Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1892

TRv PE JtARK 1892 Vrijdag 1 April CVo 4T99 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van adrertentiöa kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave M M to Hilligersbers tot ƒ 1 of 1 dsjr heohteuis Buiten openbare waterbakken op straat datgene verrichten waarvoor die inrichtingen boitemd zijn h van E te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleosrd bij 5e herhaling C K te Capelle a d IJssel tot cene lieohlenis van 7 dagen en tot plaatsing in cene Kijkswerkinrichïing gedurende 6 maanden Openbare dronkenschap geploegd bij Ie herhaling G H B te Gouda tot eene hechtenis van 3 dagen Openbare droukenschap F S Wed van T K te Amsterdain tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis B J Ij te Gouda tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis C J van L J van der W on A van V te Gouderak allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J T te Niciverkerfc a d IJssel tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de korten verhaalbaar bij lijfdwapg van 1 dag Wegens gebrek aan voldoende bewys vrijgesproken M van der K huisvrouw van J van T to Gouda beklaagd van bet houden van een huis van out tucht zonder vergunning van den Burgemeester l yst der brieven g adresseerd aan onbekendon gedurende de Ie helft der maaud Maart 1892 en teru te verkrijgen daor tusachenkouist van het Posikautoor te Gouda C Broekhuizen Amsterdam A M Heemskerk Amsterdam J Jaarsveld Amsterdam Hanenfeld den Haag C Meijer Haarlem A de Groot Hotleniain Keuzel Rotterdam A ïaeobson Hotterdam P C v in Zuijlun Kotterdam van Moordrecht F de Koic Gouda v n Zevenhuizen L Koos Rottoiilam GOUDA 29 Maart 1892 De Directeur an het Postkantoor VORSTER PETROLi i M t OTEEKIiVGE van de Makelaars Caotzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was lieden onveranderd Jx co Tankfust ƒ 6 50 Geïmporteerd fust ƒ 6 55 Mei en Juni levering 6 40 Auifiistu i Iöi enDfï ƒ 6 55 Soptember October Xoveinbar en Becember leveriDg fi 70 AD VERTENTIËN KEI 1SGEVL G BÜRGEMEE STEK en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de functiën van Ge meenteOntvanger welke betrekking door het overlijden van den Heer A SMITS is opengevallen voorloopig zullen worden waargenomen door den Heer J VBHMEIJ Commies bij d3 Plaatselijke Belastingen Gouda den 30 Maart 1892 Burgemeester en VVethou Iers Toornoemd VAN BEKGEiN LJZENDOORN De Secretaris BROUWER Ren ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbe waiul g Hollandsche uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moec het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Verlagfl Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents P Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanweïig Prijs per flacon 00 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aar em Depóthouder L A de V LETT EB Markt 97 naast het Hotel ok ZALM Men biede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprgs in het i elukkigst geval biedt do nieuwste groote leldveriotidS rhe door le Hooge Rtgeeriii vau Haiuburjj goedgekeurd on gewaarborgd is De voonieehgu inrichtiutr van het nieuwe plan besiaai daarin dat in i tn Inop van slechts weinige inaan len in 7 voi lotingen van 100 000 loten 3O Ü0O prijzen liedragende 9 553 000 Mark ter VülleJigo beslissing nullen komen daaronder zijn kapitale pryieu van eventueel 300 000 ark Iprys 1 prijs 1 prijs 1 prijs Iprgs 1 prijs bij uiuieinendheiil echter i l 30il 000i 8 prijzen i M 15000 il M 200 00 01 26 prijzen a M iOOOO a M 100 000 5fl prijzen a M 5000 aM 7B 000 106 prijzen ö M 3000 il VI 7O 000l 203 prijzen a M 2000 aM 65 000 R prijzen ii M 1500 2 prijzen a Hf 60 000 B06 prijzen a M 1000 1 prijs a H 56 0001 1060 prezen a M 500 1 prijs aW 50 000 i30930 prijzen a M 148 1 prija aja 40 000 171S8pryzcn iM300 200 1 prijs M 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijslrekkingen zijn volgen plan van ambtswege vaslgVteld Voor tie lansuiantte eerste prijatrekking dezer groote door den Slaat gewaarborgde Gcldverloting kost 1 gelieti originei l lot slechte M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart 1 II U 90 tegeu luwnding van hel bedrag in b inkpapier of per postivissel Alle comimssiea