Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1892

1898 Zaterdag 26 uv i NO 4794 van Westerache instellingen nog niet voor den wind Er hoerscht daar niet ongelyk aan den toeiiand in China een afkeer tegen de vreemdelingen t w Engelschen Duitsohrrs Russen enz Iii c e provincie Adsjer Beidsjau bestaat eene beweging tegeAle Keizerlijke Bank Alle kooplieden worden gewaarschuwd zich vooral niet in te laten niet deze Engelaohb instelling De door de bank uifgogeven biljetten worden zelfs te Tobriz geweigerd En zelfs de kooplieden te Teheran wilden de bankbiljetten bij de betalingen niet aannemen De Perzische spoorwegroantsehappij heeft den aanleg van den spoorweg van Mohnmera over Sultanabad gestaakt De werken bjj den aanleg van den straatweg naar Tebriz en van de poorign naar Kazvin zyn voor liet oogenblik ook opgegeven Dai r de Perriaohe rogeoring geen iceld besteedt voor publieke werken raken de karavaanwegén meer en meer in slechten toestand De handel gaat niet vooruit en ten gevolge der sleclue regeering neemt de hrinoedo steeds toe Z6o er eeiijg vertrouwen ia te tellen op de officieels statistiek dan bigkt kot uitldn lijsten dat de hovolking ook afneemt k0LEUN N0TEEKIKGËi van de Makelaars Ca ztaar h SobalkwUk te RoUerdaéi ie mark l wat hodenl onveranderdJ Zaal Kuostmin fler Socictel Ol S GEI OEGEK Vrpag 25 Maart 189 60UDSCHE COURANT ie iws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem Dog eene door het Hollandgch Tooneelgizelscb apj Directie A viN LIER van AmHerapm 1 HANS JÜRGÉN 0f het Parelsnoeé draidtt In drie fdeeiingen uit het Hoc lpltachvan fABL voN HoLTKi vrjj gevolgdidool C J RooBöt l Skai Jü OK de heer FRITS BOÜWMEESTBBi 1 4 yy y o r A uur Entree Voor HH Leden Dam s en Kinderen 0 99 per perijoon Plaatsen zgn e beettreken Donderdag en iVrgdag van 10 tot 3 uu 10 iBzontllng van advertentlöu kan geschieden tot n uur des namiddags van den dag der uitgave Geiiiiporl crd fust èlfO April Alei JuBi en iiifuli levitrin gustus l vering 6 65 Sopte ljer JuBi en ilfuli ley Bnng 60 üctober Becemher levering e f büscè Markt j ï NTVANGi n de iNieuwe RËGEl en yOORJAABS MAHTBLS IIRDOOMS JEeltknobbel Hoornvlies Huidaelt Wratten eai worden in 7 Et 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met jjeniieel SO ets Alléén echt bg ü SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vod A v TUIJLL TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Bureau dexer Conraot R K T BE R 4 Maart 1892 metf reddgken aanroer rd Zoeuwsche 8 26 a ƒ miuiniit dito ƒ ms ft ƒ 8 111 Afwijkende ƒ 5 25 a 6 Polder 6 75 ü ƒ 7i75 Boode 7 7 40 Angel 8 i ƒ 60 Rogge lAZeouw che 7 i 7 50 Polder f 6 a ƒ i4o ienit Winter ƒ 4 20 i 4 70 Zomer J 4 a 4 40 Chevalier ƒ 6 ii 6 75 i Haver per heet 3 ft 4 26 per 100 kllojr 7 23 k f 7 7S Hennepzaad Inlaudsch f 9 25 f i 50 fiuitenlandach ƒ 7 25 a 7 75 Kanarj zaail 6 75 a ƒ 7 50 Boonen Brume bonnen 10 11 50 Duivenboonen 7 a ƒ 7 25 Paardenboonan 8 86 è ƒ 6 60 Erwten I Buiienlandache voererwten per 80 K 7 ft 7 26 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 70 5 90 Cinquantina 8 25 i 8 75 Melkvee goede aanvoer handel vlug vasthoudende pnjzeo Vette varkens redelgke aanvoer handel redetgk 22 a 26 et per half K G Biggen voor Engeland redetyke aanroer handel vlug 19 ft 21 et per half K G Magere Biggen goede I aanvoer handel vlug 0 85 a i 30 per week Vette schapen redelgke aanvoer handel van geen beteekenis Nuchtere kalveren goede aanvoer