Goudsche Courant, dinsdag 29 maart 1892

Woensdag 30 Maart I o 4797 89d KKAI PELIEM en HOLM s en staalhoudende Quina Laroche fc Mw lu TOow n r i ur i f7 öu wt ot Gw n vr c xl JV i Fr X JV AanbeTolen door t l van binnen en buitenlandsche geneesheeren üekfoond met Gouden Medailles Verkrijgbaar in flacons 1 90 en 1 KRAEPELIMN ék HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Thim GOUDSCHE COURANT IjSieuwS en Advertentieblad k oor Gouda en Omstreken Quina Laroc s de meest kraehtige en verster e De inzending van advertentiön Han geschieden tot e6n uur des namiddags van den dag der uitgave by te wonen Ook de Kroonprins blgft te Athene Da finanoieele moeilijkheden der Begeering zijn Toortdurend groot Voigens de Times zal do nieuwe Engelsehe begrootir g geen belangrijke vermindering van botastingea voorstellen daar het oversobot door Terscbilleude oonaken klem geworden ia ofschoon het dienstjaar drie dagen langer duurdo dan het vorige hetgeen een verschil van bijna een millioen opleverde De inkomstenbelasting heeft echter veel minder opgebracht terwijl de Bgkstoelage voor het kosteloos onderwgs de raming overschreed Volgens een telegraiti aan den correspondent van de Tintes is te Petersburg bericht ontvangen dat aan de Oost Pruisisohe grens maatregelen genomen zullen worden tegen de uit Busland komende Joodsche emigratie Dit zou het voorspel zgn van eene geheele sluiting der Duitsohe grenzen Waarschijnlijk neemt men ook op de Oostenrijksche grenzen maatregelen tegen den nimmer eindigenden uittoclit der arme verjaagde Israëlieten Misschien beslaat er een geheim verband tusschen dit verbod eu het verlangen van baron Hirscb den stortvloed van Joodsche emigratie in de lente zooveel mogelijk tegen te gaan De heer Arno d White is weder ta Petersburg ten einde te beproeven dezo overstelpende ineuigte dio slechts op de lente ivachl om de grenzen over te trekken voorloopig te overreden in Busland te blijven Do Ar entijnscbe kolomen ïijn nog niet gereed om zulk een ontzettende massa te ontvangen Met het oog op dit telegram 13 de mededeeling belangrijk van een dagblad te Kief dat de rabbijnen van vele Bussische steden uitgeuoodigd ziju door het Jooduclie comtié te Kouini sberg om niet alleen te trachten de beweging te lermindereu maar haar geheel te stoppen Do Vereenigde Siati n laten thans geen behoeftige Joden toe en in Argentinië 19 men nog niet gereed In de circulaire door het comité gezonden aan de hoofden van de Joodsche gemeenten in Busland f ordt gezegd dat als de Israëlieten blijven voortaan naar Duitschland te stroomen zooals zij tot heden gedaan hebben de Duitscbe autonteitea verplicht zullen zijn bij gebrek aan eenige plaats waarheen dezo ongelukkige emigranten kunnen opgezonden worden voortaan de grenisen geheel te sluiten Het Israelieiisch orgaan te Petersburg bevat een hoofdartikel waarin wordt aaugedronueu op de noodzakelijkheid van hel iiemeu van maatregelen tegen te grooto emigratie Het heeft allen schijn d it barou Uirsc en iijn kloeie medewerkers een beweging in t leven geroepen hebben voordat zij geheel gereed waren haar te leiden en het zal titaua moeielijk wezen haar te bedwingen FOSTEK ICrSiT LOCAAL BRIEFPORT Naamlijst der plaatsen wijken of bnorten binnen den kring vau bel Postkantoor te Gouda waarvoor het port der brieven van niet weer dan 200 pram binnen dien knng ter post bciorgd on betiteld bij vooruitbetdling bedraagt 3 cent voor een brief van niet meer dan 15 gram 5 cent voor een brief boven 15 tot en met 200 gram en bij met vooruitbetaling 5 cent meer Bloemendaal Broek Goejanverwelledijk Gouderaksche dijk met Tiendcwejf Goudsche weg van Stolwijkersluis tot het Beijersche Kalverenbroek Oude Gouwe Steio Stol ijker4uia Vrijhoef Willens do Treedt in werking 1 Apnl a s PETROLËUM OTEEttI GE van de Makelaars Caotzlaar k Schalkwijk te Ilotterdaiu De markt was lon dauw I eo Tankfust ƒ 6 50 Geïmporteerd fust 6 55 April Mei Juni en Juli leverina f 6 45 Augustua Jüverin ƒ 6 55 Soptember October November vemberen December Ie erii g 6 70 ADVERTEMTï£H Heden overleed plotseling onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer ANDREAS SMITS Ontvanger dezer Gemeente in den ouderdom van bijna een en tachtig jaren W F SMITS A ÖMITS VAN Leent Gouda 28 Maart 1892 Voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bii bet overlijden van onzen Broeder eo Behawdbroeder den Hoogedel Gestrenge Heer C B H van DEUTEKOM Gepensioneerd Luitenant Kolonel betuigen wg onzen oprechten dank B G J VAN DEUTEKOM M A W VAN DEÜTEKOM MlNOBKAA Gouda 28 Maart 1892 OPENBAR VBRKOOFIIIG te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PüKTUIJN ÜHÜOGLEKVEB op WOENSDAG 13 APRIL 1892 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wgk Q No 2 aan het Jaagpad van die gekalfd hebben oi nog kalven moeten eene parta HOOI BOUW en MELKGEBEEÜSCHAPPEN VEENen BAGGERBEL GELS een SLEEPHEK een BERGHKEFT BERUBOOMEN KAASPLANKENen SCHRAGEN RIETMATTEN LADDERS eene ARRESLEDE of VRACHTSLEDE BELLENTOIG KRUIWAGENS ZEISSBN een zoo goed als nieuwe KOEVLONDER TAKKEBOSSEN BRANDHOUT enz Voorte het gebouwde en gepootte op de Werf van gemelde Banwmangwoning te weteu van het Woonhuis deBlNTLAGEN de ZOLDERS de KAP de KOZIJNEN de RAMEN de DEUREN de BEDSTEDEN de KASTEN de SCHOTTEN en het IJZERWERK van de Schuur al bet HOUT eu IJZERWERK Alzoo worden van den koop uitgezonderd en met verkocht de Steenen de Dakpannen en de Vloertegels bovendien wordt uitgezonderd de Keuken en hetgeen zich daarboven bevindt voor zoover het in gemeenschap gebouwd is met het belendende buis van den Heer SPRUIJT Wyders wordt verkocht UË HOOIBEBG waarvan de kap geheel naar de rivier de Gouwe vervoerd kan worden zoodra het Woonhuis is afgebroken Eindelgk De Vrucht m Wilgeiiboomen die zich op het terrein bevinden De eigenaar van den Grond zorgt voor het afbreken zoodat de koopers het door hen gekochtte kunnen en moeten weghalen naar gelang de afbraak vordert Alles te bezichtigen des morgens vóór de verkooping aanvangt Nadere inlichtingen geeit voornoemde Notaris Cjemeulseleerde Kamers gevraagd met opgave van prgs Brieven franco onder Letter R aan de Boekbandelaars J van BENTUM EN ZOON te Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 339 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Maandag S8 Maart No 9053 un 14277 ƒ 1000 No 748 400 No 1386 6022 en 19970 ƒ 200 No 20 63Ï 1872 6173 12645 en 16448 100 1 r zen van ƒ 8 93 1956 4469 7377 9738 12334 15279 17777 103 1994 4538 7382 9759 12340 16301 17793 106 2069 4571 7398 9386 12483 16326 17860 153 2136 4613 7313 9899 12621 15340 17927 180 2156 