Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1892

Toor goed De onde zuurdeegsem komt spoedig weer boven Wat historisch geworden is in overeenstemming mat de veranderde levenswgze en levensvoorwaarden van den mensch laat zich niet kanstmatig veranderen of tegengaan Een kanarievogel kan men door helder kunstlicht in den waan brengen dat het dng is althans dat schgnt zoo schoon het ook mogeiyk is dat hij ontaardt en van een dagdier een nachtdier wordt Maar een mensch blijft toch altgd nog zooveel gezond verstand houden dat zijn klok hem niet wjjs kan malen dat de avond begint en de rusttijd is aangebroken circa een nur voor het donker wdrdt Hoe men het ook wende of keere WestEoropeesche MiddenEuropeesche Amsterdamsche tijd naar het daglicbt zal de mensch zich blijven richten en niet uanr de klok En wel iu dien geest dat lieden die harden handenarbeid in de open lucht verrichten bij voorkeur dagmenschen zijn de rest dag en nachtmenschen waarbij het nachtleven toeneemt met den t jd die voor uitspanning beschikbaar is Liateu wij maar geen kwaad spreken van de gezellige avonduren die ons zooveel genoegens in het geheugen terugroepen in ons klimaat is het de heltt van het jaar een waar genot het kunstlicht op te steken en aan den haard weer en wind te vergeten Voor het maatschappelijke leven is eenheid van tijd een groot voordeel op welken grondslag die verkregen wordt ia tamelgk onverschillig Hoe minder oppositie er gemaakt wordt tegen de zoo goed als vastgestelde regeling hoe spoediger wg dit doel zullen bereiken BINNENLAND GOUD 29 Maart 1592 By kon besluit is toestemming verleend aan W Lotsy burgemeester der gemeente Bodegraven om tot 1 Mei 1893 te Gouda te wonen Hedenmorgen ia de wed P van Oudshoorn ge boren Berlijn wonende Kleiweg Ë 45 met afgesneden hals in hare woning gevonden Moet hier aan moord of zelfmoord gedacht worden Gisterenavond wjd zij ten huize barer cbdera haar vader is kassier in de Bank van Leening geweest en had daar met haar broeder H B een onderhond gehad over haar hnantieelen toestand De regeling van den boedel van wijlen haren echtgenoot was juist afgeloopen en zij overhandigde thans de aanwezige fondsen aan haar bro der werkzaam ten kantore van de firma Knox en Dortland die haar een bedrag van ongeveer ƒ 80 terug gaf om in dageIgksche behoeften te voorzien Thuis komende riep zij hare twee commensalen die sis machinist en stoker op de IJselstoomtram werkzaam zijn toe hoe laat zij den volgenden morgen uitgingen Da een antwoordde om 6 de ander voor bet venster staan om haar ontroering te verbergen Barinc naderde haar en legde liefkozend zijn hand op haar schouder Schrijf mij geen bedoelingen toe die nooit in mg zouden opkomen sprak hg niets ik verzeker bet je niets kan mij hefelgker in de ooreu klinken dan hetgeen ik daareven heb gehoord niets niets Werkelijk had hij meer dan eens gepeinsd over een huwelijk tusschen Ania en Sixte als het einde van de bekommeringen waarmede hij zoo wanhopig te BtrijdeD had Op dife manier zou alles nog ten goede worden opgelost Anie zou het fortuin van haar oom niet verliezen en Sixte van zijn kant zou erfgenaam worden van de goederen zijns vaders zoo zou elkeen zgn recht krijgen Geen strijd geen opoifering meer noch aan de eene noch aan de andere zijde gaen twijfel meer over de waarde van liet testament zoomin als over de vraag wiens zoon de kaptein wia hg zou noch als zoon noch als legataris van het fortuin genieten maar als echtgenoot van Anie terwijl Anie niet als nicht dit voorrecht behouden zou maar als vrouw van den kaptein