Goudsche Courant, maandag 4 april 1892

IMaandüg 4 April 1893 N 4801 N GOUDSCHE COURANT iVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön lian geschieden lot eóD uur des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTI1ËN Eene der grootste Amsterdamsche VERZEKERING MAATSCHAPflJKN vraagt voor hare Aideeling BRANDVÈKZiEKEliING een voor GOUDA en Omstreken Alleen zij die in het bezit zjju van degeljjke relatiën en bewezen van prima aoliditeit kannen overleggen kunnen in aanmerking komen Brieven worden ingewacht onder de letters O G a h Alg Adv Bur A dk la MAU Az Amtterdam Hooglieeinraadscliap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RijnL nd brengen bg dezen ter kennis van ingelanden I dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1891 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nar ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van 1 April tot 14 April 1892 en aldaar tegen betaling van 15 cents in druk verkrggbaar zal zijn 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat dieter visie heeft gelegen en dus uiterljjkop 22 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 30 April 1892 in hetopenbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraai en Hoogheemraden van Rijnland VAN DER BREGGEN Dijkgraaf Mr EGBERT DE VRIES Secretaris Openbare Verkoopingf te REEUWIJK op DINSDAG 12 APRIL 1892 des morgens te 10 uren op de werf van het perceel wjjk H No 38 aan den Plattenweg van den OPSTAL van eene SCHUUR voor afbraak BRANDHOUT BAGGERGEREEDSCHAP TIMMERHOUT 9 VIJZELS ledige VATEN 3 BAGGERBüKKEN eenig MEUBILAIR enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOG LEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 19 APRIL 1892 des morgens te 10 uren ten sterfhuize van D VERDOOLD aan den Kattensingel Wijk Q No 81 van 15 KOElEi waarvan 2 nog kalven moeten Voorts 2 breede en een smalle Schouwen Bouw en Melkgereedschappen 14 Kippen eenig Meubilair enz Des morgens vóór de Verkooping te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 4 APRIL 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Bikmonii € aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLIHVSR van 10 snm m mm meest allen van Waterleiding voorzien allen staande en liggende te Gouda en wel Een met STAL in de Hoefsteeg w k F No 90 verhuurd bjj de week voor 2 50 Twee aan den Groeneweg wjjk L No 206 en 206a verhuurd bij de weak voor 1 85 en ƒ 1 40 Een in de Jan Cottingsteeg in de Vogelenzang wgk M No 103 verhuurd bji ds week voor 0 90 Een aan het Nonnenwater wgk O No 1 Te aanvaarden 15 Mei aanstaande üne op den Raam Wflk O Noa 12 17 en 1 verhuurd bj de week voor ƒ 1 50 1 30 en ƒ 1 30 Een in een gang in bet Klooster aan den Kaam wjjk O No 274 verhuurd bn de week voor 1 Drie op het Joukershof aan den Raam wyk O Nos 425 426 en 427 verhuurd bij de week voor f 0 70 f 0 75 en ƒ 0 70 Twee aan het Veriorenkost aan den Raam wyk O No8 539 en 541 verhuurd bjj de week voor 0 95 en 0 90 Een aan de Vest wjjk O No 610 verhuurd by de week voor 1 50 Twee in de Geuzenstraat wgk L No 69 en 70 verhuurd by de week voor ƒ 1 en 1 20 En twee in de Lemdulsteeg wgk M Nog 99 en 101 verhuurd bg de eek elk voor 1 30 En een perceel QRON D liggende in de Messemakerssteeg aan den Raam te Gouda Kadastraal bekend in Sectie D No 1648 groot 95 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdsg van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd Wege ns Lic ui datie OPENBARE 7ERE00PIHG te GOUDA op ZATERDAG 30 APRIL 1892 des morgens te elf uren bfl de Stalling Wyk Q No 275 in de Crabethstraat tegenover het Station van den