Goudsche Courant, maandag 4 april 1892

Wat de boer niet kent eet bij niet is oeni spreekwijze die in de stad meer gebruikelgk is dan op het land het bewgst dat men den boer meei overleg toeschrijft dan den stedeling die zic i minder den tgd gunt om al het gerei te onderzoeken dat men hem voor den neus zet Men mag dui veilig aannemen lat hetgeen de boer eet of drinkt ook goed is Van deze onderstelling gingen ook si de Beiorsche stadbewoners uit tot wie het nieuws doordrongen dat de boeren in Worishofen Beiereu de booiien koffie hadden afgezworen en daarvoor bereide Malz kaffie in gebruik genomen hadden Anuvankelgk was men wantrouwig want men weet in de stad zeer goed dat menig boerendorp onder de pantoffel van zgn pastoor staat Toen men eciiter den naam van den geestelgke vernam verdween ieders aarzeling want het was niemand minder dan Pastoor KXEIPP de beroemde Homopaath die alle zeunwlgders jicht en rheuraatieklgders enz door zgn koudwaterkureu weder geneest Het vertrouwen in dezen weldoener der mtnschhoid is zoa groot dat tegenwoordig in Duitschland en Oostenrijk zelfs de soldaten de Malz koffle van Pastor Kneipp als morgendrank gebruiken wsnt zij bevat SS g voedende stoffen zooals moutsuiker dextrine en eiwit torwgl smaak en geur dezellde z jn als van boonen koffie Daarom nomen de troepen haar ook op hun lange marschen in hun velddesschea mede en is zg evenzeer voor de sportliefhebbers onontbeerlgk geworden Zoo is zij ook voor den landbouwer die onder do heete stialen der zomerzon op veld of akker zweren arbeid verrichten moet eoL ware verkwikking gebleken die niet slechts opwekt maar ook verstrekt en uit dien hoofde verkiezaa boren de gewone koffie en haar ongezonde eu dikwerf onsmakelijke surrogateh want deze voede niit terwgl de koffie elve een plantaardig gif bevst welks opwekkende kracht een hoogst nadeoligei invloed heeft op het zenuwstelsel Lgders aan hart en maag zoomede zenuwlgderi voor wie de boonen koffie vooral zeer verderfelijk is kan daarentegen het gebruik van Malz koOie zeer worden aanbevolen Als men voorts nog bedenkt dat het halve kilo dezer Kneip s Mali kofli slechll 27 I cent kost dan begrijpt men dat deze uitmuntende volksdrank op da vocdingstentoonstelling te Leipzig met de gouden medaille bekroond dor spaarzame HoUandsohe huisvrouw bgzonder welkom zal z gn Schoenen en Laarzenmagazijn Korte Groenendaal 1 o 6 heeft de eer aan zijn gfeacht publiek kennis te geven dat hij zijn Voorjaars Commisiën heeft ontvangen en ovens voorzien is van liet fijnste Heeren en Dames Schoenwerk alsmede ook een mooie sorteering Jongens en Meisjes SCHOOLLAAEZEÏÏ Voor solied werk wordt ing estaan Lage prijzen zie Uitstalling B vAi TOJNGERLOO kameraden want bg bad geen schulden en was stellig voornemens die dooit te maken En plotseling met een enkel woord heropende I nu de notaris voor hem de poorten tot dit gelukkige leven dat mooie meisje dat hij zich had moeten gewennen te beschouwen als de vrouw van een ander kon de zgne worden Waarlijk ja waarlijk En vroolijk liep hg de kamer op en n er aarvan de vloer kraakte onder zgn zegevierende stappen Nadenken Hoe f Neen niet aan zijn overpeinzingen bad de notaris hem overgelaten niatir aan zijn vreu de Z odra de eerste ontroering evenwel begon te bedaren kwam de gedachte aan D Avignac hem voor den geest zoo niet als iets verontrustends dan toch als famelgk hinderlijk Ware D Aviguac een onbekende gewoest of iemand die hem onverschillig was dan zou hg zich niet met hem hebben bezig gehouden hg zou niets meer zgn geweest dan een afgewezen aanbidder zooals er reeds zo veel gn in de wereld en over wie oen zich niet vermoeit Maar met D Avignac was dat iets anders zg waren kennissen vrienden hg waa zgn vertrouwde geweusi eu deze titel schiep hem een eigenuardigen toestand die open en eerlijk moest worden zoadat er voor later geen vrees overbleef voor verkeerde uitle igingen of beschuldiftingen Baarom was het noodig dat er een verklaring l ks aanzoek gedaan met het voorstel in Brussel te gaan wonen en daar een slagerszaak op te zetten Zg wilde echter