Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1892

acht Overwegende dat het centraal comité blijkeis cgue notulen belast zijnde met de politieke leiding heeft beslist dat er ditmaal geen samenwerking met de Koomsche staatspartg zal plaats hebben ydat het centraat comité vofir de verdere houding wel een advies geeft maar de leiding en de verantwoordelijkheid der zaken aan de kiesvereenigingen en provinciale comité s overlaat ffbesluit het advies van het centraal comité als zijode ouder de gegeven omstandigheden le beste gedragslyn over te nemen Nadat gelyk men reet de strafrechter onlangs de tegen mr Schimmel op touw gezette strafactie met eene vrijspraak afwees werd gisteren door de civiele Kamer van de Amsterdamsche rechtbank vonnis gekweten in de burgerlijke procedure door de liquidateu n van do Exploitatie maatschappij tegen den heer achimmel aangevangen De vordering strekte tot bekoming van betaling van pi ni 150 000 en staat in nauw verband tot de strafzaak eerst na bet afspringen van de onderhandelingen over de civiele zaaK dienden de Kquidateureu huuno aanklacht in Maar ook in die civiele vordering waren zij niet gelukkig dewijl de rechtbank baar als nietontvan keltjk en niet op de wet gegrond afwees met veroordeeling van de liquidateuren in de proceskosten Kenige winkeliers in ons land ontvingen dezer dagen weder eens eene circulaire van eene Uuitscho handelsfirma welke in de Hoïlandsche taal doch blijkbaar door een zoon van jermanie met behulp van een woordenboek was gesteld Het merkwaardigste van deze circulaire was wel het slot waarin bedoelde tirma in plaats van icir Khmeickfln uns te vertalen met wwij vleien ons zeide wij flikHooien ons met uwe waarde orders vereerd te worden Prof H Troub ontwikkelt in het Tydêckrift van de maatschappij tot bevordering der geneeskunde zgne bezwaren tegen de bepaling van de voorgedragen wtjzU ittff der arhtmtcH volgens welke vreemde artsen tot de praktijk in Nederland kunnen worden I toegelaten De voorgestelde wijziging komt hierop neei dat buitenlandsche geneeskundigen de bevoegd I heid zullen erlanPn hier te lande te prakiisoeren enkel op voorwaarde dat zij be practiscU artsexamen hebbon afgelegd mits de dipiomata door hen in het buitenland verworven voldoenden waarborg geven voor hunne wetenschappelijke ontwikkeling De academische senaten zullen in de beoordeeling ran de waarde dier dipiomata de regeering bijstaan met hun raad Prof Treub betoogt nu dat een vrijstelling van Toorafgaaode geneeskundige examina even eel recht Tan bestaan heeft ais dergelijke vrijstelling voor een bnitenlandschen doctor in de rechtswetenschap een i buitenlandschen notaris of een buitenlandscheu oSi eier De maatregel strijdt trouwens met het stelsel Tan onze wet op het hooger onderwijs die geen rrijstelUug van examens kent Heeft bovendien een vreemd geneesheer het practisch artsexamen afgelegd dan bezit men volstrekt Keen waarborg dat hij theoretisch voldoende onderlegd is De wet zal wel bepalen dat de minister het advies van de academische senaten moet inwinnen doch deze kunnen slechts oordeelen op wat bun die geen geld hebben Is daarin iets wat je niet aanstaat In plaats van te antwoorden vroeg Anie En mijnheer D Avigoac Ik zal hem schrijven dat onze plannen nietde gevolgen konden hebt en die wij er van gehoopthadden Die wij er van gehoopt hadden hij en gq Wel Draagt gij geen verantwoordelijkheid in dezelaak Ik zal de zaken zoo regelen dat ik er sen doet Tan op mij neem Maak dat deel dan voor u klein voor mijhet grootst dat is billijk Maar ik zou wel willen dat ge met dezen brief bogont in plaats van eerstDaar mijnheer Bébénac te gaan en daarna aan D Avignac te schrijven Ik ken Sixte genoeg om