4769 7520 10006 12614 15356 17998 196 2178 4856 7578 10105 12624 16534 18144 207 2198 4887 7598 10118 12664 16540 18161 226 2217 4901 7611 10122 12669 16563 18182 364 2256 4908 7661 10173 12726 16660 18218 412 2343 4927 7687 10323 12S46 16370 18231 510 2377 5004 7714 10362 12964 15589 18262 515 2482 6033 7749 10367 12987 lf592 18308 516 2539 6098 7756 10378 13031 15613 18408 529 2557 6136 7764 104 7 13036 16714 18418 606 2568 5211 7786 10521 13195 16803 18619 628 2575 6221 7794 10536 13276 16873 18656 644 2582 6227 7856 10556 13376 16911 18587 649 2591 5232 7861 10562 13286 15936 18679 688 2630 5287 7892 10707 13384 15958 18733 689 2680 6370 7905 10798 1341 16988 18796 714 2725 6400 7962 10814 13442 16994 18819 857 2759 5405 8051 10868 13475 I60SS 18841 877 2781 5602 8056 10872 134 1 16188 18842 896 3068 5512 8060 10939 13523 18231 18943 899 SÜSb 5546 8088 1099U 13573 16268 18958 919 3102 5550 8137 11028 13628 18273 18980 968 I21 5576 8141 11091 13704 16304 18977 991 3134 6621 8144 il092 13726 16309 19008 999 3279 5687 8164 UU 13770 16472 19031 1007 3416 5750 8212 11282 13773 14682 19128 1088 3430 6822 8225 11272 13791 16612 19187 1060 3480 5906 8316 11284 13853 16694 19274 1114 3637 5947 8334 11307 13880 16620 19287 1157 3539 5991 839j 11319 14028 16631 19315 1203 3577 6018 8416 11321 14083 16682 19405 1270 3632 6036 8421 11341 14173 16821 19421 1271 3642 6042 8451 11350 14192 18841 19447 1300 3663 8109 8461 11358 14195 16930 19496 1313 3686 6172 8600 11860 14226 16963 19508 1322 3696 6188 8681 11414 14312 17026 19527 1356 3740 v m 8726 11482 14460 17057 19001 139 3783 6266 8784 11524 14468 17069 19607 1444 3310 6269 8809 11640 14494 17098 19642 1462 3822 6294 8818 11615 14500 17113 19849 1485 3894 6407 8825 11717 14519 17241 19677 U8S 3920 8481 8859 11780 14338 17260 19711 1512 3960 6503 8989 1781 14562 17305 19815 1516 3969 6508 8978 11819 14811 17319 19852 1620 4000 6 96 9033 11867 14819 17362 20085 1332 4045 8616 9064 11906 14619 17360 20253 1669 4065 6887 9094 11908 14874 17376 20434 1687 4078 6701 9111 11217 U77 17401 20453 1693 4091 6797 9173 11968 14M3 17574 20627 1706 4156 6798 9228 li999 14896 17691 20335 1761 4315 6 65 9386 1200 15007 17599 20667 1828 4359 6948 9458 12116 13049 17610 20692 1840 4376 6953 9465 i2i 9 15039 17666 20746 1874 4401 6969 9476 12175 15093 1768G 20763 1891 4425 7000 9600 12179 15090 17890 20771 1911 4442 7047 9670 12214 15102 17695 20832 1922 4451 7218 9876 12293 13247 17731 20888 20936 Gouda Snelpersdruk van A Brinkjiah Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prj 8 per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AlioriderlBke Nommers VIJF CENTEN DE NIEUWE TIJD Gisteren is ons hier ter stede een adres ter teekening aangeboden waarb steun wordt gegeven aan de beweging die Prof Hnbrecht in t leven heeft geroepen om tegen 1 Mei niet in te voeren West Europeeschen tijd die 20 minuten maar Midden Europeeschen tgd die 40 minuten in adderen zin van onzen tegenwoordigen Amsterdamschen tijd verschilt Wg hébben gemeend daaraan niet mede te moeten doen omdat het ons voorkomt dat al de drukte welke er gemaakt wordt over een eenvoudig verzetten van de klok twintig minuten naar achteren niet bevorderljjk is aan het verkrjjgen van wat als hoofdzaak is te beschouwen één tgd voor