Dat hij zich niet had bupaald bij dit denkbeeld toen het bij hem opkwam dat bij er niet ernstiger over had willen nadenken toen het ondanks zijn pogi gen om het te verjagen telkens weder terugkwam was omdat hij het beschouwde als ellendige berekening en een verachtelijke 8p 3cu iatie van üjn om 4 uur Zg werden gewoonlijk niet door hunhospita geroepen maar van builen gewekt Hij dieom 4 uur opstond vond op dat uur zgn gewoneontbgt niet gereed staan zocht daarop naar de hospita vond die eerst niet maar eindelijk in de schuur met afgesneden halsl Onmiddellijk werd de politie daarvan kennis gegeven die op haar beurt de justitie daarvan mededeeling deed Het feit dat hot genoemd geldolgke bedrag niet in het bezit der overledene gevonden is doet aan moord denken terwgl het achterhuis zeer gemakkelijk zouder geraas binnen te komen was Onuoodig te melden dat deze min of meer geheimzinnige aak met allen ijver door de politie onderzocht wordt Uit Berkenwonds sohrgft men Niet lang zal het meer duren dat de schutsluis met bgbeboorende werken iu de vaart die van Stolwgkorsluis tot hier loopt zal gereed zgn Voor onze gemeente is dit van het grootste belang daar wg dau in verbinding komen met de rivieren en vele zaken die steeds per as aangevoerd moesten worden dan mot schepen in de onmiddelijke nabijheid der gemeente gebracht kunnen worden Naar wg vernemen is men aan s rgks munt te Utrecht op het ougenblik druk bezig met de vervaardiging van nieuwe munten die met de beeltenis van onze Koningin zullen prijken Iu de eerste plaats komen daarvoor in aanmerking de dubbeltjes waaraan groote behoefte bestaat dan volgen kwartjes en daarna zullen de guldenstukken worden aangemunt Het model van Harer M jesteits portret was hiervoor zooals bekend is door prof Junger ontworpen en voldeed in alle opzichten zeer goed doch het schijnt dat de verdere uitvoering aan de aitistieke eischen die mochten gesteld worden zoo weinig heeft voldaan dat de eerste psrtg der reeds geslagen adubbelljes zelfs door het nruntcollege moeten zijn afgekeurd Zijn wij wel ingelicht dan zou in dezen stempel thans eenige wijziging zijn gebracht Hrt zou zeker te betreuren zgn indien de eerste muntstukken die mat de beeltenis onzer Koningin prijken zullen door eene slechte artistieke uitvoering ons land min of meer tot oneer moesten strekken Af R a In den schouwburg van Gebr Van Lier in de Plantage Fransche Laali te Amsterdam werd Zondag avond tijdens de voorstelling van Sklla de heer Hesselink die de rol van Ernst vun Friedberg vervulde in de pauze na het vierde bedrijf plotseling door een beroerte getroffen waaraan hg in dien nacht is overleden Aangezien een optreden in het laatste bedrijf eene onmogelijkheid was geworden moest de rol door den heer Vink worden overgenomen en is de voorstelling geëindigd zonder dat bet publiek iets gemerkt heeft van het ongeval dat eene algemeene verslagenheid onder de artisten en verder aanwezig personeel heeft teweeggebracht Het Rijk verkocht dezer dagen te Potdreobt ruim I 13 000 acbterlaadgeweren van een veroudenf model Ze brachten 45 stuivers t stuk op d i denkelijk zoowat 2 of 3 pCt vau hetgeen ze gekost hadden I ia t nauwgedreven geweten Zou dat niet zijn zijn I dochter verkoopen en hun aller rust en fortuin betalen met haar leven haar geluk Maar nu het plotseling bleek dat Anie den kap tein boven den baron verkoos veranderde de stand J van zaken ia da verbintenis tusschen Anie en den kaptein lag nu geen speculatie meer zijp dochter zou niet Verkocht warden en terwgl men deonover koaelijke moeilijkheden