Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1892

Tan Bietreld Waardar on Barwoutswaarder afttedsnd lid R W Uaentjens Dekker burgemeester Tan Oadewatar en Van der Hoog te Krimpen a d Lek Een moord te Amsterdam Toen Dinsdagavond ds heer Viotta met zyir echtgenoote tehuis kwam zijn woning ligt op de Prinsengracht over het Paleis van Justitie vond hjj vreemd genoeg de deur met de ketting afgesloten Met eenige moeite gelukte het toch binnen te komen maar welk schouwspel trof hun oog toen zy boven kwamen I De 28 jarige dienstbode Anna Maria Verhoeven geboren te Kerkdriul lag daar met niet minder dan zeven gapende wonden ontzield Ier neder Een schrijftafeltje van mevr Viotta bleek opengebroken te ig n en daaruit waren ƒ 160 aan bankpapier weggenomen Verder scheen er niet te zijn gestolen Onmiddeltijk wenl de politie gewaarschuwd en Mr Lulofs opende dadelijk het onderzoek Op de stoep voor hot huis lagun bloedsporen ook onder de deur op den drempel Aan deze sporen zou men zeggen dat de moordenaar door de bovendeur het huis heeft verlaten en daarna door het onderhuis is teruggekeerd de ketting op do bovendeur hoeft gedaan en zich toen uit het onderhuis heeft verwijderd Hot misdrijf dat voel sensatie maakt in de stad is gepleegrl Dinsdagavond tusehen 8 en 11 uur Het gerucht Hen eerst dat jaloezie den vryer van het meisje tol de misdaad heeft gebracht maar dit gerucht bleek onwaar De vrijer van het meisje een wees woont ta s Hertogenboscb In een Maandag avond gehouden vergadering dor afd s Gravenhage van do scbippers vereeniging Schuttevaêr zijn lot bestuursledi n benoemd de heeren H A Scbnaar to Rotterdam en T Stigter te Gouda Staten Oeneraal Tweede Kauee Zitting van Woensdag 3 Maart 1892 Na afhandeling van eenige kleine ontwerpen lokte de nieuwe Oranje Nassau orde veel discussie uit To reel voor zulk een onbeduidend onderwerp De heer Borgesius maakte de zaak belachelgk terwijl Dr Schaepman veel to ernstig haar verdediziug behartigde De hoeren Rutgers en Levy bracliton de zaak meer tot de ware proportiét terug Al kan men Toor zich zelf weinig bochten aan ridderordes al kan men het wenschelijk oordeelen dat zij niet behoetden te bestaan ze zijn nu eenmaal een onmisbaar regeeringsgereedschap om verdienste te erkenneu om beleefdheid te bewijzen of om een beleefdheid te vergelden Als zoodanig wenschte de Regeering dan ook de nieuwe orde beschouwd tu zien Bij de stemming was men zeer verdeeld Bij alle partijen telde men voor n tegenstanders de katholieken waren meerendeels voor de antirevolutionairen waren half om half de heeren Seret en Bels schenen tegen te stemmen uU baloorigbeid omdat een militaire vtrfraaiings pouing door ben aangewend niet op de juisto waarde werd geschat bij de liberalen scheen het te moeten gelden als een blijk van radicalen zin zicli boven dt ze ijdelheden der wereld te verheffen Twee en vijftig acht en twintig waren de cijfers Al de ontwerpen konden heden nog naar de Eerste Kamer gaan die zich voorstelt duzu week haar taak oiets anders Men is streng te Bayonne en Ourtheau j Gij als vrijzinnig Parijzenaar lacht er om maachoe belachelijk deze kleinsteedsche vooroorduelen ookmogen zijn gelojft go wel dat een man wienseenigo bezigheid en wiens eenige genoegen het iste schitteren in bet worstelperk of bij de sport geachikt 18 als echtgenoot voor zulk een ontwikkeldmeisje als je dochter Wulke punten van overeenkomst vind je tusschen hen Wees overtuigd datde kleine stedekens niet zoo dom zijn als Parijs zichverbeeldt Je zult zeker wel gelijk hebben daar mijn dochter D Avign c heeft afgewezen I Ik Keloof dat zg verstandig deed en ik voeg er bij dat ik er volstrekt