Staatsapoorweg ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van Zes by de weg bekend staande PAARDEN mak voor stoom verschillend van leeftgd alle Zwarte Merriën Voorts Goed onderhouden Rijtuigen als Een Berliner een Eenpaardslandauer drie Brikken voor 4 8 en 12 personen 3 Tilbury s twee Coupe s Clarence een Tentwagen eene Victoria en een Vrachtwagen EindeUjk Een en Tweespanstulgen en verdere Stalbenoodigheden Des morgens vóór de verkooping van 9 tot elf uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris OPEHBARIVERK00PIII6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 13 APRIL 1892 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wgk Q No 2 aan het Jaagpad van die gekalfd hebben of nog kalven moeten eene party HOOI BOUW en WELKGERKEUSCHAPPEN VEENen BAGGERÖEUGELS een 8LEEPHEK een BERGHEEPÏ BBUGBOOMEN KAASPLANKEN en SCHRAGEN RIETMATTEN LAÜDKRS eene ARRfil SLEDE of VRACHTSLEDE BELLKNTüIG KRUIWAGENS ZEISSEN een zoo goed als nieuwe KOEVLONDER TAKKEBOSSEN BRANDHOUT enz Voorts het gebouwde en gepootte op de Werf van gemelde Bouwmanswoning te weten van het Woonhuis i deBlNTLAGEN de ZOLDERS de KAP d KOZIJNEN de RAME v de DEUREN d BEDSTEDEN de KASTEN de SCHOTTEN en het IJZERWERK vnn de Schuur al het HOUT en IJZKRWERK Alzoo worden van den koop uitgezonderd en niet verkocht de Steenen de Dakpannen en de Vloertegels bovendien wordt uitgezonderd de Keuken en hetgeen zich daarboven bevindt voor zoover bet in gemeenschap gebouwd is met het belendende huis van den Heer SPRUIJT Wyders wordt verkocht DE HOOIBEKG waarvan de kap geheel naar de rivier d Gouwe vervoerd kan worden zoodra het Woonhuis is afgebroken Eindeiyk De Vrucht en Wilgenboomen die zich op het terrein bevinden De eigenaar van den Grond zorgt voor bet af breken zoodat de koopers het door hen gekochtte kunnen en moeten weghalen naar gelang de afbraak vordert Alles te bezichtigen des morgens vóór de verkooping aanvangt Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Nette gem Kamer gezocht met volledig PENSION Brieven bfl den boekh J de VEN onder lett S KAASIHAKEItS Om ten SPOEDIGSTE in dienst te treden worden gevraagd bekwame solide vast verk goede belooning door de Confederatie Nederlandsche Vereeniging tot bereiding van Melkproducten Delfehaven ADVERTENTIEN ma eBinnen en BultenUmdi cJie Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Beinkman k ZooN De nitgave dezer Gonraut geschiedt dageiyki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pry8 per drie maanden ii 1 25 franco per po t 1 70 Mzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EEBSTE BLAD BINNËÏQXAND GOUDA 2 April 1892 VEKGADEBING van uen GEMEENTEEAAÜ niosdsg 6 April 1892 des namiddiigs één ure Aan ds orde De RelceDinji van het Stadelijlc Museum van Oudheden dion t 1891 Het vüOBitel tot wgagiiig der Begroeting voor de Schutterij dienst IMl Het voorstel tot wijziging der Begrooting voor bet Burgsriyk Armbetluur dienst 1891 H t voorstel tot wijïiging An Bgfrooting voor het Ëestedelingenhuis dienst 18BT Het voorstel tot wijtiging der Beijrooting voor het Israelietisch Armbestuur dienst 1891 Het voorstel tot wijziging der GemoenteBegroo ting dienst 1891 Éene reclame betrekkelijk de rloor Burgemeester en W ethüiulers vastgestelde Kiezerslijsten Het voorstel betrelTende eene wijziging van het Reglement voor het Gyrannsium Ue benoeming van eenen Sluisivachter aan het Hoordrechtsche Verlaat De vermoedelijke moordenaar van de wed P van Oudshoorn alhier is Donderdag middag door de inspecteurs der reehorche te Amsterdam A Kummeren J van der Puttiilaar aldaar aangehouden en gisteren