handel redelijk 3 a 6 Fokkalveren 8 a ƒ 15 Aangevoerd 7 partjjeu kaas 2de Qual 22 a 2 Noord Hollandsche 26 k 29 Boter goede aanvoer handel red Goeboter 1 10 a f 1 30 per kilo Weiboter u 90 a 1 00 per kilo Mindere BurgerlJijke Stand GEBOREN 22 Maart Nicolaaa Petrus ouders P Scholten en J Spruit 28 Jan ouder G Kooij en P van Houten Gritu ouders J van der dmeede en G Doornbos OVERLEDEN 22 Maart M de Jong 22 m J de Jong huisvr van J D de Vos 38 j GEHUWD 23 Maart G Hoogendoorn en J Blom B J van der Velden en L Binee Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk 2 f Dr Retail s iELFBËWABlL G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dodd Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag oi k in postzegels en in eiken boekhandel in Holland adveiitenti ën BevBlleu Tan een Meisje M L DIBSTBLHOltöT DtESTKLHOBST 23 Maart DE NIEÏÏWE LOmOlT de beate van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda verkrygbaar alleen h I A OATS ADVERTENTIES in Mk Binnen en Buitenland ache Couranien worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bmnkhan Zoon ran eet derden kanonnier om in lyn vaart te orden gestuit door eeu muur Pe zelfmoordeuaar Scheiner leefde nog drie uur Buitenlandscb Overzicht Omtrent de op Huberlusstock gevallen beslissing Arerneemt men dat Caprivi voorloopig ministerpresi ijd nt blyft en dat Graaf Eulenburg minister president I Mot betrekking tot de bonoomingivan den nieuwen ininister van eeredionet n openbaalilonderwys is nog fceen besl iC genomen n De Rechtbank te Keulen heeft liïjslist dal er geon gevolg zal worden gii oven aan de aanklacht van het lO M tegen do XoMsche Men weet dat d gver Ivaft de procureurs generaal getemperd is door oen kaïlschrijving van den Minister van Justitie die voort aab zt7lt verklaren zal of er termen tot rarvolgiug beitaau J hl e Bul ron knnliedllnog udl hiin wpide nietivefkroppenH over hot fejt dat de I Porte ZtAeren by Idnl ra or i van ilen taakgelastigdc Vólkojrifcffi te IJKoiist nlinopel betrokken Shisiiinoff in de Blisi echen apbteddeu heeft ujtgelevord die era terp stond nfcar Odessa zond ShjsrainolF was Met lensfvooW oor do Tt rksche politio 4 i K l BeiTinif Meent dat zoo hot loopend freruehi i rheidjbpréekt en een btiitungetarane iitt ig vaiil d4 BpilI jgaabch Sobrsiye bïjerngorijepett is Sd8arih wrfioon de tiuapstie der oi afhank lijksheitli verklarii vi pBulgarije ou kunnen warden ter Bpraiie gei cbi In i dur gftal gelooft de Times dal er eélji giraarlijke opwiidlngin Bulgarije heerschti gevatftlijla namelijk vodide rust tan Kuropa die doorfeeijlder tijken sta plVan de Bulgaarfche Uageering geilt ord toi kunnen porden Maar de Times hflefj hoffjieftig de iB ilj r che binden zich ook mogen uillaleu vertrouweniij het beleid vanden Bulgaaréchen Minister Staidiioeluif I Ui Oilfssa wordt aan de fimes gemeld dat de overheid viomeine is is drio uit Koo tantinopel al daar aangekomen Bulgaren over de grens te zetteh nadat dj gebleken zijn medeplichtig te wezen aan den moord pp Vulkoritch Uit Washington wordt gemold dat de Regeering van de Veraeoigde Ütaten besloten hoeft ondanks de weigering ran Engeland den modus vivondi te hernieuwen allen die in strijd met de wetten viaBchen in r e Bebringzee op te rengen Dezen zoudon intusschen wel voor de Rechtbanken worden gebracht doch de Rechtbanken zouden geen vonnis vellen zoolang er nog verdere diplomatieke onderhandelingen gaande zijn De laatste berichten