Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1892

189S l Heden in Lossing eene Lading GROVE MACHINEKOLEN KACHELKüLEN NOOTJES SMEBKOLEN waaruit tot Concurreerende Prgzen gedurende de Lossing worJKgeleverd P Krijffsman Kantoor en Pakhuis VEST O 161 KAASfflAKERSr Om ten SPOEDIGSTE iu dienst te treden worden gevraagd bekwame solide Zaterdag 2 April o4800 GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlèn kau geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave 18166 18297 lh389 19005 19672 19611 19826 j896 lti992 20008 20267 i0873 20886 CORRESPONDENTIE Het ingezonden artikel van A v Y wordt in ons volgend nr geplaatst De Bepactie 705 2943 6422 806 3323 5707 1421 3618 5742 1829 3664 5858 1881 3725 5913 2400 4063 6419 2488 4602 6851 2607 6203 6989 2530 5231 7108 2569 5283 7386 2788 5345 7478 Benoemd tot onderwijzer met de hoofdakte aan de openbare lagere school te Haastrecht de heer K P Kruiderink van Visvliet Aan het postkantoor te Gouda on do daaronder ressorteeren de hulpkantoren werd gedurende de maand Maart 1892 in de Rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 5728 70 terugbetaald ƒ 3688 8 8 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje tlmagt hst nummer 8064 G van der Graaf leerling der openbare school te Haastrecht is iin vergelijkend examen door Z E den Minister van Binncnlandsche Zaken benoemd tot kweekeling aan de Rykskweekscliool te s Hertogenbosch MARKTBERICHTEN Gtoada 31 Maart 1892 Uruueu varea te ruim aangevoerd voor de geringe vraag oodat enkele artikelen weder iets lager afgegeven worden Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 26 ü ƒ 9 Mindere dito 7 50 a ƒ 8 Afwijkende 5 26 a ƒ 5 90 Polder ƒ 6 60 a ƒ 7 75 Roode ƒ 6 75 ƒ 7 25 Angel 7 75 ü ƒ 8 50 Rogge Zeeuwsche ƒ 7 a 7 50 Polder ƒ 5 76 a ƒ 6 25 Gerst Winter ƒ 4 20 i 4 70 Zomw 3 90 a ƒ 4 40 Chevalier ƒ 6 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 a 4 25 per 100 kilo ƒ 7 25 a 7 75 Hennepzaad Inlandsch 9 25 a ƒ 9 50 Buitenlandsoh ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Kanariezaad ƒ 6 76 a ƒ 7 50 Boonen Brume boopen ƒ 10 a 11 50 Jjuiveuboouen ƒ 7 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 40 Krwten Buitenlandsche voererwten per 80 K ƒ 7 a ƒ 7 25 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansche 5 70 a 5 80 Cinquantine ƒ 8 28 a 8 75 Melkvee goede aanvoer handel traag prijzen vasthoudend Vette varkens goede aanvoer handel redelijk 22 a 25 et per half K 6 Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 20 a 22 ot per half K G Magere Biggen redelgke aanvoer handel redelijk ƒ 0 80 a 1 20 per week Vette schapen weinig aanvoer zeer min soort Nuchtere kalveren goede aanvoer handel traag ƒ 2 50 a ƒ 5 50 Fokkalveren 6 a 12 Aangevoerd 7 partijen kaas handel matig 2de Qual 24 a 26 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter f 1 10 a f 1 20 per kilo Weiboter ƒ 0 90 a 1 00 per kilo Het hoofdbestuur van de Vereeniging van gopensio noorde onderofficieren en minderen van het Neder londsche leger heeft den ministor van oorlog verzocht te willen toestaan dat wanneer onderofficieren van het leger vrijwillig een oout per vyf dagen ten be L ouiiuPisoi up uou urauKziunigen w o hoeve der genoemde vereeniging wenschen bij te liep en hem een paar slagen in hot aangezicht oe dragen die bijdrage van het zakgeld dor ouderoffi bracht waardoor een paar bloedende wondjes ont eieren worde ingehouden Naar de Haarl Cl verneemt wordt door den minister van binnenl zaken de benoeming voorbereid van eene staatscommissie tot het onderwerpen van eene wettelijke regeling der begrafenisfondsen Het Utr 1 U verklaart op de raeeat stellige wijze dat Ie dezer dagen verspreide berichten omtrent exploitatie der Nederlandsche Spoorwegen door den Slaat mil allen grond onltilool zijn on daaromtrent TJit l