ivorden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheiil uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het vvap jn van den Staat voorziene OriKiueele Luten zelf in handen öij iedere bestelling wordt het voreisclitc officieele plan waaruit de verdoelmg der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleigeldeu te veriieinon is gratis bggevoegd en zeude wij aan onze Begunstigers oiiaangovraagd na elke tr kking de olticieele lijsten De uitbetjtltng der prijzen geschiedt steeds prompt onder watirborj van den Staal en kan door directe tot zending of ook naar verkiezing der Belangheiibeudeu in alle grootere plaatsen van fe lerland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben WIJ ineernialea volgens oIBcieelo be ijieu de eerste Hoofiltreffers verkregen en onze Beguustigers zelt uitbetaald o a Nark SdO OOO 100 MI0 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde ootlernoniing van allo kanten op eene zeer werk same tieelneming bepaald kan worden gerekenil en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spüoilig mogelijk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON itaiikiers en Ueldwisikelaars iu llamhuTf V S Hiernifde danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het verfoig bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bü G H LAKERVBLD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bjj M tan NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bij M BAARS Boskoop bj Oudthuoni bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D dk JONG A C FIJNj VAN DRA A DT 8i Wed F G VERDONK Probeert s v p SOOCHON THBE No 8 it ƒ 1 25 per i küo Sago oStaats loteriJ 2o Klasse Trekking van Woensdag 30 Maart No 3 72 f 2000 No 14131 18426 1600 No 6625 14085 ƒ 1000 No 4395 7199 ƒ 400 No 8637 ƒ 200 16 2745 4928 173 2749 S035 208 286 5070 220 2878 5079 253 2883 5216 344 886 6241 360 2906 6242 367 2909 5244 871 2913 5280 408 2948 6288 458 2953 5347 467 2967 5384 538 2989 5409 551 3063 5430 679 3110 5465 595 3160 6625 599 3233 5648 681 3336 5604 718 3339 562 789 S38Ü 6723 784 3895 5881 842 3400 5896 850 3427 5931 870 3465 6934 930 3496 593B 964 3592 605 969 3672 6064 980 3676 6118 1115 3713 6196 1124 3761 6199 1148 3801 6206 1182 388 I 6 i49 1255 3886 6270 1258 4005 6288 1262 4013 6290 1277 4025 6332 1290 4109 6379 No 2695 6141 13480 16807 en 20302 ƒ 100 Prqzen van 30 7241 10674 13278 16184 18605 7248 10741 13288 16272 18618 7269 107S3 18348 16279 18647 72S2 10786 13378 16360 1876S 7332 10851 13382 16464 18820 d 7360 10876 1 8385 16492 18882 7379 11006 13404 16603 18884 7446 11020 18428 16663 188M 7460 11041 13448 18672 1891 7490 11104 13454 16611 18931 7522 11107 13471 16642 18944 7524 11108 18639 16654 18981 764 1U19 18640 16668 19048 7562 11205 13545 16670 19106 7649 11213 13575 16701 19164 7722 11226 13610 16742 19287 7610 11265 13666 16753 19242 7922 11323 13668 1603 19270 7977 11333 13806 16805 19297 8004 11340 13893 16854 19350 8032 11394 13896 16856 19365 8093 11463 13939 16870 19371 8243 1 509 14044 16923 19455 8268 11531 14047 16927 19458 8265 11542 14097 16959 19477 8279 11601 14167 17020 19622 8360 1103 1 180 17021 19541 8397 11701 14196 17028 1954 8411 11718 14224 17045 19650 8449 1171 3 14227 17062 19570 8488 11748 14334 17073 19623 1164 3809 6254 8541 11949 14481 17118 19762 1160 3849 0236 8679 11987 14497 17195 19766 8797 12044 14611 17221 19808 8826 12052 14S32 17238 19837 8832 12095 14S39 1736 19881 8844 12152 14627 17372 1984Ï 8919 12162 14672 17430 19894 8973 12164 14690 17620 19964 1316 4294 6411 9017 12166 14811 17647 200 12 1389 4342 6430 9106 12191 14836 17670 20028 1400 4 346 6473 9243 12232 14858 17744 2004S 4367 6500 294 12292 14884 17946 2007 4413 6550 931 12402 14941 17949 20238 1564 4420 6599 9398 12500 15200 17964 203211656 4487 6667 9448 12500 15263 17957 20326 1692 4575 6725 9589 2514 16269 17987 20341 1755 4585 6795 9650 12557 15358 18087 203701839 4603 6807 9739 12652 15374 1 096 205081930 4605 6832 9834 12746 15466 18105 20600 1998 4633 6871 9858 12761 15544 18153 20661 2138 4696 6881 10041 1276 15594 18226 206882287 4720 6949 10097 12807 15667 18282 206912335 4738 6986 10098 12921 15727 18285 20698 2347 4767 6991 10112 12940 15736 18 305 20731 24 7 4770 7015 10195 12996 15743 18324 207612459 4803 7020 10382 18064 