van het testament oploste terwgl de nalatenschap van Gaston eerlijk verdeeld zou worden tusschen han die er onder verschillende titels recht op hadden zou men tevens het geluk verzekeren van de twee die men verbond Hoe zoo men voor Anie een beteren echtgenoot kunnen wenacben dan dien knappen ontwikkelden officier voor wien zulk een schitterende loopbaan openstond P Waar zou hg en rouw vinden die bij Anie vergeleken kon worden P Vandaar zijn uiting van blijdschap toen zijn dochter hem te gemoet kwam in een verlangen die hjj niet had durven uiten Je hebt zoo openhartig tegen mg gesproken hernam Barinc omdat de kaptein je behaagt enook omdat je weet insgelijks een gooden indruk ophem te hebben gemaakt Maar daar weet ik niets lanl riep Anie uit terwijl ze zich naar haar vader omwendde I Je weet het niet daar ben ik van overtuigd hg heeft het je niet gezegd dat wil ik ook wel In den tijd enkele jaren geleden toen dat model nog nieuw was De Arifhemsche gemeenteraad heeft besloten lo een bgdraga van ƒ 1800 te vorleenon aan de vereeniging tot oprichting van volksbadhuizen mits 80 000 baden per jaar ter beschikking vau schoolkinderen werden gesteld 2o een stuk grond voor den bouw vau een eerste badhuis in Klarendal af te staan So den aannemer van de werkeu ter uitbreiding van do gasfabriek de verplichting op te leggen om zgn werkvolk niet langer dan 10 a 10 uur daags te laten arbeiden terwijl de schafttgden tezamen 2 a 2Vi uur moeten bedragen en 4o aan een commissie uit den Eaad op te dragen te onderzoeken in hoeverre aan auflere wensoheii van de afd Arnhem der Alg Ned werkliedenvereoniging in zake de looneu bij dezen bouw de verzekering enz kan worden te gemoet gekom n Een koopman van Pargs Grelot heeft eene allerzonderlingste ontdekking gedaan op zijn buitengoed te Nogentsur Marne Hij had werklieden opgedragen een sedert 20 jaren verlaten put te ontruimen die vonr drie vierden met allerlei afval gevuld was Hij was eerst verrast toen hij ua de eerste opruimingswerken eene trap ontdekte in de rots uitgekapt Grelot gaf den werklieden last voorzichtig te werk te gaar te meer daar er eene legenile aan den put verbonden was Eenige dagen later ontdekten de werklieden eene gang van twee meters hoog en een meter breed maar men oordeele over hunne verbazing toen zg aan bet einde van die gang tegen den muur geleund een soldaat zagen staan die het uniform droeg der nationale garde van 1870 Niet alleen de houding maar het ongeschondene van het lijk zelf was zoo opmerkelijk dat de werklui niet wetende wat te denken de vlucht namen Natuurlijk was het gerucht der ontdekking spoedig verspreid de moedigsten daalden weer in de put om het onderzoek voort te zetten In eene zaal achter den gang zagen tg het lijk van eenen luiteuant der nationale garde op oenen stoel gezeten voor een kleine tafel waarop eenige voorwerpen eene flesch en een glas stonden In eenen boek der zaal stonden eenige geweren De houding van den officier is die van een man die slaapt De armen zijn gekruist en het hoofd ligt op da borst voorovergebogeu Men heeft de identiteit van de lijken nog niet kunnen vaststellen men hoopt echter daarin te slagen met de papieren die men in de zakken van den luitenant gevonden heeft In de Standaard leest men het volgende De heer C Roelants kapitein van bet leger te Arnhem in garnizoen is feitelijk uit den dienst ontslagen omdat hij deel nam aan de Middernachlzending Eerst deed hg dit in uniform Doch toen hierop captie was gemaakt deed hg het in civiel Doch ook in civiele kleeding heeft men dit niet geduld