te weten dat hij geen mededinger zou willen zijn van eenTriend Nooit zou bij geh or geven aan de tegemoetkoming van mijnheer Bébénac dan nadat hijde overtuiging had gekregen dat die vriend wasafgewezen Je hebt gelijk ik zat dadelijk aan den baron schrijven en eerst morgen ga ik naar dennotaris Ën mama Is zij het met u eens Ik roken op je hulp Ge weet dat zij in den baron allo mogelijkegoede eigenschappee viiult afkomst fijne bescha blijkt uit de officieel gestelde eisoheu by de rerschillende examens Nu zijn bv voor do Duitsche examinandi de eiachen op het papier vrij wet gelijk met do Nederlundscho En toch is het bekend dat in Duitschland de geneeskundige studio in t of U somesters tot lapprobirtor Arzt voert terwijl hier to lande de burgerscholier 10 tot 13 de gymnasiast 12 tüt H semesters noodiji beeft om arts te worden zoodat de Durelischnittsmediziner in Duitschland lager staat dan bij ons Hüo zuliüii de senaten ook den weg vinden in den warwinkel van graden en bevoegdheden die in Engeland worden verleend om van Amerika niet tH spreken Doch wanneer men al die bezwaren op zijde zet omdat het gewenscht wordt geacht de mogelijkheid te openen voor vrijstelling van sommige geueeskuu dige examens dan dient in ieder geval de voordracht to worden aangevuld en rodigeere men het niei artikel als volgt Zij ue in een ander rijk nu afgelegd examen het recdf tut uitoefening der gen eskunst in haar geheolen omvang verkregen hebben worden vrijgesteld van de aan het theoretisoh geneeskundig voorafgaande examens mits de hier te lande bevoegden gelijkwaarilige vrijstelling in dat njk verkregen wanneer zij daar het recht tot uitoefening dor geneeskunst willen verwerven Il De in den aanvang van dit artikel bedoelde personen zullen gehouden zijn do examens in hot Nederlaudsch af ie leggen Met een dergelijk artikel dat intusschen wegens de buitenlandsche wetgeving in den eersten Igd wot een doode letter zou blijven zou prof ïreub vrede hebben De ontsteltenis te Purijs door de jongste dynamietaanslagen is bijzonder groot l3o Tiinet deelt mede dat binnen drie dagen reeds SO pet der vreemdelingen die in staat zijn Parijs te verlaten vertrokken zijn De Frausohe bladen bevatten nog uitvoerige bijzonderheden o er de ontptofHog in de Roe de Clichy Zondagmorgen te ruim aobt uur werde de bewoners der buurt iloor een hevige ontploffing opgeschrikt en onmiddellijk daarna zag men uit het huis no 39 oen zware rookkolom opstygen Dit huis is een gebouw van 5 verdiepingen bewoond door verscheidene gezinnen in het geheel ruim 80 personen In het bencdenheis was een apotheek gevestigd terwijl op de 5e verdieping de heer Butot woonde de substituut au den procureur generaal op wien hoegstwaarschgn lijk de aanslag was gemunt Door den schok werden alle ruiten van het buis en ook vele der naburige gebouwen vernield Da trap is geheel verwoest en vormt thans een puinhoop voor de kaoier van den concierge In het huis ontstond natuurlijk een zware paniek Vele der bewoners lagen nog te bed en half gekleed moesten zij worden gered Juist toen de uitbarsting plaats had ging een gezelschap jongelieden an een bal komende voorbij Dadelijk toen het vroolijke gezetschap den rook zag en de ontploffing hoorde snelde een deel te hulp een der jongsten een hoornblazer ging de brandweer waarschuwen Op zi n weg daarheen werd hij echter door een man egenbouden Waar gaat ge been I Naar de brandweer Er is een groote brand Bemoei je met je eigen zaken zeido do ving schoonheid on nog verschillende andere dingen om nog niet eens te spreken van zijn fortuin dat niet kan vergeleken worden bij dat van Sixte Je moeder wit slechts je geluk wanneer zijbegrijpt dat je D Avignac nooit zal kunnen liefhebben