Goudsche Courant, dinsdag 29 maart 1892

I ten kon hebben en het dan goed was hem te allen tgde s jn rorigen neus te kunnen toonen De gehoornde nous bleek reeds vereeuwigd te zijn zoodat de operatie kon worden b gonnen Prof Billroth maakte naast den uitwas een huidsnede lichtte de huidlappen op zoodat de uitwas bloot kwam en rerwgderde dezen daarop met hamer en beitel De operatie duurde ongeveer 5 kwartier De neus heeft thans een gewonen vorm Waarschijnlijk zal alleen een litteeken den jongen man aan den vroegeren hoorn herinneren Hen gevaar in ome KOHuigeit Door gemakzucht als anderszins veronachtzamen wij niet zelden de eenvoudigste hygiënische voorschriften dit blijkt nergens sterker dan uit de menigte gordijnen en tapijlen in ouzo vertrekken Voldoende circulatie Tan frissche lucht zoo noodig om onze woningen te zuiveren wordt daardoor gemist Tapijten zijn altijd af te keuren wanneer ze niet gemakkelijk weggenomen kunnen worden ter reiniging In de meeste huizen verloopen jaren alvorens het tapijt wordt opgenomen en in dien t jd ontwikkelen zich daarin een aantal microben en neemt het vuil voortdurend toe Geen wonder dan ook wanneer onze kamers een mnife lucht behouden in spijt ran het regelmatig openen der vensters en krachtig aanvegen een gedeelte van bet stof wordt daardoor slechts verplaatst en zet zich op minder toegankelijke plaatsen Vaste tapijten moeten vooral vermeden worden in slaapkamers want zij nemen o a de in de lucht aanwezige slecht riekende stolfen op Het meest geschikt is een gepolijste houten vloer met een genoegzaam getal vloerkleeden om aan de kamer een gezellig roorkonen te j even waarbij de heilzame invloed ran licht en lucht niet uit het oog moet verloren worden Vloerkleeden tapijten en gordijnen moeten zeer dikwijls gereinigd worden en in de frissche lucht opgehangen Zoodornde kunnen wij rin slagen besloten ruimten tot een gezond rerblijf te maken De fijnheid der kievitseieren is bekend maar wat misschien minder bekend it de nesten dier rogels kunnen tot barometrische waarneming dienen £ en eierenzoeker uit de omstreken vau Arnhem heeft opgemerkt dat de kievitten die gewoouiyk in lage gronden hun nest bouwen dit jaar daartoe de hoogten om de moerassen hebben verkozen Die wijze van doen en zij is slechts aan zeer oude jagers bekend sch jnt een zeer natten zomer aan te kondigen want wanneer het seizoen droogte belooft bouwen z j bq voorkeur hun nest in de lage gronden Men schrijft uit Maasland aan de A Dd Uche Ct Door eenige kaashandelaars uit deze gemeente en het naburige Maassluis worden bij advertentie ia locale bladen de landbouwers alhier uitgenoodigd tot het bijwonen van een vergadering te Maassluis ten einde van gedachten te wisselen over een tot het ge I eentebestuur van Maasland te richten verzoek tot oprichting van een kaarmarkt aldaar De vergadering ia gehouden Vrijdag j 1 Daar de kaashandelaren zoowel te Maassluis als te Maasland de grootste afnemers zijn ter delftsche markt bestaat er veel kans op verwerenlyking van het plan te meer nu de boeren met angst vervuld Wat weten Wat men wil zeggen als men ran hem spreekt of lierer wat men niet wil zeggen is het je nietopgerallen dat men zich met zekere achterhoudendheid orer hem uitlaat Achterhoudendheid dat is een groot woord Het woord doet niets ter zake Maar waaromu men zoo beleefd rerwonderd als er gesprokenwordt Tan den baron Waarom dat stilzwygon zoodra men bemerkt dat wij genegen zijn hem als schoonzoon aan ta nemen als Anie daarin toestemt De afgunst Dat ia mogelijk maar tis niet zeker Wat dan Dat tracht ik juist uit te rlnden Daaromion ik willen dat ge een huwelijk hetwelk nog zou konpen afspringen niet zoo als een uitgemaakt feil beschouwde Je zult toch op