Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1892

1 i ft e nf P fl f sinds jaren aan toevallen leed Uit de eigenaardige verscliijiiselen waarmede deze toevallen gepaard gingen zij begonnen altijd met een samentrekken van do rechterhelft van s mans gezicht besloot de beroemde geneeskundige dat de ziekte moest zetelen in do hersens en wel dicht bij de plaats waar de gezichlszenuwen beginnen In de Billrothsche kliniek werd nu de schedel van den lijder geopend Door oen elektrischen stroom werd nauwkeurig do plaats bepaald waar de hersens waren aangedaan waarna dat gedeelte der hersens werd verwijderd Do operatie slaagde in alle opzichten gelukkig De wond heelde goed en deden zich geen complicaties voor en in geen maanden heeft do potieut meer last van toevallen gehad Dergolgke operaties toonen aan op welk een hooge trap in onze dagen do heelkunde stoat Ook onze chirurgie kon op zulk een resultaat bogen Een Indisch militair sedert 1889 aan toevallen Igdende zocht bij prof Van Iterson te Leiden hulp De dagelijks komende toevallen werden voomfgegnan door trekkingen in de vingers Dit versohgnsel kon h i dan ook als voorbode van een epileptischen aanval aangeven Door deze dagelijksche plagen ia hooge mate gekweld drong h j ten zeerste op een operatie aan teneinde van dit euvel verlost te worden Prof Van Iterson zwichtte voor dien aandrang hoewel een volkomen bevredigend resultaat in aanmerking genomen den duur van het Igden terwijl geen verwonding als directe oorzaak kon worden aangegeven den patient niet kon voorspeld worden De operatie werd op de reeds beschreven wgze opening van den schedel op een bijzondere wgze waardoor snelle genezing mogelgk zou zgn en wegname van dat deel der hersenen wat aan de beweging der vingers beantwoordt waarna de schedel weer gesloten werd in Dec 91 verricht Nadat de op dezen ingreep in de hersensubs antis noodzakelijkerwgzo volgende complicaties verdwenen waren volgde een ongestoorde genezing zonder dat een nieuw optredende epileptische aanval toeval deze stoorde De patiënt kon dan ook oenige weken geleden na door prof v Iterson op de kliniek te zijn voorgesteld genezen het academisch Ziokenhuis verlaten ten hoogste dankbaar aldus vaa zgn lijdea verlost te zgn ieiyice Teranlwoording van decompagnién escadrons en batterijen mogen worden opgenomen zullen aan een door voornoemd hoofdbestuur in elk garnizoen aan te wijzen persoon behooren te worden afgedragen De schrijfster van het veelbesproken boekje over het krankzinnigengesticht te s Gravenhage Mevrouw Stuten Te Gempt heeft thans een tweede brochure in het lieht gegeven waarin een aantal briovfn en verklaringen zyn opgenomen van oud paticnten familieleden van oud patienleu oudgeemployeorden en anderen welke hare vroegere medodenhngen in verschillende opzichten volkomen bevestigen In do voorrede deelt de schrijfster mede voornamelijk tot de openbaarmaking te zijn overgegaan omdat men haar hetzij van overdrijving beschuldigde of uitstrooide dat zij niet geheel normaal was Behalve de in dit boekje verzamelde bescheiden ontving de schrijfster er nog een aantal waarbij de nameu moesten worden verzwegen of waarin de feiten warden vermeld van zoo afschuwelijken aard dat lij niet in druk konden worden gebracht Vele dezer stukken liggen echter voor belangstellenden in origioalt bij Mevrouw Stuten ter inzage Te Londen deed zich dezer dagen het merkwaardige geval voor dal een der politie rechtbanken op eene aanklacht van mishandeling moest beslissen ingesteld door eene dochter tegen hare moeder Deze kostuumnaaister van beroep had hare 18 jarige dochter eene geduchte kastijding toegediend omdat zij een paar uren van huis was gegaan zonder afscheid te nemen en te veitellen waar zij heenging De straf had eigenlijk groote overeenkomst gehad met mishandeling daar er te veel en te