niot verwonderd over beu t Is waar dat zij aan haar echtgenoot andereeisclien stelt dan waaraan do baron zou kunnen voldoen tis echter met zoo gen akkelijk iemand tevinden die daaraan beantwoordt Er volgdo een oogenblik stilte opeens sprak de notaris terwijl bij du kin op de hand liet rusten als bij zichzelveu Dat hangt er van af Waarvan hanjl dat af i Van do voreischto hoedanigheden Knkel zedelijke en verstandelijke uiterlijkeO ik dal is waar ant hij ra lut Aiiio aanstaan Natuurlijk Het geld heeft dus met diu eisclien niets tr m ikun ei de ifkomst af te werken Men zegt dat tegen bet eind dezer maand de Tweede weder bgeen zal komen Behalve hetgeen dan zal zgn voorbereid zullen ter ter behandeling o a nog over zgn twee intcrpollatiïn die van den heer Van Beuningen over de spoorwegtarieven en een nieuwe van den hoer Keunhenius over den naar het boel tot ontslag genoopten oHiciermiddernachtszeudeling Een Poolsche actrice speelde onlangs ta Boston De Amerikannsohe kunslbeschermende parvenus OTiderscheideii zich weinig van hun geestverwanten elders ook daarin niet dat ze t mooist vinden wat ze t minst begrijpen Ze rustten niot of juffrouw Modieska moest eens iets in haar moedertaal voordragen Ze stelde dit uit tot de afscheids tevens benetiot voorstolling Met veel pathos begon ze iets voor te dragen in t Poolsch Niemand begreep het maar allen vonden het goddelijk Later bleek dat ze eenvoudig van 1 tot 230 had guteld in t Poolsch I Dr A E Post geneeskundig inspecteur voor Gelderland en Utrecht schrgft In enkele dagbladen vindt raen overdreven in andere daarentegen te vergoclgkende bericiitoo omtrent het gevaar van pokziekte dat niet ingoënten en niet gerevaccineerden beilreigt Ik acht het daarom van belang mededeeling te doen van den stand der pokziek e in Gelderland De eerste ziektegevallen te Groesbeelc voorgekomen in December 1891 schgnen ioheim te zijn gehouden Bij die Igders In l obruari kwamen er 28 lijders in 23 gezinnen bij van deze overleden 6 personen Van 1 tot 28 Maart kwamen er bij 34 aangetasten en 14 gezinnen van beu zgn 11 overleden lzoo in twee maanden tijds 63 aangetasten in 37 gezinnen met 17 aan pokziekte overledenen Een toestand alzoo die ernstig mag genoemd worden en tot grooie voorzichtigheid aanleiding dient te geven Zeer verraoedelgk werd uit Groesbeek de ziekte naar Nijmegen overgebracht Hier deed zich het eerste aangegeven geval voor op 7 Maart on kwamen er tot heden 21 Maar 5 lijders aan pokziekte voor de 4 laatsteu sedert de laatste drie dagen Maar ook uerd door eene ontruoeting tusschen bewoners van Grotebeek en Wgchen verraoedelgk ter markt te Nijmegen de ziekte naar Wijchen overgebracht Sedert 17 Maart aangifte van het eerste goval aldaar tot heden 28 Maart kwamee aldaar 10 ziektegevallen met 3 sterfgevallen voor Uit deze ogfers ziet men voldoende het ernstige van het gevair en meen ik niet genoeg te kunnen aandringen op spoedige iuentiog en herinenting Nog slechts weinig dagen en het jonae paar zou in het huwelijk treden De bruidegom ondanks zijn jeugdigen leeftijd reeds een bekend geleerde en de bruid do dochter van een rijk koopman bespraken nog eens de komende dingen De toekomstige Bchoon Ook niets En du maatschappelijke positie Dat is een andere zaak Je zoadt dus als sctioonzoon iemand aannemen die alle lichamelijke goede eigenschappen bezit een goede toekomst voor zich heeft maar zonder fortuin eu zonder afkomst Heb je iemand op het oog Een geruim poos keken zij elkander diep in de oogen zonder te spreken Ja zeide eindelijk de notaris Wie Ik moet je opmerken dat ik met geen enkeleopdracht werd belast dat ik eenvoudig tot je spreekals vriend van