15796 18337 2080 2608 4835 7021 10496 13969 15813 18422 2088 2632 4861 7166 10609 1S060 16969 18430 208682603 4864 7200 10510 18123 16012 18666 20887 2710 4884 7229 10856 13136 16172 18681 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoo Uu uitgave dezer Oouiaut gescTiieut dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr ja per drie maanden ia 1 25 tranco per post f 1 70 Alzonderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND UOUDA 31 Maart IS 2 Hedenmorgen ten 11 ure werd bet stoffelijk overschot van den hoer A Smits gemeente ontvanger alhier grafwaarts gebracht De stoet bestond behalve de lijkkoets uit een drietal rijtuigen waarin behalie de familie het Collegia van Burgemeester en Wethouders mot den Secretaris en het Collegie van Kegunton van het Oudemannenhuis Op de begraafplaats waren tegenwoordig de Leden van den Gemeenteraad de gemeente architect de hoofdcommies en Ic commies van de Secretarie de commies bij de pi belastingen en vele andere belaogstelleiiden Voordat de kist in de groeve daalde nam do heer W J Fortuijn Droogleever president van het college van Regenten van het Oudemannenhuis het woord en herdacht in het kort de verdiensten van den overledene en sprak een woord van troost tot den zoon bij het door hem gele len verlies Daarop voerde de Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn het woord Hij wees er op hoe het overlijden van Andreas Smits niet alleen door familie en vrienden diep zou gevoeld worden maar tevens in wijder kring een groote leegte zou achterlaten Reeds iu jeugdigen leeftyd tot thesaurier onzer stad benoemd toonde hij al spoedig het vertrouwen in hem gesteld te verdienen Met grooten ijver en trouw nam hij zijne plichten i waar door nauwgezetheid en stiptheid kenmerkten zich al zgne handelingen en door groote werkzaamheid muntte hij uit Niet alleen toen hij in de kracht zyns levens was maar ook later tot op hoogen leeftijd Dagelijks begaf zich de 80 jarige man nog naar hel Stadhuis en van daar thuis gekomen bleef hij na een korte rust ook daar den ganschen avond FEViLLETOM A oor het Framch TWEEDE GEUEELÏK XII 46 Reods te lang had mevrouw Barinc slechts in de hoop op oen toekomst geleefd dan dat de zekerheid van het oogenbiik haar do gewoonte om daarmede rekening te houden had doen verliezen al brak Anie met don baron zij brak daarom niet mot het huwelijk en het was wel denkelijk twas zelfs waarschijnlijk dat zü een nog veel betere party zou doen Waarom zou de baron niet worden vervangen door een prins of edelman door iemand met een hoogo maatschappelijke positie Eenmaal zoover gekomen bedaarde zij en zy stond er op zelve den inhoud van len brief aan den baron op te stellen men moest a le lastige verklaringen vermijden en er zieh toe bepalen te schrijven dat hun dochter nog niet tot hun huwelijk kon besluiten en dat hot dus beter was de ontmoetingen te staken Anie en haar vader keken elkander aan on schonen aan het werk Aan do belangen der gemeente wijdde hij zich met grooten ijver meer dun 54 jaren achtereen Spr kende hem ineor dan 40 jaar er leerde hem kennen en waardeeren als een man die een trouw hart bezat en groote hulpvanriligheitl Bij eene eersto kennismaking zag men niet dadelijk wie hij eigenlijk was want de overleden behoorde niet tot die menschen die onmiddelijk tie beminnel kste zijde van hun karakter doen kennen hij scheen soms stug en weinig teergevoelig maar b nadere kennismaking bleek het eerst hoe goed en edel hij was Waar weduwen en weezen geholpen moesten worden bleef hij piet achter en vaak deed hij wol zonder dat iemand daarvan iets vermoedde geheel in stilte zonder ophef Spr wendde zich daarop tot zoon en kleinzoons van deu overledene wier innige smart hij begreep en deelde Hij wenschte hun toe dat God hun mocht sterken on dat zij troost mochten vinden in tie bewustheid dat tie Goudsche ingezetenen met groote erkentelijkheid den overledene herdonken zouden voor al hetgeen hq deed in het bei ing van Gouda Daarop trail spr voor de grueve wierp daarin een weeraoedigen blik on eindigde met de woorden En nu ouile trouwe vriend uwe asche ruste in vrede De heer W F Smits burgemeester der gemeente Jutfaas bedankte daarop namens do familie voorde laatste eer zijn overleden rader bewezen en daarmede