zulke losse gronden ciet verbreken Neen zeker niet maar ik beschouw die verbreking als mogelijk indien Indien Indien ik vind wat ik zoek En ge zult mqtoegereu dat dit mg recht geeft om bekommerdta zijn Maar wat zoek je dan eigenlyk Naar licht in deze duisternis ik tracht eengedaante te geren aan wat im nog vaag en onbe z jn voor de locomotieven op de Buitenwatersloot te Delft Een uit Tonkin teruggekeerd soldaat beeft een Chineesohen leeuwerik meegebracht naar Fargs De Chineeten moet men weten z jn zeer erraron in de rogelteelt en leeuweriken hebben z j zóó afgericht dat zij de geluiden van alle vogels in het Hemelsche £ qk kunnen nabootsen Het gezang van don leeuwerik zelf is overigens verrukkelijk en zijn talent voor nabootsen strekt alleen om een zonderlingen smaak te bevredigen De Chiiieesche leeuwerik is dikker en grooter dan ilie van ons klimaat In de straten en kantoren ziet men met zelden leeuweriken die het blalfen van honden het miauwen van katten het klokken van hoenders het kirren van duivrn en zelfs bet gekraai der hanen nadoen In het voorjaar ziet men lieden met kooien in de hand rondtrekken om geleerde leeuweriken te vertoonen Ook worden er rele wedstrijden gehouden waarbij een jury t gezang der leeuweriken beoordeelt en den besten zanger bekroont fi j groote godsdienstige feesten brengen de Chineezen hunne leeuweriken in den tempel en hangen do kooien aan do muren opdat hot gezang der vogels de goden verbeugen zal Dan komt hot dikw jU voor dat de leeuweriken het balkon van een ezel of het knorren van een zw jn voor hel altaar nabootsen De lievelingsleeuwBrik van den Keizer Ching wanghi of zieletroost genuamd is een der geleerdste vogelen Hij bewoont een gouden kooi en is toevertrouwd aan de hoedo van een mandaryn die velo bedienden voor dit doel tot zijne beschikking heeft Zondagêbl De verkianngen voor do nieawe Kamer van Japan hebben zich gekenmerkt door hevige beroerten vooral te Kochi op bet eiland Shikoku De aanvoerder eener jegens de regecritg vqandige party werd in die stad terwgl hy eene staatkundige redevoering hield doorstoken en op twee plaatsen in hetzelfde district werden onder gelyke omstandigbeaei twee andore personen rermoord Ongöloofelijk heftig is de toon der bladen Het radicale boofdorgann noemt de regeeringsparty een troep leugenaars bedriegers en schurken die den toorn ran hemel en aarde gaande maken de meest gewone naam roor de conserratieren is de honden enrossen parlij Daarentegen valt het regceringsorgaan om niet onder te doen een der oppositiecandidalen aan in de volgende termen Gij bunsing gy schelm gij slaafiiAe rat uw eigen vrouw moest u in het aangezicht Spuwen Batten insecten vliegen alleen goed om op mesthoopen to wriemelen bazelende zotten en dergelyke zijn in de voornaamste bladen de gewone namen voor leden der tegenpartij Een der minister wordt beschuldigd zijn positie misbruikt Ie hebbeu roor beursondernemingen en een der eerste oppositieleden wordt gezegd in staat ran bankroet te rerkeeren Ten lotte is de regeeringsparty er in geslaagd een meerderheid van SO zetels te krygen Z j die in de ontwikkeling ran de elektriciteitbelang stellen moeten niet rerzuimen kennis tenemen ran twee artikelen in de Wetenschappelijke Bladen I I stemd is I De baron is een net maa Dat geloof ik wel Een eerlijk man I Daar ben ik zaker van I Welnu j Een net man en eerlijk man kan daarom I toch wel een slecht echtgenoot zgn de verantwoor I delijkheid van een vader die zijn dochter uithuwe lijkt is te groot om iets aan het toeval over te I latea Je maakt je ten onrechte ongerust Wat weet je daarvan Ik zou evengoed kunI nen zeggen dat je ten onrechte vasthield aan je parti pris om niets anders te zien dan hetgeen ge wilt dit