Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1892

189S VrQdag 25 Maart 4793 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DUBBELHOOFD EAEPETFRAHJE Zeer doelmatig voor den verbruiker geen Linnen of Boorlint noüdig Verkoop Engros Detail bij G IJSSELSTIJN Blaauwstraat De iDzeading van advertentlön kan geschieden tot ddn uur des namiddags van den dag der uitgave Phoenix Bodega DUBBBLB BTTCTK T 2 HEDE1 AVOISD 7 I UU Van FKAXKE HllJSËN Co bouwvoortbrengselon z l worden ingevoerd voor ile ataenkool zal do gezamenlülie vermindering reeda meer dan 2 millioen fiaca bedragen In geen enkel opzicht zal het nieuwe tarief hooger zijn dan het Franache De audacht blijft geveatigd op de miniaterieele crisia in Duitaohland AU wg nagaan wat de groote Uuitsche bladen omtrent dia crisia mededeelen dan treft het met welke kalmte on ernst de toestand van alle zgden bekeken wordt De Fmaiêche Zeilunff tracht zooveel mogelijk a keizers verblgf te Hubortuaatock te verklaren uit dun gezondlieidatoeatand van den vorst en de behoefte aan oniapaniiing en ruat Zg noemt de berichten in de buitenlandaohe bladen omtrent de gezondheid van den keizer zeer overdreven De keizer lijdt aan een zware verkoudheid en alle meiledeelingen omtrent een spoedigen terugkeer naar BerliJQ zqn zonder griiud De staatsmaohine behoeft gedui jnde den tgd dat de keiler te Hubertusstock vertoet t niet atil te staan Zooala bekend is zgn lüowel prins Heinrieh als Capri vi bg den keizer geibepen om met hem te oonfereeren Caprivi hei ft zich op dringend verzoek van den Keizer met het oog op de baitentandsche politiek bereid verklaard rgkskanselier te blijven maar hij weuscht van de leiding der binneulandsche politiek van Vruison ontslagen te worden De vorm waarin dit zal geschieden is nog niet gevondeni Graaf Von Kedlitz nam reeds afscheid van de ambtenaren van zijn departement Op voorstel der commissie voor constitutioneele zaken in de Noorwet gsche vulksverteuenwoordiging heeft Ie commissie tot regeling der werkzaamheden de verdere behandeling der consulaaia quaestie tol Mei verdaagd De werklieden vat den Canadian Pacifioapoorweg op het gedeelte van do lijn ten Ve eu van Winnipeg hadden sedert oeiiigo dagen he werk gestaakt Gisteren is de werkstaking tot over de geheele lijn van oceaan tot oceaan uitgebreid S lert Zondag is uit het westen geen enkele passagierstrein aangekomen Men ia beducht voor ongeregeldheden waarom 150 politieageuten naar verschillende punten der Igu gezonden zgn Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 2S Maart 1892 i De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het loopen over een afgesloten ovtrweg van den spoorweg B V en A van den B te Moordrecht iader tot 1 of 2 dagen hechtenis Als voerman van een hondenkar lo daarmede harder rijden dan in geregelden draf 2o bij het voorbijgaan van een paard met zijn kar niet te hebben stil gesUian A S to N ieuwerkerk a d IJssel lot 2 geldboetenelk van 1 Als houdster eeuer tapperij daarin bezooker ont I vangen na het uur van sluiting I C van K weduwe van K M te Gouda tot ƒ 1 of 2 d xgen hechtenis lo openbare dronkenachap 2o builen openbare waterbakkon datgene verrichten waarvoor die in richtingen bestemd zijn C C te Gouda lot 2 geldboeten van ƒ 1 of 1 dag hechtenia voor elke boute Openbare dronkenschap H B 1 de V on H de J ronder bekende woonplaats P S B V on J K te Nieuwerkerk a d IJssel A S te Gouda W A R te Gouderak ieder tot ƒ 1 of 2 dageu hechtenis H K te Gouda lot ƒ 3 of 2 dagen heclitenia Ter vorige lerechluittins oog veroordeeld wegena Openbare dronkenschap P K te Moordrecht en B S te Rotterdam ieder tot ƒ 1 of a dagen bechtenia K S te Utrecht tot ƒ 3 of S danen hechtenia P J J te Gouda tot ƒ 5 of 3 dageu hechtenia Allen zijn tevens veroordeeld in de koaten invorderbaar bij lijfadwaug van óéu dag PRTHOI RUiM NOTEERIiXGFA van de Makelaars Canlzlaar Schalkwijk Ie Rotterdam He markt was heden flauw hoco Tankfual ƒ B 75 Geïmporteerd fuat ƒ 6 80 MaariUnuring ƒ 6 70 April Mei Juni en Julileveriug 6 60 Aunuslus lovoring ƒ 6 B5 Soptemlier OctoberNovember cn Decemberlevering 6 75 GoLda Snelpersdrnk van A Brinkman Zoon ADVERTEWTIÜN Bevalieu van een Zoon A J H GOEDEWAAGBN V MaABSKVKKI Gouda 23 Maart 1892 Pro deo Faillissement J B Snel De Tweede Vergadering tot verificatie dor Schuldvorderingen tot bijwoning waarran alle Scbuldeischera worden opgeroepen zal plaats hebben op DINSDAG 5 APRIL 1892 dea Toormiddags te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM VAN deb LOEFP Advocaat en Procureur Zaal KuDStoiiD der Sociëteit 0 S ge oe gëk Vrijdag 25 Maart 1892 nog eene iiGiii mumt door het Hollandsch Tooneelgezelschap Directie A van lier van Atneterdam HAINS JURGEN of het Parelsnoer drama in drie afdeelingen uit het Uoogduitach van Gael von Holtki vry gevolgd door C J RoOBOL Hans Juboen de heer FRlTö BOUWMEESTER AAyyAHG 7 uur Entree voor HH Leden Dames en Kinderen 0 99 per persoon Plaatsen zyn te bespreken Donderdag en Vrgdug van 10 tot 3 uur Door Sterfgeval terstond ter OVERNAME aangeboden een XAPPERIJ en 8L1JTEHÏJ drukke loopzaak gelegen op drukken en netten stand van i den Haag en dat een ruim burgei beslaan oplej vert Bewflzen van omzet voorhanden Adres bij i J J A NSSEN Korte Groenewejrje 138 den Haaf FEAITSCHE STOOMEHVEBn Gheniiscbe en Zwitsersohe Wassoberij GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Etotterdain Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameakleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyvenen worden onschadeiyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De Notaris J H MULLER te CapelU ajd IJsel zal op WOENSDAG 30 MAART 1892 bü veiling en op WOENSDAG 6 APRIL 1892 bg toeslag telkens s morgens om 11 uur io de herberg van W db WIT op het Dorp te Capelle a d IJtel in het openbaar verkoopen No I Een net get B 115 met grooten TUIN aan den IJseldijk te Capelle a d IJsel op het Dorp binnen 1 dps kadastraal Sectie B No 2216 en 3382 samen groot 14 aren 30 centiaren ï en No 2 Een OpenERFof BLEEKVELD daartegenover buiteudjjks kadastraal Sectie B No 2954 groot 88 centiaren Het HUIS is hecht sterk en goed onderhouden bevat twee ruime Voorkamers Slaapkamers Kasten Keuken en grooten Zolder en nog een ruim Benedenhuis geschikt voor afzonderlijke Woning met Schuur heeft uitzicht j op de rivier DE IJsïLt en is te bezichtigen twee dagen voor de veiling en twee dagen voor den toeslag op v ertoon van een toegangsbewijs van genoemden Notaris MULLER die nadere inlichtingen verstrekt j Aanvaarding bij de betaling 15 MEI 1892 of zooveel vroeger als mocht worden evereen gekomen ADVERTENTIES in alle Binnen en HuiteiUan iurhe C ouI railten worden dadelijk nptfezouden door het Advertentie Bureau vaii A BRINKMAN en ZOON te Gn ida De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonaerlike Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA S4 Mnart 1892 Verleden week werd onze gemeente ile twijfulncliti e eer beweïen van een bezoek van twee jongelieden dir by ïcrsohillende ingezetenen oplichterij pleegden door hel aanwenden van allerlei verdicliteelen AU lieereu gekleed viel dit hun nnnvankclijk niet moeilijk do bednigonen kreiren echter bijtijds argwaan en vorderden het geleverde terug De politie van een n ander onderricht nam terstond maatregelen om de ingezetenen voor verder bedrog te vrijwaren Inmiddels vonden die hoeren het blijkbaar zeer onaangenaam steeds op den voet door de politie te worden gevolgd althans zij vermeenden zich daarover te kunnen beklagen bij den Commissaris van politie Hier tvnrun zij aan het rechte kantoor daar deze ambtenaar rene vervolging te aa ben instelde wegens oplichting met het zevolg dat gisteren een hunner te Botterdam is aangehouden de andere bevindt zich voorloopig nog op vrije voeten Bg de heden gehouden onderhandsche aanheetcding van ligstroo voor het garnizoen alhier waren twee inschrijvingen ingekomen en wel van de Groot te Zevenhuizen voor 34 on Mulder tn Waddingeveeu voor ƒ 80 de 1000 K G aan wion de levering gegund is Mej C D van Schouwenburg alhier deed te s Hnge met goeden iiitulag examen in de nuttige handwerken Het aandeel door onderstaande gemeenten in de provincie ZuidHolland dit jaar te lr veren voor het contingent der Nal Militie bedraagt als volgt FEViLLETOÏM TJit la et Le en Naar het Frmscli TWEEDE GEDKBLTE IX Z jo kwam hij weer op het uitgangspunt terug wat was de roden geweest dat Gaston zijn leslnmont klaarblijkelijk had willen wgzigen Den volgenden ochtend evenwel bekortte Barinc zgn rijtoer en stapte voor do woning van den notaris af indien iemand in staat was hem in zijn onderzoekingen te leiden dan was het Rdliéiiac Daar hij hem niet ronduit wilde onilervrngen begon hij eerst met over verschillende zaken te spreken en eerst bij hot weggaan zeido hij Toen ge mg over het testament hebt gesproken dat Gaston eerst gemaakt heeft en daarna weerteruggevraagd zeidet go dat dit was ora er cenigebepalingen in te veranderen of om het te vernietigen Öp dat oogenblik bestonden die beide vermoedens voor beiden was ovenveel grond de inventaris heeft uitgemaakt dat die van ernitti ing de uisle was 18de Kanton Woer len 10 Barwoutswaarder en Waacder 3 Rietveld 1 Bcdegraven 7 Nieuwkoop 7 Zwammerdam 3 Lange Ruige Weide 2 Papekop en Hekendorp 2 Oudewater 6 l7do Kanton Gouda 44 H iastrecht 3 Vlist 2 Stolkwijk 5 Berkenwottde 2 Krimpen a d IJsel 4 Ouderkerk a d IJsel 7 Gouderak 5 Moordrecht 5 Reeuwgk 8 18de Kanton Schoonhoven 11 Borg Ambacht B Amroerstol 3 Lekkerkerk 8 Krimpen a d Lek 6 19de Kanton Zevenhuizen 7 BI iawijk 4 Moercapelle 3 Waddingsveen 11 Nieuworkerk a d IJsel 7 Capelle a d Usel 8 21ste Kanton Vianen 8 Everdingun en Hagestein 3 Leerbroek en Nieuwland 2 Meerkerk 3 Ameide B Tienboven 1 Ijeksmond B Hei en Boeikop 2 22ste Kanton Gorinchem 18 Arkel on Kediohem 3 Heukolam 2 Asperen 4 Leerdam 8 Soboonrewoerd 2 Noordeloos 3 Hoormar 1 Hoog Blokland 1 238te Kanton Sliedreobt 26 Giesendain 10 Hardingsveld 14 Giesen iNiiiivkBrk 2 Sohelluinen 1 Goudriaan Otloland en Pearsum 3 Langerak 3 Nieuwpoort 1 Groot Ammers 3 24ste Kanton Alblasserdara 14 Oud Alblas 2 NieuwLekkerland B Streefkerk 4 Bleskensgraaf 4 Brandwijk 2 Molenaarsgraaf 3 Wijngaarden 1 Papendrecbt 8 De voordracht voor onderwijzer raet hoofdakte aan de openbare school te Haastrecht bestaat uit de heeren K 1 Kruidering te Visvliet L W G Lamoré te Benschop en A Visser Ie Kloetinge Bijzonder wordt de aandacht van het publiek gevestigd op het met 1 April in werking tredend verminderd tarief der postwiasels nl tot m met ƒ B ƒ 0 02 j boven ƒ 5 lot en met ƒ 12 60 ƒ 0 05 boven 12 50 tot en met ƒ 25 ƒ 0 10 boven ƒ 25 Hieruit hebt ge afgeleid dat het testamentniet den wil van Gaston uitdrukte Indien het dat deed zou hij het niet van mijhebbon teruggevraagd Dat schijnt wel zoo Zeg dat het zoo helder is als de dag eentestamüiit is niet zulk een aangonamo lectuur voorhom die het heeft gemaakt dat men het verlangenzou koesteren het van tijd tot tijd lo herlezen Hebt go