het geheele land zoowel bjj sporen en posterijen als in het dagelijksch leven Indien hooggeleerde heeren en enkele dagbladen minder de trom hadden geroerd zonden wjj geleidelgk zonder dat het publiek er veel van merkte in den nieuwen toestand z jn overgegleden terwfll er thans allerlei spitsvondige bezwaren zjjn opgedolven en wantrouwen bij het minder ontwikkeld publiek gezaaid is Terecht zegt de Arnh Crt t De twintig minuten tijdsverscfauiving hebben het aanzvjn gegeven aan wei twintig verschillende meeningen omtrent de wjjze waarop klok en maatschappeljjk leven in overeenstemming zijn te brengen Wfl herhalen onze meening dat wanneer we onze klokken en horloges twintig minuten doen stilstaan eu geleidelijk de maatschappe FEViLLETO TJit l3 et I ie v ezi Naar hel Franach TWEEDE GEDEELTE XI 4S Zij zouden bepaald vervelend zijn geweest indien zij niet had plaats gehad aan het strand endaarenboven niet waren opgevroolijktdoor den kaptein Zoo de kaptein Deze uitroep werd gedaan op een toon die Anie trof Wat voor wonderlijks vindt ge in hetgeenik z Hij keek haar een oogenblik aan zonder te antwoorden Ik vraag mijzelven af hernam hij of je denkaptein niet de goede hoedanigheden toesohr ft diejs den baron ontzegt Er is geen vergelijking te maken tnsschen hen Andermaal bewaarde Barinc het etilzwggen en Anie bemerkte lot haar verwondering dat zijn handen beefden alsof hij onder den indruk verkeerde van een hevige ontroering lijke instellingen en bezigheden een half uur vervroegen de nieuwe tijdsbepaling geene moeilijkheden al baren en integendeel der maatschappij ten goede zal komen Als het aanvangsuur der kantoren scholen maaltijden avoudbjjeenkomsten enz een half uur vroeger werden gesteld zou na eenige jaren niemand er aan denken dat bet voorheen anders was en zooals de Delfttche courant zeide het tijdverschil beschouwen zooals men nu de afwijking van de magneetnaald beschouwt als eene wetenschappelijke zaak waarmede het gros der menschen nieta te maken heeft Maar zoo gaat het De Regeering of eene administratie kan niet een nieuwen maatregel hebben ontworpen rijpelgk overdacht en voor uitvoering geschikt gemaakt of op het laatste oogenblik komen anderen met hun betere denkbeelden aandragen èli t dat w waar het zaken van gewicht en van beginsel betreft voorstanders zijn van de oude spreuk Zooals de Heeren het wijzen zullen wjj het prijzen € maar bij eenvoudige zaken van practisch beleid of administratie bestaat er toch niet steeds aanleiding om te denken dat juist de autoriteiten die met de zaak belast zijn geweest en de quaestie jarenlang bestudeerd hebben niet op de hoogte zijn van hun taak En toch ziet men voortdurend by alle denkbare nieuwigheden particulieren voor het voetlicht komen die in hun tuin toevallig een nestje hebben gevonden met een ei van Columbus er in Jammer maar dat vaak die denkbeel Wat deert u vroeg zij Hij antwoordde niet en begon met haastigen tred opgeheven hoofd schitterende oo en en trillende lippen hot vertrek op en neer te loopon Daar valt mij iets in I riep hij plotseling terwijl hij voor Anie bleef stilstaan t is een gedachte die mij werd ingegeven door je opmerking omtrentden kaptein on die mg je doet verzoeken eerlijkte antwoordon op de vragen die ik je stollen zal De vraag schijnt wel vau