huwelgk kan doorgaan maar het kan ook afspringen Het zal wel doorgaan Je kunt het niet vuriger wentchen dan ik Het zou dwaasheid zijn gewicht te hechtenaan losse geruchten er bestaat niets er kan nietsbestaan tegen don baron en wat je verdacht voorkomt is eenvoudig afgunst afgunst van zyn vrianden omdat Anie een aardig fortuin mee ten huwelgk brengt affunst van onze vrienden omdat hg Anieeen fraai klinkenden naam bezorgt Hg was op dien tegenstand voorbereid en ging niet verder nu er maar eenmaal over gesproken was kon hg op die rerbreking ttrugkomen n zgn rrouw langzamerhund aan het denkbeeld ran die Daarin wordt o a gesproken over da verlichting van treinen door elektriciteit als een zaak die in do praktyk als zeer doeltreffend is beronden Twee stelsels worden daarby vooral gevolgd of elke wagen heeft zyn accumulator gelyk thans z jn gashouder of elke trein heeft zijn elektrische waggon waarin eenige dynamos don stroom opwekken De keus tussohen de stelsels hangt van allerlei omstandigheden af In het algemeen zal men roor lange trajecten aan de elektriohe waggons en roor kortelrajeoten aen de aocuraulatoren de voorkeur geven Volgens den schrijver vnn het artikel dat aan de Revue Scientitiquö ontleend is bedragen de kosten voor een elektrische gloeilamp van 6 kaarsen nog niet 1 cl per uur terwijl olie 2 ii 3 on gns 2 a 3 centen kost Het andere artikel handelt over motoren roor de handworksnyrerheid De schrijver herinnert er aan hoe de stoommachine den handwerksstand heeft verlamd en van den handwerksmsn een fabrieksarbeider hoeft gemaakt Om daarin verbetering te brengen moet men volgens hem den handwerksman in zijn werkplaats het arbeidsvermogen even goedkoop leveren als het kapitaal het met do groote stoommachines knopen kan Dan redt men den handwerksstand niet alleon van den ondergang maar versterkt men hem waar hy nog stryd voert en roept men hem weer in hot leven waar hy reeds verdwenen is Want dat de handwerksstand door goedkoope beweegkrsoht te redden is bewijzen o a de dertigduizend windmolens die in Duitschland draaien en die den stand der molenaars ondanks de concurrentie der fabrieken in het leren hebben gehouden Wat de windmolen IS roor het platteland dat zyn de gas en petroleummotoren geworden roor da groote steden Op t oogenblik zijn alleen in Duitschland naar ruwe schatting een 30 000 tal gasmotoren in gebruik waarran ongeveer 20 000 in kleine nijverheid In den laataten tijd is ook de elektriciteit in het strijdperk getreden Da elektrische stroom die s avonds licht ontsteekt in de lampen kan overdag werktuigen in beweging brengen Te Berlyu heeft de mededinging van de elektrische fabrieken reedt ten gevolge gehad dat de gasmaatschappij den prijs van gas roor industrieels doeleinden aanmerkelijk rerlaagde De kleine elektrische motoren die bisstemd zyn roor de werkplaatsen der kleine inilf strie rereeuigen rele goede eigenschappen in zioh nj werken zonder geraas hebben niet reel zorg en bediening noodig rereischen geen stookplaatsen omslachtige gaa en waterleidingen of toestellen tot afvoer van het rerbmikta water en verbraudingsproduoteo De draden die den stroom aanroeren kunnen oreral worden aangebracht De motoren geron warmte noch stank en lereren geen geraar ran ontploffing Het arbeidsrermogen is zuiver te regelen zoodat geen rerliek plaats heeft by het staken ran den arbeid By ilfi doelmatige rerueaiging ran een aanleg roor elektrisch arbeidsrermogen en elektrisch licht kan het arbeidsrermogen tegen een matigen prys gelererd worden waardoor de elektrische beweegkiacht kan wedyveren met de roordeeligate motoren roor de handwerksnyrerheid Vooril op plaatsen waaromen in het eentraalstation gebruik kan maken ran een natuurkracht kan de prys