harde klappen bij waren gevallen en te veel haren bg waren uitgetrokken De advocaat der beschuldigde hield staande dat eene moeder hare docht r ingeval van ernstige ongehoorzaamheid lichamelijk mocht straffen zoolang deze b haar in huis woonde De rechter besliste erenwel dat welke straf in dit geval ook te pas had kannen komen de toegediende mishandeling evenwel noch doeltreffend noch geoorloofd was hij veroordeelde de moeder aan hare dochter de gerechtskosten ten bedrage van 18 90 terug te betalen en oischte van haar een borgtocht van 6 pond f60j dat z j Bch in de eerstvolgende drie maanden vreedzaam lou gedragen De gewoonte bij zekere plechtigheden precies 101 kanonschoten te lossen is afkomstig uit Frankrqk en wel nit de tijd van Lodewyk XIV In Frankrijk was het gebruik op deo verjaardag van den vorst 100 schoten waarschijnlijk als rond getal willekeurig aangenomen te lossen Bij ongeluk werden echter eenmaal niet 100 maar slechts 99 kardoezen med genomen De kommandeerende officier kreeg nu een strenge straf Om voortaan een dergelijk geval te vermqden werd bepaald dat altijd 101 kardoezen moesten worden medegenomen Ken ongelukkig toeval echter wilde eens dat alle lül kardoezen werden afgttchotan De officier werd voor den koning geroepen en antwoordde dezen dat h j als hij nog eens zooveel kardoezen had gehad ook die zou hebben afgevuurd ill zijn geestdrift en vreugde over het feest van den koning Lodewijk was met deze vleierij zeer ingenomen hij gaf deo officier een belooning en gelastte de voorkeur zou geven En je zal ook begrijpen dat Siite je dochterboven deze twee meisjes verkiest bovendien zal jedaaromtrent woldra zekerheid krijgen ik ga morgennaar Bayonne XIII Toen de kaptein na een kwartier van ingewikkelde redeoeering begreep waar het gesprek van den notaris op neerkwam begon hij zich te verschansen achter het antwoord dat Anie reeds had voorzien Ik kan geen mededinger worden van een vriend Hebt ge andere tegenwerpingen te maken ophetgeen ik u voorstelde Neen Bevalt juffrouw Barinc u Ik vind haar in alle opzichten allerliefst Maak het u dan niet lastis met gemoedsbeswaren die geen reden van bestaan hebben ge zultgeen mededinger worden van mgnheer D Avignac want Anie heeft hem afgeschreven Zoo afgeschreven Wgst zij D Avignac af Hoe komt dat Waarom De levendigheid waarmede dit werd gezegd trof den notaris blijkbaar het dit onderworp Sixte niet onverschillig Anie beeft mij niet in vertrouwen genomen t spreekt van zelf dat zij van ib zen stap niets afweet Ik kan u daarop dus geen afdoend antwoordgeven Madr volgens den vader bipvalt de baron dat van dozen t jd af alt jd 101 scholen zouden moeten worden gelost Daar het Frimsoho hof in dien tijd het voorbeeld vnu alle andere hoven was breidde deze gewoonte zich over heel Europa uiten is z j tot beden bl jven bestaan Onder de afdeeling tol wering der bedelarij uit het verslag van Liefdudiglieid naar Vermogen te Amsterdam lezen wy De kamer waar letterlek niets is dan een paar kapotte stoelen en een stroozak misleidt onze armbezoekers niet deze ontvangkamer als men het zoo noemen mag met de nerkel jke niet toegankelijke goed voorziene woonkamer daarnaast is een der vele middelen tot opwekking van medeleden Moeielijker is het waar looals b e n zeker gezin registernummer ü 13914 do man gebrekkig is en dus de mogelijke oorzaak van armoede aanwezig Bij ons bezoek aldaar op zeer ongelegen tgd zat de vrouw aan de koffietafel de schoonmaakster deed het werk doch bevestigde dadelijk de groote armoede van haar juffrouw ofschoon drie klokken eueenig Delftsch aardewerk benevens voorraad van brandstof voor den gaiisclien winter het tegendeel bewezen Een onzer bezoekers vond groote armoede de kinderen op bloote voeten iu zeker gezin ü 10243 toch bleek b j goed onderzoek dat het vragen om ondersteuning hier