zal zij toegeven Nu ik zal doen wat ik kan maar indien wijsamen de verantwoordelijkheid dragen moeten wijook dl moeilijkheden deelen ik zal er mama toebrengen de verbreking goed te keuren van eeu fauwetyk dat zij zoo vurig heeft gewenscht en danmoet gij van uw kant haar instemming verkrijgenToor dat wat gij weqscbt En wensch jij het dan ook niet Met neergeslagen oogen als een boetvaardige zondares trad zij op haar vader toe Een gehoorzaam kind heeft geen anderen witdan haar vader XH Terwijl Barinc een kladje opmaakte voor zijn brief aan den baron verklaarde Anie aan haar moeder dat zij na nogmaals haat hart in alten ernst te hebbeu onderzocht stellig tot het besluit was gekomen mijnheer D Avignac niet tot echtgenoot te nemen Bij de eerste woorden toonde roevrouw Barinc verwondering over hetgeen zij hoorde daarna verbazing en vervolgens toorn en verontwaardiging die man en met een schop wierp hg den knaap op den grond De jongen had echter gelegenheid het signalement van den man op te nemen dien hij onder duizenden zou herkennen De man zal ongeveer 36 a 40 jaar zijn hij was gekleed in een lange grijze overjas slappen vilten hoed met een groen lintje in het knoopsgat Zg n haren begonnen eonigszins grijs te worden hij had een bleek kaalgeschoren gezicht en platten neiis Het aantal gekwetsten is aanzienlijk hoewel over het algemeen de verwondingen die moest door glas r veii zijn veroorzaakt niet van ernstigeu aard Bezorgdheid echti r boezeiude do toestand van l ourinier de echtgenoote van den apotheker Zjr was ongeveer drie uren voor de ramp bevallen men kan begrijpen welke uitwerking de ontploffing op de zieke moet hebben gehad Onmiddellijk is ze mot haar kind iu veiligheid gebracht Hoewel eerst het gerucht liep dat Mme Fourmiur krakziniiig was geworden thans is geblekoii dat dit onjuist en hare toestand vrij bevredigend is Ook de raatorioelo schade is zeer aanzienlijk het huis is geheel gescheurd do vensters zijn gebroken de gordijnen en do meubelen vernield De gang eu het trappenhuis levurrii een treurig beeld van verwoesting op balken ijzeren staven glasscherven in t kort allerlei puin ligt hier dooreen In vergelgkiug hiermede ts de uitwerking der oiitplolfiQg op den boulevard St Germain slechts kinderspel Gelukkig is het nog dat het huis tamelijk vrg stond en dat in den omtrek de huizen nog at op afstanden staan de verwoestingen zouden anders niet te overzien zijn geweest De politie en de justitie waren spoedig ten plaatse Het onderzoek bracht aan het licht dat de bom op de 2e verdieping was gelegd De beer Butot bewoont wel is waar de 5e verdieping maar waarschgnlgk durfde de dader niet zoo hoog te gaan uit vrees van ontdekt to worden en bovendien uit voorzorg daar de ontploffing wet kou plaats hebben eer hij in veiligheid was Waarschijnlijk vermoedde hij dat de ontplofting hevig genoeg zou zijn om het geheoio gebouw te vernietigen en dut de hoer Butot dus ook tot de slachtoffert zou behooren Opmerkelijk is hot echter dat de woning van den heerBulut het minst heeft geleden en dat hij eveneens zonder letsel is ontkomen De politiu heeft het huis doen ontruimen daar het verder bewonen gevaar opleverde De concierge had de gewoonte zooals meer te Parijs gebeurt des morgens vrooz do groote deur te openen en dan weer te bed te gaan Dit deed hij ook Zondag vandaar dat hij noch zijn vrouw iets verdachts hebben opgemerkt Te ruim 8 uur toeu bij weer opstond hoorde hij de deur dichtslaan Hij wilde die weer gaan openen maar op hetzelfde oogenblik had de ontploffing plaats Een marchaud de vin in de buurt zat rustig voor zijn deur de courant te lezen toen hij plotseling werd opgelicht en met zijn hoofd togen iten zolder werd goworpeii Zijn