Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1892

mot zoodanig voontel lisn houdt hg zich overtuigd dat het zou komen zelfs in weerwil van deze regsering want er zouden dan zeer zeker andere elementen in de Kamer worden sebracht welker meerdere opstuwende kracht de regeering in die richting zou dwingen Hg bigft dus vertrouwend wachten op de dingen die moeten komen ook op eene verbetering en uitzetting van de thans aanhangige ontwerpen En daarom zal hij gedachtig a n de spreuk dat het betere dikwijls de vijand is van het goede blgven bg zijne straks uitgesproken verklaring Generaal Booth in Nederland Gisterenmorgen te acht uur waren de officieren van de Zuiilert divisie van het Heilsleger en do soldaten uit Botturdam Schiedam en üordt mot kolonel Oliphant en adj Clark aan de Wesierkade te Rotterdam vergaderd om den generaal te ontvangen De afdeeliug Schiedam had aan de aantegplaals een kinderkoor met vaandels opgesteld Te negen ure arriveerde de stoomboot Adelaide Kolonel Oliphant en adj Clark verwelkomden den genoraal aau boord Aan wal komende bood een kinderkoor den generaal bouqetten aan onder een driewerf amen waaroa het welkomstlied gezongen werd op de wijs van wy leven vrij Een daverend hoerah van htiilssoldaten volgde onder het overig publiek heerschte goede orde Per rijtuig begaf men zich naar de wouing vau den beer P R Mees aan de liouvehaven waar den generaal een dejeuner werd aangeboden Te 11 35 vertrok hij met din trein naar Amsterdam Daar had zich een dichte volksmenigte voor hot Centraal Station verzameld teneinde getnige te zijn van den iutocbt van den generaal der Salvation Army in de hoofdstad Een gedeelte van het terrein was afgezet door eon vijftigtal politieagenten onder bevel van twee inspecteurs Op den bepaalden tijd 1 u 21 reed de trein het stntiou binnen eu de generaal en zijn staf stapten uit reeds dadelijk omringd door oen niouwgierige menigte die de afsluitingen verbrak De voorgenomen ontvangst in de wachtkamer 1ste klasse bleef achterwege daar de directie der Holl IJzeren Spoorwegmaatschappij daartoe haar toestemming niet had willen geven Op het Stationsplein groeide do menigte telkens aan met honderden meoschen die langs het Damrak kwamen toestroomen Plotseling werd het cordon door te politieagenteu gevormd verbroken en een tooneel van vroolijke verwarring volgde waarbij het niet aan de gewone volksaardigiieden ontbrak De politie was niet bij machte dezen stroom van mensctien te keeren en bepaalde er zicb dun ook toe om eenigszins den toegang opeu te houden waarlangs de generaal zijn equipage moest bereiken Het aantal rijtuigen waaruit du stoet bestond werd omringd en toen eindelijk de gi neraal met zijn staf verscheen ging er een vroolijk gejuich op Staande in den landauer met zijn pet in de band groette en wuifde hij de menigte toe waarna de rijtuigen zich in beweging stelden en in draf het stationsplein verlieten Langs het Damrak de Dam het Rokin de Reguliershreesiraat de ütrechtschestraat langzamerhand stapvoets rijdende bier en daar begroet en toegejuicht door de talrijke menigte bereikte de stoet het Paleis voor folAsvltjt tuigen dat zij niet Had plaats gehad Dat was niet zoo moeilijk Wie had mij gezien Ico aiid dien ge niet kondt vortronwen Ik zou zijn getuigenis hebben tegengesproken en u verzekerd Ut ik dien dag nii t was uit geweest Ik twijfel er niet aan dat ge mij oerder zoudt hebbeu gelooM dan hem Maar dat zou een leugen een onwaarheid zijn geweest iets uwer en mijner liefde onwaardig een wantrouwen in u da heb ik nooit gedaan dal zal ik iiqoit doen want ik wil raij elve evenmin verlagen icgonover ii als ik u wil verlagen in mijn hart Daarom heb ik toen ge mij met doodsbleek gelaat somber dreigenden blik en van angst bevende stem do vraag steldet Heb ja Buru yezien geantwoord Dat is