dan zeer gering worden Landen die snelstroomend water bezitten zullen in de toeVomst enorme roordeelen daaruit trekken Een sterk sprekend roorbeeld is de Niagara ral waarren men het arbeidsrermo mogelijkheid gewennen opdat deze op den dag dat zij zou worden berestigd niet zoo als een donderslag zou neerkomen Met Aoie begon hg op dezelfde wyze maar bet antwoord dat zy op deze bedekte woorden gaf geleek in geenen deele op dat harer moeder Indien er in dit huwelijk iet is dat u verontrust sprak zy is bet beste er maar dadelgk ran af te zien Zou ge er niet te vsel laad orer gevoelen lieveling Volstrekt niet Ikien ge mij het aanzoek vanmgnheer D Avignac hebt medegedeeld antwoorddeik u dat ik er noch verheugd noch booa over was dat is nog altijd hetzelfde Ik meen ii ook gezegdte hebhen dat ik ns een nauwkeurig onderzoek in mijn hart ni ta anders voor hem kon vinden dan onverschilligheid hoewel wij elkander sedert vyfmaal hebben ontmoet is daarin nog geenerlei verandering gekomen Onder deze omstandigheden nadit huwelijk u niet meer zoo wenscbelyk roorkomt als rroeger en vooral u geen zek rheid genoeg geeft geloot ik dat het maar het beate wat het te ver breken alvorens verder te gaan Zou je dat niet spy ten Hoe zou h t my spyten terwyl ik niet eei rritt of ik het wol zou aannemen Die ontmoetiagen in Biarritz hebben dut niets uitgewerkt Wordt tenolgd M heeft geschat op 16 800 000 paardokrachten 01 hoeveolhoid die do geheele sleenkolenproductie Dg in beslag nemen indien zg door middel van llgom moest worden voortgebracht Poch ook al wordt de beweogkraoht zeer goedtoop geleverd dan nog blijft roor den kleinen llodwerksman het bezwaar bestaan dat hg den ftUit moet aanschaffen De Berlijusobe ElektriciUJttmautschappij beeft dut bezwaar echter uit don ftg geruimd door elektromotoren te verhuren tegen m pf i vrijwel overeenkomt met de interest nu de waorde plu afsohryring en onderhoud Drie nieuwe soorten ven bloempotten wordeö in lien handel ftebracht alle urie meer voor nut dan roor firrlijkhoid De eerste komen uit Amerika en é n van papier zy hebben voor dat zij maar een llfde van de aarden bloempotten aan gewicht bedragen en dus voor verzending zeer nuttig zijn zij lorden nis papieren mnuchetton met een knoop geiloten en kunnen na gebruik uit elkaar genomen eo plut verzonden worden De tweede soort is van aarde met zelf regelenden watertoevoer zoodat de bloempot niet te veel krygt het water wogloopen kan en men toch niet aldoor behoeft te begieten niet meer dan eens om de twee ii vier weken Hoe de verrichting precies is weten wy niet het watei stijgt omhoog en komt van boven in de pot terwijl toch hot reservoir er onder is do besohryriiig komt met de afbeelding voor in den Praktiachm Rutr eber m Ort und Garleniau die te Frankfort verschijnt De derde is een houten bloempot sierlyk onbreekbaar en licht ze worden door eeue kuustdraaiciij in het Krtsgebergta in den handel gebracht Eenige dames te Weenoii hebben zich met artistieke bedoeling verbonden geon bouquet aan to nemen waar ijzerdraad in voorkomt Al komen zij van den moest geliefden gever uit den vooinaamsien bloemoDwinkel zij zullen hem weigeren De bodoeling is te protesteeren togen de veel in praktijk gebrachte wyze van bouquellen maken losse bloempjes zonder steel met mos en blaadjes boven aan oen Ijzerdraadje De bloemen zyn te spoodiger verwelkt of liever verrot men kan den mosbouquet reeds na een paar uron aan den reuk onderkennen het is zeker deze consideratie die ook reeds te Parijs en te Londen de bouquets nature doet begunstigen De Aus ralisobe mail brengt uit Melbourne bericht van een arontuur tusscbon twee groote baaieu en eenige dames en kindereu die in t damesbad aan het baden woren Het waien mrs