jezulvon maar ook van je dochter voor wie ik een diepe genegenheid koester Spreek Zal je er niet boos over zijn De naam Sixte Uo notaris had den naam tamelijk aarzelend uitgesproken terwgl hij met zichtbare ourust zijn ouden vriend gadesloeg dadelijk reikte deze hem de hand Ik kwam juist om over hem te sproken En ik zou je reeds lang over hein hebben ge sproken als ik ni t guwet Mi had dat je gebondenwaart aan mijnheer D Avisfnac Wg bevind U ons tuifeitovor den kapitein ineen ki sollen tnesiand want wij beroof len hem van ouders van don bruidegom namen aan deze bespreking deel vol ijver zelfs over de kleinste bgzouderhedon pratende In den loop vnu het gesprek bracht mama ook do gebrulkelgko huwelgksreis ter sprake De jonge geloerde trok hierbg echter oen zeer zuur gezicht en verklaarde dat hg zeur ongaarne hot huis veriiet Ik ben zeide hg een beslist vgand van die zoogenaamdo huwelgksreisjes Ik houd dat gebruik voor oen der lastige en belachelijkste oonventioiieole verplichtingen van onzen tijd Dat haasten van don ongemakkelgken waggon naor de ongezellige hotelkamer die jacht naar de bezienswaardigheden van deze of gene stad en dan nog wel in dezen slechten tijd van het jaar van dat alles heb ik een hartgrondigen afkeer eu ik zou veel geven als ik die zoodzakelgkheid kon ontgaan on do wittebroodsweken in ons eigen rustig huisje kon doorbrengen Kn wat belet dat dun vroeg schoonmama Och God antwoordde de jonge man met een eigenaardig lachje het zou niet zoo moeielgk zijn mgn wensch te vervullen maar als ik bodenk dat popa ons de tweede verdieping van zijn huis heeft afgestaan terwgl hij zelf met mama op de eersts woont en dat gij lieve maniu in uwe onvermoeide zorgelgkhoid wel onophoudelijk de trap op en af zult iQopen on elk uur naar onze gezondhijid zult komen vernomen Och zoo viel raaiba hem in do rede is dat de zaak Nu daarover kunnen WO nog wol eens spreken als het zoo ver is Hiermede werd dit onderwerp afgebroken en bet gesprek over andere zaken verder gevoerd De trouwplechtigheid was voorbg bat feestmaal in vollen gang Het j inge echtpaar verdween ongemerkt en beiiaf zich naar huis om zich voor de reis gereed te maken Plotseling kwamen nu do ouders binnen gepakt en gezadeld zou men kunnen zoggen Papa zwaaide tarnelgk opgewonden met een klein haudkoH erlje en oen plaid terwgl mama een reistaschje iu baar hand hield Wat beteekent dat vroeg de jeugdige echtgenoot met angst en onrust in zgn stem bchrik niet beste jongen zeido mama wij gaaa niet met u beiden op reis Iiitoxendeel iiwu onlangs geuitte wensch zal worden vervuld Gg blijft te Weenen en om u niet te storen mnken papa en ik een reisje naar Italië l c scène die hier op volgde duuide niet lang Mama kreeg haar zin de eerste sneltrein voerde do zeldzame schoonouders wen Schoonouders die zich opofferen om in plaats van hun pas getrouwde kinderen een huwelijksreis te maken dat is wel hut nieuwste on meest moderne wat ons nieuw en modern leven heeft voortgebracht I Echt Kn de siècle I Men schrijft uit Vlissmgon Generaal Booth kwam Dinsdag avond met den malltrein van 10 ure alhier uan vergezeld van de kolonels Nicol secretaris Pollard Oliphaut en Mevr Oliphant Schocli benevens de adjudanten Clark Bonthuis Velluina en adjudante Luppens en de stafkapiteins Govaars en Powell Door de officieren en de soldaten van Vlissingen on omliggende korpsen werd de generaal aan den trein onder de pontonbal opgewacht en begroot met Hullelujah Uo generaal beantwoordde deze ovatie met eene toespraak die door een zijner kolonels onmiddellijk in het Hollandsch werd vertaald Hij dankte hen dat zij niettegenstaande het koudu weder I een fortuin dat hij