Goudsche Courant, maandag 28 maart 1892

4 DE STAD PARIJS Mode Magazijn voor Heeren en Kinderkleeding Maandag 28 Naari 189d iN 4795 GOUDSGHE COURANT DfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SJ StX S Si 3Q iS 9 =9 De nieuwe Collectie onzer Artikelen zijn g ereed en bevatten de meest ruime keuze in NOUVEAUTETS IIlBIf B iflllKEUlDIKf Goederen op MaaL Speciale afdeelingf voorzien met de laatste nieuwste Stoffen in alle genres Wed A pi 1 0 1 Gouda markt A 62 Gouda Markt A 62 Oe Insending van advertentlfin kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave OI TVAIVGEIV f Voorjaans xllaiitels cr X S T B 2 s en ondcjordring baie D SAMSOiU Openbare Verkooping oi TVAiMtiEiM TE een ruime keaze ZEVENHUIZEN witte en ckême aan de Bouwmanswoning van G P tan dkr Tff fÊ ïfc A £ ft TO Q MEER aan de Breede weg i d Zuidplaspolder W Ji ü Sm vfl Mm ES en AFGEPASTE op VRIJDAG 8 APRIL 1892 GORniJi El BAHLMAITIT Co ten 10 ure sm Een Melkkoe 2 giiiste Vaarzen 1 Pink 7 overloopers Varkens GOUDA KIPPEN Bouw en Melkgereedschappen Half April of 1 Mei GEVRAAGD 6 WILGEN en 4 POPULIEREN BOOMBN 6 1 10118100 16 s Morgens te zien ALS MEID ALLEEN die werken en een bur Informatiën bij M I MOLENAAR Notaris j gerpot koken kan Adres in persoon Crabethte Waddinmeen straat 238 Ten overstaan van Mr I MOLENAA Notaris te Waddinxveen zullen in het openbM worden lerkocht op Maandag 11 April 1892 ten 11 uur s morgens in bet Café Hkt Schaakbord te Gouda WOONEÏÏIS ilNm Ei WOONHUIS en PAKHUIS C 157 en 158 naast eu aan elkander gesitueerd allerguiistigt I op de HOOGE GOUWE binnen C3 O TJ 3D I te zamen groot 245 centiaren en uitmuntend geschikt voor elke groote veel ruimte en goeden stand behoevende Zaak I Te veilen iu3perceelen Zooals in l breede is omschreven in de billetten aan i bieden in combinatiën en in massa Aanvaarding en betaling op 1 JUNI 1892 of zooveel vroeger als kan worden gecouvenieerd met den Eigenaar den heer F HERMAN Fü die genegen is der kooppenningen geve tigd te laten op het verkochte onder Ie hypothecair verband tegen 47 pCt renten en op de gewone conditiën Bezichtiging op 7 8 9 en II April op de gewone uren Nadere inforraatiën bjj genoemden Eigenaar te Gouda en IS otaris MOLENAAR te Wad dinxveen Gouda Snelpmdruk lan Bjiixkmax S Zoon Da aitgare dezer Coaraiit geichieöt dagelgkt met nitsondering ran Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden i 1 25 iranco per poit 1 70 iïoaderlijke Nommen VIJF CENTEN TWEEDE BLAD VHUDAG 26 MAARÏ Tegeniroordig 14 leden Ki etif Ün le heeren IJsnel de Schepper van Vreumingen en Oudgk mot kenniigeviog De notulen dor voriije vorgidering worden voorgeleïen en onvoranderd goedgokourd De Toonsitter deelt mede dat by Vod boiluit van 8 Haart i goedgekeurd het raadsbesluit van 36 Januari tot wijziging van de beffing van belasting voor het gebruik van de Waag Aangenomen voor kennisgeving Voorts wordt lioor den Voonsitter medegedeeld dat op i Maart II ia orerieden do Wed P Zugdveld lui waofaUter aan het Moordroohtsche verlaat Ingekomen z n 1 VereUgen over het jaar 1891 van de openbare flezondheids Commiatie van Curatoren van hetGymnasium van do Commissie van toezicht over het Lager Onderwijt en van de Commissie over hotMoseum van Oudheden In hsndon van B en W om te dienen bij bet opmaken van hut Gemeento verslag waarna zy zullen cirouleeren hij de raadsleden 2 De rekening van het Museum van Oudheden dienst 1891 Ter visie 5 Een voorstul tot wijziging der begrooting derdd Schutterij dienst 1891 Ter viiie 4 Een voontel tot wijziging der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur dienst 1891 Terrisie B Een voorstel tot