zonder eenige noodzaak geschiedde aangezien er eene verdienste van ƒ oü per week was B B No 1 020 is los man zonder werk volgeus zgn bedelbrief en de vrou v verklaart mondeling het zelfde onze armbezoeker iraagt nog eens wat voor vak de luan dan vroeger geleerd heeft ja zoowat meubelmaker op dit magere spoor afgaande vindt hij de man in geregelde verdienste bg een der groote magazijnen te dezer stede mot 12 a ƒ 16 weekloon terecht was ook de patroon verontwaardigd en uitte dit behoorlijk Afgeluisterde bedelaarsgesprekken s Morgens om 11 uur Heeft uwee een goeie dag juffrouw een daarop vertoonde geopende band met eenige kwartjes en dubbeltjes is het stilzwijgend antwoord Bg de Halvemaaosbrug mgn man is zoo gek op saucysjes met doperwtjes ja maar dan met peterselie klaar gemaa t t was het wederantwoord De heeren E Brandsma L A Beausar eu Perry Co hebben aau de winkeliers in Nederland een schrgven gericht waarin zij deze uitnoodigen zich aan te sluiten bij de beweging door prof A A W Hubrecht te Utrecht in het loven geroepen welke zoo deze slaagt de nadeelen te duchten uit bot aannemen van den West Kuropeescheo tij l in roordeelen zal doen veranderen Men zal dan in plaats van den West Europeeecben Engelschen den Midden Europeeschen Duitschen gordeltijd invoeren In dit geval zullen op 1 Mei de klokken 40 minuten worden vooruit gezet dan zal alles wat op vaste uren plaata heeft feitelijk 40 minuten vroeger gebeuren De winkelier zal dan s avonds 40 minuten korter kunstlicht gebruiken wat voor den winkelier diu s avonds om 10 uur sluit een verschil van ongeveer 30 proc in de kosten voor licht geeft De justitie zoo meldt het Handel blad zet haar Gelooft ons zegt het verslag voor du echte bedelaars is de vorst eu gs een kostelgke tgd dan slaan zij hun slag liefst met eigen of gehuurde kinderen om het medelgden op te wekken Die atamperds betftleu hit gelag desnoods met hun leven en nSeiDt de dood hen niet weg dan met het verlies van ban zedelijk leven geoefend in het vragen is bedeltm iun bestemming en daarna die van hunne kinderen Feiten spreken het 8 jarig jongetje de oudste uit het gezin C 14143 krijgt alaag van moeder als bet uiet genoeg bedelcenten thuis brengt en van den vader als die dronken thuis komt Soms zwerft het kind nachten rond omdat het niet thuis durft komen dan geven medelijdende buren hem een stuk brood In de Prov Nbrab Ct lezen we het volgende In de laatste zitting van den gezondheidsraad te Weenen werd door professor Benedikt een ver handeling gehouden over een geval van zenuwtoevallen dat door hum behandeld en geheel genezen was Du patiënt was oen 40 jarige man die reeds om een of nndere reden niet en de familie vindt het nu geschikt de lietrekking af te breken die de wereld misschien verkeerd zou uitleggen Bovendien is deze overeenkomst slechts voorwaardelijk aangegaan Toen de baron mijn vriend Barinc zijn verlangen te kennen hoeft gegeven om Anie tot vrouw te nemen heeft het meisje geantwoord dat mgnheer D Avignac baar voor het oogenblik volkomen onverschillig was en dat zij geen dadelijke verbintenis wenschte aan te gaan omdat zij hem die haar werd voorgesteld niet kende maar dat zij om haar ouders die veel voordeelen zagen in dit huwelgk niet onaangenaam te zijn genegen was D Avignac van tgd tot tijd met baar oudera te Biarritz te ontmoeten zooals hij dat verzocht had Veranderden baar gevoelens bij nadere kennismaking dan zou zg in het huwelijk met den baron toestemmen en anders hem afwijzen Hot schijnt dat haar gevoelens niet zijn veranderd Is dat niet volkomen duidelijk Dat is waar En nu hoe komt het dat mijnheer D Avignachaar liefde niet heeft weten te winnen Ik weethel niet Gij zijt zijn vriend en kunt die vraag dusbeter beantwoorden dan ik Weet men waarom mea bemint Juist omdatik een vriend van D Avignac ben vind ik dat hijalles