als het zijne mocht beschouwen I Hij coii in denzelfden toestand tegenover u staan indien het testament van Gaston niet vernietigd ware geweest Zoodat wij kunnen zeggen dat dit fortuin ons I beiden behoort een verbintenis tusschens obs zou alles in orde brengen I Ik heb mij herhaaldelijk afgevraagd hoe die gedachte nog nooit bij je was opgekomen t Is I waar dat ju Sixte niet zoo goed kende als ik en dus niet wist wat een uitstekend meusch hij is i Ik heb zijn brieven aan Gaston gelezen en die I hebben mij een groote achting voor hem ingeboezemd t Is oen brave jongen Ik heb ook de brieven zijnor moeder gelezen en ik vroeg mij elven af hoe hij do zoon Kon wezenvan zulk een geslepen vrouw Indien hij de zoon is van Gaston zooals menmoet aannemen dan verklaren zich daaruit zijn goedehoedan ighedun Dat heb ik ook bij mijzelven gezegd en datalles zijn karakter zijn afkomst hot fortuin deedmij aan zijn huwelijk denken uu die gedachte eenmaal heelt wortel geschoten wilde ik raad komenvraüen en later bijstand indien dot mocht noudigblijken VN nt al zou ik hem gaarne tot schoonzoonhebben iit weet daarom nog niet of hij wel geneigdis te trouwen en al was hij dat dan kan ik hemnog do hand mijnor dochter niet aanbieden Ifordt vervolgd oog naar bier waren gekomen om ham lo begroeten Qaarne had hij ook hier hunne oefening geleid doch Ig had geen tijd meer het speet hom wel maar het Is nu eenmaal niet anders Uij had in Holland veel ja zeer veel sympathie ondervonden en drukte hun op het hart goede heilsoldaten te zijn en te blgven hg zou voor hen allen bidden Hallelujah I Hierna begaf hg zich vergezeld van zgn staf naar de tot vertrek gereeilliggende mailboot Door de politie was het terrein in de hal afgezet zoodanig dat de generaal ongehinderd kon pnsseereii en de begroeting ontvangen en dat het talrijk aanwezig publiek tevens de gelegenheid niot ontnomen was om te zien en te hooren Op last ran den minister van justitie worden thans geregeld bij do handelaren in boter af en toe montters genomen ten einile na te kunnen gaan of er ook vervalsching hoeft plaats gehad De controle is hierdoor ontegenzeggelijk scherper geworden daar vroeger met hot oog op de hoogo kosten slechts monsters werden gestoken bij vermoeden of op klacht van vervalsching Het üranjevrijstoatscbe blod De Expres schrijft De heer iiootli de tamboer generaal zooals de Paarl hom bostompelt heeft ons land do voorkeur gegeven voor zijn ovur eekolonie Zuid Afrjfka z il mgn aschpot zijn waarin ik het vuilgood vau Londeii zal dompelen heeft do genoraal in zoovele woorden onlangs verklaard Wij objecteeien met ile grootste innigheid er tegen en liopun dat de Kaapkolonie zich even wakker als tijdens Aa anti bandieten beweging gudragen zal bij dezo tweedo poging om Afrika voor eun vuilnisbak te gebruiken Elk land heeft zijne voorruchteii on elk land heeft ook zijne moeilijkheden Laat elk land zooals elk mensoh zijn eigen pak zien tu dragen Wij buwonen een land krioelende van gf kleurden Zij zijn onze natuurlijke arbeidersklassen zij moeten daartoo opgevoed on zilfs door de wetgeving verplicht worden Voorwaar er is geen plaats hier voor Engeland s overbevolking Du blanke man zit reeds met de handen in de haren bij de gedachte aan de naturellen die als konijnen rondom hem voorttelen en nu wil men nog boven op het ongewfiisehtste deel van Engeland s buvulking op ons afschudden Neen dut gaat niet Afrika is niet bestemd om Europa tot waschpot spuwbak vuilnisbak of zinkput te dienen Wij draiien voorwaar uun liooger idoaul in ons hart en vurwacbten eeiiu betere toekomst voor ons vaderland Als de dingen hiur gaan zooals hot behooit dan is er geen werk voor die arme drommels van het Heilsieger Ons land zal nooit dik bevolkt worden en indien één ding zeker is dan is het dit dal wij altoos voel meur arbeiders dan arbeid zullen hobboii Maar de arbeiders moeten aan het werk ifezet worden daar ligt de knoop Do luie kaffer moet tot een nut ig ineiisch herschapen worden Hg moet leuren werk n zooals de blanke man werkt in hot zweet zijns aanschijn Als die dag komt on hij mout en za komen daa zal er ino ir bitter weiuig te doen zijn in ons la id voor zulke lieden als er U bet Heilsieger opgekweekt worden Wg gunnen ze eun uitkomst in Amerika of elders waar er plaats en werk voor hen is maar Zuid Afrika is het ongeschiktste oord die de generaal voor hun kan uitroiken Dit heeft de schrandere minister Merrimnu ingezien un ronduit in Londen gezegd on in deze zaak trekken Zuid Afrikaan Om Land fatriot en Express onder én juk In het Paleis van Justitie breekt mr D Simons op nieuw eon lans voor verbei ring van de regeling der preventieve hechtenis iu onzu strafrechtspleging Toen de wetgever in 1886 die regeling aan eene herziening onderwierp handoldu hij ongetwijfeld mot de beste bedoelingen en was het zijn ernstig streven om de gevallen van vooiloopij e govangenuoniing zooveel mogelijk te vermiiidoron Maar tusschen hetgeen du iietgover wilde eu deed lag eene grooto afstand zijn vori rouwen op eene zachte on milde toepassing der wet is niet bewaarheid eenvoudig omdat hij verzuimde tu doen wat daartoe onvermijdelijk noodig was De oorzaak waardoor do toepassing van de proventiovu hechtenis nog altijd niet iu do beperkte mato plaats vindt als de wetaover zich hoeft voorgesteld en met het oog op de ernstige werking van do maatregel gobiedudn noodzakelijk is is geen andore dan dat du rechter tijdons hut vooronderzoek over de preventieve hechtenis beslist zonder den beklaagde zotf te hebben gehoord zonder een contradictoir debat tusschen O M un verdediging zonder op dio wijze ged onsien te zijn zicli rekenschap te geven van al hetgeen in eutiig c ncr ut geval voor en t gen do toepassing dor proventievu hechtenis pleit Alleen door die imrz iuk w ü ih nemen kan inderdaad verbet ring worden vi ikr ï n zoolang zij blijft zullen deze f Ie evol n i i r nn wordt geklaagd dan wat meer dan wat minder zich blgven voordoen De Soh erkent dat het een onmogelijke eisch is te vorderen dat een beklaagde of verdachte steeds het recht zal moeten hebben vóór zijne aanhouding over zgno belangen te worden gehoord De rechter moet do bevoegdheid hebben wanneer de noodznkelgkheid dringt een bevel van gevangenneming uit te vaardigen dat onmiddelgk zonder voorafgaand verhoor van den bekl moet kunnen worden ten uitvoer gelegd Maar zoodrn do jusiitiezich verzekerd heeft van den persoon van den verdachte of bekl en hom dus zijne vlucht onmogelgk heeft gemaakt behoort de beklaagde het recht te hebben persoonlijk voor den rochter te verschijnen die over het voorbestaan der preventieve hechtenis heeft te oordeelen en geen bevel tot instandhouding of verlenging dier hechtenis moet kunnen worden verleend voordal do beklaagde bijgestaan dt sverlangd door zijn verdediger die het recht moet hebben kennis en inzage te nemen van het op do zaak betrekkelijke dossier in staat is geweest zijne bulaiigen voor to dragen Mr Simons acht bet eun onafvvijsbarcn eisch van hot recht dat in die richting ons strafproces herzien wordt dat bokl en zijn verdediger moeten worden gehoord waar het geldt te boachikken over wat het hoogst is voor iedor individu zijn eer en zijn vrijheid dat aan den bekl ook het recht niet mag worden onthouden den hoogoren rechter over de rechtmatigheid zijner gevangenhouding tu doen beslissen dat in écu woord do bekl niot langer blijve het reebtüloos voorwerp van het togen hem maar buiten hem om ingesteld onderzoek Ook mot dozo hervorraing is ten opzichte van de preventieve hechtenis het laatste woord nog niet gesproken zij zou beperkt moeten blijven tot vrees voor vlucht en zoo d wetgever dat uiet wil moet hij duidelijk en nauwkeurig aanwijzen om welke redenen dun nog meer zij is toegelaten Dan komen bij oen goedo regeling dor preventieve hechtenis in aanmerking do vrijlating tegou borgtocht en du scbadevergüudiui lUi vrijspraak ontslag of buiteavervolginsr stelling voorts de behandeling van de preventief gevangenen Buitenlandsch Overzicht De Pruisische ministercrisis raak iu t vergeetboek schoon de landdag zo nog wol eens zal oprakelen Du gevolgen van den nieuwen politioken toestand met do inirokking van de onderwijswet deden zich sterk gevoelen iu den Rijksdag waar bij de buhauduling der begrooting du pust van 2 millioun oor een oorlogsschip levendige discussie uitlokte Namens het Centrum verklaarde Graaf Ballestrem op niet vricndelijken toon dut zijn partij zou tegenstemmen daar na hot afkeurend votum dor commissie geen redunon van belang waren bggebracbt om van moening tu zijn veranderd Conservatieven nationaalliberalen eu zelfs Polen deden hun best het schip waarop de Keizer zeer gestold is te redden maar te vergeefs het zonk met 177 tegen 109 stemmen Do Minister van Landbouw Keyden zol niet aftreden 011 derhalve Eulenburg zouder poi tofeuille blijven Althans voorloopig want sommigen bonden vol dat de Ministor van binnenlandscho Zaken llerrfur h steeds zwak staat eu in den herfat wel zal vallen De Rijksdag heeft aangenomen lo hot wetsontwerp betrett undo den staat van beleg iu KlzasLot haringen overeenkomstig de redactie der commissie 2o in tweede lezing de suppletoiro bogrciting voor den aanleg van nieuwe en de voltooiing van bestaande strategische spoorwegen 3o hot wetsontwerp boj treffende do behandeling van wijn Dat men in l arijs ten govolgo van do jonaste dynamiet aanslagen nog in angstige stemming verkeert is te begrijpen DoFransche bladen bosprokun alle de zaak in het breede on zijn het er over eens dat het verschrikkelijke gebeurtenissen zijn Wat geeft het roepen zij uit of du wetten al verscherpt worden zoolang de misdadigers die de strengheid dier wetten moeten ondervinden nog niet gevonden zijn Noch de schuldigen aan de ontploffing bij de kazeruo Lobau noch dio van do aanslagen op den boulevard Saint Germain en Rue de Clichy zgn gevonden Dit is hei ernstige fuit Wat zeven strenge bepalingen als de schuldigen aan de waakzaamheid der politie weten te ontsnappen Tot do uitzetting van 40 vreemde anarchisten werd gisteren besloten in een langdurige samenkomst im du ministors vnn binnonlaudsohe zukun en justitie met den procurenr genoraal den procureur der repuliliek en den profeet van politie Met de uitvoering der beielen tot uitzetting zgu i i commissarissen van politie bulast De mtesten dezer aimrrhisten zgn llidian n Duitschers Hi Lcn en Hongaren Aan 19 andoie anarchi ten dio ie Parijs een zaak hadden werd oen uitatel van 24 uur verleend Ook in de kerk Saint Joseph vvaar Zondag jt den vreeselijk tumult plaats had eu waar de tegenstanders elkander stoelen naar het hoofd geworpen hebben zal de conférence door den geestelijke niet voortgezet worden De pastoor dier kerk is het den prefect van polit e komen verklaren onder bijvoeging dat het nagelaten wordt om der regeering geen moeilijkheden te berokkenen Ib do Parijsche kerk Saint Ambroise zou daarentegen gisterenavond eene conference gehouden worden waarbij de pastoor zijne