was de plechtigheid afgeloopen Bij de politie te Rotterdam is opsporing verzocht van een gouden heeron en een dito dames horloge vermist uit de woning vau de wed P v O In Maart werd in de Nutsspaarbank ingelegd ƒ 7960 09 jin 561 posten en lorugbetaald 422ü l O s in 129 posten Sedert 1 Januari was de inleg ƒ 30865 101 en do terugbetaling ƒ 31032 91 te vragen of het nu tijd zou zijn van deze aanleiding gebruik te maken maar geen van beiden durfden er over te beginnen Zij waren al zoo blijde het zoover gekregen te hebben dat de baron werd afgeschreven t was nu verstandiger het voorloopig daarbij te laten later kon er dan voor den kaptein geijverd worden Belden begrepen wel dat zij boter een andere reden hadden kunnen opgeven dan mevrouw Barinc voorstelde en niet zooveel nadruk moesten leggen op Anie s wensch om nog niet te trouwen maar dat ware alleen mogelijk wanneer men in verklaringen wilde treden waarvoor zoowel de vader als de dochter terugtleinsden Toon de brief geschreven was las mevrouw Barinc hem nog eens over en liet hom alvorens do enveloppe te sluiten verscheidene malen tusschen haar vingers heen en weer glijden Wil je dat hij verzonden wordt vroeg ij met een blik op haar dochter Zeker Je wil geschiede en geve de hemel dat hottot je geluk zij I Wie weet of zijn opvolger welzooveel waard zal zijn Maar deze woorden maakten noch op de dochter noch op den vader eenigon indruk zij wislen wel hoeveel raeor waarde de raan had die de opvolger van den baron moest worden Den volgenden oohtenti zoodra bet kantoor geopend was trad Barinc bij Rdbénac binnen ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgen i aen in het ADVERTENTIEBLAD t welk deu Maandags verschgnt De bijeenkomsten van het Leger des Heils hebben thans geregeld wekeiyks plaats en worden steeds door vele belangstellenden bezocht Die van gisterenavond werd geleid door Luit Weijmar terwijl twee officieren uit andere afdcelingen aanwezig waren nl Kap de Yries uit Leeuwarden en een dame Luitenant Bosman Heden morgen had zekere rouw K in het boterhuis vier stukken boter gekocht waarop zij by een kraampje naar kousen slond te kijken en daarom haar mand netlergezet Toon zij haar mand weder wilde ter hand nemen was dezelve verdwenen Verleden week ontving de gemeente veldwachter te Stolwijk H L Mathuizen uit de handen van den burgemeester de medaille voor dortigjarigen trouwon dienst hem door den Nederlandschen Politieboncr geschonken De zesde cursus in het teekenen gedurende deien winter door den heer M den Oudsten te Haastrecht gehouilen begon in het laatst van September 1891 en eindigde dezer dagen Het aantal leerlioaen bedroog 14 waarvan er 5 kosteloos toegelaten werden De vlijt eu de vorderingen verdienen allen lof 11 de Dinsdag avond gehouden vergadering der liberale kiesvereoniging Burgerplicht te Woerden werden de vier aftredende bestuursleden de hoeren H Bi uut Jzn mr C Jentink C Mijnlieff en M W Schalij herkozen terwijl in plaats van den hoer C A Zelvelder thans te Utrecht werd benoemd de heer H Knijff in te Rietveld bij Woerden Bij de daarop gevohjde bespreking en verkiezing van voorloopigo candidaten voor leden der Provinciale Staten bleek dat tlo meeste stommen hadden verkregen de heeren A Knijff Hzn burgemeester Do notaris vertoonde zich bij het bericht omtrent da afwijzing van den baron niet in het minst verwonderd Ik wil je wel bekennen dat ik zulks verwachtte sprak hij En waarom dat üinilat mijnheer D Avignac volstrekt de manniet is voor je dochter En dat heb je mij niet gezegd Je moest dat alleen maar opmerken dat wasveel beter Wat opmerken Waar iedereen o er spreekt Maar waar spreekt iedereen dan over Hondertlmaal heb ik een nadere verklaring g zoeht voor sommige raadselachtige wo rdon of van een zonderling stilzwijgen maar nooit kroeg ik uitsluitsel Zult ge nu eindelijk eens iels zegsten Men verwonilerde er zich over dat jij er intoestemdet zulk een aardig hoacheiilen fijngevoelig ontwikkehl meisje als Anie te geven aan een raauais den baron Ue nu juist niet begaafd is metsoortgelijke hoedanigheden Wat verwijt men hem Iemand die op een velocipede naar Parysgaat die in zijn hemdsmouwen koeien bestrijdt endie een vertrouwelijken omgang heeft met eenworstel iar O Men spreekt to Bayonno en Ie Ourtheau van