daarran niets weten terwyl haar bmilie haar dit ook ten zeerste ontraadde Uy schijnt toen het voornemen t hebben opgevat op een andere wqze iu het bezit van haar geld te komen en vandaar de afgrjjselgke daad Baur de overledene hem niet gezegd had er een groote hypotheek op het huis stond moest hy verwachten er veel grootere som te zullen vinden Zooals gemeld is vond hy slechts eeu 30 Thans verneemt de N Rott Ct dat de kapitein Bakker appel heeft aangetuekend tegen het vonnis der rechtbank to Rotter lam waarbij h tot een jaar gevangenisstraf is veroordeeld H H M M de Koninginnen zullen vermoedelijk ainde Juni of aanvang Juli haar bezoek brengen aan de provinciën Friesland en Groningen In verband met andere plannen is nog niets kunnen worden Tastgesteld Voorloopig bestaat evenwel het voornemen dat Hare Majesteiten in de hoofdsteden dezer beide provinciën vier dagen verblijven Van de regeling der reis zal bet afhangen welke provincie het eerst zal worden bezocht Omtrent den Amsterdamiclien moord deelt bet Vïiegeiid Blad het volgende mede Ëene ons bekende juffrouw werd den avoud van den moord in do nabyheid van de plek waar het misdrijf was gepleegd aangesproken door een man die met bet oog op den brand in de Muidenstraat bet is beter vermoord te worden dan te verliranden Genoemde juffrouw vernam van bewoners vau de Keizersgracht omtrek Haidenstraat even daarna het volgende Be bewuste man bad reeds aan verschillende huizen pogingen gedaan om binnengelaten te worden Zoo was h j tweemaal geweest aan de school van den heer Kloppers de eerstiA maal met een hoed en later met een pet op het boofd Een en ander in verband brengende zou het niet onmogelgk zijn dat de bewuste persoon ook was gekomea aan het buis van den heer Viotta alwaar hij ign kans schoon ziende de misdaad heeft gepleegd Ook bestaat de mogelijkheid dat de schrijfster van den brief gezocht moet worden lu een der hi zen vaar de onbekende zich aanmeldde Be juffirouw die ons dit verbaal mededeelde verklaarde dat zij deu man die haar aanspraak onder duizenden zou herkennen Staten Qeneraal Eebstx Kauze zitting Tan Vrijdag 1 April 1892 Bebalve de wetsontwerpen tot verlenging der schornng van het uitvoerrecht op suiker en tot goedkeuring der verklaring met Oosten rijk Hongarije gewisseld over de uitzetting van vreemde vrouwen heeft de Eerste Kamer haar agenda afgehandeld in twee uren tijds Eerst de Congo acte daarna de grensregeling op Borneo zonder verzet Be Oranje Nassau orde lokte een protest uit van den heer Bengers die met 5 anderen tegenstemde Be bedoeling van het protest was blijkbaar nog minder tegen t ontwerp zelf gericht den tegen de w jze bonden zien en die zulk een sebat van c eugden in zich moeat vereenigen dat men maar niet de eerste de beste kon nemen t was beter te zoeken af te achten Maar onder dat afwachten was de dood Gaston komen overvallen en bet testament aan Sixte in hoofdzaak bekend werd niet teroggevoodeu vso zekere vooruilziofaten op rijkdom die hem recht gaven op alle verwachtingen voor de toekomsi was hg vervallen tol armoede Hoe hevig die val ook was hij was er niet door verpletterd Wel had hij een oogenblik van verzet gehad gevolgd door gemor en bittere beschuldigingen Wat had hg misdaan om aulk een hard lot te verdienen Maar hg was niet iemand om zich te krommen onder de hand die hem sloeg en in wanhoop weg te tere Hij kon niet anders zijn dan een eenvoudig soldaat goed t was al wal dat hg t was Dadelijk zegde bg de mooie vertrekken op die de toelage van mgnbeer Be Saint Cristeau hem in staat hadden gesteld te bewonen huurde een goedkoope kamer eenvoudig gemeubeld met hetgeen z jn eigendom was en regelde zgn uitgaven naar zijn trnctemeut als kapitein Dat alles had hij aedaan waardig zonder klacht en zundei valschu schaamte niet zonder spijt hij xo i v iT rtian het luveu lijden v in ilen armen officier minder treurii echter dao de mi est n onder zijn van bestrijding in de andere Kanar die dit hooge Staatslicbaam niet wilde navolgen De Minister Sey rdt zag zyn noodwet mot algemeene stemmen aangenomen Maar de