bij het Italiaansche ministerie van baitenlandsche zaken ontvangen geven weder meer hoop op een spoedige sluiiing van het handelsverdrag m Zwitserland De houding Ier Zwit er che afgevaardigden heelt d regeering gedwongen tot belangrijker concessies dan voorzien verd De regeennif ziet met loedwez n dat Zwitserland op zekere pun en van goen toenadorma wil weten maar 8te t er prijs op he bewijs Ie leveren dat het de schuld van Zmtserland zal zijn indien tegen de algemeene verwachting het Het Italiaansche raiuisterie verheugt z ch in den gunatigen uitslag der stemming over artikel 2 ran de finaneienwet waarvan de regoering een quaesiie van vertrouwe i bad gemaakt Die stemming viel gunstig zeer gunstig zelfs voor de R geeniig uit Het was 261 stemmen tegen 157 dus eeu meerderheid van ruim honderd De buitenlandsohe bladen hechten aan de beslissing echter niet veel beteekenis De Vaimche Zeitung zegt dat de bespreking der financiën slechts die gelden gold welke loopen over den korten tijd van dit financiejaar gelden aan welker bu temming toch niets meer te veranderen ia De Regeering heeft zich over de groote financie maatregelen voor het volgend jaar wijselijk niet uitgelaten Z lodra deze maatregelen waarover meu het lang niet eens is in de Kamer ter sprake komen zal het wel met de goede geziudheid voorbij zijn De Tune oordeelt ook niet bijzonder gunstig Een deficit van W millioon hindert niet erg als alle bronnen van inkomsten van don Staat maar in volle en krachtige werking zi n Maar een tekort van 30 mil ioen ia veel te veel als nieuwe Ijelastingen en bezuinigingeL allen handel en de industrie verlammen en maken dat de inkomsten verbazend achteruitgaan Cnspi moet zich op dergelijke manier uitgelaten hebben tegen een correspondent van de Time De besparingen zegt Criapi verminderen de productiviteit en doen meer kwaad dan goed De Tiiiie voegt er aan toe Zij zijn zoo diep ingaand bindend in toepassing zoo onverstdudig gelijkvormig dat zij om beeldspraak te gebruiken zoodanig scheren dat zij overal het bloed door de huid doen schijnen Hel gaal lot heden in Perzic met ile invoering i De uitgave dezer Oouraut geschiedt dagelgks met qitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderl ke Nommen iV CENTEN i BINNENLAND GOUDA 26 Maart 1892 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh IJssel de Schepper van Vreumingen en Oudijk is besloten tQt Gnodkeuring van de Rekening van de Kamervan Koophandel en Fabrieken dienst 1891 Wijziging der begrootingen van het St Catharina Gasthuis en bet Oude Vrouwenhuis dienst 1891 8 Wijziging der begrooting voor de Volksgaarkeuken dienst 1891 4 liet toekennen van gratificalién aan E Overbosch en G van Velüen voor de waarneming der betrekkingen van 2eu K urmeester van het vlecsch en Keurmeester van de visoh Voorts weril vastgesteld eeu nieuwe veiordening van Politie en beslaten tot wijziging xler Verordening op de Brandweer Tot lieden dei van Toecioht op de 8tedeluke 4An H iPH Aemd de hh Dr H IJssel de Schepper C G van der Post Mr W J Fortuyu Droogleever Dr P J A Levedag en A D Van Vreiimingen Voordat de vergadering gesloten werd sprak de heer Lotsy een woord vnn dank tot B en W voor hunne bemoeiingen in zake de afsluiting der vaart dour de spoorwegbrug over de Gouwe die zulk oen gunstig resultaat hebben opgeleverd Hy meende namens do Goudsohe burgerij te sprekon als hij daarvoor B en W en ook de Kamer van Koophandel en Pabriekeu