Goudsche Courant, maandag 28 maart 1892

1892 o 4796 Dinsdag 29 Maart 60UDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De inaeöding van advertentlén kan goucluedeu tot eo uur des namiddags van den dag der uitgave hel onoverl oliiii LAGËKBIËR eu het gunstig bekende sar O CTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg o ZUIVERK FRAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX 37 per 48 Flewohen met aooUns franoo huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belden verkrijgbaar Voorts alle BIEREEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depatvan Rsynwit sBooiiekamp Elizter Wij ontvingen een uitgrebreide SOUTEERIKG REGENMANTELS VOORJAARSMAIVTELS voor Dames en Kinderen GOUDA BAHLMAININ eu Co Het ÜTederlandsch Onderling Volkscre et gfeveslig d te Kralingen Verstrekt voomchotten san ia leden Matige kosten Neemt gelden in deposito Inlichtingen te verkrygen bg de Directie eu Afdeelingsbeataarders met die van andere Firma s ahoreos Uwe BestellingeQ te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bg elke hoeveelheid ïhe Continental Bodega Company Firma T CBEBAS Oouda CACAO Opovcrtroff ea KWA LITEIT AJom verkrijgbaar in bussen van 1 60 0 85 an J 0 45 RBOO TES Westzaan M ai W M Opgericht 1828 BE TR DE MARK Het beste Foetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Fabriekamcrlt Oedcponcerd om iat daann VBBBENIOD is wat totnutoe lüet wftB verkreRen een onovertroffen Foetsmiddel voor Bdet len en aistsvirericea tegelijlc dat niet vlext niet stuift de voorwerpen met aant bt geen vergift bevat en daarbij vlug en zindelijk werkt Het beate voor ieder die te poetsen heelt Alom verkrugbaar 6 oeats per stukje met volledige Holiandsohe gebnilkitaanwijzina Oeneraal Agenten voor Nederland en Koloniën H P JPISfKR ZONXJSr te Wormerveer Voor enkele grootere plaatteu worden noff uiuluuendc engrosvevkooper gezochL Coadiüen op unvnug van Gebr s S EL AiDsterdaiB Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen hg M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg Oudthuom bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D dk JONG A C FIJN VAS DRAADT Wed F G VERDONK Probeert 8 v p SOUCHON THEE No 3 a 1 25 per Mo De Notaris J H MULLER te CapelU a d IJttl zal op WOENSDAG 30 MAART 1892 bg veiling en op WOENSDAG 6 APRIL 1892 bg toeslag telkens s morgens om U uur in de herberg van W di WIT op het Dorp te CaptlU aid IJtel in het openbaar verkoopen No 1 Een nat get B 115 met grooten TUIN aan den IJseldgk te CapelU a d IJtel op het Dorp binnendgks kadastraal Sectie U No 221fi eu 3382 samen groot 14 aren 30 centiaren en No 2 Een Open ERF of BLEËKVELD daartegenover boitendgks kadastraal Sectie B No 2954 groot 88 centiaren Het HUIS is hecht sterk en goed onderhouden bevat twee ruime Voorkamers Slaapkamers Kasten Keuken en grooten Zolder en nog een ruim Benedenhuis geschikt voor afzonderlgke Woning met Schuur heeft uitzicht op de rivier turn IJssLt en is te bezichtigeu twee dagen voor de veiling en twee dagen Toor den toeslag op vertoon van een toegangsbewgs van genoemden Notaris MULLER die nadere inlichtingen verstrekt Aanvaarding bg de betaling 15 MEI 1892 oi zooveel vroeger als mocht worden overeengekomen Openlsare Verkoopingen op DINSDAG 29 MAART 1892 des morgens te 9 uren aan het HuU Wgk D No 4 aan den Korten Tiendeweg te Gouda van MEUBËLEI eo UUISRAAD Te zien Maandag 28 Maart a s des namiddags van 2 tot 5 uren En op DINSDAG 12 APRIL 1892 des morgens te 10 uren op de werf van het Huis Wgk H No 38 aan deu Platteweg te Reeur wijk van De Opstal van eene Schuur voor afbraak 3 Baggerbakken Veenderg Gereedschappen Timmerhout eenig Meubilair enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere iulicbtiugen geeft Notaris G C FORTDLIN DROOGLEEVÊR te Gouda KLEIWEGSTEEG 330 2e Buis van af de Kleiweg Sepêt der Goudsche Boterfabriek van welken aard ook eu tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIË8 Prgs per flacon 35 Gents S = Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIE8 tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE A negang 42 kaarten Depóthonder L A de V LBTTUB Markt 97 naast het Hotel € Dk ZALM Gouda Siielpersdruk van A Bbinkman fc ZooK