et IjeTren Naar het Franttch TWEEDE GEDEELTE XII 46 Mijn vriendschap waarborgt je reeds vooruit dat ik mij aan beider belang zal wijden en oprecht gesproken geloof ik niet dat ge u in uw wederzijdsohe omstandigheden tot een boteren bemiddelaar hadt kunnen wenden Op je vraag of Sixte geneigd zou ijn een huwelijk aan te gaan kan ik dadelijk bevestigend antwoorden hij zal trouwen roodra hij de vrouw vindt die hij verlangt Dat hij lot nog toe jonggezcl bleef komt omdat hij dio vrouw niet heeft ontmoet De gelegenheden hobbon hem echter niet ontbrokun wat je niet moet verwonderen hij wos een knap man een schitterend officier de vorraeende erfgenaam van Gaston ec bezat dus alle eigenschappen om hem lot een gewenschten schoonzoon en echtgenoot te maken t Is waar dat de erfenis nu is vervlogen maar daarom hoeft hij alle waarde nog niet verloren Op het oogenbli zelfs worden hem twee partijen aangeboden Burgerllfke Stand GEBOREN A Maart Comelis ouders D van der Vooren eli C P van aen Berg 30 Johanna Emmerentia Martina ouders M Bonk en P Bosman OVERLEDEN 29 Maart ü Èerlijn wed P van Oudshüorn 47 j 11 m GEHUWD 30 Maart H Hoogenbpom on N van Veen M J Knopper eu J Brekweg Reeuwijk GEBOREM Jannigje ouder H Verboom en J Baas Hugo ouders G Heij en P van Dijk Hendrik ouders H Koster en M C de Gans Kaatje ouders J van der Star eu A Verhoef Alida ouders C Jongeneel en A van Ks OVERLEDEN A Ouweneel 68 j A Kruijt 88 j G Buiseu 70 j M A Vsrkloij 7 m C Kalkman 5 m Stolwtik OVKRLEDEN W Boom 9 w GEHUWD P Brand en W Koolwijk E Verboom en N M Bol ƒ 6 66 September October Noveinl er on December levering 6 70 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VKILI VH 31 MAART 1892 Uitslas dor veiling van do Hofatede in den Zuidplaspolder te Waddinxvoen heden alhier gehouden ten overstaan van Mr I Molenaar te Waddinxvoen was aldus Perceel 1 ƒ 5600 k Johannes Jacobus Bupke ADVERTENTIËN ARCHITECT PLANNEN BEGROOTINGEN eo BESTEKKEN voor verbouwingen van Woonhuize i en Fabrieken worden gemaakt door H PAUL Ingenieur Architect te Gouda bouwman te Waddinxveen Perceel 2 4160 fc Maarten Verboom bouwman te Moordrecht Perceel 3 ƒ 4600 k Dirk de Fockert bouwman te Wa ldinxvoon Perceol 4 4150 Perceel 5 3360 Perceel 6 ƒ 440Ü k Jan Anthonie Visser bouw man te Moordrecht Purceol 7 ƒ 3600 k Leendert Visser Jz jouwman vast werk goede belooning door de Confederatie Nederlandsche Vereeniging tot bereiding vsn Melkproducten Delfshaven ADVERTENTIEN in alle S nne eu Bu itenlanduche Couranten worden dadelijk opgezonden door h t Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOOrv te iouda 339 Staats loterij Se Klasse Trekking van Donderdag 31 Maart No 1605 eu 6518 ƒ 100 No 3945 ƒ 4U0 Prijzen van f 30 S36 2379 5357 7629 9666 11130 7624 SO 10 8271 8501 546 te Waddinxveeu Perceel 8 on y 6850 k Johs Jaos Rupke bouwman te VVaddiuxveen Zeer ITette Gesteendrukte umLmm 13478 13522 13586 14347 15173 15423 15448 15650 16013 16706 17328 17801 worden GELEVERD door 9678 11197 9789 11408 9824 11594 9882 11909 9833 12086 8661 10095 12220 9308 10214 12324 9397 10397 12569 9571 10489 12357 9588 10971 13263 9592 10980 13409 A Bai RlWA en Zn 5 pCt Ie Hypotheek Pandlrieven DEE NOETSWESTEM AND PAOI IO HTFOTHEESEMS Oeoeètigd te Amsterdam Commissarissen M J WALI EE lid der firma TESTAS WALLER te Amsterdam VV REBEL Jr lid der firma Wed GERBERT REBEL te Amsterdam G J ENGELBËRÏS lid dar firma E C ENtiELBEETSSt Co te Arnhem A M CANNON Oud Burgemeester dor stad Spokane Washington r S A en President van de Bank of Spokane J R PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden to New York Directeuren H A VAN VALKENBURG Mr M F DE MONCHT J P GUÉPIN De Directie der Northwestern and Pacific Hjrpotbeekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit in stukken van 1000 en 500 bij uitloting l inwisselbaar