Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1892

Het ademhalen door den mond behoort nog altijd tot do verkeerde gewoonten van velen De Huisvrouw sohryft daaromtrent lao tgd eui De heer Beelaerta wilde wettelijke regeling dooh de Kegeering antwoordde wijselijlc dat dit haar plan niet is Post en telegraaf zullen den zQnet jd voor Wett Europa volgen en voorti zqa de gemeeutebestnren vr de wyzers van hun klok te draaien zooals zjj willen gel k ieder particulier Het verstandigste advies lijkt ons dat van den heer Uaffmans die ongeveer zeide Alle geopperde bezwaren zga hersenschimmig men atrgdt tegen windmolens Wat tal den In Mei gebeuren Ieder verstandig man ofbestuur zet in den morgen van 1 Mei zyn klok of horloge 20 minuten achter Wie t uiet doet is niet verstandig en voor onvorstandigen maakt men geen wetten Spr is overtuigd dat van t bestuur an Amsterdam tot t kleinste dorp iu Limburg men de klok 20 minuten zal verzetten en dan is alles in orde Den lOu Mei zal men zich er over verbalen dat de Kamer zoolang over de zaak heeft gepraat en zichzelf en t publiek zoo ongerust heeft gemankt Het wetsontwerp tot nadere schorsing van het uitvoerrecht op suiker voor een jaar ondervond nogal tegenstand niet alleen van de zijde des heereu Van Kunen en Bahimann maar ook van die des heereu Söell en Van Karnebeek Intusschen in de verheerlijking van uitvoerrechten stond de heer Bahimann alleen gelijk dan ook hij alleen kwam tot de besliste conclusie om het wetsontwerp te verwerpen Da andere heeren namen acte van de verklaring des Ministers dat het zyn voornemen in de suikerindustrie op billijker wgze en meer naar evenreiligbeid der winsten te belasten en zij gaven in beginsel toe dat een andere belasting beter is De heer Cremer hield een pleidooi tegen uitvoer rechten in eeue rede die Vrijdag zal worden voortgezei Meden bijeenkomst der afdeelingen De Soer CL heeft weder eenige vertrouwbare berichten omtrent Lombok ontvangen waaruit naar het blad meent duidelijk blykt dat het voor onze Segeering te Batavia noodzakelijk is om tot een besluit te komen ten opzichte van de houding die zq heeft aan te nemen jegens de zaken aldaar Het blad scbrgft De broeder van den op Lombok gedooden Said Abdoellah is met oen HolUndsch vaartuig van daar gevlucht en bevindt zich thans geruimen tijd te Büleleng maar zijn vrouw en kinderen z n nog op Lombok Wat bij die te Soemonep thuis hoort op Lombok kwam doen is moeilijk te zeggen cHij was vroeger oakoda handelaar scheepskapitein en kwam nu en dan op Lombok rijst balen en zijn broeder bezoeken Hij had toen reeds een zeer ongunstige meening over de Lomboksche regeering zeggende dat hij ouder de Hollanders veilig was en vrouw en kinderen te Soemcoep achterlaten kon zouder eenige ongerustheid aangaande hen te hebben Waarschijnlijk heeft zijn broeder hem naar Lombok gelokt in de stellige meeniog dat het hem gelukken zou aldaar een maliomedaauscben staat te vestigen nHoe het zij zou bet uu niet van belang zijn dat de Hollanders lusschen beide komen Want daar de trooHopvolger iemand is van iviens troonsbeklimming niet veel verwachting kan worden gekoesterd omdat hy verlamd is en alles op zgn onechten bro3 1er laat aankomen is het te voorzien dat de toestand bij den dood van den ouden vorst niet veel van die personen wijzigingen heeft kunnen maken Uw broeder kan bijvoorbeeld niet tevreden met het legaat dut hij u of een ander vermaakte het bedrag van die som hebben willen vermeerdereu of verminderen Dat zult ge toogeven nietwaar Ja dat geef ik tue Ik behoef u niet t4 zeggen dat ik slechts van verminderen spreek om alle gevallen op te noemen Ik houd mij integendeel overtuigd dat bij er heeft willen bijvoegen daar zijn toorn tegen u was geweken en hij