Goudsche Courant, maandag 28 maart 1892

De DETA1LPRIJZE1 van ïi lloiTi stoo geheele verordening in stemming gebracht en met algameene stemmen vasigesteld Daardoor is tevens afujyzend beschikt op een bg den Baad ingekomen adres van een aantal broodbakkers die veizoohteD het verbod om met broodwagens de met klinkers bestrate voetpaden te berijden op te heffen Dt heer van Veen vraagt daarop het woord en constateert dat het voorschrift dat in de Korte Groenendaal alleen stapvoets mag worden gereden sohromelgk wordt overtruden Be Voorzitter geeft de toezegging de aandacht van de politie daarop te zullen vestigen De heer van Veen betoogt voorts de wenschel jkheid dat het uitscheppen van rioleu in bet vervolg vóór 12 uur zal moeten geschieden evengoed als dat art 62 dezer Vurorduniug bepaalt dat niet later dan des middags 12 ure patten asch of vuilnis op de stoepen mogen worden worden geplaatst ter beschikking van den ophaler üt Voorzitter zegt dat thans daarin moeilyk verandering kan wordtin gebracht bodoeid werk is uitbesteed en daarbij is die bepaling niet gemaakt Aan de orde is daarop Het voorttel tot toijitgmg der Verorienmg op de Brandiceer De voorgestelde wyzigingen worden nagenoeg onreranderd aangenomen Alleen woid uitvoerig gediscussieerd over de vraag of bet wensohelqk u dat de bepaling geldende zou hlgven das du politieagenten in wier wyk brand ontstaat daarvan dadeIgk kennis geven aan den Opperbranlmeester Aan den eeoen kant werd de weuschelijkheid betoogt dat de agtmt bg het brandende perceel zou bigven waar zqn hulp soms dringend noodig kan iqn doch daartegenover stond dat de Opperbraudmeester onmiddelijk moet gewaarschuwd Ten slotte werd de uaestie zóó beslist dat bet eenigazius aan de prudentie van den politie ageut is overgelaten boe te Kandelen £ r werd nl bepaald dat hij by t uitbreken van brand daarvan dadelijk kennis geeft of doet kennis geven aan den Opperbraudmeester Üordeelt hg zijn tegenwoordigheid bij den brand noodig dan kan hij iemand anders opdragen den Opperbraodmeester daarvan kennis te geven De voorgestelde gziging van de verordening werd daarop met algemeene stemmen vastgesteld Daardoor zullen voortaan b v de Leden van den gemeenteraad bij brand niet meei jrordan gewaarscbawd Aan de orde was daarop De benoeming van vijf Leden in de Commissie Tan Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting Daartoe worden met algemeene stemmen benoemd de h h Dr H IJssol de Schepper C G van der Post Mr W J Fortuijn Droogleever Dr P J A Levedag en A D van Vreu mingen De heer van der Garden vraagt daarop het woord en merkt op dat in het laatate nr van het Ferilag van het verhandelde in den gemeenteraad ecu onjuistheid staat ten opzichte van het door hem gesprokene Geenuins duidt spr dit den verslaggever euvel want by eene zoo drukke zitting aU die van 1 Uaart ia eene vergissing begrijpelijk Op bl 2S van bet VcrsUg nl lijn de woorden die het Hoofd der te Burgerschool tot spr zeide niet juist weergegeven Spr verzoekt in het eerstvolgende nr van het Verslag rectificatie De Voorzitter merkt op dat bedoehl Verslag geen officieel verslag is en als de beer vaa der Garden eene rectificatie verlangt heeft hij dit te verzoeken san den uitgever van bet Verslag en niet aan B en W De heer Lotay vraagt daarop het woord en betuigt daarop zgn erkentelijkheid aan B en W voor banne bemoeiingen in zake de afslniting van de vaart door de Spoorwegbrug over de Gouwe die met zulk een gunstig resnltaaat bekroond zyn Spr meent de tolk te zijn van de Gondtcbe burgery als hij B en W daarvoor hartelyk dank zegt Ook de Kamer van Koophandel komt een woord van lof toe meent ap voor haar optreden in deze De Voorzitter betuigt zijn erkentelykheid voor het door den heer Lotsy geaprokene doch meent te moeten opmerken dat het Gemeentebestuur officieel nog geen kennisgeving ontving van het bedoelde gunMige besluit Niuta meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten BaitenlaBdsch Overzicht In eene dépêche uit Durham wordt bevestigd dat de toestand in de stoenkooldistricten aldaar ern tig wordt De werkstakers verbinderen met geweld de lieden die aan de pompen en ovens bezig zijn j den artieid voort te zetten Het voorstel in het Ëngelsdhe Lagerhuis tot invoering van een werkdag van 8 uren dat looals men weet mot groote meerderheid verworpen werd had alleen betrekking op de mijnarbeiders De voorsteller de heer Deake beoyferde dal in de mijnen van