tegen nieuwe stukken yoor zoover de voorraad strekt Zy zijn i te Amsterdam è pari verkrygbaar by de firma BROEKMAN HONDERS I en te Gouda by de firma Wed KNOX DORTLAND WIi Sr en VËKLlESBEKIi li G 1891 DEBET CREDIT o Winst Ie verdeelen als volgt 36 pCt Dividend over verplichte storting 259 ÏO0 Storting Reservekas statutaire reserve 37 000 Buiteugew reserve 25 000 ƒ 62 000 5 pCt per jaar over onverplichte storting tantièmes patentbelastingen Saldo op nieuwe rekening 68 40ï 88 i ƒ 389 606 88 Onkosten Rekening 123 866 64V I Saldo A I 690 78V 613 771 74 Winst 1R r l= l n 1 513 462 53 Intrest Rekening 613 462 63 DEBET BAUIfS 31 DECEMBEH 1891 CREDIT Aandeelhouders HvpotheekRekoning doll 5 251 657 30a 2 50 Intrest Rekening Hypotheken Kassa en Kassiers Belegd Reservef op uit Dec 1881 Diverse Debiteuren 1 457 400 13 129 143 25 468 072 87 272 460 70 94 602 60 1 302 61 Kapitaal Rekening ƒ 2 400 000 Reserve Rokeniog 132 000 Buitengewone Reserve 25 000 Reserve voor Koersverschil 10 000 Pandbrief Rekening 12 287 5011 Intrest Hekeuing Pamlbrieven 204 791 66 Coupon Rekening 9 437 60 Uitgelote Pandhrieven 19 500 Diverse Crediteuren 7 168 86 Uitdeeliug en Tantième Rekening 327 581 81 Winsten Verlies Rekeniog Soldo op nieuwe rekening 62 01 15 422 981 84 Gouda Snelpersdruk van A Beiniman Zoon 15 422 981 84 I e uitgave dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJB per drie maanden is 1 25 franco per post t 1 70 Mzonderljjke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND bij de regooring geen plannen bestaan noch met iemand wie het ook zij overleg is gepleei d GOUDA 1 April 1892 Het onderzoek van het water der Waterleidinghad gedurende Maart het volgende resultaat 4 Maart 13 6 Mg permanganas kaliousper 1000 cc 10 I 16 7 n tl II H II II 18 II 16 4 ƒ ƒƒ n II II 28 13 2 II I Vooi eenigo weken werd te Lekkerkerk door een 30 tal ingozetenoii gocontraotoerd met een reiziger of agent dor firma üichhof en Co Warinocsstraat te Amsterdam om n vijftien achtereenvolgende maanden eene bepaalde som lo hebben voldaan eigenaars te worden van verschillende loteu Bij onderzoek is gebleken dat U firma Dichhof en Co te Amsterdam volstrekt niet kakeml is Daar zich uu weder te Lekkerkerk een andore reiziger die tirma vertoonde werd deze door de politie aangehouden doch na verhoor weder vrijgelaten Beklaagd oenen patient i het krankzinnigengesticht St fori Oatthuia te Delft mishandeld te hebben door hom met eene pantoffol in het aangezicht te slaan en daarna in de keel te hebben geknopen had zich gisteren v or de arrondissements rechtbank te s Grsvenhage te verantwoorden J K gewezen ziekenvnd r in boit€ ig4qoemd gesticht Uit het getuigenverhoor bleek dat op den 24en Eebruari jl de patient T door de gang van het gesticht werd geleid naar de ziekenziial om aldaar in het oog gedruppeld te worilen Bij die gelegenheid gaf do patient V den vorplaegde T bij het pnsseeron van zijnu zaal een klap en word toen door den ziekenvader K haril aangepakt en van de zoal geduwd De krankzinnige V werd daarop boos en gooide met zijn pantoffel naar den ziekenvader die daarop met dat schoeisel op den krankzinnigen too stonden Daarop volgde eene kleine worstolins waarbij de ziefconvader werd ontzet Toen de krankzinnige daaiup begon te zingen vloog do ziekenvader weder op den krankzinnigo V aan en greep dien zooilanig in do keel lit hij volg ns verklaring EVILLETOI Zoo Hij is niet geneigd een van beidop aan tenemen on thans znl hij zeker niet meer weifelentusschen Aiiie en do beide anderen Zeker Zonder twijfel oordeel zelf De eene dozer meisjes is de oudste dochter van llarrnca en hoegroot de toewijding van Sixte ook is voor zijn generaal hoe groot zijii eerbied en liefde ook is voorden chef zij zullen hem er niet toe brengen de mante worden van een meisje zouder geld dat