morgen te Kotterdam ter besohikking van do justitie FEVlLLETOÏSi XJit liiet I ie eii i Naar het Fransch TWEEDE GEDEELTK XHL 47 Werkelijk bad dit gesprek dan ook bij Sixte de opgewondenheid verwekt waarop de notaris rekende Zoodra do kapteiii alleen was gevoelde hij dat hij zich in een toestand van hevige ontroering bevond even moeilijk te verklaren als aangenaam en smar telijk tegelijk Hoe dat schoone kind Was het mog jkl En waarom eigenlijk niet Waarom zou bij op haar niet denzelfden indruk hebben teweeggebracht dien zij op hem had gemaakt op den dag dat zij elkander aan het strand voor de eerste maal zagen Terwijl hij in zijn vlucht werd teruggehouden door D Avigiac die zich aan hem vasthechtte was zij van baar kant vrij om te droomen en zelfs vaü dat oogenblik f om haar lot te regelen Kon hij onbemiddeld als bij was met een smet op zijngeboorte zonder familie zonder betiekkin I gesteld Hij is genaamd Pièrw Francois Corneille I Pietersso 23 jaar oud en vaü beroep spokslagersI knecht Hij heeft gisteren bekend dat hij Maandag 1 avond van Gouda naar Bottenlam ia geloopi n Verschilleiide omstandigheden ïijn zeer bezwarend voor genoemden Pietersse Reeds 14 tiasg geleden bad h j aan zijn patroon den spekslager Braiel verlof gavraagd om Vlaandag 28 Maart voor eenige dagen uit de stad te mogen gmn en wel raar Keulen welk verlof hom was gegeven Zondag 27 Maart terwjil Pietersse uit was kwam er een heer uit s Óravenliage die zeide zijn oom te zijn naar hem vragen eu gaf de boodschap dat Pieterase s vader zwaar ziek was zoodat zijn overkomst wenachelijk was Dit klonk dfn heer Brakel dadelijk vreemd in de ooren daar Pietersse steeds gezegd kad dat zijn vader dood tras en alleen zgn moeder leefde nl in Amsterdam s Avonds tbuis kamende werd hem bedoelde boodschap ovargabracht die hom min of meer in verwarring bracht Hij zeide den volgenden dog nu eerst juat Amsterdam te zoHeo aan dtior er zeker eene vergissing in het spel wm Maandag was bij Wilier dan gewoonlijk on vertrok s avonds even voor half elf zooals hy zeide naar bet station om met den trein van 10 36 naar Amsterdam te vertrekken Hij maakte blijkbaar weinig haast zoodat de heer Brakel hem moest aansporen wat voort te maken als hij den trein nog wilde halen Bij het vertrek was er wBi ig aan hom te bespeuren bij gal zijn patroon oen hartelijkon handdruk wat bij anders nooit deed In Juni 1891 is hij bij don heer Brakel in dienst gekomen uit Amsterdam met zeer goode getuig schriften Genoemde heer was zeer tevreden over hem en ook zijne echtgenoot kon niet anders dan goede getuigenissen van hem geven Hij woonde daar aan huis was got d van gedrag kwam nooit laat I gen zon ler steun in de wereld hoop voeden den strijd vol tu houd Mi tegen een medeminnaar als I D Avignao 1 Dat zou meer don dwanshfid zijn ge weest dat ware domheid Rijke knappe jonge meisjes waren in don regel geen partij voor officieren zooals hij Wat kon hij aanbieden minder dan nii ts Er bleef bom dan ook mets over dan den weg vrij te laton voor D Yvi iiac en de rol van vertrouwde op zich te nemen zooals hij dan ook gedaan had Zoo had hij de liefde van zijn medeminnaar zien aangroeien bij had er de ontwikkeling de Vervoering maar ook de onrust en vrees van nagegaan terwijl hij vasthield aan zyn voornemen vriendschappelijk te zijn voor Anie maar niets meer jn bij wijlen teru boudend Maar waarom had Anie die niet iloor diezelfde redenen werd weerhouden niet alleen geluisterd naar de insprak van baar hart Haar fortuin gaf baar vrijheid te doen wot zij wilde liof te hebben wieii zij verkoos on de zachte invloed dien