Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1892

lÊm mm Mr M S F de Moraaz Iman geb H M IJzeo doorn te O treofat Bouwmanswoning enz Voorwillens S No 88 1815 k C Oudyk 22 a 88 c ïuinland Middelwillans 6S0 k J Bulk en T de Groot 1 h IS n 35 0 Hooi en WoUand Middelwillens 1690 k C C H Prince N 4795 I80d GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerl ke Stand Reeuwijk GEBOREN Leendert ouders G van Dgk en C Boere Gerril ouders K van der Heijden en J van der Leeg Aart ouders A Verknik en M Willemseu Gerrit ouders P Verwoij en A Hoogendoorn Jan ouders C Hoogerdijk en G Holland Cornelis Pieter ouders P O van Velr eu en M Koster OVERLEDEN M Oostrum 88 j Stolwtik GEBOREN Pieter ouders H Verraaat en A den Bosten Trgntjo Maria ouders A Scheer en N M Anker Frank ouders H van deu Heurel eu P J Thiele OVERLEDEN W van der Bijl ï j ONDERTROUWD IJ A van Kijk en L Versluis Moordrecht GEBOREN Johannes ouders D Weivers en G Burggraaf Maria ouders A H van Adriohom en J P Lorjé OVERLEDEN J Slavenburg 68 j J de Zwart 70 j H Kervel huisvr van D Kool 83 j ONDERTROUWD J vau Geest te Vrijenbaii 31 j en K do Jong 33 j De inzending van advertentifin kan gesobieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIÊN Jib SUi GEVRAAGD voor avondgebraik een ZAAL of raime KAMëK kannende dienen voor Leeszaal Offerten met huarprya by A BUINKMAN Zn Uitgevers der Ooudsche Courant Openbare Verkoopingeii op DINSDAG 29 MAART 1892 des morgens te 9 nren aan het Hnis Wjjk D No 4 aan den Korten Tiendeweg te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD Te zien Maandag 28 Maart a s des namiddags van 2 tot 5 nren En op DINSDAG 12 APRIL 1892 des morgens te 10 uren op de werf van het Huis Wgk fl No 38 aan den Platteweg te Reeuwijk van De Opstal van eéne Schuur voor afbraak 3 Baggerbokken Veenderij Gereedschappen Timmerhout eenig Meubilair enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTHLIN DRÜOGLEEVER te Gouda Firma T Uiterwijk ZÜTPHEN Opgericht 1H50 Londen 1880 Bekroond Amsterdam 1884 Voed Tent 1887 t PRIMA i IJNSTE Koom of Melkboter in Vs fnst of 20 Kilo fust of 10 Kilo alsmede PoHtpah h et livmien van 47j Kilo netto voor ƒ 6 franco Snt lperidruk van A Brinkioan Zoox Ealeuburg is de niouve minister an eerodionst dr BosBe een streng conservatief en eeer kerkelijk gezind man Dientengefolge betoont men üioh in de clericale en uUra ooaserTatieven kringen wat gerustgesteld In bot byzonder verheugt men er zich daar over dat de pulitiede opvattingen van de twee nieuwe ministers in den raad der kroon een tegenwicht kunnen vormen tegen hetgeen zij noemen het liberalisme van Miquel Do vrees daler nog meer naar links zou worden koers gehouden begint thans te verdwijnen Bovendien wint de opvatting meer veld dat Uapriu nog slechts lijdelijk de plaaU open houdt voor Kulenburg die rijkstanselier zou worden zoodra hij zich in z jn ministerschap ingewerkt zal hebben Daarentegen maakt Richter in de FreuinHU e Zdtuug de opmerking dat bet de vraag ia hoe Enlenborg als minieter presiduut zouder portefuille en zonder noemenswaardige werkzaamheden zich zelfstandig zal kunnen houden aan den eenen kant togruover den r kskauselier en nan den anderen kant tegenover den minislea ran financiën Miqucl Door de eenheid van het financieel beheur is de minister van financiën in de gelegenheid op beslissende wyze in te grypeu in alle andere rainisterien