Dt uitgave dezer Courant geschiet dagelgks met uitzondering van Zon eu Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Maart 1892 Onzo gfmeente leed heden een treffend verlies door bet overlijden van den ontvanger den heer A Smiis In den laatsteri lijd mocht zijn gezondheidstoestand te wensehen overlaten hij had het voorreeht lot op hoogen leeftijd werkzaam te blgven en reinigen die hem nog onlangs zich dagelgks naar het Stadhuis z gen begeven konden vermoeden dat hij leeds den SO jarigen leeftijd bereikt had Tal van jaren 12 Üeceraber 1807 werd hij tot ontvanger benoemd was hij werkzaam in dienst der gemeente Gouda Op 1 Januari 1888 mocht hij zijn 50jarig jubité als gemeente ontvanger herdenken en de vele bewijzen van belangstelling en vriend Bchap bij die gelegenheid door hem ondervonden toonden op ondubbelzinnige wijze hoe geacht hij was Ook als Kegent vau het Oude Mannenhuis mankte de overledene zich verdienstelijk Mot deelnemitig zal de tijding van zijn overlijden in deze gemeente worden vernomen aan wier belangen hij een groit deel van zijn leven wijdde Met zekerheid kunnen wij mededeolen dat Sequah Maandag den 4n April hier ter stede kout Naar men ons medeiloelt zal de Goudsche Coöperatieve Broodbakkerij den 5n April het eerste brood aan hare leden leveren Aan de rogeering zijn plannen ingediend voor eenc aanzienlijke uitbreiding van de stations Gouda en Harmeien in verband met het aanstaand medegebruik der lija Utrecht Rotterdam door de Hollaudsche l IJzeren Spoarwegmaatschappy TJit 2i ©t XjeTreDHt JVaar het Framch TWEEDE GEÜEKLTK XI ii W are hy een schurk geweest dan zou hy zonder zelfverwijt het testament hebben achtergehouden en le zaken zouden haar loop hebbeu gehad Maar als eerlijk man kon hij geen middel bezigen dat om het geluk der zijnen te bevor leren ongetwijfeld zijn oigen ongeluk zou uitmaken daar het zyii leven zou vergallen Tot dit besluit gukomen had hij niets anders meer Ie doen dan jiaar huis terug te keeren on het testament in lianden te gaan stellen van Kébcnac Toch deed hij hot niet eu de redenen om deze opoffering uit te stellen lagen voor de hand voor den kaptein kwamen enkele dagen vroeger of later er niols op aan en bovendien was het hem onmogelijk de zijnen zoo zonder voorbereiding den slag toe te brengen dio zijn vrouw tot wanhoop zou doen vervallen en do huwelijksplannen zijner dochter zoudt vernietigen eindelijk ook had hij beho fte Een 14 jarige knaap kreeg Dinsdag morgen in do school aan de Breedüstraat te llotterdam van zijn meester straf De jongen maakte zich daarover zoo boos dat hy een mes uit do Mk haalde en den onderwijzer er mudu wilde steken Hij trof echtir dezen niet maar oen knaap die een wond iu het gelaat bekwam Do driftige leerliufj werd door twee agenten naar het bureau aan de Kaasmarkt gebracht De lotelingen der gemoento Lemmer dia redenen tot vrijstelling haddeu ingebrscht ondervonden eene leolyke teleurstelling Zy waren opgeroepen om Op Donderdag 17 Maart te Heerenveen voor den militieraad te vorschijneu Te Joure aangekomen werd Jiun aangeiegd dat er geen tram zou loopen naar serenveen doordat de vlampyp der locomotief was gwprongen Fluks werd een rijtuig aangenomen dook te Heerenveen aangekomen zijnde was de raad r s afgeloopen en allen waren voor den dienst aaog ezeu De ouders der jopgelui Uien echter in dit besluit niat batUBtan Si Met hot oog op de outevredon stemming der bevolking te Beets gevolg van de opruiingen der soci aaldemocraten ia ter versterking van de politie marechaussee gerequireerd Torwyl de ondersteuningscommissie besloten heeft een groot deel der ingekomen galden te besteden tot het vormen van eene blijvende inrichting tot werkverschaffing eu tot het doen bouwen van goede arbeiderswoningen eischen de behoeftigen dat alles onder hen zal worden verdeeld en tevens dat de commissie aan hen de bedeelden rekening en verantwoording zal doen Vrijdag avond verzamehle zich te Broda na het oproer van den vori en avond van lieverlede weder eene steeds aangroeiende menigte thans in de Mid nog na te donken en zichzelven terug te vinden in het loolbof van tegenstrydighedeii waaviu hij was verward geraakt Dagen en nachten verliepen langzaam