zoo en ik heb u uitgelegd hoe deze toevallize ontmoeting had plaats gevonden Ondanks mijn even duidelijke als openhartige verklaringer begreep ik dat ge zijt beenge aan boos op mij en wat nog treuriger is ongerust en ongelukkig Dat mag zoo niet zijn di rbare Onston ik wil niit dat go twijfelen zult aan mij die u zoo barlïtocbtolijk liefheeft ik wil niet dat ge uzelf zult k vellen het is al genoeg dat ge te lijden bobt onder onze schniding Na den verschrikkelijke nacht dien ik heb doorgebracht in wanhoop over liet leed dat ik u heb aangedaan zal mijn eerste werk dan ook zijn u gerust te stollen door te verhalen wat ik gezegd heb ik denk dat ge Indien go alles geregeld op papier geschreven ziet zult erkennen dat iu deze Onder de peristyle stooden ongeveer honderd officieren en soldaten en haie geschaard die den generaal en zgn gevolg toen zg voorredeo met vrooIgke halleluja s begroeten In de vestibule stond een koor van ongeveer honderd kinderen met vaantjes eu banieren die den gsneraal een welkomstlied toezongen Het Paleis voor Volksvigt was voor de plechtige ontvangst van den generaal door de verpleegden in de Toevlucht voor Dakloozen versierd Toen de generaal tegeu half drie op bet plein aankwam steeg een Inid gejuig vermengd met het geroep van Halleluja uit de menigte op Do generaal boog vriendelgk Hij steeg voor don inrit uit de officieren salueerden het kinderkoor hief bet wetkomslied aan en onder daverende bravo s van de menigte in de zaal wandelde generaal Booth met zgn staf vergezeld vau kolonel Oliphant naar zgn plaats Toen bet gejuich dadelijk bedaard wss las de leider van het werk in Nederland kniouri Oliphant een wejkomstadres voor waarin hij o a het volgende zeide Wg roepen u een warm wolkom toe op Noderlandschen grond Wij hebben met helaugstelling uwe onlangs volbrachte eis gelezen Wg zullen met aandacht luisteren naar uwe in flrukken van de groote landen en andere kotouies waarin gg gereisd hebt Wij van onze zijde hebben niet stil gezeten hier in Nederland Zeven nieuwe korpsen zijn geopend geworden vijfhonderd mannen en vrouwen hebben beleden den Heer te vinden twee honderd een en negentig soldaten zijn aan de rolboeken toegevoegd twee en dertig nieuwe officieren zgn aangesteld geworden Wij hebben uw groot Maatschappelijk werk begonnen en daarmede goede vorderingen gemaakt Zeven tien honderd vijftig nachtverblijven worden iedere I week verstrekt aau menscben waarvan de meeste andera den nacht op straat zouden doorbrengen en dia allen gebrek zouden lijden aan behoorlijk voedsel an dek Wij hebboa vast werk verfohaft aan 62 mannen Wg hebbeu twee tijdelijke nachtverblijven voor vrouwen en kindereu t ree tijdelijke nachtverblijven voor mannen en jingens een vaste Toevlucht en drie Werkplaatsen waar honderd en dertig mannen werk vinden Veertig dezer mannen hebben beledrn bekeerd te zijn velen zgu zonder twijfel zeilelijk verbeterd Wij heblien k de vredeark geopend voor diegenen welke in i9n Shelter maatschappelijk hervormd ook heblien wij het werk in de achterbuurten begonnen en ton otte riep pr den Jeneraal nogmaals welkom toe Do jV RoU Cl schrgft over den persoon van Generaal Booth hut volgende Gaarno maakten wij van de ous aangeboden gelei genheid gebruik om deu generaal gedurende den korten tijd van zijn oponthoud ten huiz t van deu I heer Mees persoonlijk te ontmoeten De heer Booth I die oen man is vau flinke statuur draagt zijne jaren met eere Hij hoeft niets van het martiale dat men I van zijn titel onafscheidelijk zuu achten De uniform I die bij draagt blauwe jas met rood veston is zon der pronk of praal Alles wat bij zegt de wijze waarop bij het zu t en de warsheid vau alle vertoon stempelen hem tot een gemoedelijk man die in zijne handelingen ongelukkige ontmoeting geen enkele redon tot kwelling is tu vinden Zooals ik zeide was ik uitgegaio om langs du kade een kloinu wandeling to doen Dat was verkeerd ik erken het ik had thuis moeten blijven Maar nooit verder te komen dan mijn tuintje tot eenige afleiding niets anders te zien dan treinen on schepen wordt ten laut tu vervulend Ik was dus uitgegaan eu werktuigelgk zouder te weten wat ik deed of waar ik heenging zonder mij rekenschap te geven van den afstand dieu ik had afgelegd was ik aan bet einde van do tiriig gekomen waar ik naar het opwinden van een anker stond te kijken toen ik bemerkte dat iemand vlak achter mij was blijven stilstaan on mij gadesloeg Ge begrgpt boe ik ontstelde Zonder mij om te keeren wilde ik miju weg vervolgen Maar een hand werd zachtkens op mijn arm gelegd eu een stem sprak met een Eugelschen tongval Zijt ge bang voor mij juffrouw Het was Burn Kon ik hem ontwijken hoe gaarne ik het ook had gewild Hij vertelde mij dat hij van Arcachon kwam waar bij was heengegaan na zijn vertrek van Peyroborade on dat liij op weg was naar het station Bastide om met den trein van Parijs te vertrekken Ik antwoordde niet in do verwachting dal hij wel zou heengaan Maar neen l Was nog vroeg en bij bleef dus wat met mij praten om den tijd te dooduu Op dat oogenblik is hij iio u vertelde mg in gezelschap van mijnheer Huru te hobbuii gi zien zioh laat leiden door de goede ingeviug van zijn hart Wel gaf hg ons die mot hem over zi n zendingswerk van gedaotiteu wisselden den indruk van over de richting die hg als leider van het Leger des Heils te volgen had eene vaste meening te zijn toegedaan maar een mau van theorieën is hg u ei tot die wereldhervormers die hunne kracht zoeken in het formuleeren van wgsgeerige stelsels neg to die predikers in de lucht die ach en wee roepende over de bedorvenheid der meuschen in het toedienen van louter geestelgke heilmiddeien den aanvang en het einde hnuner missie zien Neen als de heer Booth met zijn grgzeuden baud en zijue trouwhartige oogen daar voor u zit herkent gg in hem den mau die eenvoudig zonder te lang wikken eu wegen zonder door eindelooze beschouwingen van het voor en tegen eoner zaak de zaak zelve uit bet oog te verliezen doet wat zgue hand viudt oin te doeu Hem vragende of hg inderdaad van meeuing is op den door hem ingeslagen weg tot een praotisoh resultaat te komon en eenmaal het ideaal te boniken brood voor allen die werken willeu antwoordde hg beslist ja I Hg zeide genoeg van de wereld te hebben gezien om tot de ervaring te komen dat de boofdoorzaakon der armoede iu alle landen zich concontreeren in do grootste steden Doordat velen die op het platteland wonen in den waan rerkeereu dat in de steden op de gemakkelijkste wgze aan den kost is te komen en zich uaar de groote centra verplaatsen wordt hut paard achter den wagen gespannen want het ia juist het land de grond geeft niet slechts honderdvoudig terug wat men hem geeft of borgt maar nooit raakt hg uitgeput indien men hem maar behoorlijk in cultuur brengt en houdt Hoe langer meu den bodem op oordeelkunilige wijze beschouwt hoe vruchtbaarder wordt bij hoe rijker beloont bij Jen iirbeid der menschen Daarom kan de sociale nood alleen duurzaam leniging vinden door don budum als onzen besten bondgenoot te beschouwen den bodem die toeneemt in waarde naarmate men hem lunger bewerkt Hoe eenvoudig dit ook zij het schijnt tot heden maar niet begrepen te zgn Zioh op Engeland beroepende zeide de generaal dat het aanzien van het land voor nog geheel hetzelfde is als in den tijd der Biitten Er zijn bosschen omgehakt eu daardoor weiden 0nt tasa maar in cultuur gebracht d w z beploegd eu beégd in korenvelden herschapen werd slechts een klein gedeelte Om het evenwicht te herstellen moet dus de zaak is zoo eenvoudig mogelgk meende de heer Boi th op systematische wgze de overbevolking der groote steden terug worden geleid naar het land betzg in de nabgheid of ver over de zee in don vreemde Er is voedsel voor allen maar het moet aan don bodem die dat voedsel be i at worden onttrokken eit de meusoh heeft zgne I armeu gekregen om te werkeu te spitten te zaaien i en te oogsten Eene andere vraag die wij deu generaal stelden was deze Wat is uwe meeuing omtrent het on derwijs Zijl gg eveu als vele anderen van oordeel dat iu de geustos in de verstuudsontwikkeling het afdoende lieilmiddel gelegen is tegen de sociale nooden P Neen was het antwoord Ik onderscheid drie dingeu iu den mensrh den geest bet gemoed en het lichaam Zij hebben elk hunne ontwikkeling noodig en die ontwikkeling kan voor alle deze drie zeker voorbij gekomen het moet wel op dat oogenblik zijn geweest want wij hebbou niet langer dan acht of tien minuten gupraat Ik beken dat ik geen juist bogrip had van dun tijd want ik voelde mij niet op mijn gemak Ik wist niet wat ik antwoorden zou toen hij zijn verwondering Ie kennen gaf mij hier te ontmoeten terwijl hij mij in Champagne waande on ik wist evenmin wat te zeggen tiien hij mij nauwkeurig gadesloeg ik begreep dat mijn toestand duidelijk zichtbaar was Die enkele oogonblikken welke mij tot non verwijt worden gemaakt waren voor mij een foltering Eindelijk verliet hij mij mot een uitdrukking van medelijden op h t gelaat niet geschikt om mijn moed to doen horleven en terwijl ik iiaiir buis terugkeerde verwent ik mij dezen o igelükkigen uitgang zooder evenwel te kunnen voorzien welke gevolgen hij nog zou na zich slepeu Dat is de waarheid innig geliefde de volle waarheid zooals ik die openhartig heb medegedeeld zooals ik die nu heb herhaald opdat zij u tot rnst lot kalmte zou brengen opdat alle twijfel jegens mij daardoor zou worden woggenoraun Luister naar uw hart geliefde ik bon zeker dat die stem u zal zeggen dat go mij niet kunt verdi nkor Luister naar die slem luister ook naarbet verstaiiil het zal u zeggen dat ik de ddmste de krankzinnigste van alle vrouwen zou zijn indien ik u bedroog Ifordt vervolgd legelgk worden aangebracht Reeds van het achtste jur moet het kind leeren werken niet slechts met Ie hersens maar met do handen Het dwaze vooroordeel dat hoofdwerk booger staat dan handenwerk zal don vanzelf verdwijnen Voor tlles moet God iu de menschen wonen God d i bet hart d i onze udem d i ons leven Daar wg den heer Booth niet te lang mochten bezighouden en bovendien het vertrokuur voor Amsterdam naderde namen wij nu deze woorden afscheid bera op zgno reize en op zijne pojdiingen bet beste toeweoschendo De beruchte Eugelsobe moordenaar Aangaande den moordenaar üfeming die iu Australië ols Wiiliauis werd gevangen genomen maar zeiilu Swunston te heetoii wordt gumeld dat iu een reiskoff er de overtuigemie bewijzen zijn gevonden dat bij Williams en Deeming is o a ouu kerkboekje met den naam van zijne laatste vrouw en een spoorwegtabul den loop der treinen aangevend die Rainwili passeerde De Australische politie beeft verder ontdekt dat Deeming ook onder den naam Ward in Ausiralië heeft geleefd De huizon waarin hij daar te lande verblijf hield worden nu aan ueu nauwkeurig onder foek otiderworpen Men breekt de vloeren op In Zuid Vfrika wnnr Deeming tweemalen blijkt geweest te zijn heeft hetgeen de telegraaf aangaande hem mededeelde heel wat beweging verwekt Men brengt nu in herinneripg dat gedurende du maand dut hij in Johannesburg vertoefde t ee moorden werden gepleegd waarvan de dader of daders nooit werden ontdekt Verder verneumt men dat Australische en Kaapsche kooplieden indertijd een advocaat te Liverpool opdroegen om Fred B Deeming zooals bij zich in Zuid Al rika noetnile op to sporen ten einde hem mot den strafrechter in aanraking te brengen De advocaat gaf een particulier geheim speurder last don verlangden persoon te vindeu on alles hem betreffend n te speuren Deze ontdekte heel veel dat nu politie en justitie to pas koral maar toch was Deeming hem te slim Eenmaal verschoun de geheime Tervolger op een avond in de woning te Bkkonheud toen Dteming zijne vrouw en kinderen pas s ochtends had verlaten De woning werd maanden lang oubcmcrkt bewaakt maar Deeming vorscheeil niet meer en liet niets van zicb booren Zijne vrouw ging in Pent jrokeshire bij haren vader een landbouwer logeeren maar ofschoon eou man haar volgde en in de tuurt bleef kon men niets ontdekken Blijkbaar had Deeming dio de lucht had gekregen dat men hem op bet spoor was het betur gevonden zijne vrouw vopr zeer langen tijd in het geheel niets van zich te laten vernemen Een ander maal kwam de particuliere gobiAioe speurder te Stocktan on Tees in bet noorden van Engeland terwijl Deeming juist zeven minuten vroeger met een trein die plaats had verlaten Hij vond zijn spoor weer en kon eindelijk telegrafueren dat Deemiug aan boord van net stoomschip Jmnna op weg wns naar Australië Nog voor het Australische vast dand bereikt was kwam bij Thursday eiland in de straat van Nieuw tïuinea een geheim politiu agent aan lioord maar toen het stoomschip te Baisbane aankwam kon de geheime politieagent slechts mededeelen rlat ue man dien men in arrest zou nemen ui te Port Said van boord was gegaan Deeming was inderdaad stillotjes naar Engeland teruggereisd en had daarmede den geheimon speurder en alle politiu op een dwaalspoor gebracht Allo later ooderr oek was vruchteloos daar Deeming in nog niet door hem bezochte plaatsen in Engeland vertoefde onder den naam viin jLawson en onder dien naam ook negen maanden in de guvangruis van Huil verdween Iiitusscben is bet nog vermeldenswaard dut Lawaon daar nu pas ontdekt is oen paar jaren goleden ook eenige weken logeerde bij een paar voorname kooplieden to West Hartepuol Hij had zich toen uitgegeven voor een Australisïh millionair die een jacht te Huil liet bouwen eu van plan was eene afdeeling zijner zaak te Plymouth te vestigen Om ent do ramp in do tluidenstraal te Amsterdam schrijft de ülandaard het volgende Nader vernemen wij nog dat de toestand der 10 gewonden die in hot gasthuis opgenomen werden over het algemeon rij wel is Van twee hunner oen banketbakkersjongen on een man die op bet oogenblik dor ontploffing voorbijginar is echter do toestand niet zonder ernsti gevaar Gistermiddag te ongeveer een uur vond do brandweer die met onverpciosden ijver werkte hot lijkje van het kind van den heer Van Eupeu het werd onmiddelijk naar de Igkonkeldor aan do Oude Brug gebracht Met moeite toog men verder aan den arbeid en zette het onderzoek voort in het vrij pe onderhuis Het lijk ïun de nicht van do weKweBroek mans werd te halfvijf gevonden Natuurlijk kaïi men uit deu mond vau de buren verschillende bijzonderheden opteekenen die moer of minder merkwaardig zgn Zoo vernamen wij dat de beer Van Eupen gisterenavond juist op bet oogenblik van de ramp bezig was den verkoop van zgn zaak te regelen Toen hij bezig was iverd hg door het bericht van het oirheil gestoord niet alleen zijn zaak maar zgn gezin en al wat bij bad was verdwenen De zoon van de omgekomene vrouw Weijle verhaalde ons dat hg juist vdór het oogenblik der ontploffing met twee kinderen zgn woning verliet om er sinaasappelen voor te koopen Toen de man nog maar even de brug bereikt had hoorde hij den slag en om ziende ontwaarde hg de vuurzee Hij vloog terug en wierp zgne kinderen als tware op den stoep van den banketbakker Tot bezinning gekomen begreep hij dat de handen uit demouwen moesten gestokeu word n en zijne kinderen beschermd ziende snelde hij toe op een man dio ouder do kroonlijst van het ingestorte huis lag Hij beproefde dit brandende hout op te lichten maar bet mocht niet gelukken eu zette er toeneoii stuk hout onder waardoor de ongelukkige vanzgn last bevrijd wegkruipen kon Inmiddels wasmeerdere hulp op komen dagen die deu man diothans in hut gasthuis ligt van zijiie brandende k eedoren ontdeed en vervoerde v Do jonge Weijle die toon nog niet wist dut zijn eigen moeder was omgekoraeti hielp toen nog mede andere slacbtuffers redden De indruk dien hut treurige feit op het publiek maakte was krachtig Stil eu zonder morren gehoorzaamde het aan de bevelen der politie dio trouwens banden vol weik had niet alloen om de duizendeu toeschouwers op zijde te houden maar die ook heel wal te doen had met do buren VVÏmt I in de ontzetteudo vi rwarring liepen natuurlgk allen radeloos door een Vrouwen die kinderen vermisten wilden zicb in de brandende huizen werpen I om te redden wat te redden was Gelukkig echter zijn er niet meer menschen oingukomeu De echt1 genoote van den sigarenbaudelaur wions woning geheel uitgebrand is was op bet oogenblik vau de ramp met tehuis Wol een geluk temeer daar du vrouw in hoogst zwangoren toestand verkeerde Aan den Burgemeesler is op diens verlangen oen rapport vurstrekt van de toedracht der zaak De juiste lezing zal wel nooit worden gegeven want de eenige die levend uu bet huis van den heer van Eupen is gekomen is do zwaar gewonde dienstmaagd die vermoedelijk over do oorzaak aiets zal kunnen mudeileeleii H Door ie flioke houdiüg run eon bewconstur van den Nieuweiulijk te Amstordam is Maandas do aaiidaclit dör politie Köve8tig d op een gevaarlijk porsoon De ivukkere vrouw zag da oen mau met zooo enaamde kaartenraden al menijr argeloos buitunman eeiiigo halve guldens eii guldens bad afj ozot op het türiüin voor het Centrual Stadon Dadelijk waarschuwde zij een politieagent Dt Zfi scheen echter Diet te blaken van dienstijver Hij antwoordde dat hij t eerst zelf raofst zien Elk gewoon monsch zal bet zoor begrijpelijk vijideu dat de deugitiet wel oppaste mt t de oplichting voort te gaan zoüdra de agent zich vertoonde De vrouw deed echter toen wat de agent had moeten dofn Zij Eocht een rechercheur op vertelde hora t geval on loeü was de valscho speler spoedig onschadelijk gemnalct Vl BI Petroleumlainpen Petroleumlampea branden slecht of veroorzaken ongelukken lo wmiicer do pit niet ood gelijk gesneden is 2o als de pit niet goed in den eylindei past 3o ais de pit te oud is waardoor hij te veel water beval Men moet do pit eens per week gelijk snijden noöt een scherp mes de overige dagen is het voldoeude met een doek of een borsteltje de verkoolde deeltjes to verwijderen De cylinder van do lamp moet steeds krachtig worden doorgoblazen opdat zioh geen kooldeeltjes daarin befin len die van de pit vallen ook maakt men den binneuwand van den cylinder met een doekje droog Oe iasnoering in het gla s mag niet booger boven den rand van den brander uitsteken dan hoogstens 3 cM 18 het meer zoo brandt de lamp slecht Men draait do lamp uit en iaat haar Tanzelf uitgaan of draat de pit omlaag en blaast haar uit in geen geval mair wanneer do lamp niet brandt do pit boven den brander uitsteken of zelfs daariwede gelijk staan Is dit het geval zoo wordt de olie als door een hevel overgebracht eu loopt buiten laDg i49lamp af n ook binnen iu den cylinder alwa sij met kooldeeltjes of rafeltjes de pit een teer brandbare stof iu de lamp brengt Do lam plant zicb daarluiiga gemakkelijk naar binnen voort on geeft ongelukken Do lamp laag draaien om olie te besparen is zeer verkeerd want eerstens bespaart het geen olie daar de olio verdampt zouals men wol ruiken kauj en ten tweede zet het roet zich tegen hot glas af verstopt dit eindelijk en al ge in uw kamer terug komt staat deze soms al in lichte laaie doordat de vlam naar binnen gtslagon de peer gesprongen en do branriendo olie door uw kamer gestroomd is Uit Rotterdam schrijft men aan de Tijd