en daardoor beschikt Miquel over de middeleu Ëu I lenburg daarentegen slechts over den titel om het j overwicht ovt r du andere ministers uit tr oefenen Ur Bosse heeft eerst de portefeuille van eeredienst geweigerd en pas toegegeven aan herhaaUen aandrang Hg 19 ongeveer 60 jaren uud was 15 jaar geleden gedurende korteu tijd ouder Falck nmrtrageHdm BaCh liij hut ministerie van eurcdienst iloch had niets te doen met den Culiurkampf zuodat bij ook tegenover hut centrum lemahd is zouder eeu politiek verledep Tien jaren geledeu kwam hy bij hel rijksdepartement van biunenlandsche zakm en werd daar du rechterhand van zgnon chef en vriend Botticher Men beweerde vroeger herhaaldelijk zelfs dat velu belani rijku en de aandachttrekkende wetsontwerpen over biunenlandsche aangelegenheden en op het stuk der arbeidswetgeving geheel afkomstig waren van Bosse diu m ieder geval een der merkwaardigste verscbguiugeo m de Pruisische beambtenwereltl is Verleden jaar is hij staatssecretaris bij het rijksdepartement an justitie geworden en president van de commissie voor hot oti twerpen van een nieuw rijksstrafwetboek Bosse geniet thans nog bij alle partijen eene zekere vclwillendbetd ooidat meu hem beschouwt als het type VAii den conciliantun plich getrouwen en ijverigeu staatsdienaar Herhaalde malen beeft hij bg alle partijen instemming gevonden wegens zijne scherpe openlijke hekeling van het Streèert tum en de luibakkenj au ei u zeker deel der tegenwoordige sthdeerende Duitache jongelingschap Boese beeft geen vermogen Met negen kinderen gezegend bekleedde hij tot ver sterking Zijner inkomsten tot nog voor betrekkelgk korten tijd de betrekking van directeur der univorsiteils kliniek te Berlijn Tot dusver heeft hij zich geheel buiten deu dagelijkscheu politieken strijd gehouden en ofschoon hij doorgaat voor een zeer vroom man lioudt toch niemand hein voor een fduaticus In lüiler geval is ouder do tegenwoordige omstandigheden lie benoeming van Kutenburg en Bosse geen ongeschikte iet Hei centrum en de rechterzijde worden daardoor tot rust gebracht zonder dat de middenpartijen en de iinkerijde ie veel worden geprovoceerd Het Knguische Lagerhuis nam oen belangrijke beslissing met een groote meerderheid wat pleit voür don nog altijd practinelien ziu der Kngelscheu Het huis vu wierp mot 272 teg n 160 stemmen bot voorstel om den achtunrswerkdag vast te stellen Hot ontwerp word dnor de Hegeering bestredeij als onnoodi en op economische gronden onraadzaam Eveneens verwierp het Huis met 226 tegen 110 stemmen het voorstel d wet betreffende ongeoorloofd verbindingen te wijzigen De Weeiier corrospondeot van Daily News weet mede te deelen dat koniftg Georgo van Griekonland in allen ernst a tugebu len hetd t afstaöd te doen van den troon ten behoeve van zijn zoon Kouingin Louise en de prins van V ile8 hebben hem echter van dit denkbeeld afgebracht door er op te wijzen dat prins Konstautiju nog te jong is om aan de bmneniandsche moeilijkheden het hoofd tu bieden en dat hij bovendien onvoorzichtige stappen zou kunnen doen tegenover Turkije waardoor do vredo van Europa zou kunnen worden verstoord Koning George gaat nu niet naar gouden bruiloft van koning Christiaan van Denemarken met het oog op de wet tot regeling van een eventueel regentschap en de naderende verkiezingen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 24 MAART Bouwmauawonlnz