Een officier mocht zich niet vermengen met hen die de krijgslieden van het binnengaan in de huizen der ontucht pogen af te houden Nu staat in 2 van het Beflemmt van iryffêtucAt letterlijk dit gelooven maar dat naemi niet weg dat je het wel hebt gemerkt een jong meisje vergist zich daaromtrent niet dat is het voornaamste bel overige is van minder belang Wat wilt ge dan f Dat je den kapitein zult trouwen omdat hijje aanstaat I Maar meisje worden ten huwelijk gevraagd I tg vragen niet telven I Indien de baron je niet bevalt en de kaptein daarentegen wel dan beslaan ér redenen genoeg voor ons om te zorgen dat dit huweiyk tot stand komt Maar ik kan hem toch niet vragen om mijte trouwen I Dat behoeft onk niet Het voornaamste isvoorloopig dat je D Avignae een weigering zendt Dat is gemakkelijk en dat doe ik met genoegen Ik heb slechts toegestemd in die samenkomsten om u te gehoorzamen Nu wilt ge dat wg ermede ophouden en ik gehoorzaam u nog zooveel teliever Wat er ook gebeuren moge ik zal D Avignae niet betreuren Ik voel voor hem geen tegenzinof afkeer hij is mij onversobillig dat is alles en dat is toch waarlijk niet genoeg om hem te trouwen vriend ja echtgenoot neen Wat hem betreft zalik dus doen wat ge wenscht Maar ik ben nieuwsgierig te welen waarom ge hem een maand geledentol schoonzoon wiSdet hebben en waarom go dat nuniet meer wilt iJTordt wenoU d 2 Dasr de godtdienat de bron is van sXie geluk l0ljd waren moed en troost moet ook iu den krijgsteti een ieder zich tot betrachting derzelve en tot 0 zedige levenswijze bevlijtigen de godslasterin Ni het vloeken en zweren moeten worden nagelaten tullen de meerderen liierm en m al mat de handIgnng der goede zeden kan bevorderen hunne mindetm met eou goed voorbeeld voorgaan en alle buiieniporigheden algemeun vermijdt moeten worden Do beste eensgezindheid behoort ook iu de laodJienst plaats te hebben alle pariijschuppon moeten fermeden worden en reglvaanligheid het rigtsuoor ran alle daden zijn eeu iedur moet met genoegen en louder morren zijn pligt doen zich tot oiguuo en audorens verbetering en tot voorkoming vun o iituiaK uiidappea bevlytigen de ongemukkuu geduldig verduren elkander wederkeerig achting toedragen en eenstemmig tot het welzgn en de eer van een ieder in het bijzonder en van bet korps in hot algeraeen en dus ook tot hot wdbetrachten van s lands diimst medewerken f Op grond van dit vooisclirift meeuende in ziju I goed recht te zijn heeft genoemde kapituin dan ook I geen gehoor gegeven aan ontvangen rnail om du zaak te laten varen maar is er mede voortgegaan En hierop nu is hem op 25 Doe 1801 de gonadeslag toegebracht door de gewone medodeeling dat hij voor geen hooger rang kon worden aanh volen de bekende formule waarmee aan eeu officier zijn moreel doodvonnis wordt aaugekpudigd Daarop heeft deze kaptein zich tot H M deKo ninginKegentes gewand mot oen request waarin hij mededeelt wat hem wedervaren is en verzoekt dat H M hem weder in zijue recbton herstelle Twee maanden duiirdo het eer hierop antwoord kwam en dat antwoord luidde kortweg Krachtens machtiging van de Koningin WoduwoRegentes den oudorgetoekende verleend bg Kabinetsrescript van 6 dezer no 28 den adressant namens H M te doen kennen dat op zijn verzoek afwjjzend is beschikt Dicnsvolgeiis schoot dezen kapitein dus niets over dan ontslag Ie nemen dat hom gegeven werd En oo is dus deze officier van het Nederlandsche leger in de kracht zijns levens uit zijne carrière nisstooten en ziet hij zijn toekomst vernietigd om niets anders dan wgl hij zich geroepen achtte door deelneming