mij eerst afvragen Wordt er oen stap iu de goede nehting gedaan door den zeepaccgns af te schaffen den zoutaocijns te verminderen do mutatierechten tot een klein percentage lerug te brengen de hoofdsom der grondbelasting lager te stellen do rgkslollen te doen verdwijnen on in plaats van dat alles e eno vermogeiisbolaating iu te voeren on den jeneveraccijns iels to vorhoogen en van hot antwoord op die vraag zou ik mijne stem laten afhangen En als ram nu zegt ovor dat alli s kunnen we niet oordeuloii voordat we do bedrijfsbolasting vóór ons hebben dan ligt dat natuurlijk aan mijne geringe politieke omwikkeling dal ik dat niet hegrijp Maar dit is toch zeker dat de politiek van alles of niet ons reeds veel kwaad heeft berokkend Moest daarop ook dit werk weder afstuiten de liberale partg zou toonen nog niets te hebken geloerd Omtrent Londenaohe zwendelaars in bet groot en klein schrgft men aan de Arnh Ct hot volgende Do Suburban photographer is oen ander siget die da arme vrouwen tracht te bedriegen Wanneer hg spelende kinderen in den tuin ontwaart geeft bij voor ze voor eene kleinigheid te willen photografeeren omdat er op t oogenblik ia hun vak waar do argltstige bedrieger hoegenaamd niets van afweet zeer weinig is te verdienen Wanneer hem dan na veel moeite toestemming verleend is maakt hij allerlei hokiis pokus om demoeder te overtuigen dat hij de groep werkelgk gephotografejrd heeft Hg vraagt vorvolgons om een voorschot dat hij gemakkelijk verkrijgt en belooft de portretten vau de kinderen die volgens hem uitstekend getroffen zijn binnen eenige dagen iu goeden staat af te leveren Hij recommandeert zich geeft zelfs eone gefingeerde adreskaiirt en men jiot hem nooit weder De koopvroiiw in oude kleeren is ook eene van die wezens voor wie do bewoners van de Loudensche vo jrstedeh zich niet genoeg kunnen wachten In de meeste gevallen is zij eene oudachlige helder gokleede vrouw die op den rug een zak en in de hand een paar goedkoojl waterkannen draagt Niets te handolon vraagt zij rustig en beleefd waarna zg do zaken die men haar voorlegt op haar gemak beschouHt Zij kiest zich bet keste uit doet het in héren zuk mot de metledpoling dat zij kaar wagen die om den hoek staat even zal halen om do rest op to laden waarna zg dan tegelijkertijd hare roke ning zai vereffenen j do waterkannen mogen wol voor een oo enblik in de gang bigvrn staan en kunnen tevens als puud ilienon Dat zij nooit terugkomt behoef ik hier nauwelijks mode te deelen De achtergelaten waterkannou vertegenwoordigen nauwelijks het tiende gedeelte van do waarde van het gestolen goed De vele inbraken die in allo doelen van Londin in den laatsten tgd zijn voorgekomen gaven aanleiding tot de stichting van verzekeringsmaatschappijen tegen inbraak die overal agenten aanstelden om zooveel mogelgk loden aan te werven Met de verzekeringsmaatschappijen vermeerderden echter op merkwaardige wijze de pogingen tot inbraak en dit had zijn reden Eenige der agenten kwamen namelijk op hel wel wat te vernuftige denkbeeld om de deuren van hen die zij als loden trachtten te verkrijgen s nachts met een lljoper te bearbeiden vervolgens oen helsoh lawaai maken on dan op de vlucht te gaan als waren zij in hunne nagemaakte pogingen tot inbraak verijdeld Eone week of veertien dagen na do z g vriichteloozo poging tol inbraak kwam de agent zeer netjes gekleed terug on gewoonlijk eindigde dit bezoek In eene verzekering die volstrekt niet noodig was omdat niemand aan eene inbraak gedacht laat slaan haar uitgevoerd had De verzekoringsmaatscbappgen isteu natuurlijk niets van de knoeiergen tan hunne ijverige agenten af en zouden er volstrekt niet mode ingenomen zijn wanneer zij wisten op wolko wijze deze zwondelarij voor hunne leden tot onnoodigo uitgaven leidde ÜQ man die op den publieken weg door krampen aangetast wordt wion het schuim op den mond komt en die verschrikkelijk om ich heen slaat is ook eon figuur uit Londen Wanneer hij na 5 of 10 minuten weder tot bewuslzgn komt dan vertelt hg dat hij half verhongerd is Do goedhartige vrouwen geven hem brood kaas en ren stukje pudding en ook eone kleine som geld dat zij op geeno meer nutteloozo wijze hadden kunnen uitgeven Deze man is een doortrapte zwendelaar die zoo Eczond is als een visoh in koud water en die zijn vak op uitstekende ivij i verstaat Het schuim stijgt hem uit don mond omdat hg or zeep in heeft Wanneer raon een politieagent haalt zal raen tot zijne verivondering bemorkon dat de man dien men nog een oogenblik te voren als doodiiek waande zelfs wanneer hij in de zwaarste krampen ligt plotseling opspringt en het hazenpad kiest Wil men dit niet doen dan gelieve men den goeden man tot de naastbijzijnde pub te volgen en eens op te letlen op welke wijze hg kot schuim met een pint half fuur aio naar benoden wasclit Een pak voor X 2 sh 3 d vraclit aldus sprak een als voerman gekleed zwendelaar mijne hospita in do Kerstweek aan