zoontje word eveneens weggeslingerd en door glaucherTen in het gelaat verwoud Een nader onderzoek schijnt aan te tooneii dat bij de ontploffing niet dynamiet maar metiniet is gebruikt dat zooals bekend is een veel krachtiger uitwerking hreft Te Mans heeft eenigen tijd geleden een 19 jarige Trouw Tan zeer goede familie mevr Bardel getracht zioh uitten in een stortvloed van tranen Zij was de rampzaligste aller vrouwen er werd nooit rekening gehouden met hetgeen zij wenschte Haar toorn keerde zich tot den echtgenoot t Is natuurlijk je vader weer met zijn zotte verhalen zijn praatjes zijn onrust zonder grond dis je gevoelens omtrent mijnheer D Avignac hebben doen veranderen Anie verdedigde baar rader met te zeggen dat haar gevoelens juist niet veranderd waren zooals zij geweest waren op den dag toen het hawelgk het eerst ter sprake kwam zoo waren zg nog D Avignac was haar volkomen onverschillig en zij zou nooit iemand trouwen dien zij niet liefhad van den baroi hield zij niet en zij zou nooit van hem gaan houden ook tien twintig honderd maal had zg haar hart ondervraagd maar attgd wns het antwoord hetzelfde gebleven Daar de verbintenis dus niet zon doorgaan moest men ook den omgang verbreken die reeds te lang had geduurd en dis als zij nog langer bleef bestaan compromitteerend zou worden Maar al wenschte zij den baron niet tot echtgenoot daarom zag zg toch niet van het huwelijk af men moest dus tater niet kunnen gaan vragen wat er was voorgevallen tussohen haar en D Avignac en waarom zg niet waren getrouwd Tan do redenen die Anie aanvoerde trof deze laatste het meeste doel ffordt temlgi Ifren man die 25 jaren oud is te vergiftigen om KO in het bezit van zijn vermogen te komen dat Ui op weneoh van zijn vrouw in ziju testament aan ur vermaakte Zij wist bij een apotheker strycb i line te verkrijgen maar zij ging voor dat zij hot irgif gebruikte naar een paar waarzegsters om ileïea te vragen hoeveel dagen en maanden haar tn nog eou leven Aan deze omslandigheid dankt heer Bardel zijn leven De beide waarzegsters nerkteh dat de vrouw misdadige bedoelingen had ta zg duelden dit aan do politie mede Intusschen t d mevr Bardel reeds oenig vergif ondor het eten a n haar man gemengd zoodat de heer Bardel ernstig ziek werd en do geneesheeron hem zelfs ipgaveii Du politie bracht de familie met het ge J beurde in kennis mevr Bardel werd bewaakt en tien slotte van haar man verwijderd ton gevolge I waarvan de toestand van dezen verbeterde I Woensdag is mevr Bardel daarop gevangen ge nom n zij moet reeds haar misdaad hebben bekend 1 Omtrent den in ons blad van gisteren kortelijk gemolden brand op de reodo van Barcelona worden do volgende bijzonderheden medej edeeld i e brand kwam aan op eeen groeten lichter die bezig was petroleum over te nemen uit een pas uit Amerika gekomen schip Een werkman liet bij ongeluk een brnndeiide lucifer op oen der vaten vallen terstond ontvlamde het vat en binnen weinige oogeiibtikken stond le geheelo lichter in brand Stroomen brandeiido petroleum verspreidden zich over het ivater alle schepen zochten zoo snel mogelijk een goed heenkomen doch vier stoombooten do CasirUla Aliono IFaller on eene wier nnam niet gemeld wordt werden door de vlammen bereikt evenals do onrlogskorvet Thyra de marine kruiser Ie klasse Lfpanto en eene stoomsloep Geen dezer schepen is gered kunnen worden do roede geleek eene vlammenzee en de zeven brandende schepen vuurkolommen Verwonderlijk genoeg is er geen verlies van meDschenlevuns te betreuren De grootste winkel der wereld is den 7n Maart te Chicago geopend door Siegel Cooper en Co wier gebouwen oen geheet strateiiblok innemen eigenlgk zgn het 61 verschilllendo winkels onder één dak or loopen