in zich veruonigt om te behagen D iar hij huir niet kon behagen blijkt het dat het jonge meisje niet gevoelig kon zijn voor zijnhufmakerij Waarom niet Dat is anilermaal een vraag waarop ik liever niet antwoord Ik als eenvoudig notaris heb mij slechts te bepalen bij de feiten Dezen nu zijn samen te vatten in de drie volgende punten lo Barinc heeft voor u evenveel genegenheid als achting 2o hij vraagt bg zijn schoonzoon naar geen fortuin 3o hij beschouwt zich als de opvolger van zijn oudsten broeder en in deze hoedanigheid meent hij dat het zijn plicht is de bedoelingen van Gaston na te komen Ik heb hier niets meer bij te voegen en laat u over aan uwe overdenkingen Zijt gij het met uzelven eens schrijf mij dan of kom bij mij dejeuneeren dat laatste it nog beter omdat ik dan dadelijk uwe bedenkingen kan weerleggen Ik was de vriend en raadsman van Gaston ik ben dat ook van Barinc en koester voor u dezelfde vriendschap oordeelt ge dat in deze omstandiiiheid mijn raadgevingen u van nut kunnen zijn dau stel ik ze tol uwe beschikking Kébénac stond op en vertrok Voor een eerste onderliandeliog was het ditmaal genoeg Hoe eenvoudig notaris hij ook was wist hij toch zeer goed dat hij door te spreken over Anie s onverschilligheid voor D Avignac aan Siite groote slof tot na j denken bad geg ven en dat het nu imaar het beste was hem met zijn gedachten alloen te laten Op de aldus gestelde traag kon slechts éiSii antwoord worden gegeven Haar hart was door een ander ingenomen Door wieii Voor een kriap officier van de dragonders was dat zoo raorfilijk niet te raden If ordt vervoli d erzoek tot opsporing van den moordenaar die te I Amsterdam op den avond van den 298len dezer Anna I Torhoevon de dienstbode dor fainilio Viotto cp zoo I ifcchuwelijke wijze om het leven bracht met den I meesten ijver voort De twaalf wondon moeten het I jieisjo mot een lang m s of oen dolk zijn toejebraoht I irsarvan het lemmet aan beide zijden scherp was I 800 vond aan de linkerzijde van het slachtoffer het I noordwerktuig zijn weg door de kleederou doorbel I eheele lichaam en zelfs door het schouderblad been loodat het in den riig weder uitkwam Verder doen et bloed en de wonden aan de handen vermoeden dat do ongelukkige zich wanhopig verwe d moet hebben Mun vond haar in eeu groeten plas bloed hggen liet cylinderiiureau van den heer Viotta bood weerstand aan de pogingen van den misdadiger die daar geld daeht te vinden Aan de bovenigdo dor linkerlado boven don cylinder en dor rechterlade onder bet schrijfblad werd een splinter afgestoken om het slot te iloon terugspringen Beide splinters lagen 1 voor het bureau op den grond Later bleek bij opening dat de inhoud van het bureau niet was aan roerd Alles liiz nog iu dezelfde orde nis toen de heer Viotta het bureau het laatst gesloten bad De secretaire op de kamer zijner zuster werd met beter gevolg beproefd Met een beitel of ander scherp voorwerp stak de misdadiger eerst een splinter aan de bovenzijde van het neersluando bind af en wist toen door wringen de kap zoover omhoog te werken I dat bet blad viel Daar vond bij oen geldzakje met twee bankbiljetten 100 en ƒ 60 Hel geldzakje dat hg dus aangeraakt moet hebben vertoont niet het minste spoor van bloed Nergens in bet geheele huis dau juist alleen op de plek waar de misdaad werd gepleegd werden bloedvlekken gevonden Zoo ook uiet in het waschwater op de waschtafels Do kamer vnn het vermoorde meisje was gesloten en ook daar was geen de minste aanwijzing te vinden Zoodra men des morgens wist dat het meisje in betrekking stond tot een zeker persoon te sHerto genboscb vertrok eeu der rechercheurs per eerste gelegenheid daarheen met een portrtt gewapend dat men in het album van de verslagene gevonden had De bewuste persoon werd jüaar gevonden doch alles beweos dat hij zgn wponplaats iu de laatste