u na het opmaken van de iuventaris niet eens afgevraagd wat de gevoelens van Gastonten opzichte van den kaptein zoo hoeft kunnen doenveranderen Och neen waarom Hel had loor ons alleeneenige reden om daarover te rcdensernn toen wijnog niet wisten of dit testament was vernietigd onof wij een ander zouden vinden er was niets Gaston scheen dus van gevoelen veranderd M r waardoor kunnen die veranderingen zijnnitgelokt of teweeggebracht Wel zooala ik u zeide kan ik alleen veronderstellen dat zij berustten op den twijfel die Gaston s leven heeft verbitterd Weet ge ook of er ten tijde dat hij u hettestament h eeft terruggovraagd iets is voorgevallen dat hem meer grond gaf te twijfelen of misschienwel hem zekerheid gaf op dat punt Hoe wil ik dat weten Een aanwijzing hoe vaag ook maar die tochlicht kon verspreiden ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaataruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tot eu met f 37 50 ƒ 0 15 boven ƒ 37 50 tot en met iO 0 20 boven ƒ 50 tot en met 75 ƒ 0 25 en voorts voor postwiasels lot en met ƒ BOO B cent meer voor elke som van ƒ 25 of gedeelte daarvan Kindelijk ia voor postwissels van een hooger bedrag dan ƒ 500 een hooger recht te heffen van 10 cent vour elke ƒ 100 of gedeelte van ƒ 100 Dit postwisselreeht wordt met 1 April ook geheven van het totaalbedrag der betaalde quitatitien enz Bij aanbieding zijn de quitantièn onverschillig hun bedrag ieder slechts te voorzien van een postzegel van 5 cent Met groote militaire eerbewijzen werd Dinsdag voormiddag het stoffelijk omhulsel van den overleden kapitein van t 4de regiment inf A J F van Gorkura te Leiden naar de laatste rustplaats gebracht De muziek voerde daarbg treurmuziek uit Hoofdofficieren en andere officieren o a do oudminialer Bergansius woonden de plechtigheid bij De lykkist was met bloemen versierd en met da eoreteekenon voor belangrgke krijgsverrichtingen met de gespen Atjeh 1873 en 1890 en Samalaugan 1877 en dat voor 20 jarigen dienst De kerkelijke plechtigheid geschiedde onder leiding van den kapelaan Tune terwijl aan t graf de kolonelcommandant Bloem on de Ie luit Koopman den overledene op verscliillende wijden herdachten Met de voordracht van den 68en psalm door de muziek van het 4de rog inf werd de plechtigheid besloten Staten Generaal Twekue KiMEit ziiting van Woensdag 23 Maart 1892 De Kamer is tegenwoordig 7oo kwistig met den nationalen tijd dat zij heel wat tijd over gehad hoeft om te honderd uit te rodoneeren over den nieuwen tijd den zonnetijd den middelbaren tijd den loca nCkn 1 Niets dan zgn onrustigheid toenthij hij mij waa maar de reden Ge hebt mij als verklaring opgegeven een ontdekking een getuigenis een brief Niet als verklaring als vermoeden Indienmen een reden voor iets zoekt denkt men zelfs aanhet ongerijmde Maar ik vind het zoo ongerijmd niet te denken dat hij in zijn gevoelens omtrent den kapteinzou verandMil ziju O neen ma tr de oorzaak kon ook op eenander betrekking hebben op u bijvoorbeeld Op mij Waarom niet t la locli ook mogelgk dathij een verandering heeft willen maken ten gunsteof trn naderle van u Ja dat is waar Hadt ge daar nog niet uin gedacht Neen o neon Neen die gedaelite was no iiiet bij hem opgekomen maar nu stortte het geheeU kunstu atigdoor hem ipgostddo gebouw ineeu Zonder te weten wat de arte bevatte hernamde notaris heb ik toch alio red n om te veronderstellen dat Sntte daarin tot ert iji naam werd benoemi en daarop berustte mgn veronderstellingomtrent de veranderde gevoelens te opzichte vanden kaptein Maar itulu n iii dit testament ook andere personen v rkvriim n vcrvaller al de veronderatellic eii dai O i o Hti ooV len f zichte