enz Jaagpad Q No 3 ƒ 1720 k W Hoogent ijk Wz 9 b 17 a l J c Wei en Hooiland Winterdijk te 1 Gouda en W iddinxTeen ƒ 16673 k Wed Gouda Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 APRIL 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harhoniec aan de Markt ten overstaan van den Notaris O C FORTÜIJN DBOOGLEBVEtt van 19 mm m imi meest allen van Waterleiding voorzien allen staande en liggende te Gouda en wel Een met STAL in de Hoefsteég wjk F No 90 verhuurd bij de week voor ƒ 2 50 Twee aau den Groeneweg wyk L No 206 en 206a verhuurd bn de week voor 1 85 en ƒ 1 40 Een in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang wflk M No 103 verhuurd bü de week voor 0 90 Een aan het Nonnenwater wflk O No 1 Te aanvaarden 15 Mei aanstaande Drie op den Raam wyk O Nos 12 17 en 18 verhuurd by de week voor ƒ 1 50 1 80 en 1 30 Een in een gang in het Klooster aau den Baam wyk O No 274 verhuurd bg de week voor 1 Drie op het Jonkershof aan den Raam wyk O Nos 425 426 en 427 verhuurd bg de week voor r 0 70 f 0 75 en f 0 70 Twee aan het Verlorenkost aan den Raam wyk O Nos 539 en 541 verhuurd by de week voor 0 95 en 0 90 Een aan de Vest wyk O No 010 verhuurd by de week voor 1 50 Twee in de Geuzenstraat wyk L Nos 69 en 70 verhuurd bij de week voor 1 en 1 20 En twee in de Lemdulsteeg wjjk M Nos 99 en 101 verhuurd by de week elk voor 1 30 En een perceel GROND liggende in de Messemakerssteeg aan den liaam te Gouda Kadastraal bekend in Sectie D No 1648 groot 95 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot II uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DRÜOGLEEVER voornoemd Stollwerck Hart Cacao Hoooste eiwit hoogste th obromia gehatte VoordeeligI Hart Oacao is fijnste PoederOacao in hart vorm gepersd Speedige oploshaarheid fljne genr delicieuse smaak steeds gelljkinatigheid des dranks In blikken bussen i 29 fiaoao harten 45 cent I Cacao hart = 1 8 eeiit = 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers enz Bngros Eipeditie Juliua Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b o uitgaTe de er Courant geschiedt dagelyk met uitEondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 1 70 lUoaderlyke Nommers VIJF CENTEN Dit Nummer hestaat uit TWEE BLADEN EEBSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 26 Maart 1892 Nadat isteren in den Gerafonteraad de Heer Letsy B en W en de Kamer van Koophandel z jne erkentelijkheid had betuigd voor hunne bemoeiingen in zake de afsluiting der vaart door de apoorivegbriig over de iouwe die zulk een gunstig resultaat hadden opgeleverd daoKto de Voorzitter den spreker doch constateerde dat het gemeentebestuur oftioieel nog geen kennis droeg van het bedoelde bestuit Het doet ons genocgea t kunnen conatateeren dat da Kamer van Koophandrl wol officieel modedeeling van dat tiesluit ontviug üe miniatir van Waterstaat zond aan de Kamer den 10 Maart jl afschrift van het besluit van Gedep Staten dd 8 Maart jl hetwelk in ons nr van 14 Maart een plaats vond Bij de heden gehouden inschrijvin van aardappelsohillon vaativater enz afkomstig van de menage van het garnizoen alhier tvas de hoogste inschrijver Mullaart voor f 3 70 Tot lioofdonderivijser aan de Vrije school op Gereformeerden grondslag te Gouda is lienoemd de heer Joh van der Laan iu gelijke bnirekking werkzaam aan de Christel ke school te Naaldwijk In de gemeenteraadszitting te Haastrecht an Woensdag werd met B van de 7 stemmeu tot wet FEUILLETOIM TJit l3 ©t I iOTreis Naar het Framch TWEEDE GKDEELTH 41 Bon ik zoo dom Her ik zoo krankzinnig Krankzinnig van liefde ja dat ben ik kranküinnig van liefde voor u bon ik geweest van het eerste oogcnblik af dat ik u zag en ik zal het blijven tot mijn d joil Omdat ik naar u hob geluisterd omdat ik mij heb overitogeven aan uw woorden aan uw spreken aan uw blikken aan uw hartstocht aan uw schoon aan den adfl uwer ziel moogt ge daarom veronderstellen dat ik liet ook aan oen ander zou hebben gedaan Voor mij bestaat er slechts één Gaston en hij mag mij geen verwijt maken dat ik hem uiet heb kunnen weerst iau wHet ware een boscliuldiging van de ellendigste van ilo Innthartigste aller misdaden indien ge aannaaml dat Burn voor raij iets anders kou zijn dan een onverschillige üou ik oogen hebben gehad voor II zou ik naar u hebben giduisterd zou ik mij heliben overgegeven indien ik dien armen man had lief houder benoemd da heer H Uittenbogaard Tevens deelden de hoeren E Borte en P van Vliet mede dat zij hun mandaat als gemeenteraadslid neerlegden en niet meer in nanraerljldg wenschten te komen Door don lieer Commissaris der Kuiiingiii is benoemd tot Zetter van sR jks directe belastingen te Haastrecht do heer H Uitenbogaart Uit Nieuwerkerk ad IJael schrijft men Wegens vertrek naar ile gemeente Bidderkerk heeft de heor Ur J M Langeveld ontslag gevraagd als gemeente arts Voorzeker zullen do meeste inwoners het hoengaau van dien bekwame geneeskundige betreuren In do op Woensdag 18 Maart te Stolwijkersluis gehouden vereeuigdo vergadering is de begrooting van het hoogheemrnadscha HKrimpenorwaard dienstjaar 1892 93 vastgéatfld op 65952 38 zoowol aan uitgaaf als ontvangst Do omslag per HA belastbttMn gmad i bepaald éf 8 B0 Te Sneek word jl Woensdag voor het kantongelecht de zaak behandeld van vijf geverbaliseerden te IJlst die op deu 2östen Januari zonder schriftelijke vergunning van den burgemeester een wedstrijd op schaatsen hielden Als vordediger van de beklaagden trad op m C C Paehlig die o a beweerde dat de iieklaagden niet strafbaar waren op rond dat de betrekkelijke polite verordening van IJlst niet volgons het voorschrift van art 178 der gomeentewet herzien is en bijgevolg geen kracht heeft en dat bovendien volgens art 188 on 190 1de lid de macht van den burgemeester zich niet uitstrekt over eene hardrijdorij Over hot geheel genomen meende verdediger dat gehad of zelfs maar zijn liefde had iteduld Hij is wees rijk van niemand nfhankelgk van geen familie van niets had hij mij bemind dan zou ik hem hobhen kunnen huwen en dunr hij ziek is en verpleging noodis heeft verbeeld ik mij dat dit uiet ZO moeilijk zou zgu geweest aangenomen dat hij mij beminde wel te verstaan Hebt ge een aaiiwij ing een bewijs wat ook om u te doen veronderstellen dat ik die berekeniust heb gemaakt Voor het antwoord op die vraag beroop ik mij op uwe herinneringen Had ik toen wij elkander voor het eerst ontmoetten het voorkomen van een meisji dat zich verbonden achtte lat oen genegenheid ei n liefde in zich omdroeg Heb ik ooit de minste tegenwerping gemaakt op alios wat ge van mij habt gewild Ben ik niet altijd vi lg iam geweest heb ik mij niet zon lijdelijk geachikl in al uw weuschen als een meisje maar wez Mi kan cmnf hankeiijk van alle vreerade invloeden Ik zog dat niet oni lat ik mij iaii u he