Onze tram loopt gevaar concurrontio te krijgen Door een drietal inwoners van het voormalige Delftshaven wieu het begint te Vervelen thans v el de lasten maar niet de lusten der annexatie van het voormalige Delftshaven bij Rotterdam to dragen is bij het Dageltjksch Bestuur oen aanvrage ingediend voor oen concessie tot den aanleg van een paardectramlijn van de kom van het voormalige Delftshaven uaar het centrum onzer stad Het Dagelijksch Bestuur meende den Raad geen voorstellen aangaande deze concessie aanvrage te mooton voorleggen alvorens der directie van de Rotterdamscke Tramweg Maatschappij gevraagd te hebben of deze bereul i om door don aanleg van een cieuwe lijn aansluitende aan lijnen door haar geëxploiteerd te geraoet te konmn aan do wenachen dei bewoners van het voormalige Delftshaven De directie dor Rotterdaimche Tramiceg Maatschappij antwoordde dat zij niet bereid was door aanleg van een nieuwe paarden tramlijn daaraan te voldoen maar dat zij aan ht t verlauüeu der voormalige Delfahavonaars wilden gemoet komen door de lijn van deu stoomtram Rotterdam Delftshaven 700 meter in oostelijke richting te verlongen Tegen deze verlenging had het Dairelijksch Bestuur ernstige bezwaren vooral gegrond op het feit dat do weo waarop do stoomtramlijn moet worden doorgetrokken daarvoor te smal is Toen dus bleek dat de Rntterdaj iscAe Tramic Maatschappij uiot aan het verlangen van do Delflshavenaars wilde vuldoen hebben Burg en Weth een voorbtel geformuleerd dat zij thans den Raad aanbiöden Zij stellen voor den aanvragers der concessie vooreen tram naar Delftshavi n den beeren He broek c s geen vergunning te verleenen voor een paatdfculram van do kom van Oud Delftshaven naar het contrura onzer stad maar hun wel te vergunnen een paanlentramlijn aan te leageu van Oud Delftshaven tot aan het meest n 3telijke pnnt van het Rotterdamscbo tramnet Over dit voorstel zal de Raad een beslissing hebben te nemen Bu ienlaii 8cli Overzicht De Rdchsanzeiger bevat het besluit waarbij Caprivi wordt outheven van den post van ministerprt sident doch als lid van het staatsministt rle on als minister van üuitenlandsche zaken wordt gehandhaafd Verder bevat bet ofticierlcj blad de bosluiien 1 tot ontslag van den heer Von Zedlit die deu titel on don rang van staaisministfr bohoiidt 2 tot benoemiuiï van graaf Enlenburg als minister president 6 tot benoonnui van den staats eoretari dr Von Bosse als minister van eeredionst en openbaar ondtrwijj Oraaf Botho Enlenburg die tot Miuistorpre sident zonder portefeuille benoemd is is thans opperpresident van Hessen Nassnu van IS78 tot 1881 was hij Minister van Biunenlaudsche Zakenen trad af wegons verschil van meening met Bismarck die bij dezj gelegenheid zich minder aangenaam tegenover i e heer Eulenbura zou hebben gedrasri R wat meer rebeurde Öö Eulenburgers staan funstig bikend in Duitschland t Zijn edellieden van ouden datum en meest mannen die uitmunten door talent zoowel als door karakler Hot gf slacht is door de wisseling der tijden heoii gezond gebleven eu vertoont ook do daarmeo vorboui on eiyenschappen Botho Euleuburg is natuurlijk conservatief eu heeft indertijd de eerste socialisteowet ontworpen Hij is 62 jaar ou l maar teokenen van ouderdom zijn nog niet aan hem te zien iets wat men trouwens bij do l uitacliers infer vindt Ou staf m den ouden Keizer bestond uitsluitend uit inaunen van hoogen leeftijd Volgens de Kreuzzi itmig iieeft de keizer gï aaf Vou Zedlitz als minister van onderwijs eu eeredienst ontslag verleend in een eigenhandig schrijven dat in de meest waardeeronde en eervolle termen was gesteld Aan het slot van den brief gaf de keizer als zijn we iseh te kennen dat Von Zedlitz ook iu t vervolg zijne krachten aau den dienst van den staat zon blijven wijden EvenaU do nieuwe Pruieische minisler presuleüt i