redevoeringen der heeren Van Koyen en Van L jnden die natuurlek niet van geheel hetzelfde standpunt uitgingen ademden nu juist niet een onbeperkt vertrouwen in dezen Minister Br J Bitsema Bos beantwoordt iu het Nederlanitch Landiouw If eeiblad de vraag Bestaar er boter middel togen de mot dan kamfer of tabak P mot het volgende Burgerplicht Be Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht viert 10 Mei a st zooals wg reeds vroeger mededeelden haar 25 jarig bestaan Met het oog daarop moge een korte schets van hare geschiedenis hier een plaats vinden Het waa in de eerste dagen van Mei 1867 dsl er eene circulaire werd rondgezonden onderteekenil door de bh P F Conmans mr J H van Gennep L de Groot jr W Kromhout jr G H G de Uoge K Mars H P Muller G A Oudijkjr J P C Prince 0 J C Prince H J Steenbergen G J Steens Zgnen G F van de Velde ï F Viruly D W Westerbaan en F C van Zeglei waarbg de medewerking der Oondsche ingetetena werd ingeroepen tot het oprichten eaner Goudscbt WeerbaarheidsVereeniging In verscheidene gemeenten van ons land kwamen in die dagen dergs De reuk van kamfer en tabak is den motten onaangenaam daarom kunnen zg wél iets er toe bgdragon om de dieren te verbindeien zich in de aldus beschermde kleeren enz ie vestigen maar zitten ze er eenmaal iu dan helpen deze en vele andere sterk ruikende stoffen niets want ze dooden de mot met Züoals bekend zal zgn is de mot een klein vliudertje dat lu het voorjaar of in ile eerste helf Tan den zomer vliegt en dan tracht wellen kleeren bont enz op te zoeken om daarin eitjes te leggen uit welke later rupsjes ontstaan die de wol de pelshareu enz opvreten en dus de kleeren boilerven in kleedingstukken die dikwgls in beweging worden gebracht legt het motvindertje geeoe eieren dus niet in kleeren enz zoolang ze in t koude jaargetgde worden gedragen Bergt men nu in t voorjaar zgne wojleu kleeren pelsen enz weg dan ia het beste wat men kau doen volledige mechanische afsluiting waardoor men het den motvlinderr volkomen onmogelijk maakt b j de wollen stoffen te komen om eieren te legge Wollen onderkleeren pelswerk enz berge men zoodra de tijd gekomen is dat zij niet meer worden gebruikt in goed gesloten linnen zakken in kisten of doezen weg Maar men zorge dat er geen enkele opening iu aanwezig zij want een motvtinder kan door t kleinste gaa e kruipen Wil men nog tabak of kamfer beter echter napbtaline bg de weg te borgen klrereu in de linner zakken kisten enz doen des te beter voor t geval dat de afsluiting nog niet volkomen mocht zgn Ook de reuk van juchtlaer schijnt den motton nieS te bevallen Baar de moteieren geheel los op de kleeren liggen kunuon zij door uitkloppen of borstelen verwijderd worden Heeft men dus iu t voorjaar verzuimd tgdig de kleereii weg te bergen dan kloppe men ze duchtig uit Gedurig uitkloppen borstelen eu luchten is ook wenscholgk om de mot die eenmaal in de kleeren zit er uit te drgven hoe vaker men het herbaalt hogi beter toch is het lang niet altgd een afdoend muldel om de mot kwijt te raken Men verzekert dat tot n poeder gestampt gzervitrool de motrupsies die in de kleuren zitten verdrgft of het zoo is weet ik niet luseotenpoeder zoo noodig met een blaasbalg over de door motten bewoonde kleeren enz verspreid moet ook een zeer oed middel z jn waarbq men echter zorge dat men geen oud insectenpoeder kr jge dat zijne werkzaamheid grootendeels beeft verloren Zoo mogelijk koope men ds gedroogde bloemhoofdjes waaruit bet instctenpoeder bereid wordt en malie dit zelf door d bloemhoofdjes fgn te stampen Toch os het noodig gedurig de behanileling met Insectenpoeder te herbalen Üe Toorbeboedmiddelen tegen mot zijn dus vr j eenvoudig de verdelginsmiddelen echter zeer onzeker in hune werking tusschen hen plaats vond waardoor duidelgk werd uitgemaakt dat hg niet als mededinger optrad oli hij aanspraak maakte op de hand van Anie dai wa dit omdat zg vrij waa indien hij na zich cent achteraf te hebben gehouden nu de eerata plaats bg haar innam dan was dat omdat die ledig was H j kende D Avignac te goed om zich voor te stellen dat deze