iu het gezicht van den dood ongetwijfeld zijn broederlijke liefde weder krachtiger heeft voelen worden Helt gij niet tot het eene of tot het anderegevoelen over Ge weet wel dat ik Gaston s aarzeling omzich als den vader van Sixte te beschouwen voorde ware reden houd Toen er geen zoon meer was trad de broeder op den voorgrond ik ben zekerdat hij zich minder aan den kaptem zou hebbengehecht indien uwe onderlinge genegenheid wasblijven bestaan Dit is zoo woar dal hij toen zijn vaderliefde door ons onbekende oorzaken verzwakte zijn testament terugnam en vernietigde opdat gijerfgenaam zoudt zijn Hue gaarne zou ik daar de overtuiging van hebben aébéunc die zich in den waren zin van die woorden veritisto ducht dat zij alleen betrekking hndden op den terugkeer der broederlijke genegenheid Al twijfelt ge aan mij on mijne veronderstel verbeteren zal De Hollandsoh regeerlug kan nu zonder veel tegenstand te ontmoeten in t voordeel van bet schoone Lombok tusschen beide komen en wel zonder wapens Brengt men den troonopvolger aan hot verstand dat hij op den duur de verliezende partij zal ign zoo zgn Mahomedaansohe onderdanen niet billqker worden behandeld dan kan er een sohikkiug tot stand komen waardoor èn Mahomedaan èu Balinees iu en betere verhouding komt te staan Dat de onechte zoon van deu vorst een hekel heeft aan eenige tuaschenkomst der regeeriag dit ligt voor de hand want hg begrgpt dut dan zgn rgk uit is Zonder soldaten is het intusschen best mogelyk om nu invloed uit te oefenen op de Balineesohe dynastie die van het eiland niet veel meer bezit dan de versterkte plaatsen en tegenover een groote meerderheid van Msbomedaneu op den duur geen tegenstand zal kunnen bieden De vraag is nu maar hoe dien onechleu zoon er uit te kr en want zgn invloed öp den kroonprins is verbazend groot Op een vaartuig lokken daarioo zal hij niet te bewegen zijn daar dat kunstje bg de inlandsche vorsten ovorbekenff is Men zou hem kunnen bewegen op een der aan Chiueezeu van Singapore toebehoorendo schepen te komen pret maken de Kngelsche kapiteins zullen voor zoo iets wel te vinden zijn want ook tg hebben schade bij den legenwoordigeu toestand De Regeuring zinne dus op een middel om een einde te maken aan een strijd die wel eens op een godsdienstoorlog kan uitloopen Wel is waar is de Balinees zooals ik reeds meer dan eens zeidej verdraagzaam maar ook die verdraagzaamheid eemt een einde waar een ander geloof de overhand heeft en er misbruik van maken zul Ën dat de Islam onverdraagzaam ia behoeft niet gezegd Ie worden irBata iasolie wijsheid brenge thans redding aan Xe Parijs it weer een moord gepleegd in den trant der misdaden van Prado en Franzinni £ en vrouw van slechie zeden Lucie Dubois is in hare woning de Bue Taitbout vermoord gevonden waarwhgnlyk door iemand die geld van haar machtig wilde worden Als medeplichtige wordt de zuster van het slachtoffer Auais Dubois verdacht Toende justitie onderzoek deed naar de diamanten oorhangers welke Lucie altijd droeg en naar een biljet van 1000 frc at deze den dag van deu moord in haar bezit had gehad kwam Ani aandragen met de diamanten zeggende dat zij dfd op den bodem van een koffer had gevonden het geld was daar echter niet Omdat Lucie gewoon was de oorknoppen te dragen en Undien zij ze niet droeg ze weg te brengen in een Japansch kistje maar niet iu oen koffer moest de verklaring van Anais wel achterdocht verwekken Zij heeft dau ook reeds bekend de oorknoppen en het geld zich te hebben toegeëigend toen zg zag dat hare zuster vermoord vna omdat zij bang was dat de justitie er beslag op zou leggen maar van den moord of den dader zegt zij uiets te weten Zij is in hechtenis Ëen wilde appelboomgaard In ile wildernis van K oolan op de Sandwichs Kilanden treft men een bosch van wilde appelboomeu aau welker aantal ontelbaar is en dat zich van de zee tot aan de bergen uitstrekt lingen de feiten spreken voor zichzelven Het testament is vernietigd nietwaar Wat wilt ge meer Indien het vernietigd ware geweest zon hij zeker niets meer hebben kunnen wenschen maar dat was nu juist zoo uiet en dit gesprek verleende er integendeel iM meer gewicht aan want inploats vau meer licht te verschaffen werd de zaak er nog ingewikkelder door Er was een bijna ongeloovige slechts door persoonlijk belang te verklaren verblindheid toe noodig om zich te verbeelden dat Gaston bij de wijziging alleen aan zijn zoon kon hebben gedacht Kun hij met even goed den broeder hebben willen onterven De eenige manier om zoo inoi elijk licht te verschaffen omtrent de veranderlijke gevoelens van Gaston tegenover zijn zoon was ae brieven van Léonline en Sixle door te lezen Tot heden had hg het pakket niet geopend uit een zekeren eerbied voor de nuge lacliLeiii8 zgns broeders maar nu moesten ileze bezwaren plaats maken voor de noodzakelijkheid Nu het ontbijt stak hij de brieven in zgn zak en begaf er zich mede naar een afgelegen plaats iu het bosch teneinde zeker te zijn dut zijn vrouw of dochter hem Liet zouden komen overvallen Het eerste pukket dut hij opende wiis van Léon De boomeo hebbeu eene hoogte van veertig tot vgftig Ëngelsohe voeten eii zijn in den oogsttijd van Juli tot September vol beladen met vruchten vele blank of geel doch het meerendeel rood van kleur Iemand die in t midden van dezen boomgaard staat kan stijlen vet om zich zien en niets zal zich aan zijn oog vertoonun dan een uitgestrekt veld appelboomeu met rgpe en kleurende vruchten De takken buigen zich door de menige vruchten uaur den grond De oogst van dezen appelboomgaard welken do natuur in deze eenzame woestenij plantte zou een vloot van honderd stoomschepeu kuuiien vullen Deze boomgaard strekt zich over een strook gronds uit ter breedte van vgf tot tien on ter lengte van twintig mgleii en vele van de grootste boomen dragen meer dan honderd busbels appelen 36 H L UoTt Time Het gevoarlgde van ongekookte koemelk tleu geneesheer te Parijs Ollivier deed onlangs aan de Academie van Geneeskunde mededeeling van het volgenile geval Ueroepen bij een jong meisje constateerde hg vUegeude tering Een veertien dagen te voren was de patient nog gezonJ toen dr Ullivier kwam was haar einde reeds nabij Beide ouders waren volkomen gezond i in de familie kwam geen tering voor Doch wat bleek bg onderzoek P Ëenigeu tijd geleiten werd door den veearts in het abbattoir te Chartres een koe afgekeurd wegens parelziekte tuberculose Hel beest dat er uitwendig zeer gezond uitiag as afkomstig van de meisjeskostsohool waarin bovenbedoelde jongedame wa opgevoed Ku toen men een nader onderzoek instelde bleek dat binnen driejaren 11 der kostschoolmeisjes door tuberculose aangetast en reeds 4 overleden waren Dus drinkt nooit anders dau gekookte melk £ n laat te goed koken ook niet eventjes maar flink doorkoken Als melk zg overkookt is haar kookpunt nog niet bereikt eerst daarna begint het werkelyke koken dat evenals bij water kalm mee kleine belletjes geschiedt en dat moet eenigen tijd duren wil men zeker zgii dat de bacillen bezwgken Dinsdag diende voor de arrondissements rwhtliauk te Breda civiele kamer de zaak van dr Bruinsma uit Steenbergen contra den heer Rover en 3 andere ingezetenen dier gemeente betreffende een eisoh tot het betalen van 10 000 door den heer Rovers 2000 door twee andereu ieder en 1000 door een vierde strekkende deze sommen tot herstel van schade geleden in eer en goeden naam De zaak had zich volgenderwijze toegedragen Tegen dea In Juni vun het vorige jaar zou in Steenbergen de herbenoeming plaats viiidau vau eeU geneesheer voor de armenpraktijk Bij deu Baad der gemeente kwam uu een adres in gateekend door 56 inwouers van het tot Steenbergen behooreode gehucht Kruisland waaain gezegd werd dat men twQfelde aan de kunde en de plichtsbetiaohting van dr Bruinsma een der gemeentegenecsheeren en dat er geruchten liepen ten uudeele van dien medicus welke geruchten adressanten meenden dut gegrond waren Dit adres stond daags voor de behandeling er van in Ve Jrmdwd eene te Roozeudaal verschijnende courant In den Baad werd dat adres verdedigt door het tiiie het bevatte een veertigtal brieven door Gaston naar de datnms genummerd en die duidelgk sporen droegen dat zij dikwgis gelezen waren Kn toch bleek het spoedig dat zij mecrendeels te onbeteekenend waren om te veronderstellen dot Gaston ze voor zijn genoegen zoo b erhaalde malen zou helibeo gelezen en herlezen Hij moest on blijkbaar iets anders in hebben gezocht dan hetgeen ij werkelijk bevatten Wat de herinnerinit aan een liefde die hem dierbaar was gebleven of de opheldering van een geheim dat hem zonder ophouden kwelde De reden daarvan moest hij vindeu of ten minste zoeken zonder bijgedachte met n helderen zin vastbesloten zio i te laten leiden tot de waarheid De eerste brief begon bij de vestiging ven Léontino te Bordeaux in oen woning op deu quiii de la Souys op korten afstand van hot station du Midi waar Gaston aaukwam en weder vertrok Het huisje werd zoo duidet jk beschreven dat men hel gemakkelijk zou kunnen vinden indien het nog bestond slechts met enkele woorden bemagde zgzich over het treurig bestaan dat haar te wachtenstond ver van haar zuster ver van haar land opgesloten in die eenzame woning waar Imar eenigeafleiding zou bestain in het voorbij toomeu dertreinen over do brug en het gezicht van de rivioracliepen die af en uunvoeren muur dat was eenopoffering die zij aan haar liefde bracht en zg wildezich niet beklageu ITardt tervolgd itadelid Rovers doch de heer Bruinsma werd herbenoemd Van de 55 onderteekeunars van het adres boden 8 den heer Bruinsma hunne verontschaldiginEen lan zg badden uiet goed geweten wat er eigenigk itond in dat adres Velen meenden geteokend te bobben onder een verzoek tot aanstelling van een derden geneesheer voor Kruislund Tegen de 3 overigen diende do heer Bruinsma een klucht in benevens tegen den heer Rovers voornoemd die bet adres had gesteld imar hij beweert op verzoek van underen De rechtbank vond echter geene termen tot strafrechterlijke vervolging waarop de heer Bruinsma zich civiele partg stelde eii bovengenoemden eisch deed met de bedoeling bij toewijzing vun dieu lisoh het geld te geven auu de nrmen Voor den eisohur werd gepleit door mr C D Pels Rgcken voor Ue andere partg door mr Heinekon uit Amsterdam Na langdurige en herhaalde plqjdboiou concludeerde de heer mr Pels Rijaken tot niet outvankelgkverklnring van den eisoh subsidiair tot t eluting van de verwerende pfirtg tot het leveren van bewijs voor de feiten op grond waurvnti het adres in het leven was geroepen Ue heer mr Heinekon concludeerde tot toewijzing van den eisoh Behalve eenjge advocaten op de gereserveerde tribnne volgden een uantal nieuwssiorigeii op de publieke tribune het debat tuMohen de beide scherpzinnige reebtsgoleorde woordvoerders In den loop van zgn preidooi had de lieer Pels Kgoken in het midden gebracht dat de heer Bruinsma reeds vroeger o a in 18SS was aangevallen door deskundigen die op zekere punten zgn medische kennis betwistten Onder het moeielgk ingelioiiden gelach van de rechters eu verdere aanwezigen deed mr Heineken een dier deskundigen kennen als een dokter of apotheker tie bundelende in Hollewiiypillen en Haarlemmerolie desinettegensluunde later arroiidisseitientsschoolopziener werd en van wiens hand hij pleiter gedachtig zeker uan Buffon s woord Ie dyU c est tout Vhommt oene aanbeveling voorlas van zeker geneesmiddel een soort van panacee voor ulle kwalen van weikeu bombustischen onzin do reclamebiljetten van Sei uub wonrdige tegenhangers zijn zoowel wat taal als stijl betreft Pleiter wees er verder op hoe de heer Bruinsma als oudvoorzitter der vereeniging tegen do kwukzalverg als publicist en polemisC uan meerdere aanvallen in de pers had blootgestaau N B C Door een handelsfirma te Amsterdam is naar hot Soc WtekbL bericht voor huar geheele personeel haar eigen deelhebbers daarin begrepen evengoed als de loopjongen een stelsel van deelen in de winst ingevoerd op den grondslag der kopitnal waarde die naar denzelfdcu rente maatstaf als voor het in de zaak gestoken geld ann de daarin werkzame orbeidskrachten wordt toegekend Gogeve een zaak die gedreven wordt met een kapitaal van t 500 000 dan moet zij vóórdat er sprake kan zijn van deeleu der winst opbrengen ƒ 2Ó 0OO zijnde 5 pci rente van ƒ 500 000 verteger w een kap van 6 000 salaris vau den eonon firmant 100 000 4 000 tweeden 80 0001 600 I chef de bureau 30 000 1 300 Ie bediende 24 0001000 u II u Ie correspond 20 000 800 2e 16 000 300 jongste bediende 6 000 500 een knecht 10 000 50 II II 10 000 200 den loopjongen 4 000 40 000 zijnde 5 pot vnn ƒ 800 000 Wordt er nu ƒ 66 000 verdiend dun heeft doverdeeling der overschietende 25 000 ponilspondsgewijze plaats overeenkomstig het bovenstaande enontvangen dus het hieronder vermelde aantal tweehoaderste gedeelten van dat bedrug het kapitaal 125 = ƒ 15 625 waarmee reserve wordt gekweekt de eerste firmant 25 = ƒ 3 125 tweede 20 s 2 500 chef de bureau V jC937 50 eerste bediende 6 = 750 correspondent 5 s 625 II tweede 4 600 jongste bediende 1 = 187 50 een knecht 2 i = 312 50 812 50 125 V de loopjongen 2V = De ontdekking der iafluenta bacil heeft de meeiiing bevestigd dat wij de kiem dezer ziekte door de ademhaling in ons opnemen Ëen waarschuwing te meer om te waken dat stoffige verontreinigde luoht niet tot onze ademhalingsorganen doordringeEr is niets gemakkelijker dan dat wanneer wg er maar voor zorgen dat onze ademhalingswegen zich steeds in gezonden toestand bevinden Do beste en doelmatige stofvanger is ieder raensoh door de natuur verleend Het is niets anders dan de neus Deze heeft een drievoudige taak te vervullen de inademiugslucht met waterdamp te vermengen haar te veriiarraen en haar van stofdeeltjes te reinigen Deze drie plichten kan du neus echter alleen dan vervullen wannéér hg gezond is dat veil zeggen wanneer hij in zijn beide helften te allen tijde van den dag en den nacht voor de inademiugslucht zoowol als voor de uitademing volkomen vrij is en alzoo de neusliichiweg nooit verstopt of vernauwd is Wie steeds gewoon is duor den neua te ademen kan gemakkelijk aan zichzelve waarnemen dat zijn mond of zijn huls geen gevoel van droogheid vef tooneu wat wel in hoogeii graad het geval is n t de ademhaling door den mond Die droogheid is reeds een aanduiding dut het daarbinnen niet goed gesteld is Bij ito minste beschadiging nu vau de sigmhuid in mond en keel vinden de ziektekiemen daar een uiterst gunetigen oniwikkeltngsbodem Zij vermeerderen zich daar ongestoord en dringen verder door in het lichaam waar zij een ziektetoestand teweeg brengen Een oud Eogelsch spreekwoord zegt zeer treffend sluit dan mond en reil uw lichaam Het heeft echter in het geheel geen nut wanneer men dit zóó verstaat dat men een zoogenaaraden respirator draagt of bijvoorbeeld een zJikdoek voor den mond houdt De respirators zijn in onzen tijd reeds lang algemeen veroordeeld Den zakdpek voor den mond te houden wordt echter nog altgd door velen als iets goeds beschouwd Ten onrechte echter want men verhindert daardoor het uitdrogen vandestijmhuid van deu mond en den hals en al de gevolgen daarvan volstrekt niet het verhindert ook niet het indringen van stof en van ziektekiemen Ook zijn er veUn die bg koud of ongunstig weer angstig er naar streven om ook de neusholte voor het ongehinderd indringeu van de buitenlucht te beschutten door er den zakdoek voor te houden Dat is ook weder verkeerd want do iieiia is zou ingericht dat Je buitenlucht hem ongehinilerd toestroomen mag ja zelfs moot Xerwgl de buitenlucht dfn u doorstroomt hechten zii h aan zgne vochtige wanden bgna alle vaste bestauddeelen die de lucht bevat en terwijl dit geschiedt wordt op de slijinbaiit van den neus oen meer of minder terko prikkel uitgeoefend zoodat de afscheiding hurer klieren vermeerdeit Met die afscheiding worden dan alle vaste bestauddeelen der ademiugslucht en bijgevolg ook alle daaronder zich bevindende ziektekiemen naar buiten gevoerd 011 onschadelijk gemaakt zoo dikwijls men den nous snuit En ai dringt ook een deel dier vaste be stauddeelen van de buitenlucht verder door het wordt ook duur door hot voobt dat de klieren ten gevolge van do prikkeling afzonderen onschadelijk gemaakt en naar buiten gevoerd Iu een gezonden steeds olkomen vrijen neus bezitten wij niet alleen een natuurlgkon stofvanger maar ook oen zelfwerkend reinigiuswerktuig tegen ingedrongen ziektekiemen Er heerscht zoo schrijft Jan Holland Dr A Vitringa iu ile Tijd bekommering in den lande over don aanwas der in de geneeskunde studeerenden Iu oen tijdvak van twaalf jaren sedert 78 is het getal haast verdrievoudigd en daar schijnt nog geen staking te komen Men maakt zich angstig over al de teleurgestelde verwaohlingon en er wordt reeds gesproken vun een medisch proletariaat Zoo u proletariaat is gevaarlijker dan eenig ander in do geloerde wereld Een jurist zelfs oen theoloog is altgd nog tot iets anders bruikbaar Maar een tot wanhopige stappen gebracht medicus wee den lundzalen veel honden zijn des hazen dood I De sehuld worcit nu geworpen op de bezorgde Landsrogeering die inziende dat hot geslacht der plattelands houlineesters eerlang moest uitsmrveu de ledige plaatsen dacht vervuld te krijgen door den toegang lot de medische studiën gemakkelijker te maken Maur Jan Holland betwijfelt of hierin de wuro oorzaak ligt en voor zijn oordeel put bij hoofdzakelijk riju argumenten uit de ervaring van vroegere tgdin Onmogelijk bijna kon niet alleen do toegang maar waar t eigenlijk op aan komt het behalen van de bevoegdheid als reneeskundige gemakkelijker gemaakt worden dun ouder de voormulige wet Er bestonden toen wel een half dozijn klinische scholen tot in kleinere plaataen too nis in Middelburg Alkmaar en Hoorn Ds toelating was doodeenvou dig twee desnoods één jaar aan een der in alle steden aanwezige latgnsche scholen werd voldoende geacht Het student zgn aau die klinischo echolen was zoo goedkoop mogelijk de jongens werden leerling bij een apotheker gewoonlijk nevens de stadsdokters een van het korps der professoren Liep deze kosten nog te hoog dau kon men ook oi ttjn dorp klaarkomen door bij een plattelands heeln ster in de leer te gaan Ik heb er gekend zegt de scï ver in de 1 ijd die daarmee een niet onwelkom stuivertje verdienden Na een jaar of drie doorstonden de volleerden t provinciale examen dat iu sommige gewesten den naam had van al heel oogluikend te worden afgenomen En wien dit te moeilijk leek die vergenoegde zich met den nog lichter te behalen graad van scbeepsdokior en vestigde zich na een paar reizen later toch ten plattelande De bolleboozen van het niet gegradueerde gild werden stadschirurgijns do anderen moeaten in dorpen blijven Was nu zoo vraagt Jan Holland verder bij al deze inschikkelijkheid om in het beroep van medicus een bestaan te vinden de toeloop ooit zoo bijzonder groot Och neen de klinische scholen te Hoorn te Alkmaar te Middelburg kwijnden Do ervaring trouwens ook in antlere vakken leert dat aanmoediging van regeeringswege wel tijdelijk een aandrang kan veroorzaken maar dat zij op den auur de menschen niet tot het kiezen van een beroep vermag te bewegen Er moeien heel andere redenen zijn die tot beroepskeu nopen En t zit em ook niet in de financieele lokmiddelen Hiervan levort het schitterendste bewijs de vruchtelooze moeite en de geldelijke opoffering tot het kweeken van protestantsche predikanten Neen da ware drijfkracht is de geost dea tijda De hoofden staan togenwoijrdig niet naar afgetrokkene eu bespiegelende wetenschap Wij leven in den tijd der sciences exactea Alles tot zelfs de ineesi bespiegelende der wetenschappen de philosofie richt zich op empirie op zinnelijke waarneming t Ia ook zoo aanlokkelijk to zien wat men doet proeven te nemen oogenblikkelijkc reatiltaten te krijgen t Lijkt zoo dor en trooateloos om in theorieën te leven alleen het hoofd en niet ook de zintuigen en banden te gebruiken Du jurist getroost zich dezen dwang om aan een familietraditie getrouw to blijven en een deftige carrière te vinden Mijn gevoelen is dua eindigt Jan Holland een tweede artikel dat de atroom welks geweld men ducht vanzelf zich binneu zijn oevers zal terugtrekken zooals wij dit reeds bij zooveel andere richtingen in de maatschappij hebban waargenomen Dit neemt evenwol niet weg dat de wi tgovende macht wijs zul handelen als zij de sluipwegen om tot tie medische studio te genaken afsnijdt Niet omdat het iets zul baten om den stroom te sluiten muar alleen oirdat er voor de zonderlinire bevoorrechting als de zaak dezen naam mag dragen geen enkele geldige reden kan aangevoerd worden In bijna alle Drentsche dorpeii bostaaan nog zoogenaamde ongescheideu narken uit bosschen wegen porceelon veld en veelul uit een woonhuis mot land bestaande welk laatste bewi ond word door den dorpsschuapherder of scheper Bij een goed bestuur worden alle wegen met opgaand houtitewas bepoot en jaarlgka oen tedeelle dor bosschen als schilhout verkocht welks opbrengsten onder do auu deelbouders verdeeld worden Daar de aandeelhouders van aoniinige marken vele voordeelen trekken zijn de aandoelen iu dio marken aoms zeer boog in prija Zij zijn echter niet in don handel maar alleen bij publieKen verloop eener boerderij verkrijgbaae Dat do ongescheiden marken in miniv dorp de twiatnppeion zijn waaromtrent vaak veel oneenighoi l bestaat is dikwgla gebleken en de scheiding van de marken van Tinaarloo heeft dit jaar aangetoond dat verdeeling van zulkon raarkegrond niet wonschelijk is Te Borger denkt men daar anders over want om de ongeaclieiden raarken nog moor winatgevend te maken wordt daar voortdurend grond aangekocht otn voor de boachculruur te worden ontgonnen Behalve dal de ougeaeheiilen marke duur goederenten oplevert ia zij ook een middel tot werkverschaffing want eiken winter laten de bratuurders dier marke veel gold verdienen door orbeider die grond omgraveii om rtien voor de teelt van akkermaulahout te bereiden Op de gronden der ongescheiden marke van Eekst werdeu in de drie laatste jaren ruim 1500 jonge boomen uitgepoot Ook daar levert het dua voel werk aan de arbeiders Te Weenen beeft Zaterdag een kanonnier zelfmoord gepleegd Thuis gekomen nam hg een geweer dat bg de vesting artillerie in gebruik is ging te bed liggen zette den mond van dan loop tegen de borst en trok af De kogel drong don kanonnier door de long daarna zette het projectiel zgn weg voort ging dwara door het hoofd va i eeu under kanonnier die omiddelgk dood wos en doorboorde den arm L