zij op haar ouders uitoefende verzekerde haar reeds ooruit dat zij geen heftige bestrijding zo u vinden Wanneer zulke gedachten na een ontmoeting met Anie somtijds in hem opkwamen verwierp hij ze dadelijk weder en werd boos op zichzehen over hetgeen hij noemde zijn vooringenomenheid maar nu waren bet geen droomerijeu zonder zin meer zij beftistteii op tastbare feiten hot afwijzen van P Avignac en de stap doof don notaris sedaau Rébénac had zonder twijfel de waarheid gespro ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt t huis en gaf steeds geheel den indruk een fatsoenlijk man te zijn Wel ging hij den laatsten tijd wat meer uit dau in het begin dat hij in Gouds kwam maar toch niet meer dan andere jongelieden van ziju leeftijd In de laatste twee maanden was de Wed Oudshoorn klant geworden bg den heer Brakel zoodat Pietersse daar geregeld orders kwam vragen en vleesch brengen Vroeger las hjj ook boeken uit de leesbibliotheek van Oudshoorn zoodst hij oük toen er wel kwam Nog verdient vermelding dat hij Maandag aan ziju patroon vroeg naar een van zijne messen dat weg was doch laatstgenoemde wist hem niet te zeggen waar het was Hij gebruikte nl messen die zijn eigendom waren Onjuist is het dus dat de heer Brakel eon van zyiie messen mist wat beweerd wordt en ovenzeer is het onjuist dat Pietersse vroeger bij de wed Oudshoorn gewoond heeft De politie heeft in het slaapvertrek van Pietersse een onderzoek ingesteld en zijn kolTer de sleutel waarvan hij de justitie had overhandigd geopend doch niets daarin gevonden dat nadere aanwijzingen guf Op het gerucht dat de verdachte heden uit Rotterdam bierheen zou worden gebracht waren velen in de nabijheid van het station samengestroomd en eveneens op do Gouwe waar vóór het huis van den heer Brakol naar het mes g jvischt werd dat naar men vermoedde wellicht daar in het water geworpen was Mocht het blijken dat bedoelde porsoon inderdaad ie moordenaar is dan zal dat hier vele gemoederen rust geven daar sommigen vooral alleen wonende dames niet weinig zenuwachtig zijn door het gebeurde Aanleiding tot den moord schijnt geUhucht te zijn Pietersse had van de vermoorde vrouw vernomen dat zij 28 Maart in bet bezit van een aanzienlijke som zou komen o a door de opbrengst van de verkoop van het huis Hij had baar zelfs een huwe ken toen hij beweerde door Anie niet in vertrouwah te zijn genomen en dat zij van zijn tusscbenko st niets afwist maar het was daarom toch niet minder zeker dat die stap gednan werd met goedkeuring van den vader die er waarschijnlijk geen toestemming toe zou hebben gegeven indien hij niet geweien had dot zijne dochter het er mede eens was En de genegenheid de achting van den vader dat was ook een feit En dan was rr nog een aniler van niet minder belangrijklieid het verlangen om den ouderen broeder op te volgen in de uitvoering in zekere mate van diens bodoülina en Met haastigen tred liep hij in zijn kamer op en neer stond plotseling stii zette dadelijk rijn wandeliitg weder voort en herhaaldelijk werktui elijk zacht voor zich heen Mijn vrouw dat mooie meisje mijn vrouw mijn vrouw Dat hield hem het raeesto beziv h1 het refrein van een liedje dat in zijn hart zonder ophouden weerklonk Wolk een geluk voor hem Welk een omkeer in zijn lot 1 Zoolang bij wist van Gaston te zullen erven droomde hij zich een toe comst met een huishouden een gezin al wat hein in zijn joiigd zoo zoer had ootbrokeu en dat hg dit droombeeld niet vroeger tot werkelijkheid bad grmaakt was omdat Haston het niet had gewild daar hij ïich voorbehield zelf du vrouw te zoeken waarmede hij Siite wilde vot