De laatste tilde hel pak op bracht hot naar haren lodger die de vracht betaalde omdat het adres overeenkwam hoewel do plaats van afz nding door vochtigheid onleesbaar was geworden Miju collega was or in goloopen in het pak waren slechts steenon Dr geadresseerde was daarom aan den zwendolaar bekend omdat dezo zijn slachtoffer wellicht eens zijn adres v in een brief bad zien wegworpen Ik zou u nog veel meer over de Londonsche zwen delaars kunnen meJedeelen zoowel wat de groeten als wal de kleinen betreft doch ik geloof dat deze weinige voorbeelden u de overtuiging zirtlen schonken dat in Londen zeer veel gebeurt waaraan de Engelschen met hunnen nationalen trots en kunne woreldwgiheid niet gaarne kerinnerd willen worden Een Ketjoepartij te Poendoeng Hierover sokrgft de Mataram van 19 Februari bet volgende Ketjoepartgen bij Europeanen kebben wij gelukkig in lang niet te vermelden gekad en wij dankten dat die tot kot veriedene bekoorden doch helaas I wg hadden het mis dezer dagen had er weder eene plaats op groote sokaal on kebben de keeren inbrekers het rovaal aangelegd üe hoer A Biraaak tuinopziener op de onderneming Poendoeng werd Zaterdagnacht gewekt door ren vreeselijk leven veischrikt opspringende ontdekte hij dat eene groote rooversbende bezig was zgn woning open to breken hetwelk maar al te spoedig gelukte De keer Birzaak haalde zgn geladen jachtgeweer om op de roovera te schieten doch waarschijnlijk door eene zeer natuurlijke zenuwachtigheid bevangen kon hg het geweer niet afschieten en alvorens hij zijne gewone bedaardheid terug had hadden de roovers hem gegrepen en mishandeld en kon hij slechte met moeite de vlucht nemen ook de eenige waker die zijn toean te kuip ras gesneld kon nauwelijks door de vlucht het leven redden Al wat or aan waarde in de woning was werd buit gemaakt on voor ongeveer ƒ 2000 aan kostbaarheden medegenomen Ue dieven 16 in getal schgnen met de omstandigheid dat er veel te halen was bekend goweest te zijn daar zij uitstekend op de h iogto waren van do plaats waar de kostbaarheden geborgon waren Des te brutaler is deze ketjoepartij daar genoemde onderneming zeer bevolkt is on allertrourigst voor den heer B die jaren lang van een goring traktement gespaard heeft en nu in eens al het gespaarde moot veriiezen Politie was den volgenden morgen reeds aan het onderzoeken doch tot nu toe is er geen spoor van de sloebers gevonden De krokodil din den vijver in den plantentuin te Singapore bewoont geeft het B Ubld van 19 Febr verhaalt in don laatsten tijd reden tot ontevredenkeid Hij begon met op den 22rn Januarieen tuinman in den arm te bijten die water uitden vijver schopte Dit was een bedenkelijk geval daar een krokodil die een man aanvalt er natuurlijk geen bezwaar in zal zien oen der vele kinderen diegewoon zijn bij den vijver te spelen op te peuzelen Het doodvonnis werd dus over hom uilgesproken maar de uitvoering daarvan beeft zwarighedenil daar het beest eer listig is Er werd dus besloten den vijver ledig te pompen en hem dan tevangen dit gebeurde en op den 25on Jan was eralleen op de diepste plaats in hot midden nog water het drooaraaken daarvan zou to voel mooilgkkeden hebbon opgeleverd Dit was echter niets want daar men bij hrt afloopen van het water niets vanden krokodil bemerkt had moest hg juist in datdiepe gedeelte zitten en zoo werd dus in den namiddag ton aanschouwo van een uitgelezen publiek dedrijfjacht daar gehouden Een tennisuet werd dwarsdoor het wator grspanneu veertig inlanders en Chinoezon doden met lange stokken dienst als drijversom het listige reptiel daarheen te jagen en de heer B dly directeur vanden plantentuin stond in krijgshaftige houding in een schuitje geroeid door andere boeren vair het bestuur gereod om bet dier zoodraket ziek vertoonde een doodelgkon kogel toe te zenden 9 Dezo optocht trok tweemaal het restantje vijter op on neer maar van don krokodil geen spoor Het publiek trok dus telourgestolil af on de jacht werd voor dion dag opgegeven maar s avonds laat wandolde het ongure dier weder kalm langs den rand van don vijver alsof er niet gebeurd was Een sterk aftreksel van akar toba dat don volgenden dag in hot w iter gegooid werd en de visschou bij hoopen doodde liet don krokodil even koud als de drijfjacht en daar de operatien tegen hem voorloopig gestaakt zijn bigft hij aan het langste einde trokken I ggg = Ruitenlandsch Overzicht Aan de Engelscho kolenmarkt gaat op het oogen blik niets in om In het graafschap Leioester zijn do mijnwerkers weer aan den arbeid gegaan maar de toestand dor putten zal ken morgen nog tot werklooskeid dwingen De Belgiscke minister voor do spoorwegen posterijen en telographie hoeft dor Karaur aangekondigd dat op l Jan a s de werken aan het telephoonet hervat zullen worden en dat eon groote uitbreiding aan bet net zal worden gegeven Vorder Zfide de iniuister dat belangrijke vermindering van vrachtprgzen voor ngverheid en land