aan de Middernachtzonding krijgslieden af te houden van zedelooze daden in publieke huizen Niet wie deze buizen bezoekt en er anderen meO heenlokt maar wie er tegen waarschuwt wordt onwaardig gekeurd te dienen in het Nederlandsche leger Dit feit is ergerlgk En ook dit feit greep weer plaats ondor Minister Seyffardt Oiis dunkt deze zaak kan niet blijven rusten Ons volk moet weten waar het met zijn leger aau toe i Boltenlandscti Overzicbt Alvorens gisteren in het Pruistsche Huis van afgevaardigden tot de aan de orde zijnde werkzaamheden werd overgegaan heeft de minister president graaf Eulenburg het volgende medegedeeld Niiardiun de beraadslagingen over hot sohoolwet onto erp zoowel in deze vergadering als in de zittingen der commissie en iu het gehoele land scherpe tegenstellingen hebben opgeleverd die tot nog toe onvereff end zijn gebleven en waaromtrent thans geen bevredigend resultaat kan worden verwacht verklaart de regeering van eene verdere behandeling vau het onderwerp af te zien zich voorbehoudende wanneer en onder welken vorm binnen hel kader der grondwet op de zaak zal worden teruggekomen In de parlementaire kringen wordt gezegd dat do minister Bötticher zgne betrekking bij het ministerie en bij het rüksdepartement van binnenlandsoho zaken zal nederloggen en de betrekking van Oberpretident der provincie Hessen Nassau zal aanvaarden voorts dat do heer Miquel is aangewezen voor de belrekking van vice president vau het Pruisisch ministerie en bg den Keizer is omvangen Er IS erenwel nog niols autbeutieze daaromtrent bekend De tilting vau don Duitschon rgksdag op Zaterdag was zeer merkwaardig De beteokenis van den dag lag in het door fiiohter begonnen debat over de laatste crisis en over de vraag of do scheiding van Hijke kanselier en Pruisisch Minister president gewensoht was Do BijksksDsoüer telde Richter is lier heden woer versohenen maar hij is niet meer dezelfde hg is de helft kleiner geworden bij zou nu zelf ook inzien dat legen den stroom op te zwSmmen moeilijker is dan hij in vroeger dagen meende Do vrijtiunig achtten het niet gewenscht dat het ambt van Egkskauselior van dat van Pruisisch Minislerpreiideiil wordt afgtscheiden Dat men hiertoe was overgegaan was eou maatregel waarmede men zich uit du ïurlogenbuid had willen rodilen Algemeen wordt geloofd dat Caprivi nog slechts Rijkskanselier ad interium ia het zou er trouwens loe moeten Icomen dat men ook in bet Duitsche Rijk verantwoordelijke Eijks Ministers voor verschillende takken van dienst aanstelde Ook in Pruisen was de verhoiidiug dor Ministers onder elkander en tegenover de kroon niet zoo als zg zou mueton zijn bet land gaat gebukt ondor de Kabiuotspolitiek en gestadig doel zich meer do noodzakolijkheid govuolen van een parlementaire Eegeoring Bezat men deze de jongste gebeurtenissen zouden nie woveel schade hebben gedaan aan het gezag dor Regooricg De Rijkskanselier nam terstond na Richter het oord en sprak kort zakelijk en men kon als tusschen zgn woürdon gevoelen dat hij zich nog niet op zgn gemak voelde na de crisis Hij verklaarde niet te kunnen toegeven dat de rijkskanselier of dat het rijk door do jongste gebeurtenissen in andere omstandigheden was gekomen de rijkskanselier verloor niets door bet opgevon van het presidium van het Pruisisch Kabinet aan de tot heden bestaande persuoulijku vereeniging dor beide betrekkingen was geen bijzondere wettehjke invloed verbonden atleon persoonlijke invloed en deze was ook onder de nieuwe formatie Ie behoiidon Hij Caprivi beschouwde de splitsing als vuordeelig voor het