het Vereenigd Koninkrijk 5H1 000 mannen onder den grond en daarvan als kolendelvers 606 000 werken Ouder dit laatste getal worden ook begrepen IS OOu jongens van 12 tot 16 jaren In zyn toelichting zeide de beer Leake dat alle mijnwerkers vau Groot Britauaië ednstenimiug van oordeel waren dat de werkdag by de wnt moest worden vastgesteld met uitzondering van de kolendervers in Northumberland en Durham Hy wees op het zwara werk de gevaren er aan verbonden en het verstoken zgn vdu daglicht en frissche lucht gedurende vele uren Thans waren er nog 260 000 mgnwurkers die negen uur arbeidden 50 000 die tussclien de negen en tien uren bezig waren en 25 00H die van 10 tot 10 werkuren hadden De overigen werken niet langer dan 8 uren en zelfs 7 en ook 6 uren Uit de discussie bleek verder dal in sommige kolenmguen ook een daggeld van acht sehillings wordt betaald maar dat juist in die mynen de delvers van geen vermindering van werkuren willen weten omdat zy vreezen dat hun loon dan ook minder zou worden Ër was helaas politiek bg het voorstvl Met bet oog op du naderende ontbinding van bet Parlement deed bet dienst om de stemmen der mgnwerkers en van den werkenden stand in het algemeen voor de Gladstoniaauscbe party te winnen Chamberlain wees op het verkeerde van dergelyke overweging daar de zaak slechte uit een zuiver ecououiisch oogpunt en iu het belang van den werkman mucbi worden overwogen ChainDerlain en Churchill waren oniler de voorstemmers waartoe eenige oonervatieven en unionisten behoorden terwy erschidene liberalen en radicalen tegen stemden De directie der maatschappg tot exploitatie der mynen te Mariemont lu Belgié heeft haar werklieden aangekondigd dat met ingang van 1 April de loouen een vermindering met 5 pCt zullen ondergaan Op l Mei en 1 Juni za telkens het loon nog met een zelfde percentage verminderd worden tenzij de kolenprijzen lutusscheu stggen Te Houssu besloten de mijnwerkers de werjutaking voort te zetten Uit Portugal komt omtrent den geldelyken toestand berichten diu zeer de ongerustheid opwekken De ongunstige toestand van de geldmarkt wordt vermeerderd door de hooge goudpremieu en door de moeilykbeid waarin eau groot aantal kleine banken in Lissabon verkueren dgordat zy hunne brandkasten voi hebben met Portugeesche en Braziliaausobe waarden terwgl zg die gelden lu deposito hebben gegeven door de geruchtei sngstig gemaakt d zeterugeischeu Ook de kleine banken te Braga Vienna en Guimaraes veikeeren is dit geval Deze feiten in verband met onrustwekkende berichten van Bio de Janeiro hebben de zaken tot eene crisis gebracht en het gouvernement a trachten die crisis te bezweren door twee of drie banken in Lissabon te zamen te smelten en de hulp van de Bank van Portugal in te roepen Advertentiën J JH GELISSEN Jz Gouda BLOËMItjT en HOVENIKB biedt Min Stamrozeo op Bottel in de beste soorteo en zware Kroon doorbloeiende STRUIKen MAAM DBOZEN KLIMBOZEN XREDUROZEN bloeiende en bontbladige STAM PIRAMIDE en STRUIKHER8TEBS PLANTen PUTBl OËMEN Toor kamer en tnin Graszoden Bloem en Toinaarde Aanleg en ünderliöDd van WM in Abonnement BbOEMTAFBLSen VERSIERINGEN en al wat tot het rak behoort D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE darmverstop jg rdt in den regel met gunstig gevolg qiWassage behandelt Dames asnstentie voor vrouwelgke patiënten desrerlangd aanwezig Brack Doelen Hotel Amsterdam TE PARIJS Zenden gratis m franco het prachtig geïllustreerd MK ILIIII met hollandschen offranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT C PARIJS Stalen van zUden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens ft anco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zvjn BetUUingen van 3S franca en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frane oracht en erl oan Inkomend ncMtn in alle plaaUen tian Nederland aan hul bizorgll De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rt xpédltl iuls t Hoitndaal Noord Brabant daarmede bulast is mimi im MARKT A 68 GODDA Specialiteit in Heeren Mod eDSpo t Artil e eB Groote kenze in Engelsche en Schotsche Stoften Abtmnement fl 95 per jaarBei eerste jaar een COSTtJUM twee PANTALONS en een DEUI SAI80N Bet tweede jaar een C08TDDM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingatnkken en betaalt per kwartaal voornit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI 3AIS0N dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 00 Galden Stalen worden aan hnis