Goudsche Courant, maandag 28 maart 1892

è PHOEIVIX BODEGA Aangemoedigd door het aanvaukelgk succes hebben w in het centrum der stad een proeflocaal geopend waar onze Wjjnen per flesch verkrggbaar zgn en ook per glas geproefd kunnen worden BORDEAUX WI JNEN van 15 30 ets per glas van 60 ets ƒ 2 20 per flesch Roode PO Ï h PORT 15 30 1 ƒ 2 50 Witte POBT a PORT 20 30 1 30 2 50 MADERA 15 25 ƒ 0 90 ƒ 2 SHERRY 20 en 25 ƒ 1 50 en ƒ 2 enz enz Zie onze uitgebreide Prijs Courant Aan ons pakhuis Crabethstrant 204j hlgven onze Wijnen ook per flesch verfcrggbaar even als per Va Vi Anker Van FRAKKE HIJUSE Co Crabethstraat 264 en Dnbbele Buurt No 2 Verstrekken ran inrichtingen terwijl daarbij noch op gezindte noch op vak zal worden gelet Op de séanoe welke Saquah Donderdag te Hage gaf viel het volgende incident voor Sequah deelde zijc talrijk gehoor de ontvangst mede van een anoniem sohrigveu waarin hy onder meerdere beleedigingen wordt uitgemaakt voor een kwakulver De scbrüver zoa s avonds in de zaal aanwezig z u en indien Sequah den moed had dun brief voor te lezen waartoe hij hem tartte zou bij zioh doen kennen door Sequah uit te fluiten Na voorlezing van den brief kwam echter de schrijver niet voor den dag maur was er iemand in de zaal die Soquah iets toeriep Deze verzocht de ioterpellant wanneer h j iets te zeggen had op t platform te verschijnen om hem in de gelegenheid te stellen te kunnen antwoorden De ioterpellant voldeed hieraan en betwijfelde dat men pen uian als Sequah die zooveel weldadigheid ten toon spreidde en zicb t lot van de arm n aantrok door beu ook krachtig voedsel te verstrekken zulke lasterlijke brieven zou schrijven Volgens interpellant was waarschijnlijker dat Sequah die brieven verdichtte en die aan zich zelf adresseerde als middel om reclame te maken Hieruit outstoml een woordenwisseling tusschen Sequah en den interpellant waarbij het publiek op ondubbelzinnige wijze blyk gaf zeer gebelgd te zijn over de interpellant s houding hetgeen zoover ging dat men dien persoon te l jf wilde Vho alle zijden werd geroepen gooit hem er uit er af eraf enz Toen de man dit deed had hij inderdaad een oogenblik kans een pak slaag van ren t dichst by hem staand toeschouwer te ontvangen maar de politie was spoedig genoeg toegesneld om ter zyuor bescherming op te treden Ooder haar geleide gelukte t hem ongedeeld de zaal en het gebouw lo verlaten Het einde der stoomlocomotief is gckomei Zoo moet Edison onlangs gezegd hebben De groote uitvinder moet namelyk ter volmaking rau bet e ecirisch verkeer op spoor en straa wegen de laatste vijlstreuk gedaan hebben Voliens de beginselen van zijn tot in de kleinste bijzonderbeilen uitgewerkt stelsel richt hg nu lietzy voor spoorweg of straatwugverkner centraalinrichtingen op met de noodige kiacbtige ttoomwerktaigen en dynamo s Tusschen de twee thans reeds aanwezige spoorstaven legt bij in het midden eeue derde laat nu den stroom door d ie laatste naar den straatitegwaggon of de electrische locomotief gaan en leidt hem daarna door de wielen en over de zijsporen naar de plaats terug wiiar de troom ontstond Voor de veiligheid van bet verkeer in de straten bfzigt Kdisun daarbij slechts sterke stroome met geringe spanning dif voor mensch en dier geheel onschadelijk zijn Ook is d constructie van den electriarheu motor en zijne verbinding met de wielftssen welke Kdison nog geheim houdt zoo