dagen niet verlaten heeft Thans ia voorloopig een schilderaknecht aangehouden met wien Anna in den laatsten tijd verkeerde Hg deelde ouder meer mede dat ook een ander man een schoenmaker dikwgis in haar gezelschap was lat zg beiden zelfs wel eens gezamenlijk haar een bezoek gebracht Het gereedschap van den sohilderknecht is uit diens woning gebaald zijne tnessen toonden niets bijzonders en schenen weggelegd te zgn zooals hij ze het laatst gebruikt had Bovendien waren zij te kort dan dat al de wonden daarmede zouden kunnen zgn toegebracht en ook wiiren die werktuigen slechts aan ééa zijdo scherp ING EZ O N D E N Manheer de Redacteur I Hoewel van nature eenigszins beschroomd om tegen de beweringen van de Koningin der Aai de op to komen overtuigd alt ik ben dat de heeren van de Pers gewoonlijk over zulke wèlversneden pennen beschikken als ik er geen op mijn inktkoker heb liggen voel ik m j toch gedroni en bij doze gelegenheid al mijn moed te verzamelen en met allen eerbied enkele aanteekeningen te maken up het in uw nummer vun 30 Maart voorkomende hoofdartikel de nieuwe tgd Na lezing van dit artikel rees do vraag bg mg op welke toch eigenlijk de portee van het geschrevene was Ik stel me voor dat hg die zich neerzi t om een hoofdartikel te gaan schrijven bezield is met de begeerte die Horatius den dichters toeschrijft om nl te willen nuttig zgn of te willen vermaken Tot het laatste leent zich de door u gekozen stof niet bgzonder en meen ik dus te mogen aannemen dat het nuttig willen zgn u baar do pen heelt doen gr ipen Uit uw schrijven meen ik te moeten opmaken dat het uw wensch is dat het voorstel van prof Hubrecht niet wordt aangenomen We mochten dus nu verwachten een pleidooi waaruit bleek dat hot nuttiger is in den eersten dnn in don tweeden tijdgordel te worden opgenomen of rooals we het ook zouden kunnen noemen den Engelschen dan den Duitschen lijd aan te nemen En nu mort ik u eerlijk bekennen dat ik dit bewgs in uw stuk hoe ik het ook lees en herlees niet heb kunnen vinden Ik lees o a in uw stuk Wij hebben gemeend daaraan n l bet teekenen van het adres om steun te ge e i aan hol streven van prof Hubrecht niet mode te moeten doen omdat bel ons voorkomt dal al de drukte welke er gemaakt wordt over een eenioudig verzetleu van de klok 20 minuten naar achteren met boorilerlgk is aan het verkrijgen van wat als hoofd zaak is te beschouweu één tijd voor het geheele land zoowel bij sporen en posterijen als in het dagelgksch leven Maar prof Hubrecht wil ook immers één tijd voor het geheele land en ib t in dat opzicht volkomen met u eens ook in t anres wordt dit streven naur éénen tijd het eerst genoemd t I3 m i dan ook niet recht helder lioo al de drukte zooals u de bedoelde tt Iresbewegiiig noemt nietbevorderlijk zou zijn aan het verkrijgen van één lijd Wal de uitdrukking betreft oen eenvoudig verzetten van de klok 20 min naar achteren ben ik zoo vrij op te merken dut het arbeidsvermogen hetwelk vereiscbt wordt om de klok 21 rain naar achteren te zetten zoo uiterst gering is dat we gerust mogen stellen dat hel tweemaal zoo groote arbeidsvermogen dttl voreischt wordt om de klok 40 min vooruit te zetten nog uiterst gering id zoodat u er zeker niet op tegen zult hebben wanneer we zeggen dat prof il wenscht een eenvoudig verzotten van de klok 40 min vooruil Verder lezen we wanneer we onze klokken en horloges 20 min doen stilstaan en geleidelijk de maalschappelijke inslellingen en bezigheden een half uur vervroegen zal de nieuwe tijdsbepaling geeue moeielijkbeid baren en integendeel der maatschappij ten goede komen Maar i hoeverre zal du der maatschappij ten goede komen Zal dan li t winnen van 10 min der maatsohappij ten goede komen en is bel winnen van 40 min een r spolen mol woorden zooals later gezegd wordt Ik zou in mgn eenvoudigheid denken dat dit slechts