slechtsmiddelmatig aardig is en naast zioh eene onmogel kemoeder heeft en vier zusters die hij waarschijnlijkeenmaal tot zijn last krijgt Dat zou een zelfmoord zijn Dit denkbeeld missohieu uitvoerb nar toen Sixte nog waarschijnlijke erfgenaam aii Gaston was is nu zuivere dwaasheid eewordeu on dat de familie Harraca hom niot heeft loagolaten is een bewijs dat de diensten die Sixtt tien generaal bewijst zoodanig zijn dat raou hom tot elke opoffering in staat acht Wat ik u daar vertel hoorde ik niot van Sixte die daarover nooit zou sproken maar van onze nicht de vrouw van don staf verste die oor goed kan weten wat er bij do familie Harraca omgaat In weerwil van zijn schijnbare flinkheid is de anno generaal zeer rheumatisch en zoo aamborstig dat hij tien van de tvvaatl maanden aan het hoesten is Indien dat bekend werd zou men hem ondanks zijn twee en zestig jaren zgn pensioen goven wat zou er dan van zijn vijf ongetrouwde dochters worden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advercentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachynt van een der opzichters gisteren gehoord blauw word De ziekenvader werd onmiddellijk ontslagen Voor den rechter commissari had bekl erkend wel wat hardhandig te zijn opgetreden en zijne bevoegdheid te buiten te zijn gegaan Een der opzichters van het gesticht verklaarde dat V geen lastig patient was en volsirekt niet ruw behandeld behoefde te worden De hoofd opiichter evenwel verklaarde dat V nu en dan nogal eens lastig was doch deelde de meoning dat ruwe behandeling volstrekt niet noodig was integendeel D gewezen ziekenvader was volgens zijne verklaring niet ruw in zijne behandeling wol zooals men dat noemt in zijn mond Hij was echter pas van een ziekte hersteld dientengevolge nog zwak eu een weinig prikkelbaar het hardhandig optreden tegen V schreef die getuige grootendeels daaraan toe Hoewel de beklaagde door zijn ontslag uit zijne betrekking reeds was gestraft meende de substituutofficier van justitie mr Pleijte toch dat hier eene gevangenisstraf moest worden opgelegd eu ZEd Achtb vorderde dus de veroordeelsng bj verstek van don beklaagde tot 45 dagen geigugenisstraf Uitspraak Donderdag a s Zijnerzijds bestaat daartegen geeu bezwaar Mitsdien is toegestaan wanneer onderofficieren daartoe hun verlangen te kecnon geven bovenbedoelde inhouding toe te passen Do aldus ingehouden gelden welke niet in de gel De familie doet dus haar uiterste best om de waarheid te verbergen ten einde al kan hij ook nooit commandant worden toch zijn vijf en zestigste jaar te halen Tot dit doel zijn alle middelen heilig en de kunstgrepen die men daartoe bezigt zouden grappig kunnen genoemd worden indien zij niet zoo n diep treurigen grondslag hadden Sixte die goede jongen is hun bondgenoot en dat bij de laatste groote manoeuvres de uiterlijke schijn is gered heeft men aan hem te dankon Hij heeft bepaald wouderen verricht een feit onder honderden zal je daar een denkbeeld van geven hij heeft geleerd het handschrift van den generaal na te maken en wanneer deze met zijn eigen pijnlijke hand een brief moet schrijven neemt Sixte dat werk aD hem over Die beste jorgen Je begrijpt dus hoe blij zij zouden zijn alszij hem tot schoonzoon konden krijgen maar hoebraal hij ook is hij kan zich geen strop om denhals hangen Hij zal dus juffrouw Harraca nietnomen evenmin als juffrouw hibourg de andere partij die men hem voorstelt Deze b 3hoori tot de ryken en het is juist om haiir rijkdom verkreaen doortwee faillieten van haar lader dat Sixte haar niethebben wil zoodat zij wel haar toriluolit zal moetennemen tot een kleinen landedelman dio als eenigeverdienste heeft dat hij een langen neus hoeft die zoo nreii wil zijn bewering staaft dat hij afstamtvan een onechte dochter vau Lodewijk XV Ik kun mij voorste len dat zg dan den kaptein