wijziging von de begrooting van hot Bestedelingonhuis dienst 1891 Ter visie 6 Kun voorstel tot wijziging van de begrooiingvan het liraelietisch Armbestuur dienst 1891 Ter visie 7 Eon voorstel van Curatoren von het Gymnasium tot wijziging van het Beglement dier instelling De strekking daarvan is in hut vervolg 6 rapporten betr vlijl gedrag en vorderingen dor leorlingen aan de ouder te doen zenden on wel bij don aanvang van elke vacantie één en voorts nog drie tus ehentijds Ter visie 8 Een vooritel van de Commissie van Toezichtover de Musieksohool tot wijziging van het tariefder schoolgelden De strukkini daarvan is met ingang van 1 Januari 1893 eene verhooging van schoolgeld te doen innaan en wel dut voor ijet onderwijs in solo zang te brengen op 12 en dat voor het onderwijs op de piano te brengen van jf 20 op 23 Tor visie 9 Ean voorstel van B en W tot w iziging der gemeentebegrooting dienst 1891 Ter visie 10 Een voorstel van B en W tot afschrijving van hot Orooiboek van een gedeelto van het kapitaal ofkomstig uit den boedel van Mej Hoffman Uit dit voorstfl blijkt dat aangezien vooraf niet met zekerheid kon worden bepaald hoeveel de opriohiingskostea van de Volksgaarkeuken en het Hoffmansjeaticht zouden bedragen de Gemeente tot dusver al do voor de stiehiingon noodige uitgaven heeft bestreden zonder het op bet Grootboek ingeschreven kapitaal ad ƒ i 24 600 eenigo vermin dering Ie doen ondergaan Ité Michtingen zijn thans voltooid De kosten voor 4 Volksgaarkeuken bedroegen 21986 61 en voor het Hoffmana Gestiobt 4S7 89 66 Te zsmen alzoo 65775 1 Ter visie 11 Een voorstel tot opneming van gelden ter voorziening iu tijdelijk gebrek aan kasgeld De strekking dsar sn is bij de firma Wed Knox en Uortland een som van hoogstens ƒ 20000 voor den tijd van uiterlijk zes maandeo op te nemen Genoemde firma heeft zich bereid verklaard die som aan de gemeente te verstrdtken tegen vergoeding eener route van 4 pet of pot boven hot Bankdisoonto van promessen Op het einde van deze en in het begin der volgende maand zal aan tracteitoiton en andere betalingen moeten worden uitgageven circa ƒ 37000 terwijl alsdan vermoedelijk s hts ƒ 17000 in kas zal zqn In den loop van dak ai st zomer wellioht reeds binnen S maanden zal dat tekort kunnen worden gedekt Dit voorstel wordt op voorstel van den heor Fortuijn Droogleever aanstonds in behandeling genomen ee zonaer hoofdelijke eteramiug aangenomen 12 Een adres van N F Zuijdveld verzoekendebenoemd te worden tol brugwachter aan het Moordrechtsche Verlaat Ter visie en benoeming in eene volgende vergailoring Een adres der afd Gouda en Omstrekenvan de Hollandsche Maatschappij van Landbouw tot ondersteuning van een vroeger ingekomen adresom de kaasmarkt om 6 uur te doen aanvangeninplaats van om 8 uur Ter visie Een a4ros dor afd Gouda en Orasireken van do Hollandsche Maatsohappg van Landbouw denBaad verzoekende maatregelen te nemen tot wering van de aanvoer van margarine of kunslbotor in hot botorhuis en tevens verzoekende do benooining vaneen keurmeoêtar voor de boter Ter risie Een adres van den heer J J van der Sanden en 112 andere neringdoenden betoogende datde Goudsobe neringdoenden veel schade leden doorhet besluit om de kaasmarkt om 8 uur te doen aanvangen en verzoekende öf hot annvangsuur geheel vrij te laten of dit op 6 uur te bepalen Ter visie Eene missivo van hot Burgerlijk Armbestuur houdende bezwaar togen de kiezerslijsten daar Jan Kooij gedurende hot jaar 1891 op consent van hot Burgerlijk Armbestuur geneeskundige hulp is verstrekt In handen van B en W Do Kaad besluit daarop tot Goedkeuring van de Eokening derK mervan Koophandel en