een quunlitatief verschil was Ook uwe verzuchting dat wanneer de Rogeering of eene udminiatrittie met een nieuwen maatregel aankomt rijpelijk overdacht en voor uitvoering geschikt gemaakt er op hel laatste oogenblik anderen hunne betere denkbeelden komen aandraaen vind ik hier niet bijzonder op hare plaats Niet gaarne wensch ik voor u ond r te doen in t aanprijzen van eerbied voor het gezag maar dnl neemt niet weg dat het geval Z ch kan voordoen dnt iemand die buiten de Uegeering staat een gelukkigen inval een gelukkig idéé kan krijgen waar de Kegeeringspersouen nu toevallig niet op kwamen fa t zou me niet verwonderen indien we uit den mond der Kegeering zelve nog zoudon vernemen dat ook zg dit werkelijk eene gelukkige oplossing van de kwestie vond en van die zijde niet gesproken zal worden van tuinen waarin nestjes met Columbus of andere soorten van eieren zijn gevonden Waar u bet winnen van 40 rcin bespreekt en dit eeu speleu met woorden noemt zegt u ieder begrijpt toch dat wat na den middag aan daglicht gewonnen wordt verloren gaat vóór den middag Inderdaad beu ik t met u eens dal ieder deze onomstoo elijke waarheid inziet Eveneens schaar ik me gaarne aan uwe zijde om geen kwaad te willen spreken van de gezellige avonduren Maar zouden ze nog mot lang genoeg blijven ook nl werden ze olgeua de klok een 40 min korter Dat de mensch zich zal blgven richten naar het daglicht niet naar de klok geloof ik nog niet direct Wèl wanneer t de gewoonte der menschen was mot t aanbreken van den dag op te staan en met zonsondergang naar bed te gaan Doch indien we werkelijk overtuigd zijn juist hierin wal te veel van de natuur te zijn afgeweken zou hot dan niet goed zijn juist deze gelegenheid aan te grijpen om door ons aan de klok te houden alles een weinig te vervroegen En ook al gaven we uwe stelling wel toe dan zie ik nog steeds met in boe hieruit volgt dat het beter is de klok 20 min achteruit dan 40 min vóóruil te zetten Om niet al lo veel van uw geduld eu plaatsruimte te vergen wil ik het hierbij laten den wensch uitsprekende dat bet menigeen mag gaan als ondergeteekende n l dat hij door uw stuk niet is aan t wankelen gebracht in zijne overtuiging dat prof H werkelijk een nuttige zaak heeft aangevat Moge menigeen die het nog niet heeft gedaan nog kunnen besluiten zijne handteekening te plaatsen op tadros ter betuiging van adbaosie aan prof H s wenschen waartoe de gelegenheid bestaat bij den heer Edanw boekhondelaar hier ter stede Hoogachtend uw dw dr en trouwe lezer A V IJ Gaarne verleenen mj een plaat aan de opmerkingen van den eeratm ond rteekenaar van het adres laaarop tot in om hoofdartikel het oog hadden Het spijt ons dat de strekking van om schrijven zoo moeielijk te vatten schijnt geweest te zijn Ons doel was nuttig te zijn door te ijzen op het gevaar dat eene adresbeweging ten slotte ten gevolge hebhen zal dat de gewenschte eenheid niet verkregen wordt Boe meer personen zich voor dergelijke quaeslies warm maken hoe minder kans er op eenstemmigheid bestaat If elke tijd er aangenomen wordt is ons volmaakt onverschillig alleen komt het ons voor dat nu de spoorwegen bij overeenkomst verplicht zijn den Weit EuropeeKhen tgd in te voere e daartoe alle voorbereidende maatregelen zijn genomen de meest praclische wey h sici daarbij aau ie sluiten Red Balteniandscli Overzicht Een paar dagen geleden gingen geruchten van persoonlijke quaeslies en verkoelingen ontstaan in hel Pruisisch ministerie tengevolge van de jongste wisselingen De Freismnige Zeitung wist ui mode te doelen dat Von Botticher de staatssecretaris en vicepresident van den ministerraad werkolijk zgn ontslag gevraagd had en hel blad voegde er zelfs bij dat Von Botticher den keizer verzocht heeft hem tot opperpresident van Kassei te benoemen Volgens du bind heeft de keizer eerst don heer Von