bezorgd yatuurteollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda I Firma T üiterwïók I ZÜTPHEN I Opgericht 1850 I Lor den 1880 Bekroond Amsterdam 1884 I Voed Tent 1887 PRIMA FIJNSTE Koom of Melkboter in i efn8t 20Kilo V fn8tof lOKilo alsmede Pont pakket BusHen van 47 Kilo netto voor 6 franco S van Praags fsrplaatst van Hoogstraat A UI oaar overzijde A 127 Oudergeteekende beveelt zich beleefd aan toor de LEVERING van Waschzakken van Vlaantuch Linnen TOORTSEN en PÊKKRANZEN voor Feesten of Brand geweven Hrandsiuiitslangen in 22 wijdten VLAGGEN DEKKLEEDEN tevens DEKKLEEDEN te Huur Touwwerk Teer en Pek J IJPËLAAIl Jzn Gouda Westhaven J F Herman Zn Tien Iew D62 zullen oprichten met 1 APRIL West Haven B No 178 een HANDEL in van ODovertrefbaren qualiteit en berekend tegen prezen waarover men verwonderd zal staan Doordien van uit B No 178 uitsluitend tegen directe betaling en statiegeld voor fusten manden en flesHchen berekend wordt Van nit D No 62 op verlangen crediet en geen statiegeld tegen wel concurreerendn doch veel hoogere prgzen Wettig gedeponeerd OU m HOEST gebruik DROP uit de BLIKKEN TBOMüandelsmerk M K L van N KATER Co Groningen Elk stokje DROP heeft de vorm van een zittende K Al Alom verkrijg baar Wordt gevraagd met 1 MEI eene flinke MARKT A 92 Vergunning f 3000 Ter OVERNAME aangeboden TAPPERIJ SLIJTERIJ GR08SIERDERIJ van ouds bekend op drnksten stand Royale broodwinning Fr br onder letter C 457 aiin KOOYKER s Centr Adv Bur Leiden Zeer Uette Gesteendrukte NAAUEAASTJES worden GELEVERD door A Bm K nA en Zn 80 0 95 f 0 521 f 0 27 per V Kg per Kg per Vj Kg per Kg bus C J van Houten Zoon Het groote aantal zenuwkwalen van zenuvfhoofdpijn af lot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie bersenberoerte te trootseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door bet gebruik malcen van den eenvoudigst weg namelijk langs de huid eene pbysiologiscbe ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschbeid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van trezondbeid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene BO jarigo praktijk Door wasschlng van het hoofd eenmaal per dag wordsn daartoe gesohikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing b nnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profesSOr aan de polykliniek te Parys rueRougemont 10 Steinereber med dr praktiaeerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanitfitsrath ür ohn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdiiBcteur vah het hospitaal te Agen Oeheimratb Dr Schering kasteel Guteafels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe Inrichtln voor zenuw iyders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts ta Zirkaitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrlère Eure lid van den Consell Central d hygièae et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan aiion wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lyden waarvan de kenteekenen zijn chronlsche hoofdpljn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door eroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking vin gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebade geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorién van ZOnUWlÜderS als ooi aan jOnge mClSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAIN WKISSMANi Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaansohe Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEB4X Co Heiligeweg 42 Botterdak F E fan S tHITEX KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRV PORTON Oudegracbt bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch inadicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche ge neeswijze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekroond Marinus Johannes ouders A J Sas en S J Prins OVERLEDEN 24 Maart C van Boven wed van C de Klerck 82 j 10 m 25 M Bruyniks 6 m M Eilers 14 m 26 H deMooif S w Haastreotat GEBOREN Gerarda ouders 6 Streng en G C van Vliet Martina ouders H Vergeer en A van Beek Gerrigje ouders A van Beet en W van Hoevelaken Burgeriyke Stand GEBOREN 23 Maart Johan Dirk ouders HEveriing en i C Schoondcrwoerd Lina Margaretba Kika ouders H A Diestelhorst en M L Dicstelborst Matthijs Arnoldus Jan ouders A Goedewaagen en A J H van Maarseveen 24 Pieter ouders H Tompolraan en J Molenaar Adrinnus ouders J Bakker en C van Dam 2 Alida ouders M Versohut en A van den Berg 26