rijk als Pruisisch Minister president achtte hij zich vorplicht een bedreigden Minister van eenigeii tak van dienst wolku ook bij te staan en hierdoor kon elko Pruisische ininistorieele crisis tegelijk oen kanseliercrisis ton guvulge bebbon In bet belang vau do standvastigheid der rijksregeoring was het dus beter de twee ambten te scheidon VVaar Bismarck mot zgn kolossale werkkracht en zijn gezag als historische persoonlijkheid klaagde overde mooiiijkheden en den buitengewoon zwaren arboidsinst bij de dubbele positie daar was het niet onbesoheidon wanneer hij verklaarde dat de zorgen welke bg dour zijn verantwoordelijkheid in Pruisen bad tot do moeilijkste ervaringen vau zijn betrekking behoorden Met do invoering van eeu parlementaire Regooring in Pruisen was het den heer Richter geen ernst Gode zij dank was men iu Pruisen oog zocr ver daarvan af Even weinig uitvoerbaar was het voorstel van Richter om Duitsche rijksministers in te voeren Daartoe zou de geheele constitutie des Rijks veranderd moeten worden et de Bondsraad worden afgeschaft Duitschland s organisatie was te hecht om door de splitsing der twee betrekkingen ook maar eenigszins aan bot waukolon gebracht te worden Was bet afspraak van de partijen of was hot toeval dat het debat over de quaestlo van den dag algemeen werd en namens al de partijen het woord werd gevoerd P Voor de vrij conservatieven trad Von Kaïdorffo Hij verklaarde het met don Rijkskanselier wat hol parlementaire stelsel betreft eens te zgn Wat zou van zulk een stelsel bet gevolg zijn waar de partijverhoudingen in dun Rijksdag en in den Pruisiscben Landdag zoozeer verschillen Toch bescliouwdo hij de tegenwoordige splitsing der betrekkingen van Rijkskanselier on van Miuistor presidonl slechts als voorloopig zij mocbt n met blijven bestaan Hij herinnerde dat Bismarck s invloed juist daardoor zoo groot wertl dat geen ander minister mot voordrachten bij den Koning mocht kernen voordat Bismarck als hoofd at het Kabine er zijn goedkeuring aan had gehecht thans was dit anders Hou de crisis echter ook eindigen mocht de geheele natie hield vast aan bet drievoudig verbond Namens hot cuntrum botrourde graaf Ballestrem het aftreden van Caprivi als Pruisisch Minister president en huldigde Caprivi onder ievendigen bijval van het Centrum als don man die het grootste vertrouwen bg bet Oentruia geniet Hti hoopte dat Caprivi niet alleen nog lang als Rgksknnsolier zal aanblijven maar ook spoedig weder de btide betrekkingen bekleedon zou Wat ao quaeslie van oen parleraenlaire Regeering en van Rgksministerien betreft er stond daarvan niets in do Grondwet Nu was t de beurt van de nationaal liberalen en niet miniler dan hUn hoofdleider Bennigsen opperpresident van Hannover trad op om en dat ia wol het voornaamste van het debat weer evenals vroeger de band lo reiken aan Richter een punt waarover de Rijkskanselier Caprivi zich vroeger zoo ergerde Bennigsen verklaarde zich voor de invoering van aansprakilgke Rijksministers in hetbijbijzonder van een Minister van Financien indien het tijdstip nog niet gekomen was voor de instelling daarvan komen zou het zeer zeker Bennigsen verklaarde bet eens te zgn met Richter om voorloopig een verdere ontwikkeling van do oorzaak af te wachten Ook hü mei ude dat evenals dezelfde persoon Duitsoh Keizer en Pruisisch Koning is de leidende staatsman in Duilschland en in Pruiaen een en dezelfde persoon moet lijn Seilert eenisen tijd nam in Duiuchland zoowel in de hoogere als in de lagere standen het particiilisme toe dit gevaar zou door de splitsing wordm