straten en een boulevard doorheen en in t midden heeft men een plaats met fontein Van meubelen tot edele inotaleii van kleeding tot geneesmiddelen vleesch sportartikelen bodden optische instrumenten lekkernijen ja wat niet al wordt er verkocht er is een orkest een eetzaal een pottbureau een gelegenheid tot inleg in de spaarbank een scheerwinkel Het gebouw beeft acht verdiepingen het is 402 voet breed 143 diep en 133 j hoog reheel van ijzer en staal brandvrij met een gevet van grijs graniet gebouwd rust hot op zner deugdelijke vuurvaste fundamenten de oppervlakte der gebouwen is 553 500 vierk voet de magazijnen tan do Bon Marché te Parijs beslaan nog geen 600 000 voet Er zijn t8 liften die dagelijks 100 000 personen en 10 miljoen pond goederen kunnen op en noorlateu meer dan 4000 electrisehe lichten worden eiken avoud ontstoken Er wordt alleen tegen gereed geld verkocht Coöperatie Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen eene buitengewone vergadering plaats van de vereeniióng Gouda è Handehbelangu afd van den Ned Bond nMaatsciappehjk btlangu waar als spr optrad de heer I de Klercq uit Haarlem Spr begon met de oorzaken na te gaan van den treurigon toestand onzer maatschappij waar enkelen over een ruim inkomen te beschikken hebben maar de meesleu niet genoeg om van te leTen en zeer Telen gedoemd zijn tot armoede en gebrek waarbij hij tot het resultaat kwam dat de hoofd oorzaak te vinden was iu het privaat eigendom van den grond on de grondstoifen Spr kwam hier op de bekende landnationatisatie en noemde het onbillijk dat enkele bevoorrechte p rsonen over den grond beschikten en zelfs over tletgeen daarop en daaronder was doarop als t ware beslag logden terwijl anderen hoe hard zij werkten nooit iet daarvan hun eigendom mochten noemen on evenzeer onbillgk dat de massa moest zwoegen om enkele personen in den vorm van pacht huur of interest van hypotheek geld in den zak to brengen terwijl die lantsten veel meer hadden dan noodig was en meer dan zij kunnen gebruiken Aan de eene zijde heeft men velen die wel kooplust maar geen koopkracht hebben doordat y te Weinig verdienen aan den anderen kant enkele die van alles ruimschoots voorzien zgn en dus niets meer noodig hebben en hot geld dat tq ontvangen o t ku i n verleren maar eenvoudig opleggen Oph ffiiiü tan li t privtti t bezit zou daaraan tegemoet komen Alle grond moet komen meende spr aan de gemeenEchap zoodat ieder belang had bij eene goede bearbeiding daarvan Spr betoogdo dal coöperatie aanbeveling verdiende d w z verstandig toegepaste coöperatie waaronder spr niet aristocratische maar democratische coöperatie verstond d w z geen coöperatie zooals bg naaiolooze vennootschappen enz welko de enkülo bevoorrechten die nu eenm ial beslag hadden gelegd lp den grond nog meer oordeelen bezorgde maar eene die allen ten goede kwam Verschillende kleinere zaken moesten zich oplossen in één grootere inrichting waarin wel naar mate van de capaciteiten der personen althans aanvankelijk t meer f minder hooge salarissen werden toegekend maar waarin het aandeel in de winst voor a ew die iu de zaak modewürkten even groot was Het zoo genaamde loon strlsol was de bron vim veel verkeerds Spr liclittü zijn betoog door vele voorbeel den uit het buitenland toe en toonde ten slotte aan hoe een c operatie van hen die het zoo ruim hadoen dal hetgeen zij door die cobper itie bespaarden eigen lijk niet noodig hadden een afkeurenswaardige coöperatie was Nadat do heiT do Klercq zijn voordracht gecin digd had werd er gelegenheid gegeven tot debat De heer H Enno van Gelder kw im tc en het denkbeeld op om allen die een z iak luodeiverkten I gelijk aandeel in do wiiist te geven de directeur of ingenieur