doelmatig dat bij daarmede niet sleotits straatwegrijtuigen of personentreinen maar z lfs vrachttreineu kan voortbew geo Op spoorwegen wil b j by genoegzaam sterken onderbouw met sporen van 50 kg gewicht per trekkenden meter de verbazende snelheid van 160 kilometer in het uur bereiken terwijl hij wat veti bezwaarlijker is bij het slraatverkeer evengoed de snelheid tot op 6 kilom iu het uur kan sohijiilijkheid geen rechtvaardigheid totdat de stem van uw hart spreekt en u uw dwaling aantoont rik voor mij kan nu ik uw karakter heb Iceren kunnen dien twijfel verdragen moor ik luld niet dat hij ons kind zul aanraken ik wil niet dat ge hem zult aanzien met dien somberen ungstigen blik waarmede go de moeder gadeslaat terwijl ge u allerlei dwaze en ongerijmde vragen stolt voor het kind ben ik bereid alle opofTi ringen te doen ter wille van het kind zult ge in mij altyd de leederste de gitrouwste de meest onderworpen vrouw vinden tot aan mijn laatsteü ademtocht Omtrent het kind behoeft ge n geen vragen te stellen ge hebt slechts te zeggen Ik ben zyn vader en ik beu het de teederheid de zorgen de liofde v u een vader schuldig 0m het kind schrijf ik u dezen longen brief Teel meer dan om mijzelve want ondanks alles gevoel ik dat ik mijn zaak niet behoef te oeploiien die zoo zoiver is dat ge daar ben ik zeki r van op dit oogenblik slechts nog op middelen zint om mij bet leed te doen vergeten dat ge mij hebt veroorzaakt Wees gerust dat zal niet moeilijk zijn go bobt slechts tu komen om mij te vindon zooals ik altijd geweest ben en ook altijd zal blijven uw innig liofhebbendo Léoutine De vorige brieven had Barinc zoo baostig doorgelezen als het niet zeer fraaie schrift dit toeliet Mn duzeu achter overwoog hij olk woord eiken zin terugbrengeti Durb orertvint cQn itelael slygingeii tot op 12 pet Het tot staan brengen der treinen geschiedt gelyk ook thans door luchtreinmeu en eigeulyk zijn het dan ook uitiluiteud de luohtremmoii die toezicht behoeven Men meldt uit Breda Donderdag avond ging het hier van circa 5 tot U uur zeer oproerig toe Het tooneel van bet tumult was iu de Nieuwehuizen waar zich do woning bevindt van zekeren D roudvenler van het Rotltrrdamtci NieMKtötad en tot het Lcgsr des Ueils behoorende van wien gezegd werd dat hy in den namiddag een pater op straat grovelyk beleedigd had Nadat een hoop volk die langzamerhand tot duizendeu aangroeide zicb ia de nabijheid zijoor woning verzameld bad ging men eindelijk tot gewelddadigheden over Men verbryzelUe de ruiten wierp met sleeneu trapte de deur van het buis in en wilde zich van den persoon io questie meester maken die in middeU had weten te vluchten De politie trachtte met Ie blanke abel de menigte uiteen te dryven doch toen dit door de grootu overmacht niet gelukte maakte de bereden politie eeue charge waardoor weldra de straten werden scboongeveegd Het verdere van den nucht ging Irustig voorby Hoewel menigeen door een steenworp getrolTun werd werd gelukkig uiemand ernstig gewond Staten Qeaeraal Tweeijk Kameh zitting van Vrijdag 25 Maart 18U2 De kamer brak het debat over bet suikerwetje af om het protocol van de Conferentie te Brussel Jougoacte goed te keuren Er was debat over theoretische quaestiëo doch niemand had iets tegen du zaak zelve Evenzoo wordt er veel gepraat over hut tijdelgk suikerwetju schoon ieder wcet dat daarbg geen principieele beslissing genomen wordt luiiar