Fabrieken dienst 1891 Wijziging der begrootingen van het St Catha rinaGaathuis en het oude Vrouwenhuis dienst 1891 8 Wijziging der bogrooting voor de Volksgaarkouken dienst 1891 4 Verleenlag eener gratificatie van f 80 aan I Jen hoor E Overbosch on 15 aan C van I Velzen voor de waarnoming der betrekkingen van 2n Keurmeester van t vloesob en Keurmeestor van de visch 6 Toekenning van een jaarlijksohogratificalie groot ƒ 400 aan P Altena gewezen Binnenvader in 1 het Weeshuis j Do heer van der Post verlaat de versaderin Aan do orde is daarop De Ontmrp Feroreknint van Politie i ADVBBTENTIEN worden geplaatrt ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Hierin zijn de strafbepalingen in ovoreonstomraing gebracht met het Wetboek van Strafrecht Voor een groot gedeelte is de tot nog toe van kracht zijnde Verordening onveranderd gebleven Deze ontwerp vorordening wordt artikalgowijzo behandeld De qieeste van de 83 artikelen worden zander discussie onveranderd vastgesteld Slechts in enkele wordt een kleine redactie verandering aangebracht De beer Lotsy stelt voor wijziging van art 61 dat aldus luidt Het uitslaan of uitkloppen van vloerkleoden karpetten matten of zakken mag op straat behalve op de plaatsen door B en W taagewezeu niet anders geschieden dan des morgens vóór 11 on des avonds ua 10 ure en alleen vóór de woning of hot erf gebruikt door hom wien ds voorwerpen toebehooren of bij wien zij in gebruik zijn De heer Lotsy wil nl die werkzaamheden doen geschieden vóór 8 ure s morgens tusschen 9 en 11 ure en s avonds na 10 are Zijne bedoeling is nL to voorkomen dat de schooljeugd die tusschon 8 en 9 ure zich op straat bevindt schadelijke stollen inademe ten gevolge van bet uitslaan dier kieeden enz De Voorzitter kan zich met dat voorstel niet vereenigen Die werkzaamheden tusschon 8 en 9 ure te verbieden zou een groot bezwaar zijn voor vele huismoeders en dienstboden De beer van Iterson daarentegen deelt hot gevoelen van den heer Lotsy wiens opmerking hy zeer juist acht Het voorstel van den heer Lotsy wordt in stemming gebracht en vertcorpen mot 10 tegen 3 stemmen die der hh van Iterson van dor Garden en Lotsy Bij art 69 voorschry vende dat eigenaars of houders van byon de korven niet mogen houden binnnn de wateren der stadsainarels stelt de heer Lotsy voor de woorden biniien do wateron der stadssingels te veranderen in hmnm de Mouiode kom der geTneente Dit wordt aangenomen By art 78 vorbiodonde openbare verlotingen te houden beneden do 100 gulden of voor het publiek openstaande muziek dans of schermpartyen toonaelvoorstellingen of dergelijken aan te kondigen of te houden zonder vergunning van B en W vraagt de hoer Lotsy of mot opzet hier is weggelaten het verbod om zondor vergunning van B on W rond te gaan met inteekenlijiten en het doen ophalen van geld Do Voorzitter morkt op dat als zulks valt onder do rubriek bedelen de Wet dat reeds verbiedt on waar sprake is van het gold ophalen voor een of ander liefdadig doel dit niet behoeft belet te worden De heer Lotsy meent dat or wel eens misbruik wordt gemaakt van het doen rondgaan van inteekenlijsten De Voorzitter zou niet gaarne do vrghoid der ingezetenen meer dan noodig is willen beperken Waar de zaak ontaard in bedolcn wordt daarin door do Wet voorzien Do hoer Lotsy stelt als voorbeeld dat viior een arme uil Rotterdam die geen ondersteuning verdient hier geld opgehaald kan worden zoo iets moet togen gf f aan worden De Voorzitter meen dat de ingezetenen zelf moeten weten wieu zy wel wien zy niet aalmoezen geven Het artikel wordt ten slotte onveranderd aangenomen Nadat alle artikelen zijn behandeld wordt de