Percy Macmeikan mrs Ffrench en hunne twee dochtertjes Mrs Percy Macmeikan was de eerste die zich in het water waagde zij nam haar llochtertje Roy en het dochtertje ran mr Ffretach mee De badenden liepen tot aan bet touw dat over de open vlakte geapannen is Daar doken en zwommen zij en de kinderen dartelden vroolijk rond Mrs Macmeikan zag de veiling nan het touw schommelen in drie voet water en ging toen zelf in het diepere gedeelte Nu bemerkte liet zoontje van mrs Ffrench die nog niet aan t baden was een groote baai die jinel het troepje naderde hy riep dit terstond tot mrs Macmeikan zy keek rund on met schrik zag zij een haai op een voet afstand vun haar opduiken Zg gaf een uil en viel bijna flauw De haai kwam op de kinderen af hg was tussohen het touw en het strand Mrs Marmeikan had spoedig haar tegenwoordigheid van geest terug en schoot do kinderen te hulp Zg greep spoedig Uoy en bracht het kind in ongeveer een voet water in veiligheid Toen keerde zij lioh om om het kind van mrs Ffrench in zekerheid te brengen Zij kwam i uist bijtijds om ook dit te redden terwyl zij de leine greep en er mee naar het strand wilde zwemmen schoot de haai van een tweeden nog grooteren rergezeld rooruit in het water De onrerschrokken dame alaagde er in de monaters schrik aan te jagen en ze even te doen wyken nu bracht zij de kinderen buiten alle gevaar De strijd tusschen leven en dood was zeer spannend twee dames op hei sirand vielen flauw De haaien waren mooie exemplaren do rooiste was ongeveer 12 voet lang en de andere ongeveer 6 voet Het paar had zich tot het bad toegang verschaft door eenige gebroken palen in dé omheining Eenige maonen slaagde nu er in den kleinsten haai te itooden De groote ontsnapte naar de open zee ofschoon de mannen hem zes maal met een bootshaak taken De haai schoot door het gat en verbrijzelde bijna den haak terwijl door don ruk een der harpoeniers in het water geslingerd werd De Amerikaansche reismaider welke het eeuwigdurende koff rleven met het in en uithollen van Quatre Saisons Bellevues Stern en Löwe i vermijdt en waardoor men s ochtends vertrek op het uur dat men zelf heeft vastgesteld is oogeuschijnlijk I zoo eenvoudig dat het wonderbaarlijk lykt dat zij j niet reeds veel vroeger in zwang gebracht maar dit toont misschien duidelijker dan iets anders hoe achterlijker men in Europa nog in zijne spoorwegdenkbeelden gebleven is tegenover het sterk vooruitgestreefdo Amerika merkt de Londenscbo correspondent der JV B Ct op Men heeft in Europa ja Pullmans doch ze zijn er ook naar verouderde modellen die in de Veroenigdo Staten allang uitgediend hebben Ik heb op de voornaamste lijnen van Europa in Pullmans gereisd doch vind ze niet te vergelijken bij de palaoe oars in Noord Amerika In Frankrijk zijn ze minder slecht don de eerste klasse doch dat wil niet voel zeggen In Duitschland is het misschien juist andersom maar dat ligt ddaraan dat de meeste nog voor particuliere rekening loopen de slaapwagen der Duitscho staatsspoorwegen zijn al beter en bieden nog het voordeel eoner dubbele klasse met overt enkomstig tarief In Rusland op de lijnen van den tirooten Russisohon spoorweg zyn de slaapwagens dragelijk evenwel schreeuwend duur en hetzelfde geldt van Italië Waarom I trouwens staatsspoorwegon waar ook oene buitengewone rraeht zouden moeten vergen voor het gebruik van slaapwagens is één van die dingen welke een gewoon meuscheiijk verstand niet vatton kan Het bijzondere tarief schijnt gegrond te wezen op de onderstelling dat slaap bij den reiziger oen weeldeartikel is wil hij slapen dan moet hy er voor betalen anilor dient hij wakkor te blyven al zit hij in do eerste klasse of dient zich te vergenoegen mot oen miu of meer afmattende dommeliiig