volgelingen hoeft uitgenoodit d te verachgnen maar voorzien van het noodigeom zich te knagen verdedigen De minister van binnenlandsche zaken hiervan verwittigd heeft den prefect van politie bevolen de conférence te verbitden Dt Oostenrgksche Regeering dio om de clericalen te believen do vierinir van het Comeniusfeest in de scholen in Boliemen verbood heeft daardoor de JongCzuchen op nieuw tot haat aeprikkeld De Jong Czeehischo afgevaardigde Hurold liet zich in den Landdag o a dus uiet over het verliod De boosaardige hand die zich verheft tegen onzen Hus en onzen Komensky zal teruggeslagen worden Het Czeehischo volk zal den sm uid niet dulden Elders zou een Minister die zulke dingen deed geeu 34 uren aanblijven alleen in Oostenrijk waar de wieg van Comenius stond is het mogelijk dat een parvenu zich ongehinderd tegen Comenius mag uiten Toen lie voorzitter den spreker wut ens de uitdrukking parvenu op den Minister Tautsch tot ilo orde riep werd er in de zaal geroepen de uitdruKking is nog te goed voor Gautsch Bij de particuliere viering van het Comeniusfcest dooi de JongCzae ken vielen wanordelgkhudeii voor zoo ernstig dat de politie van de waponou gebruik moest maken en sommige straten werden afgezet Uit Stockholm wordt pur teloijraaf gemeld dat bij de gemeunteraadsverkiezingen diu aldaar Zaterdag zijn gehouden onder buitengewoon levendige deelneming dor kiezers uitsluitend voorstandors van vrijen handel zijn gekozen Daardoor is gebleken dat voor do aanstaande vurkieziiig van leden der Eerste Kamer de benoeming vau mannen dezer richting verzekerd is INGEZONDEN MiJ7iheer de Redacteur Als secretaris der Goudbcho Coóperatlevo Bro dbnkkerij verzoek ik U beieetd eeu plaatsje in Uw blad om te proteateeren tegea Imt gozosjde van de hoeron Carrière en Üorcksöu iu de Vi3ro adi riiie rau de flideeÜDfj Gouda van de Xed Bond Maatschappelijk belatiff Wolke veri aderino ik tot mijn spijt niet liob kunnen l ij vonen doeli wa irvaa ik in het nommt r van heden van dit blad bet verslag vermeld vond De lieeren Carrière en Derckseu ofavon in die vergadering duidclyk te kennen dat de Cooperatiovo Bruüiibakkenj bier ter stedo door de Kaarsenfabriek wordt opjrericht met andere woorden door de directie van die fabriek Dat is onwaar en ik kan mij niet begrijpen hoe die iieeron zoo iets kunnen vertellen daar zij het beier weten Of moet uu mot alio moojelijke listige maar niet eerlijKe streken de coöperatie bestreden worden Aan diegenen die het outstaan van d Coöperatieve Broodbakkerij niet weten wil ik dan te kennen gevun dat uiet de directie maar drie werklieden van de kaarsenfabriek op het idee kwamen om een Coöperatieve Bakkerij op te richten on dit had zijn oorsproDg uit het voordeel dat zij met het y e7amen lijk aankoopen van steenkolen haddon j ehad Die drie werklieden assumeerden zich noo een paar andere werklieden en dezen gaven de eerste stoot aan de oprichtiuf der Goudsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvoreenisrin Ous ordeel Acht men nu dat strtven naar voordqWen bovenal naar soede kwalitPit verkeerd eef dan alThaDS betere middelen aan de band als duur en slocht Bovendieu eef ik als mijn persoonlijke meening te kennen dat zool iUËf do winkelstand over het algemeen letterlijk niets doet om het stoffelijk wulzija van deiïJSiHfft ii te bevorderen de coöperatie het eenia e tói tf daartoe aan te sporen ïr o l S verleende plaataruifflKL t ll ik HodS nd w dv dr B HOLSDKRVER Gouda 31 3 92 i ETKüLi i y TFi i4l ïKi van de Makelaars GantzUar Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onver indi rd I 00 Tankfusi fi öo G im ort rd fust 6 55 Mui eu Juni li vering ƒ 6 4 u iii8tu h iering