alhier ziju erkentelykheid betuigde De voorzitter dankte den hoer Lotsy voor het gesprokene doch constateerde dat het Gemeentebestuur olticieel nog geen kennis droeg van het bedoelde be luit Daar do vergadering eerst ten ruim 4 uur ein F EVILLETOIM TJit Üet Hie eii Naar het Framch TWEEDE GEDEELTE In den volj enden werd ile klacht meer bepaald wif zou haar hebbön voorspeld dat hij zich in devoorstad van eeu i roote plaats zou moeten gaanver er j oD onder een aftri onomen naam en dat hetloon voor haar teederhcid en vertrouwen zou bestaan in lie trpuriïo leven van een onteerde vrouw welk ffrooLer l owiJ8 van licfdp kpn ia geven dandoor dit aan te uomeu Zoulzij f r eenmaal voorworden beloond Al wat zij voor het tegenwoirdigevroe was d nt liaar opofFdrinl mocht dienen omeen ijverzu ht te doen bedaren die haar zoozeergripfde De volgendon handt len allen over die ijverzucht maar onbestemd ronder iets nieuws aan te geven raston was juloersch op den jWngen Engelschman Arthur Burn die bij do zustors Dufour had gewoond en Léoi tme beijverde zich dio jaloezie uitte oeien digde moeten wij voor herfen hiermede volstaan terwijl wij in ons nr van otorgen op do raauavergadering zullen teru komen Mcj J M H van den fiorge te lleeuwgk ia benoemd tot onderwijzeres aai eene opeubare school te Vlaardingen Gedurende de maand AprA zgn belast mei het commando van het detacbameni te Woerden de Ie Luitenant de Kidder en ver dat te Wierikersohaus de Sergeant Duijster In den nacht van Vrgdag Op Zaterdag zat te Pont l Evéque Frankrijk een jon o weduwe Lauaey b j het lijk van haar man met een zwager te waken Zij schijnt door hare droefheid overweldigd op zeker oogenblik hel huis te zijn uitgeloopeu roepende dat zij zich wilde verdrinken 1 aiv zwager snelde baar na en beiden raakten onder een voorbij komende trein Do lijken werden afgrgselijk verminkt teruggevonden De weduwe laat i ria kleine kindereu na en ook haar sohoonbroedcr wa tuistader In een ariikol over do inenting in de H Ct waarin de ontzaglijk groote krachtilezon voorbehooding tegen pokziekto door vele cijfers en voorbeelden wordt aangetoond wordt het volgende merkwaardige feit medegedeeld Eenige jaren geleden bracht men in den Jardin d acclitpatation te Parijs acht Eakirans zij waren niet ingeënt don dag hunner aankomst reeds werden zij allen a ngetast en allen stierven van pokkon in den hovicsten graad Sedert heoft men telkens als menseben van een ander ras naar Parijs worden gebracht deze oerst gevaccineerd en do pokken tasten hen niet moer aan Hot foit strookt met do bewering in het artikel Zij had in Arthur Burn nooit iets audtjrs gezien dan eeu gewonen verpleegde evenals alle anderen en het eenige gevoel dat liy bij haar bad opgewekt was dat van medelijden jjewoi st Hoe zou ZIJ geen müdelijden hebben gehad met een armen ter dooit veroonteelde die zijn laatste dagen in voortdurend lijden sleet En tian Ien andoren kant hoe kon zij liefde y evoülen voor eeu zieke die van zijn lichaam een medicijnkistmaakte Kon men in ernst lannemen dat zij zoo bluid zoo dwaas zou zijn om eeu zieke overdekt met verhandel en pleisters dien zelfs de minst kieskeurige meid om zijn ziekenluclit ongaarne wilde oppassen te verkiezen boven een jongrn f ezouden krachtigen man begaafd met al de hoedanigheden die Gaston zoo onwoorstaanbaar maaktf n Hij had Peyiehorade forlftten tegelijk met haar vertrek naar Bordeaux D U nas waiir Maar wat bewees dat Indien het oen opgemaakt plan tu schen hou was geweest had zij er dan niet juisl op moeten aandringen dat hij elkü erdenkiug zou atwenden Zou zij terwijl er zooveel an afhing voor het tegenwoordige en voor de toekomst van haar kind een onvoorzichtigheid als deae hebben begann eren dom als onhandig Twaalf brieven volt den np dienzolfdeu toon en bewezen dat L ontïnu vt rscheideno weken achtereen slechts had gischrevcMi om zich te verdedigen en dat ondanks alles de langevoerde l ewijsgrondon ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVFjWTENTIEBLAD t welk des Maandags ver chgnt behandeld dat de pokxiekte als men bet zon noemea mag in latenten toestand steeds baotaat en by elk vaak aanwezig is terwijl zg by sataenhooping van manachen uitbreekt Slechts door inentiog is dit t voorkomen In de algemoece vergadering van de Grondwet centrale kiesvereeniging in het hoofd kiesdistrict Veendam den 30 Maart jl gehouden heeft de afgevaardigde van het district dr A L Poelm in eene verklaring afgelegd omtrent zijne houding ttgunover de aanhangige belasting ontwerpen Tegen liet ontwerp van den heer Piorson heeft hij vele bezwaren maar er komen toch twee elementen in vour die hem er gedeeltelijk mee verzoenen De nieuwe belasting heet eene belasting op het vermogen maar inderdaad is het eene inkomstenbelasting en dat is werkelijk eeue groote schrede op den goeden weg Daarenboven is de voorgestelde belasting progressief de progressie is wel zwak en gaat niet vHr maar het beginsel is er en dat vindt spreker zeer verblijdend Deze twee elementen zijn het dus die spreker over vele bezwaren zullen doeu heenstappen en daarom zal hij zijn best doen om de ontwerpen in hoofdzaak te doen aannemen Deze ontwerpen zijn slechts tijdelijk en voorloopig ze moeten uitloopen op de invoering van eene zuivere progressieve rijksinkorastenbelasting NaJer gevraagd of niet uitbreiding v iii het kiesrecht het begin moet zijc van alle hervormingen verklaarde dr Poelman dat hij ook het oog gericht hoeft op eene herziening en wel op oene zeer belanarijko qiï ingrijpende uitzettiug van hot kiesrecht Die moet komen en zij zal komen ook En hij verwacht een voorstel daartoe van dezen minister van binneulandschj aken die bolootd heeft er mee te zullen komen en hij heeft op de eerhjkhtid en le oprechtheid van deu heer Tak hot volste vertrouwen En zelfs indien dere regeenng eens niet kwam niet voldoende bleken om Gaston s grieven weg te nemen Wanneer zij niet pleitte voor haar tro iw putte zij zich uit in verzekeringen van tecderheid die er I op schenen te wyzen dat zij in Manou I caut een I voorbeeld had gevonden dat zij onontwikkeld als j zij was slaafs navolgde Ik 7weer je myn dierbare Gasion dat ikje aanbid met heel mijn ziel en dat er niemand op de I werold is lUen ik zoo vurig kan liefhebben Ik aanbid je wees daar zeker van mijn gthefde en verontrust je niet Aangezien Gaston boter jager was dan romanlezer had hij al de betuiginsen a ingenomei want voor liem WIS er niets onwaarschijnlijks in dal Léontine hem hartstüchtcliik lief had Maar waar hij üeen vrede mee knu hebben dat was met de Hoe vele malen moest dit vel papier worde gelezen herlezen gekeerd en irt end m bestudeerd om tot drzm staat van vrval te ijerakon Indien ik mij iets te verwijti n had liefste rou ik dan ooit hebben bekend dat ik mijnheer Bum ontmot t luuP Indien ik dez ontmoeting had willen ontkennen OU ik dat dan niet heboen gcdain dour u te over i