ovorgogoven waut ik gaf loen gehoor a in raijn eigen hartstocht zoowul als niin den uwe maar om hetgeen daarop is gevolgd Welke tcgaiwerping heb ik geraa ikt toen go verluiigdet ilüt ik mij zon ïaan verbergen En toen had ik wel recht ïohnd ii er aan Ie herinneren dat ïij als eerlijk man jjlicliton hnd tegenover een f itsoeiiUjk moisie Hel ik dat ged ian Neen Ge hebt mij gezi Kd dat ge uw vader wilde oniziou ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de stad IJlst op wetgevend terrein ten minste eenlgazins deed donken aan vijftiende eeuwsohe toeatandan Na nog in het midden te hebben gebraol t dat de macht eene burgomeestera zich alleen tot aardsohe nïel tot geestelijke aangelegenheden zijner onderdanen Bepaalt concludeerde pleiter tot ontslag van rechtsvervolging Het Openbaar Ministerie eischte 1 boete Gisteren heeft te Breda een dubbele moord plaats gehiid De brievenbesteller F heeft eerst zijne 26 jarige vrouw met wie hij nog maar enkele maanden gt huwd was en daarna zichzelven met een revolverschot iredood Beiden leefden in gedurige onmin naar vermoed wordt tengevolge van minnenijd De diaken van de Christel Gerof en Ned Geref Kerk te Hottordam hebben besloten tot opriohtiug van oen werkbureau Hiervoor is eeu comité uit hun midden benoetnd dat 29 Maan zijn zittingen zal beginnen en daarmee zal voortgaan up eiken Dinsdag der week Hel doel van dit werkbureau is a Het plaatsen van werklieden die zich ter bekoming van werk aan het bureau aanmelden b Het verschaffen van werklieden aan hen diewerkkrachten behoeven Men al trachlrn dit doel te bereiken dcor het inschrijven van werklieden die door bemiddeling van het bureau werk weuschen te bekomen het instellen van een onderzoek naar de bekwaamheden en he gedrag der ingeschreven werklieden door openbaarmaking van het aanlal ingeschrevenen met vermelding van hunne vakken door alle geoorloofde middelen welke tot bereiking van het doel van hel bureau kuuueu bevorderlijk zijn De inschrijving geschiedt kosteloos evenals het en den kring waarin ge leefde dat wij moesten wachten niets oierhaasten zonder tegenstand maar niet zonder leed zonder schaamte zonder verdriet het ik mij in uw verlangen geschikt Ge waart van oordeel dat ik mijn zuster mijn huis moest verlaten en ik heb gehoorzaamd hoewel ik wel voorzag wolk leven mij te wachten stond ver van u ver van allen die ik liefhad opgesloten verUtön alleen met raijn iiedachton die niet vroolijk waren zooals ge wel zult begrijpen fZ u ik lat hebben gedaan indien ik in betrekking had gestaan tot Burn Ik zas slechts u ik d icht slechts aan hetirootsie beiuja van sronegenheid dat ik u kon ijc veuf iVu omdc volkomen openhartig te zijn moet ik er bijvoegen da ik ook dacht aan ons kind en dat gij aan heni zoudt vergoeden wat ik voor u ileed Er is voor mij niets verschrikkelijker dan dat ge aan inij twijfelt dat e mij besdhuldisjt eu ik moet u liefhebben zooals ik u liefheb ik moet wel uw slavin uw alles zijn om dat zonder weerstand te verdragen Maar hoe smailelijk liet ook is terwijl go mg ireesylt in t uw verdenkinir n verlies ik den moed niet wam ik weel d it ik u tot andere üedachlien zal breiii eii en d it er geen ander kwaad in u is lan uw beangsten en ijverzueliligeii aard Zoo lijt ge uu eenmaal en ge kunt daar niets tegen doen nimmer uw nimmer ruslende achterdocht sleept u mede en niets knii u stuiten geeu red geen waar