vergroot Toch had men iet alleen iu Duitscliland maar overal bet aanblg ven vau Caprivi als Rijkskanselier met vreugde begroet daar zijn persoon en zgn bestuur het vertrouwen genieten Het aanblijven van Caprivi werd beschouwd als een waarborg voor den vrede De houding van Bennigsen viel nog meer in het oog toen de hoogconservatievi graat Kanitz meende verplicht te zijn tegen zoo iets protest aan te teekenen Hij noemde bet iets ongehoords dat een ambtenaar als Bennigsen arm in arm met Richter tegen de Regeering optrad en beginselen verkondigde welke de Rgkskanselier verwerpt Bennigsen antwoordde heel bedaard dat hij als Afgevaardigde in den Rgksdag volkomen onafhankelijk was en als ambtenaar het als zijn plicht beschouwt het belang van het algemeen in het oog te houden en de Regeering togen gevaren te waarschuwen Juist de jongste gebeurtenissen hadden het bewijs geleverd hoe noodig en hoe nuttig zulke waarschuwingen waren De algemeene beraadslaging werd hierna gesloten verklaard on bepaald dat de derde lezing der begrooting gisteren zou worden voortgezet Het voornemen was morgen of overmorgen den Rijksdag te sluiten Wanneer er zulke groote debatten komen zal dat bezwaarlijk gaan Voegen wij er bij dat er Zaterdag voel zenuwacbtigheid was in de De dyuamiotaanslagon in Frankrijk houden niet op Nu is te Pargs hook Rue de Berlin en Rue de Clicy de advocaat generaal wien het gold niet gekwetst maar daarentegen zijn vijf andere personen gewond De huizen van tal van raensehen in de straat werden door het springen van glasruiten en het vernielen der gevels beschadigd Die menschen hebben misschien nimmer van een advocaat genoraal Buloz geboord Het is te hopen dat men de daders spoedig vinden zal en zoo voorbeeldig zal weten te straff en dat de zucht tot navolging vooreerst niemand meer dantast Nationale Militie TWEEDE ZITTINO VAN DEN MILITIERAAD BÜRGEMEKSTEÏt en WETHOUDERS van Gouda brengeu ter algemeene kennis dat de Tweede Zitting van den Militieraad bedoeld bij art 87 der Wet van den 19den Augustus 1861 Staatsblad No 72 zal plaats hebbea op het Raadhuis te Leiden en wel lo Op Maandag den lln April 1893 des voormiddags te 11 s Lotelingen omtrent wier zaak in de Eerste Zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken NOG persoonlijk moeten worden onderzocht 2o Op Dinsdag deu 19u n daaraanvolgende des namiddags te 1 ure a Voor do Lotelingen die een plaatsvervanger of Nummervecwisselaar verlangen voor te stellen h Voor hen die als Plaatsvervanger ofNummerverwisselnar verlangen op te treden De lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad moesten verschijnen doch niet vei schenen zijn worden gehouden geou © redenen tot vrijstelling te hebben eii voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins van de verplichting tot het verschenen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrqstelling gevorderde bewijsstukken De Loteling omtrent wien de Militieraad in de Eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te verschijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nnmmer erwisselaar mocht willen voorstellen GOD DA 28 Maart 1892 Burgemeester en W etbouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM NOTEEKI GË van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast 1 000 Tankfust ƒ 6 50 Geïmporteerd fust ƒ 6 55 Mei en Juni levoring ƒ 6 40 Aueustus levering ƒ 6 65 September October November en Decemberlevering 6 70 BurKerlUke Stand GEBOREN 26 Maart Ariana ouders P Roister en J M van Steiuvoort 26 Antnnius Augustinus ouders A Weck en G A M Bustin 27