Botticher persoonlijk gezegd dal hij zijn verzoek om ontslag niet wilde aannemen en in de Rijksdagzitting van Woensdagmiddag ontving Von Bötlicber een schrijven van het keizerlijk kabinet waarbij zijn verzoek om ontslag van de hand werd gewezen De Kolnische Zeitung weet nu mede te deelen dat de keizer s middags bij een gehoor dal hij Von Botticher verleende herbaahlelijk zijne tevredenheid betuigde over den steeds met goed gevolg bekroonden arbeid des ministers en hem dank zeide voor het besluit in zijne tegenwoordige belrekking te willen werkzaam blijven Het zou voor het Pruisische ministerie werkelijk een slag geweest zijn zoo deze hoogst bekwame staatsman zijne portefeuille had nedergelegd Het Pruisische Huis van afgevaardigden heeft in tweede lezing de wetsvoordracht betreffende het Welfmfonds aangenomen overeenkomstig het voorstel der coinmiaI lie zoodat de inbeslagneming ingetrokken zal wor1 den Een voorstel van Richter om overlegging van i de overeenkomst met den hertog van Cumberland j te verlangen waartoe de minister van financiën de bevo gdheid van den landdag bestreed werd verworpen De Rijksdag nam in de derde lezing het wetsontwerp omtrent den staat van beleg in ËlzosLotha riugen aan alsmede de suppletoire begrooling voor de strategische spoorwegen Daarne werd de zitting door den staalssecrelaris Von Boetticher gesloten verklaard Ilavachol de beruchte Parijsche anarchist die men voor den dader der bekende aanslagen houdt is gevannen genomen Nu is do groote raag of hot ook uit zal zijn met de dynamiet aauslagen De Parijzenaars mogon eu kunnen dat hopen zeker is bet niet De Regeeriiig heeft nu wet alle anarchisten zooals zg meent op een plaa s gebracht waar het dynamiet buiten hun bereik ligt maar wie zal er voor instaan dat de politie alle anarchisten kent De gevaarlijkste lieden zijn gewoonlijk die welke verzwijgen wat zij zijn zooals die menschen dikwijls hel vurigst begeeren wat zg in openbaar het minst schgnen te achten W j bebbon reeds met een enkel woord hot borichl medegedeeld dat de senaat der Vor Staten zich met het denkbeeld vereenigd heeft om het geschil over de robbenvangst in de Behringzee door een scheidsgerecbl te doen uitmaken In Amerika is men zeer ingenomen met deze oplossing waardoor het geschil feitelijk van de baan is Dit blijkt o a ook uit de eenstemmigheid van den Senaat Met algemeene stemmen werd de overeenkomst goedgekeurd nadat nog besloten was dat de scheidsrechters zich in hun vergaderingen van de Engelsche taal zullen bedienen en binnen vier maanden na afloop der beraadslagingen hun besluit zullen mededeelen De zeven leden van hel scheidsgerecht zullen te Parijs bgeenkomen Oroot Briltannië en de Vereenigdtf Staten kiezen ieder twee leden de overigen worden aangewezen door den president der republiek en do koningen van Italië en Zweden en Noorwegen Volgens d n correspondent van de Times deze heeren zijn niet altijd geheel betrouwbaar heeft de nieuwe premier Constantopoulos weinig kans op het krijgen van een meerderheid in de nieuwe Kamer die meer leden zal tellen dan de thans ontbondene De correspondent acht het een misgreep van den Koning dat hij toen hij een anderen premier en een ander Kabinet wilde hebben dan Delyannis en zijn Ministerie zijn toevlucht nam tot de weinig talrijke en in de Kamer slechts door zes 1 den vertegenwoordigde zoogenaamde derde paHij De Koning verkeerde echter iu oen moeielgk geval daar de oud Ministor Tricoupis de groote I antagonist van Delyannis bezwaar maakte een KaI binet te vormen omdat het Kabinut Delyanuis een I grMOle meerderheid in de Kamer had Dat de KoI ning den Minister Delyannis wilde verwijderen acht de correspondent volkomen te billgkeu daar dezo weiiferacbti bleef de dringend noodi re maatregelen om den tinancieeleu toestand te verbeteren op den vnorürond if stellen