Dit is een zeer verouderd standpunt hetwelk eerlang naar ik vertrouw plaats maken zal voor het beginsel dat do staatsspoorreiziger s nachts aanspraak heeft op alaap als op eon burgerrecht In Engeland zyu wij over dat standpunt heen al hebben wy hier nog geen staatsepoorwegen maar wy liggen ook zooveel dichter bij lankeeland Voor sloap VI agens wordt den reizigers der eerste klasse of geen exlra vra t aangerekend of een fooi die zoo gering is dat niemand er bang voor behoeft to I worden Doch ouz slaapwagens trouwens eerst sedert weinige jaren aan het rollen laten nog zeer veel te wenschen over Do salon on e6t Pullmans overdag in omloop zijn ook te weinig in getal en blijven bovendien alleon beschikbaar voor de eerste klasse hoewel men soheu van de tweede klasse insgelijks honger krijgen en oan dorst lijden eveu goed kl nn hooger geklasseerde reisgooooten Over het geheet is er hier nog zoo weinig op dit gebied verricht en blijft er zooveel te doen dat er een kreet van verbazing ten hemel stijgt telkens wanneer een maatschappij voor den dag komt met oen innovatie die reusachtig heet af te wyken van bestaande toestanden Zoo i hebben wg deze week oen lofzang gehoord ter eere van don Zuidooster spoorweg die Pullmans begint te laten loopen op zyne lijnen naar Dover Tunbridge Wells en Hastings Het had er veel eeder behooren te geschieden maar beter laat dan nooit De Silezisohe mijnwerker Johann Latoa die een wetk of vijf geleden uit zyn maandenlange slaap ontwaakte is thans in het hospitaal van Myslowitz overleden Over het onderhoud der vorige week gevoerd door den directeur generaal der Ezploiiatie Maatschappij met een commissie uit het personeel deelt Mec it voor Allen het een en ander mede De vraag ran afschaffing van hoeten invoering van een regelmatig werkend psrticipatiestelsel invoering van een arbeidsdag van 12 uur roor het gelieole peraoneel by dag en ran 10 nul bij nacht werden vau de hand gewezen Zooveel mogelyk zal worden voldaan aan het verlingen van een algemeene loonaverhooging aan beperking van den tijd voor hel zoogenaamde stilliggen aan verbeterde inrichting der wachtlokalen De MaalBcbappy heeft een en ander reeds in onderz ek Het werd niet mogelijk geacht minstens één vrijen dag pe week vast te stollen doch de Maatschappij is wel genegen aan de vrye dagen van hal personeel uitbreiding te geren mits de Regeeriug ook orergaat tol et rerbod om Zondags goederen aan t nemen Hoe men ook orer Pastor Kneipp s watergmeeamethode oordeelt zeker is het dat door door hare invoering de van oudsher bekende goede invloed van koud water op het menaohelijk lichaam weer in de aaiiSacht is teruggeroepen De waterkuur is modern geworden En men weet het wat zelfs de ernatiïe wetenschap niet rermooht waar de grootate orerredingtkracht faalde daar viert de mode nog immer op gemakkelijke wijze hare groote triomfen Wanneer men bij Kneipp s methode afziet van det pastor s naïeve opratting omtrent het wezen der ziekten en ran de wijze waarop hij de werking van het water op het lichaam verklaart laat men voorts zijne weinig of niets beduidende raraiien zooals de bogietingen de iuwikkeliugen het barrevoetsloopen enz achterwege dan staat men al spoedig op hetzelfde standpunt waarop zijn voorganger in de watergeueesmethode de Sile isrhe boer Vincent Priesiwitz zich reeds in hot begin dezer eeuw bevond Dezen toch gelukte hel door methodische toepassing van water eene wijze van handelen in te voeren die thans nog voor hot grootste gedeelte in waterkuurinrichting gevolgd word Inmiddels maakten de vorderingen dor physiologio hel mogelyk dat onderscheidene zelfstandige onderzoekers o a Fleury Winternitz enz door wettonsohappolijke proefnemingen den grooten invloed komen aantoonen