eeiior f ibriek kwam z i een ruimer aandoet in do winst too dan de krullonjongen daar de bloei der fabriek meer afhing van do wijze waarop eerstgenoemde zijn taak waarnam dan van bedoelden jongen die dadelijk door een ander te vervangen was De heer W F Carrière verlangde het oordeol van spr te hooren over een innchtinï als do onlangs hier door de Stearine Kaarsenfabriek opgerichte coöperatieve broodbakkerij diu i aar hel heette was opgericht in hot belang van den werkman maar werkelijk was in het belang van de aandeelhouders van bedoelde fabriek waar eigenlijk hoogor loon moest worden uitbetaald De hoer E van Dantzig gaf als zijne meening te kennen dat ouk in geval van land nationalisaiie dat spr trouwens een utopie noemde hot egoïsme zou voor zitten en volstrekt niet alleen bevordering van het gemeenschappelijk belang hoofdzaak zou zijn De heer Grooteiidorst wenschte gaarne van de heer de Klercq Iu vernemen hoe hij dacht over een cüoperalie als b v in s Graveöhage gevonden wordt waar goed bezoldigde ambtenaren o a ageerden om tusscheiipersonon in dun handel to weren De hter do Klercq beantwoordde de verschillende sprekers en zoide o a dat die Coöpeiatievo broodbakkerij eigenlijk geen coöperatie was in do eigenlijkou zm van het woord daartoe moesten verschillende vakgenoolen zich vereenigen en spr zou het aanbevelenswaardig vinden als b v alle broodbakkers hier ter stede zich vereenigden om één groote bakkerij op te richten deze moest het aigemeon belang ten goede komen Daarop onstond een gedaehten wisseling tusschen de hh Ënno van Gelder Carrière H M Dereksen en Grootendorst Naar aanleiding van hetgeen de heer Carrière over do coöperatieve broodbakkerij had gezegd toonde de heer van Gelder aan hoe do werklieden nu bij nlleriei kleine broodbakkers brood kochten dat uit den aard der zaak to duur was Waar nu do heer Carrière zeide dat bet beter zou zijn uls genoemde fabriek meer loon betaalde en geen dergelijke bakkerij oprichtte daar meende spr dat als b v dat loon met ƒ 1 per woek werd verhoogd om dat duurder brood te betalen dit niet zoozeer den werkman ten goede zou komen maar veeleer die bakkers wier belangen te bevorderen toch zeker niet op den weg lag van de directie oener fabriek De hh Carrière en Dereksen keurden de oprichting dier coöperatieve broodbakkerij ten eeneomale af en laatstgenoemde wees er op hoe die zoogen kleine bakkertjes toch ook bijdroegen in de belasting en dus b v ook medewerklen om de bestratiug onzer sta l goed in orde te houden waarvan directie en aandeelhouders dier fabriek ook profiteerden zoodat dt bakkertjes een kleine winst niet mocht misgund worden De heer Grootendoret deelde mede dat een onderzoek te Hoorn door hem met den heer Dereksen ingesteld waar een bakkerij bestond door werklieden opgericht had onngetoond lo dat daar bet brood veel duurder was dan hier en 2o dat daar slechts éénmaal 6 pet maar meestal slechts 3 pet werd uitgekeerd Do heer de Klercq sprak ten slotte nog een woord waarin hij als zijne meening te kennen gaf dat als de St arine kaarsenfabriek werk lijk een broodbakker had opgericht dit afkeuring verdiende daar de voordeeion daarvan dan ten slotte zoud n komen aan de aande lhciiidera en niet aan de werk lieden waarna hij vervolgens nog een tn ander toelichtte wat hij in zijn rede had besproken Nadat de Voorzitter de heer Grootendorst een woord van dank had gesproken tot don heer de Klercq en er op had aangedrongen dat nog meerderen als lid zouden toetreden tot de vereeniging tl Gouda i Jlandelétlauf i werd de vergadering gesloten Daar deze duurde van 8 uur tot ruim kwart over 11 moesten wij ons bepalen tot een korte aanstipping van hel verhandelde en kon ditmaal van een