alleen de voorloopigu toestand oesicndigd Wanneer men in aanmerking neemt dat de Minister bij de indiening der vorige begroutiug te kort aac t buwiod was om nieuwe maatregelen dienaangaande te nemen dat hy die nieuwe maatregelen tegen du volgend begrooting vrij stellig heeft toegezegd en dut het niet aangaat als met 1 Januari L8Ï8 een nieuwe belasting aanvangt te werken het uitvoerrecht dat loopt vau Juni tot Juni nog t t Juni 1893 te doen herleven dan moet men hel verzet legen dit wetje op die gronden toch weinig gerechtvaatiligd uoemen Te meer nu do hoeren Cremer Pijnooker eu Norman oiertuigeml hebben oangetoood dat het uitvoerrecht te ongelijk werkt en dat zoo vele ondernemingen het zouileu kunnen dragen de toestand van andere nog zoodanig is dat het voor haar zpu zgn een ondraaglyke last Dinsdag vnorlzulling He vroeger vermelde schryveii van den gemeenteraad van Oostzaan waarin den ondorwyzer E K vau der Heijden met l April u s zyn ontslag werd aangezegd om io zijne plaats een onilerwyzer met hoofdacte te kunnen iienoemoii is van 9 December 18ill Xn dat schryven wordt verklaard dat de scbuulopzieuer in bet district Hoorn verlangde dat zou spoedig inugelijk uitvoering zou worden gegeveu aan het voorsclirift der wet om aan de school waar die uuderwijzer werkzaam is een onderwyzer met hoofduciu te benoemen en dat de schoolopziener met don raad van oordeel is dat als ueu der in en aan hot einde gekomen begon h j weer van voren af aan Maar hoo aandachtig hij ook los hy vond daarin niet wat hem niet roods liekond was uitguzonderd enkele anwyzingen omtrent hel karakter van Léontioo die zijne verdenkingen n elitvuardigdun Ondanks haar liefdesbotnigiiigen eu haar stellige vrrzekeringun scheen het toch wol dat deze dorpsküketto boheadi had gewerkt tiisscbuu Arthur Burn en Gaston ton eiudu hen beiden Ie ontzien en waarsiïhijnlijk had zij aan beiden brieven van soortgelijken inhoud geschreven zonder eigenlijk zelve goed tu weten welke van de twee het meest de geliefde haars harten wos ingeval lij het ten minste een vau bolden waruu Indien de taken zoo stonden en allee scheen daarop te wijzen dun wos het gemakkelijk to begrijpen door welke onzekcraeiil en verdenkingen Gaston die blijtboar hurtstochtulyk verliefd wos geweest op doze vrouw rauest gefolterd zijn geworden Maar indien bij zelf geen bevredigend bowijs hnd kunnen vinden was het don geen dwaasheid er nu nog naar te ueken terwijl muu geon andoren leiddraad meer bezat dan dezu brieven Na het pakket d ir moeder begon hij oun dut van den zoon De eerste brieven m l euii kinderhand geschreven werdoii huastiit doorloopun Buriiio begon eorst ernstig tu lezen bij die waar het kind jongeling was geworden on reeds dadelyk drong dienst zqnde onderwijzen moest ontslagen worden de heer v d Heiden daartoe het eerst ie aanmerking kwam Het Volkiblad orgaan van volksonderwijs schrijft naar aauleiiliog hiervan Hoe de schoolopziener in het district Hoorn de zedelijke verantwoording aaiidurft voor zulk oen maatregel tegenover een onilerwyier die 7 jaren zyn ambt trouw en naar behooren heeft waargetomeu verklaren wy ronduit niet te begrypen Wy zeggen met opzet trouw en naar behooren want ware er plicbtverzuim van de zyde des onderwijzers geweest bet gemeentebestuur van Oostzaan zou niet iinar zulk onzinnig argument gezocht hebbeu dat le onderwyzer die in 7 jaar tijds de akte van hoofdonderwijzi r niet verwierf zich aan plichverzuira zou achuldig maken ieen enkele wetsbepaling legt hum daartoe ile verplichting op on nu is hot reker waar dat een onderwyzer die zijn kennis vermeerdert eu zyn verstand ontwikkelt steeds grootur waarde verkrygt voor du school maar lilt Is ook zeer goed langs anderen weg dan de studio voor du hoofdakte te verkrijgen al belooft deze laatste hem persooulyk ook allicht grooior voordeel Het is nog geen April on van harte bopei y dat de ministur vjor dien datum een slokje sleke voor schandalen gelyk dit hetwelk iniuir al te y okur door andere ook elders gevolgd zal worden indien dit niet van hooger hand belet wordt Onlangs kwam een dwarslluitspeler heel bescheiden op eeuige heereu af die voor oen kofliuhuii in Parijs zaten Mynheeren zei de man ik zou graag een stukje spelen m wr ik weet dat de boeren niet bysler op mijn instrument gesteld zijn Uodeesd hiold bij daarop als bewijs dat h j ook zonder te spelen betaling aannam zijn band op en werkelyk werd hij or goed voor belooiiil dat hij de ooren der hoorders spaarde Do sinjeur kwom haast eiken dag terug en maakte goede zaakjes Ooluiigs zeide iunnand die goed in zyn humeur was Nu heb ik jouen je instrument dikwijls genoeg goziua laat nu eens booreii wat je kaï en speel een mooi deunde Ik speel heel slecht gof de fluitspeler ten antwoord Dat komt er niet op aan laat eens liooreii I Toen wer l onze maat verlagen Ik ben een arme oni elukkige duivel zeidt hy on moet bekennen dat ik beelemaal geen fluit ksii spelen ik gebruik het instrument enkel maai om de meosoben schrik aan te jageu PETROLEÜIW NOTEEWNGEIM van de Makelaars CantzU r SchalkwUk te RoUerdtm De mirkt was I elen lltuw i uoo Tankfust 6 60 Geïmporteerd fust ƒ 6 55 April Mei Jdni en Juli Icvering 6 45 Vuguitus leveriog ƒ 8 56 Septemlier October November vemberon Decembor levoring 6 70 ADVERTEWTIEN Harteiyk dank aan allen die mg op den 15 dezer belaagatelling betoonden P VAN REEDT DORTLAND Gouda Maart 1892 zich het denkbeeld aan hem op boe kan ilezu eenvoudige rechtschapen man met zulk oun goed hart zoo bescheiden eu angstvallig iu zijn eischun de zoon zijn von die kokette wier woorden slechts duidden op bedriegerij Zoosis de schoolknaap zich had voorgedaan zoo wos ook de soldaat blechts met meer vastheiil en ernst aan den leeftijd eigen muor zoo openhartig dut men in deze beken enis die zonder ophouden vooriKiiig van zijn achtlii ndo tot zijn dertigste jaar de gehoele vorming van zjjn karakter eu zyn gevoelen het openen van zijn joni hart eorst voor droomurgon later voor de gedachten en nog later voor bet leven dag voor ilng kou volgen Eu zoo stemde deze lezing begonnen iu du hoop dat zij tegen den kaptein zou getuigen juist integendeel iu zijn voordeel indien hy zoo weinig de zoon was vnn zijn moedor van wien andere had hy dan de edele eigenschappen in eiken brief geopenbaard dau van zijn vader P En vojr allen die Gaston kenden scheen bet duidelijk dat deze du vader moest zijn XI Niet voor de eerste ranal bemerkte Barinc dat eerlijke lieden te kampen hebben mot moeilijkheden eu bezwaren waarover schurken zich geinakkolyk heenzettun If ordl vermlgi De Heer en Mevr vm GARDEREN VgBSOHUUR betuigen hun harteiyken dank voor je vele bewgzen van belangstelling bg de geJoorte hunner dochter ondervonden Kraam Viiites worden bjj voorkeur afgewacht Woensdag 30 Maart Voor de vele