en jn zenuwaohtigo spanning maar wat vermag de tyd bij dingen die van onzen wil onafhankelijk zijn ongelukkigerwijze kon de toestand niet veranderen dan nadat hij had bestoten hetzij het testament te verscheuren hetzij het in handen van Eébénac lo stellen en zoo bleven zijn zorgirt zijn onrust zijn kwellingen bestaan nog vermeerderd door het zelfverwijt over zijn machteloosheid Deze zielstoestand kon niel zoo voortduren zonder de aandacht te trekken van zijn vrouw en dochter daar zij op al haar vragen ten antwoord kregen dat hij niet ziek was zochten zy samen naar de oorzaak van deze veranderingen in het humeur van den vader en mevrouw Barinc kwam tot het besluit dat deze moesteu worden toegeschreven aan het huwelijk van Anie Je vader houdt te voel van je hij kan zinhniei gewennen aan de gedachte dat hij je zal moetenverliezen Ik zal niet verloren zijn voor hem en Zelfsal moesten Avij an elkaar gaau dan weet ik zeker dat hy mij toch lief genoeg heeft om dit offer tebrengen indien het voor mijn geluk zou zijn Maardan moot hij hiervan ook ten volle overtuigd zijn en misschien is hij dat niet genoog om allo ongorustbeid buiten te sluiten ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dellaan waar zich het gebouw van het Heilsleger bevindt en weldra begon het werpen met steenen het inslaan van ruiten gaslantaarns enz opnieuw Daar de heilsoldateu echter naar Amsterdam waren vertrokken ter begroeting van generaal Booth en het reeds gehavende gebouw gesloten was moesten de omliggende huizen hul ontgelden De politie en de marechaussees haddon druk werk terwijl de bereden politie en veld artillerie geconsigneerd was om zoo noodig hulp te verleenen Het kwam echter niet tot verdere gewelddadigheden en tegen middernacht was de rust hersteld lutusschen is gebleken dat de beschuldiging als zou een lid van het Heilsleger eeu pater op straat gruwelijk hebben beleedigd geheel uit de lucht was gegrepen en slechts had moeten dienen om delichtgeloofige menigte tegen het Heilsleger op te hitsen De toehoorders van rof Billroth te Weonen waren onlangs getuige van een merkwaardige operatie Een jongmensch van 25 jaren zeer gezond on van een ferm voorkomen had vereooht te worden geopereerd Do jonge maïi scheen met den vorm van zyn neus niet tevreden te zijn en achtte een verbetering daarvan noodig Prof Billroth vertelde daarover het volgende Eenige dagen geledon was de heer ü by hem gekomen met het verzoek hem te bevrijden van een uitwas op het bovenste deel van den neus Deze uitwas verbitterde hem het leven want overal veroorzaakte de neus van het jonge mensch groote vroolijkheid Men kon deu man op zijn woord gelomen zeide prof Billroth want werkelijk maakte deze neus op velen komisehen indruk De professor beloofde wel iets te doen maar kon den jougeu inan met waarborgen dat hij een Adonisneus zou krijgen Voordat de hoogleerasi tot de operatie overging verzocht hij een van zyn assistenten die tegelijk amateurphotograaf was of hij uit voorzorg den patient had gophotografeerd daar hij wel klnch Welke onrust zou hij hebben mol iemand die zoo goed is als de baron Ik zeg niet dat hij die zal hebben ik zegniet dat hij die heeft maar het is loch mogelijk en indien dat zoo was zou zijn afgötrokkenheid immers zeer verklaarbaar wezen Indien je vader vrees koesterde zou hij hetmij mededeelen ik heb evon veel bolanü bij je geluk als hy En bovendien welke vrees kan mynheer D Aïiznac hem inboezemen Wist ik dat dan waren wij geholpen Ik zal er hem naar vragen Do selegenheirt was te sc ioon toen zijn vrouw hem ondervroog naar do redenen van ziju veranderde stemmiu om er geen sebruik van te maken niet alloen dat zij zijn bezorgdheid die hij met kon loochenen rechtvaardigden maar zij haddeu ook het voordeel dat hij daarmedii het verbreken van de huwelyksplannen kon voorbereiden Hoewel ik geen bepaalde grieven tegen denbaron kan aanvoeren ben ik toch niet volkomengerust Waarom heb je mij tiaar niet van yosproken Juist omdat die grieven te onbestemd waren en omdat ik liet niet noodig vond je bezorgd te maken indien er zoo ik hoop mots op deu baron te zeggen is Waarom kwel je dan jezelveu Omdat ik zou willen weten wat ik niet ta hoeren krijg t