uitgabreid verslag geen sprake zijn Buiteoiantlscti Overzicht De Parijsclie fmeenteraad 13 geducht losgofaren tee eu den prefoct van poliiie Mien bij verwelea beeft dat de poUtiedienst f Wijk uit de liorhaalde dyuamietaanalaïen blijkt hoogonaatnd niet deugt of dat het peisoneel ongeschikt is voor zijne taak l e profeet van zijn kant heett den gemeeuteraad verantwoordelijk s esteld voor hetgeen er ebeurd is Men heeft mij gevraagd zeide h of ik de middelen heb om de veiliü hoid te Parijs te verzekeren en ik heb geantwoord dat ik sinds lang heb voorgesteld om het politiopersoneel te versterken Maar de gemeenteraad in plaats vau mij nog 1200 agenten toe te staan gelijk ik gevraagd heb hoeft mij slechts 300 willen tjeven De gemeenteraad lioeft eene premie van 20 000 fr gestold op het vatton van anarchisten die dynamietboramen lejrgen Deze soort van misdaden heeft do eigenaardigheid van in het bijzonder op do zenuwen der Parijzeuaars werken en als een van de dynamiethelden mocht gepakt worden loopt hij hard gevaar er niet gemakkelijk at te komen De welgestelde Parijscbo burgerklasse is niet malsch van aard ah hot er op aan komt haar have en goed te verdi digen Het ontbreekt niet aan anders kalme en verstandige liedon die luide de meest buitengewone maatregelen verdedigen om de samenleving te vrijwaren voor de e nieuwe plaag Het is alsof men voortdurund gestoken wordt door eenig lastig ongedierte dat inen nooit vangen kan Van daar bet klimDDende ongedulde bij de openbaro meening Dü ht er Perry heeft dan ook uit hot hart der Terontruste burgers gesproken toon hij iu de Fran scbe Kamer een voorstfl indiende om hun die door de dynamioiaansla en schade hebben geleden vergoeding te geven Misschien vreezen de afgevaardigden echter dat dit eeu gevaarlijk praecodent zou zijn ten minste zij hebben de urgentie van Ferry s voorstel met 2t2 I stemmen tegen 244 afgestemd Het belangrijk cijfer I der minderheid bewijst echter dat men iu do Frau sche Kamer de motieven die Ferry tot het voorsiel I leidden billijkt Het voorstel der regeering om een wijziging te brengen in het strafwetboek zoodat men do daders der dynamietaanslagen iu t vervolg met den dood zal kunnen straffen werd daarentegen wel van drin I genden aard verklaard Men hoopt dat dit voorstel reedi afschrikwekkend zal werken Nog beter ware het zeker als de politie de daders in handen kreeg want zoolang dozen vrij roodlcopen is men voor herhalingen bevreesd Dat die vrees inderdaad groot is bewijst bet bericht dat 30 pCt der vreemdelingen reeds hun plan hebben te kennea gegöven zoo spoedig mogelijk Parijs te verlaten Pin als er 30 pCt gaan volgen er meer want er is niets dat zoo besmettelijk is als angst Noordsche bladen melden als zeker dat Keizer Wilhelm voornemens is den 9n Juli a s den geboortedag der Koningin van Zweden met het yacht Hobenzollern in de haven van Bodoe binnen tekomea en terstond daarna naar het walvisohvsardersslation Skaaroe te vertrekken waar de Keizer den 12n Juli in den gunatigen tgd van de vangst zal aankomen en zich inschepen zal aan boord vun een stoomschip ter walvischvaugsl Kantoniïerecht te Gouda Openbare terechtzitting gehouden door het Kantongerecht te Gouda op 3G Maart 1892 verosrdeetd wegens Als vader zijn zoon als leerling zenden in een school zonder dat uit eene geneeskundige verklaring blijkt dat die zoon met goed gevolg voor de koepoktien inireeut of de kinderpokken heeft gehad J van der H to Nieuwerkerk a d IJssel tot f S of i dagen hechtenis Straatschenderij gepleegd voor een persoon bene len den leeftijd van 16 jaren met oordeet des onder scheids P M de R te Gouda tot 0 50 of 1 dag hech Rijden m t een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorf