Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1892

4 ai t W 1802 Donderdag 31 Naart NO 4798 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken udcrt 10 Jam oor ProfMMnn pTuUaMrnd OaatMliMTn n oor h t Pnbiiak Genees en HnUmiddeL a fn M tont M 9t B VIrohow BMHijn 1 mr Dr T Frerieha B mjn cti T Oletl MUnehM t mw Reclam Ldpiig tl V Nussbaum momimii Hertz Amrt dMi T Korczynskl Knunui Brandt KKuiMnburB bij Storingen in de kwaUn d r lev r laat vaa aan dnranda TaratopplBC B d da msmatWÈX aae oogeit td hidtn looala hoofdpijn dalM j ligttU bnaawdhold kortadom l bold ffobrak aan aotlnat au DlaZ ltHrMhaPUleoTaadenApotbeli r UI o bard Braadt wordea om han aaahia wktar daar l i aawaa faaina lafiaOMao aa aljn la Tarkleaen boven da labair werkoada Zoataa BlHarwaUt Drappala MaafaaU aaa jBV Om Kieh by den aankoop t beschermen V ie n aavemaakte preparaten vrare non la de apothakea itaada Daar da aUaeo eahte SwltaArache Pillen van den Apotheker Blehard Brandt Prji per dooi met ebralk aaavljiloi 70 Cent i en t tte oauwkeurif er op dat het blerbowea afgedrukte door de et beMsbenade bandeUmerk of etiket bet witte kmla ep het roode veld en de handteebenlna Behd Brandt ieb op leder dooije beiinda i Haofddepati F B Van Santen KaUr te Batterdam M A AUUS nanijn T V ScanZOnl Wanburg C Wltt Oopanhagan a Zdekauer at paiai buro Soederst dt Kaun Lambl Warachau Fortter eirminahatn Onderbuilts organen kaUoBt tracan atoalyanf voort rail voorlkomeBde oncevtetd J F Herman Zq Tiendew D62 339 t Staats loteriJ De inzeadlng V9 n advertentlèn kan geschieden tot een uur des namid gs van den das der uitgave zullen oprichten met 1 APRIL West Haven B No 178 een HANDEL in Jacobus Pa dus ouders J W do Bruijn en J Happel Johannes Pictor ouders J P van der Pool enC Potu jt Jacoba Adriana ouders T Dijksman en E C de Kluijn 28 Hermanns ouders C A Groenendal en P van Kijk 29 Cornelis Jacobus ouders J C Swaanenburg en A van Vliet OVERLEDEN 26 Maart J de Beun 6 j 7 m G Merkestyn 6 m 27 S Vertoorn Wed van A van Buure 84 j 28 A Smits 80 j 11 m Zevenbuizen GEBOREM Volkert ouders C Grisnigi enW van der Willigen OVERLEDEl A Stofberg 4 w ADVERTENTIÊN Hoogheemraadscliap van Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHl EMRADEN tan RIJNLAND brengen ter keunis van de Ingelanden dat de verkiezingen van Hoofdingelanden en Hoofdiugelanden Plaatsvervanger zullen plaats hebben op Donderdag 7 April a s in de districten op de plaatsen en uren breeder by aanplakbiljetten bekend gemaakt Dykgraaf en Hoogheemraden van Rijnland Van i £e BREGGEN Dijkgraaf EGBERT i K VRIES Secretaris Leiden 2ij Maart 1892 IIMDOOUW Beltknobbel HoornvUeH Huidoelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen t d geheel verwyderd zouder de minste p n te veroorzaken ook zellg niet op de gevoeligste fanid Pr per flacon met i eniieel 50 ets Alléén eclu bjj B SCBOLTEN Coiffeur Bisch de handteekening vsa A v TCIJLL De SPAANSCHB COGNAC van de firma tan flOLK en tbr KUILE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Gouda alleen te verkregen bg J van DUE per flesch 1 85 ËiBlürnliTÊi R C van Berkel bij Deljt biedt zich aan als DIENSTBODE Adres franco brieven onder No 2181 aan het Bureau dezer Courant Flinke Kamer met PEMSION gezocht bg nette menschen Brieven met prgsopg onder lett O b d Boekh J DE VEN Sedert 25 Jaren zjjn de beroemde echte i Abshaubbins of AdU Rbamatische Wattee bfl de Bhumatiek iyders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrflving van die vaderlandsche plaag De Uoofddepot honder A BREETVELT Az te Delft heeft ze a 30 cent pe pakje verkrggbaar gesteld bg T 4 G van Oetü C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Jebr Kauling Woerden IG V d Geur Waddinxveen ej de Wed Uosinaa j Gouda FW J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S v d Kraats Bleiswijk ▼ au onovertrefbaren qualiteit en berekend tegen prjjzen waarover men verwonderd zal staan Doordien van uit B No 178 uitsluitend tegen directe betaling en statiegeld voor fasten manden en fiesscben berekend wordt Van uit D No 62 op verlangen crediet en geen statiegeld tegen wel concurreerende doch veel hoogere prgzen FEANSCHE STOOMVEEVEEU CheiiiiscliH eo Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z iVI den Koning der Belgen H Oppenbeimer Kotterdam Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Heerenen Uameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Liedikantgordynen Taielkleeden Trijpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek ïuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd woMden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a 1 30 per week Adres Bureau dezer Courant Alolu te bekomen BE mmi QLM of de beschryviug der beroemde geschilderde Kerkgla u van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartont ekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabctli DOOB CHRISTIAAN KRAMM frijs 80 Cents A BRINKMAN Oouda Snelpersdrulc van A BaiNKMAN StZooN 2e Klasse Trekking ran Uioadng 29 Maart No 2209 2000Ó No 1B9C5 60U0 No 6378 ƒ 1000 No 201 1 400 No 8552 12564 en 15633 100 Prijzen ïnurv 30 3 2314 5130 7620 9987 12623 1B224 18274 95 2 391 6153 7645 9990 12597 1522 18281 132 2488 5164 7648 9992 12818 16281 18307 157 2520 5200 7725 9993 12628 16346 1834 176 2594 6201 7904 lOUlO 12634 16415 18348 I 197 2604 5230 7951 10081 12638 16440 18856 202 2629 5254 7996 10151 12665 15470 18382 I 70 2653 5296 7998 10221 12673 15498 18393 I 331 2828 6324 8018 10223 12703 15546 18404 343 2898 6346 8021 10307 12753 16698 18427 itè 2922 5360 8034 10438 12769 16708 18541 1 541 2928 5360 804S 10472 12784 15713 18684 630 2939 5 S87 063 10667 12887 15728 18698 6S1 3073 5388 8066 10624 12870 15760 18701 666 3088 5431 8103 10629 12938 15781 18730 697 8141 5520 8122 106 0 13040 16775 18731 707 3231 5532 8216 10688 13050 15926 18760 729 3329 5573 8217 10701 13081 1S663 18762 7 4 3335 5586 8346 10723 13161 15966 18764 747 S4I8 6597 8402 10760 13202 16106 18773 765 3432 6602 8442 10311 13204 16123 18783 897 3446 5618 8443 10913 13228 16125 18845 918 3549 563Ï 8502 10916 13291 16138 18872 1066 3617 5651 8617 10928 13293 16173 18949 1086 8647 6663 8683 10952 13356 16193 19019 1088 3683 5799 8623 1098 1 364 16219 19064 1092 3687 6819 8661 10992 13891 16383 19246 1137 3700 6831 8663 1IOI8 13411 16404 19261 1192 3747 6931 8786 11037 13419 16425 19263 1199 3760 6060 88fll 11049 13493 16493 19278 1215 3778 6070 8878 11122 18611 16497 19283 1232 3807 6087 8907 11153 13627 16499 19307 1254 3932 610S 8921 11 68 13627 16538 19313 1285 3982 6133 9012 1U9S 13632 16694 19384 1331 4061 61S3 9029 11198 13706 18766 19498 1408 4034 6319 9032 11250 13710 16767 19639 1420 4216 6334 9034 11251 13831 16942 19713 1430 4226 6339 90 1 11322 14050 16949 19738 1471 4225 6 354 9049 11825 14149 17055 19800 1492 4231 6423 9086 11407 14166 17107 19847 1561 4279 8662 9089 11415 14193 17180 19949 1606 4334 6591 9108 U65S 14240 17231 19967 1663 4864 6698 M33 11593 14278 17245 200 36 1674 4403 6602 9166 11621 14282 17313 20043 1681 4458 6603 9159 11662 14310 17314 20202 1698 4478 6608 9182 11664 14317 17338 20255 1710 4606 6719 9418 1673 14371 17363 20286 1730 4670 6727 9422 11721 14428 17447 20818 1738 4600 6760 94 7 11782 14463 17494 20355 1750 4637 6857 9471 11858 14560 17510 20376 1765 4691 6905 9484 11881 14684 17646 20411 1798 4728 6918 9527 11921 14787 17677 20440 1924 4730 6 J29 9577 11939 14904 17706 20479 1942 4758 7004 9652 12036 14906 17788 20504 1946 4833 7067 9654 12977 14970 17852 20523 1951 4844 7192 9777 12168 16021 17994 20B4S 2175 4916 7211 9805 12196 150S9 18013 20627 2186 4953 254 9874 12278 15067 18070 20766 2196 4965 7348 9892 12312 15124 18103 20864 221 0 4976 7362 9004 12323 16159 18176 20938 2266 5015 7373 9945 12351 15199 18184 20945 2301 5120 7523 9964 12428 Trekking van gisteren No 1452 la z 1442 en 7687 ra z 7678 A il De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering Van Zon en Feestdagen De prfli per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlijke Nommers VIJK CENTEN GO01 A 30 Maart 1892 Bij kon besluit an 29 Maart zijn benoemd liij het 4c reg tot Liiit Kolonel ilo Majoor V J Meijer en tot Ie Luit H M J Sark beiden van het korps gaf beklaagde op waren door hem de geulen gemaakt doch na een groot uur waren door hem eenige bewoners van Ion polder Bonrepas reeds er mede in kennis gesteld wat hij gedaaji had waarop de geulen waren gekist Een paar dagen later had beklaagde den dijk weder in zijn vorigen toistaiid hersteld Gisterenavond is de justitie uit Rotterdam hier ter stede geweest om een onderzoek in te stellen in zake het door ons gisteren medegedeelde omtrent het overlijden der wed P v Ü Het onderzoek is beden voortgezet Het openbaar ministerie tfi van raeening dat al de veroisoliten gesteld bij art 161 strafboek aanwezig waren wel wareu er zeer vele omstandigheden die grund gaven om beklaagde oene kleine straf op te leggen doch nooU kouden zij hem van straf ontslaan Eiscli vijf dagen gevangenisstraf Voor do Rotter lam8cbe Rechtbank stond gisteren terecht G C R 41 jaar vissohor wonende te Vlist beklaagd van op den 8 len Februari jl in de gemeente Vliit opzettelijk de ringkade van den polder Bonrepas dienende tot waterkeeriiig te hebben bawbadiffd toor op drie venebillande plutmn over de geheele breedte geulen in te graven ten getolge waarvan bet tkiater uit do molenvliet of kerkvliot van don polder Lopik en uit de Vlist dat door die kade gekeerd werd met geweld in dun polder Bonrepas stroomde en er gevaar voor overstroomiiig fan dien polder te duchten was Uit het getuigenverboor bleek dat de molenaars van Lopik den naebt van 5 op 6 Februari jl badden doorgemalei wat zij niet mochten doen waarloor het water veel to ver boren peil opgemalen was en tengevolge waarvan op verschillende plaatsen huilen en behalve de gemaakte geulen water over den dijk heenliep Het gevolg hiervan was dan ook dat het water kwam in bekl s woning staande op den ilijk en in zijne eenigszins lager gelegen schuur waarin zich eenig vee bevond en beklaagde bang was vaii ouder te loupen Ter voorkoming daarvan Mr J H Uiterwijk als verdediger optredende betwistte het O ld dat in deze termen aanwezig waren om grnoemd artikel toe te passen Bekl toch had alleen gehandeld ter verdediging van have en goed tegen oogenblikkelijk gevaar Het boos opzet bij do wet vereisciit was niet aanwezig waarom pleiter concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging Mocht de rechtbank pleitiffs gevoelen niet deelen zoo waren er termen te over om bekl eene nog olSaaaater strat op ta leggoy dan door het O M was geeisoht Uitspraak Dinsdag a s Uit Rotterilam wordt gemeld Do zaak der volksbadeu zal wederom bij den gomorntoraad in beiiandeliug komen on wel naar aanleiding van een adres der Kotterdamsche raaatscbappg tot bevordering der geneeskunst waarbij op de oprichting van een of meer volksbaden wordt I aangedrongen Voor den zomer hebben wij hier twee openbare badinrichtingen eene drijvende in het singelwater aan de üoudi ohe Vest fu eene in de Baan vroeger eene particuliere liad en waschinrichtiiig Maar eene gelegenheid voor de volksklasse om warme baden ie gebruiken bestaat er niet In dit opzicht staat de tweedo stad des rijks bij vele kleinere plaat Uie briüv ü begonnen in den tij l vi aarop Sixte op do school tt P iu u iis zijn xoiulor tu Br heiipoozeu tot den liiiitsCen lijd vuortgeüet i ii door j oom bewaard ik heb ze under den inboedel gevonden m doorgelezen Het is een bekentenis ot Jiover want het bevvij i geen enkde ondeugd een verhaal dat zyn geheele jeu d omvat Waar zou raen beter inlichtingen kunnen vimleu dan iu dio brieven waarin de vorming vau zijn geheeiy karakter is te volgen waarin men le man van hem ziet worden die bij nu is oen man met een braaf gomoed een edel rechtschapen karaktyr dal de smet van oen ongelukkige geboorte niet heeft verbiiturd maar integenileel zaehter gyslemd kortom het toonbeeld van den echtgenoot dien een vader bekend met het leven bnveu alle andere voor zijn dochter kou kiezen Terwijl hij sprak tilimlaclite zij zonder te weten dut haar gelaat do godacbten die naar bezighielden zoo duidelijk verried Dus die brievon sprak zij werktuigelijk om toch iets te zeggen en om hèt genoegen te smaken over hem te praten Die briefen zijn een lofschrift vooral van oogroot belang omdat het op veröchillende dagen isopgesteld Wett je wat ik dactit terwijl ik elas Spreek Ik vroeg raijzelven af waarom je oom hemniet tot echtgenoot voor je bestemd heeft waardooralles in liet gelijk zou zijn nebrjicht zijn genegen FEVILLETOÏM CJit li ©t I iOT7 exi JViwr het ïransch TWKMüB GEDËELTK XI Bürinc widt een oogenblik niet wat hierop te aütwoorden Was hij toen niet dezelfde als nu t ing Anievoort eu hebt ge omtrent deu kaptein iols gohoorddat hom in een giinstiffer licht stelt Hij had geeo tijd ohud zich te herstellen Ik heb verscheidene keoren over d 1 baronhooreii aprokon op een toon die mij niet beviel sprak hij Wat verleide men Niets bepaalds maar het is juist de onbestemdheid dier praatjes die mij verontrust Walden kapitein betreft ik heb bem leeren kennen ouderomstandii heden die mijn genegenheid voor hemaanmerkelijk hebbeu doen toenemen en mij achtingvoor hem hebben ingeboezemd Hoo dat vroeg zij met ongeduld Door het lezi n van zijn brieven aan Gaston ADVBRTENTIBN worden gepla van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandags verschijnt sen achter Particulieren hebben zich hier van dit volksbelang niets aangetrokken en ook de gemeente is tot beden ten dien opzichte in verzuim gebleven Het adres der genoemde afdeeling is om advies in handen gesteld van Burg en Weth en met belangstelling wordt dit advies tegemoet gezien Statea Generaal Tweede Kamek zitting van Dinsdag 29 Maart 1892 Het suikerwetje is afgehandeld en niet zonder verzet aangenomen Immers 45 stemden voor en 36 tegen Belangrijk waren de debatten niet doch nog al lang daar velen nog hun stem wilden motiveereu De Minister kon bezwaarlijk i its nieuws aanvoeren maar heeft root kracht zijn ontwerp verdedigd en blijkbaar maakte bet een goeden indruk dat zij zich volkomen bewust toonde van zijn taak om voor versterking der middelen te zorgen en vaa zijn plicht bm het geld te zoeken waar het te krijgen is En al is thans in beginsel over uitvoerrechten niet be list wat verschilleude sprekers ten overvloede constateerden het bleek reeds duidelijk genoeg dat uitvoerrechten in s Ministers toekomst plannen geen plaats innemen Doch bet principieele debat dienaangaande werd verdaagd Bij de interpellatie Kenchenius over de BiUiton zaak bleek dat eerlani het nieuwe contract zal ittkomoii en dat de Segeering voor de rechten van den Staat heeft gezorgd De heer Havelaar zag van zijn interpellatie Liraburgsche spoorwegen af De Standaard meldt dat in eene Maandag te Rotterdam behouden vergadering met algemeene stemmen is aangenomen de volgende motie Het provinciaal comité van antirevolutionaire kiesvereenigingen in zijne algemeene vergadering gehouden 28 Maart 1892 te Rotterdam heid voor dien jongen man tfn zijn plichiou jegens ons Hij heeft dat vorlangeu nift uitgesproken Dat is waar m tar wat hij om ons oubekeuderedenen niet heeft g daan misschien alleen omdatde dood hem heeft overvallen lat kan ik doen V oom had pliohteo tegenover mij maar ik beschouwraijzelven als plichten hubbeude tegenover den kapitein die ontegenzeggelijk recht heeft op hot fortuin dat wij erfden Ken verbintenis tusschen u beidenregelt i il die plif hten eu al diü rechten torwyl zijtevens je geluk verzekert Je begrijpt dus wel waarom ik zoo verheugd was toen ik je zoo openhartig je Rovoelens hoorde uitspreken Kn nu Wat nu Ik bedoel wat denkt u nu te doen Naar Hébénac tiaan omdat hij de vriend eoraadsman van ien kapitein is Maar mijnheer Róbénac kan toch mijn handniet gaan aanbieden Neeu zeker niet maar Rébénao kan hem doenbegrijpen hoe ik over hem denk en hem behendigen voorzichtig laten hooren dat do kapitein iodienhij de echtgenoot wU worden van een mooi jongmeisje dat hij kent en waardeert dat jonge meisjeslechts heeft te behagen om door de famüie metopen armen te worden ontvangen ondanks zijn gemisaan fortuin Dat is geen aanbod ik zon dat evenmin willen als gij maar het is een toenadering 70oals de rijken altijd moeten doen tegenover hen