bewgzen van deelneming pudervonden bjj het overlijden van miJn innig geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer JAiS SCHOTEL betuigen wg onzen bartelgken dank Weduwe M SCHOTEL V D Weteei ng E P VISSER ScHoïEL J VISSER 26 Maart 1892 Rotterdam Jouda Bij akte den 17 Maart 1892 voor den No tariaaENDRIKÜS GROENEN DAALteöoudo verleden is opgericht eene Coöperatieve Vereeniging dragende den naam van GOÜDSCUJb COÖPKRAlIEVa BBVODBAKKKHIJ en VEKBUOIKSVEHEEMGINO ONS VOOIt JJSEL gevestigd te Gouda De akte is in haar geheel geplaatst in de Staaticourant van 26 Maart 1892 No 73 Inzet Hofstede in den Zuidplas polder te WaddinxveenPerceel 1 op ƒ 4600 verhoogd met 1000 5600 2 op 4150 3 4500 4 4150 5 3850 6 4400 7 3200 8 2600 9 2800 Zamen 35250 ÜONDERDAG 31 MAART 1892 11 ure in tScuaakbobd te Gouda T7 exlxoogri3 3 gre3n op de perceelen tegen 10 aangenomen ten kantore van M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen ill II VU Ui Binnen eenige dagen in Lossing eene Lading GROVE MACHLNEKüLEN KAOHELKOLEN NOOTJES ÖMEEKOLEN waaruit tot Concnrreerende Prgzen gedurende de Lossing wordt geleverd P Krijg smao Kantoor en Pakhuis VEST O 161 F E mimmi m h Gravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor Maagr Lever en l arinlijders Co nHUltatl dagelijks 10 12 l 2Vs ZONDAGS 10 12 uur Firma J VVliLTEK Magazijn vaa Corsetten en Ondergoed ZOMERROKKEN LINNENROKKEN wasch echt BOELHUIS TE WADDINXVEEN a contant op WOENSDAG 20 APRIL l89 ten 10 ure s morgens aan de woning van den Heer P OLIE staande aan de Dorpstraai van 7 best gevende MELKKOEIJEN Voorraad HOOI Speelwagen en Tuig Bouw en Melkgereedschappen lEUBBLER INBOEDEL enz enz s Morgens af genummerd te zien Inforiuatiën bij Notaris M MOLENAAK te Waddinxveen De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar verkoopen Bilts opWloAG i MEH892 ten 11 ure de voormiddag in het Verkooplokaal van het Café t SchaakBoao aan de Kleiweg te Gouda Twaalf Perceelen gelegen in den Zuidplaspolder aan Schieland binnen de gemeente Waddinxveen ter gezamenlijke grootte van ruim 37 Hectaren zynd de Poldernummers Sectie D 2e blokj 136 137 138 139 140 141 142 151 152 153 154 155 In 12 perceelen en gecombineerd Aanvaarding op den lón October 1892 Breeder iu billetten Nader onderricht bg den Notar s MOLENAAli genoemd N Ji De andere 7 perceelen WEILAND met deze ten verkoop voorloopig aangekondigd zijn uit de hand verkocht Kboeleuisii contant te WAÜDINXVEEN aan de Bouwmanswoning 6 56 in den Zuidplaspolder aan de Zuidelijke Dwarsweg bewoond door den heer N de BRUIN op WOENSDAG 27 APRIL 1892 ten 9 ure s morgens van UITSTEKEND GOED gezond V E E bekend door zgn veel melk geven en alle geboren en gewonnen op gezegde Boerderij als 18 KOEIJEN 6 VAAKZEN afgekalfd of aan de Uring 1 guiste VAARS 6 PINKEN 1 PINKSTIER KALVEREN voorts 2 aftands PAAEDEÏÏ verder Boerenwagens Karren Tilbury KAPWAGEN TUIGEN BARGHEEFT en SPIL voorraad MEST en onvervoederd goed gewonnen HOOI Bouwen Melkgereedscliappen Eenig en INBOEDEL en al hetgeen meer te voorschijn wordt gebracht Daags te voren afgenummerd ter plaatse te zien Nader informatiën geeft Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Alom te bekomen 3E mm SÏ QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbi is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetü DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht I rijs 80 Cents A BRINKMAN