ernstigeu aard detzij u in zulk een staat van opgewondenheid brengt Zoo ernstig als hij voor jon voor mij slechtskan wezen Zeg t dan maar dadelijk Indien iie kaptein jo hand had gevraagd zoudan je antwoord eveneens zijn geweest als nu aanden baron Maar papa Ik bid je ik smeek je Hoveling oes oprechttegenover je vader je weet niet u uik belang jeantwoord kan hebbeu Ik vermoed wel iets aan uw ontroering Spreek dan spreek Welnu ik erken om uwe eigen woorden tegebruiken dat ik aan den kaptein verdiensten toesohrgf aio ik met ontdekte in don baron En zouden die verdiensten groot genoeg zijn at je ondanks zijn geboorte of liever ondanks desmet die op zijn geboorte kleeft en ook ondankszijn gemis aan fortuin hem als echtgenoot zoudt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt den zoo uiteenloopend zijn dat het publiek er geheel door verbysterd wordt Wat speciaal het denkbeeld Hubrecht betreft wij gelooven dat de voorstanders zich veel te groote illusiën scheppen vau de heilzame gevolgen die de oplossing der tgdvraag in hun geest hebben zou Het is of het geheim gevonden is den dag met 40 minuten te verlengen 40 minuten winnen of 20 minuten verliezen voor die vraag staat Nederland riep dezer dagen een onzer confraters uit Zelden is er laeer met woorden gespeeld dan by deze gelegenheid Ieder begrijpt toch dat wat na den middag aan daglicht gewonnen wordt verloren gaat vóór den middag Werklieden die daglicht noodig hebben zullen eenvoudig de begin en eindnren veranderen om even lang te kunnen werken Op den langen weg komt alles weer in t oude sjioor alleen de telling der uren zal veranderd zyn Ben eultele rentenier die als vader Stastok een man is van de klok zal een tgdlang beetgenomen kunnen worden maar ten slotte zal hij ook wel merken dat er iets ia veranderd De buitenlui zullen met de zou opkomen als vroeger al wjjst hun klok een ander uur en de steelui die s avonds laat uitgaan blijven een gat in den dag slapen De omwenteling zegt Dr Hubrecht komt hierop neder dat de geheele Nederlandsche werkdag die zich verplaatst heeft in de richting van de avondschemering een eindweeg teruggeduwd wordt naar het morgenlicht Ja mogelgk voor een korten tijd van overgang maar niet aannemen Juist omdat soilert onze erfenis het geld voirt mij vin geoii belang meer is wonschle ik een echtgenoot to kiezen zonder mij om hot geld te bekommeren hpm niet af te wijzen omdat hg armis hem niet te nemen omdat hij rijk is En de geboorte f Dat is een andere zaak het is buiten twijfeldat baron D Avignac wiens voorouders aan het hofvan koning Hendrik kwamen een beter figuur in dewereld maakt dan kaptein Siite Zoudt iro hora hebben afgewezen dm dien smet Dat zeg ik niet ik zou het betreurd hehlien dat de kaptein niet den naam draagt van den baron maar ik betreur het nog meer dat de baron in alleandere oplichten niet is zooals de kaplein Lief lief kind 1 Ge hebt mij verzocht openhartig te zijn Mijn beste kleine Anie mijn dierbaar kind mijn lieveline Hij had haar in zijn armen genomen en kuste haar Heeft dr knpteiu mij ten huwelijk gevraagd sprak zij Neen Qi Maar dal komt er niet op aan Integendeel Hoe kunt ge mij nu dergelijkevragen stellen Ik heb u alloen reantwoord mdatik dacht dat hij nanzook had gedaan Zij maakte zich uit zijn omhelzing los on ging