die de toepassing van koiul water op zenuwwerkmif den bloedsomloop de adcmlialing do spijsvorloring en do liqjiaaniskraoht voor goed gegrondvest I Doch het schijnt dat waar aan do eene zijde het menschdom niet in staat was zijn vooroonleelen tegen koud water te laten varen er aan den auderen kant onder de geneeskundigeu eone verzwakking ontstond in don strijd die het water als geneesmiddel algemeen moest invoeren Daarvan dan voor een deel hot verschijnsel hetwelk zicli lu onze dagen voordoet dat een methode met zekeren Schwung aangeprezen zoo spoedig op goed succes mag roemen Want al moet men oen groot deel van dat succes toeschrijven aan de auggestievo inwerking teweeggebracht door verschillende omstandigheden zooals de persoonlijkheid des pastor s zyne originaliteit zijne omgeving de zucht om door do methode genezen te willen worden enz enz toch mag en moet men na al hetgeen thans weet omtrent den invloed van koud ftaler op het gezonde en op het zieke lichaam gerust toegeven dat ook te Worishofen mouigoen genezing gevonden heeft die hij elders vergeefs zocht even zooals vroeger bij Presswitz s methode an al de andere die sedert het begin der 15o eeuw in zwang waren het geval was De grootste verdienste van de Kneippsche metbodo bestaat intusscheu wel daarin lal bij een groot deel van het publiek het onmiskenbaar nul is aangetoond van en het vertrouwen verlevendigd ia op de waterkuur on voorts dat die kuur op practiacbe en weinig kostbare wijze i uil te voeren ook in eigen omgeving Bultenlandscb Overzicht Hoewol tusschen de Belgische regeering en de rechterïijde de poppen weder duchtig aan het danaen ziju dank zij het koninklijk referendum heeft da grondwetsherziening in België weder wat scherper lijnen aangonomon door het voorstel van den minis terpresident aan do kamer om oen korto Paaschvaoanlio te nemen opdat de herziening dan spoedig zal ter hand genomen worden waarmede de kamer zich vereouigde Tol den Sen of 9en April blijft de Belgische kamer iiijeen en zal zich gedurende dien tijd bezig houden met de spoorwegbogrooting de crodieten ter voortzetting van de Maasforten on nog eenige andere finanuieele ontworpen Vrijdag 8 of Zaterdag 9 April neemt zij haar Paaschvacantie om reeds Dinsdag 19 April haar werkzaamheden te hervatten Dan beginnen de beraadslagingen over de voorstellen tot grondwetsherziening De senaat komt den 25 April bijeen allereerst zal hy zijn aandacht wijden aan de apoorwegbegrooling de crodieten voor de Maasforten enz om dan in het begin van Mei misschien den 4en of 5en op ziju beurt de grondwetsherziening ter hand te nemen waarmede hij vermoedelijk den 10enefl2ea Mei zal gereed komen Er blijven dan nog voor kamer en senaat eenige minder belangryke wetsontwerpen tor behandeling over totdat in Juni de verkiezingen voor de constituante plaats vinden Wanneer deze dan den 4en Juli bijeenkomt berekent men dat haar discussién over de voorstellen ter herziening van de artikelen der grondwet tot den 19 of 20en Augustus zullen duren en de zitting op het laatst dijr maand wordt gesloten In November hervatten de kamers dan den arbeid en volgt de beraadslaging over de nieawe kieswet Ontbinding der kamers en algemeene verkiezingen rolgens het nieuwe stemrecht staan dan voor de deur Ziehier de parlementaire werkzaamheid welke België dit jaar staat te wachten als er ten slotte niet nog een jcink in de kabel komt I Het besluit van de Grieksche Regeering om de Kamer te ontbinden en tegen 15 Mei nieuwe verkiezingen uit te schrgron wordt als een minder gunstig tèeken beschouwd De Koning heeft met het het oog op den gevaarvoUen toestand de land besloten dit jaar mot op reis te taan niet een naar Kopenhagen om den goudon bruiloft van eiju ouder