mededeeling met eeu kalm gelaat zou worden aangehoord maar tevens meende b j hem genoegzaam te kennen om aan te nemen dat zg geen scheiding of oneeoigheid tussehen hen zet uitlokken hij zou ontevreden zgn gegriefd gekrenkt in zgn eigenliefde meer niet kter zou Dt lvignse de eerste zgn om te erkennen dat deze stap heit eerlijk was en dat hij niets beter kon doen dl zieh in de zaak te schikken Badelgk schreef Sixte den baron een briefje om hem te waarschuwen dat hg twee dagen later t Seignos zou komen ten einde een onderhoud met hem te hebben over een belangrgk onderwerp met verzoek ingeval de voorgestelde dag niet schikte dit met een enkel woord t laten weten en een anderen op te geven Baar er geen antwoord kwam vertrok Sixte op den bepaalden tijd naar Seignos eenigszius verwonderd dat B Avigcac hem niet had laten weten dat bij hem wachtte echter zouder er aan te twgfeleo dat hg hem thuis zon vinden Torit tertolfi lijke vereenigingen tot stand en algemeen ontstond de wensch om als Ots volk eenmaal geroepen werd zgn onafhankelijkheid te verdedigen niet alleen de wil om dut te doen daar zou zgn maar ook de macht m a w dat men genoeg ervaren zou zijn in de behandeling van het geweer eu het schieten om met kans op succes den vijand te gemoet te gaan Deze oproeping vond weerklonk bij de burgerij en op Vrgdag 10 Mei werd op een vergadering in de Sociëteit Ons Genoegen besloten genoemde voreuuiging op te richten Er werd een Bestuur benoemd bevelhebbers gekozen een reglement vastgesteld en met gver word de zuak ter hand genomen In een volgende vergadering werd besloten het eerelinmaatschop den Burgemeester dezer gemeente Mr A A vau Bergen Uzendoorn aan te bieden die dit welwillend aanvaardde Weldra werden do Sobiut oofeningen begonnen en reeds in Augustus van dat jaar de oerste wedstrijd gehouden Groot was de belangstelling die de jeugdige veroeniging ten deel viel Geregeld werden de oefeningen gehouden die zich kenmerkten door gver tucht en streven om zich te bekwamen zoodat het succes niet uitbleef Aanvankelijk meende men geen uniform te moeten aannemen maar reeds 14 Febr 68 werd een uniform vastgesteld Op 2 Mei 1870 werd de Veroeniging tot een Corps verheven waarvan Z M Koning Willem IU bet Ueaohermheerschap werd aangeboden dat welwillendwerd aangenomen 8 Juli van dat jaar werden deofficieren geïnstalleerd en leu 20n van die maandde gelegenheid opengesteld om in te sohrgven tot deelneming aan een eventueele verdediging van hel vaderland Men herinnert zich wat daartoe aanleiding gaf In hot jaar 1870 brak de oorlog uittusichen Frankrijk en Buiischland en er bestond eenige vrees dat ook Nederland daarin zou worden betrokken Nauwelgks was dat gebleken of alomin ons land ontstond er groote geestdrift om de wapenen op te vatteu ter verdediging van onzen geliefden bodem Ook in Gouda bleef men niet acbter I Nog herinneren wg ons met welk vuur de jongelielingen van die dogen spraken van een eventueelekrggstocht hun oog straalde van moed hun hartklopte bij de gedachte den vijand te kur nen toouendat de dapperheid hunner voorvaderen ook bun deelwas en reeds zag men zich iu deii geest beladen met lauweren huiswaarts koeren I Intusschen gelukkig genoeg zijn die jeugdige helden niet inde gelegenheid gesteld bun moed te toonen Nhderlaud is toeschouwer gebleven in den slrgd en deedele jongelingen konden rustig aan hun werk blgven op kantoor of werkplaats fi yrpd werd ui tgestoord Geregeld bleef men zich echter oefenen en kwam eenmaal de nood aan deu man opnieuw zou men gereed zijn tot den strgd Bg nationale feestdagen was Burgerplicht een van de eerste om tot de viering daarvan meê te werken Op den SOOen gedenkdag van Nederland s vrgheid op 1 April 1872 deed zij zich door een commissie vertegenwoordigen bg bet toen gevierde feest en dat ter eere van bet 600 jarig bestaan van Gouda werd door haar dapper meegevierd Nimmer liet z j zich onbetuigd waar bet gold op zulke dagen teekenen van leven te geven en toen zg in 18ü2 15 jaren bestaan had kon zg met alle zelfvoldoening terugzien op het vervlogen tgdperk en mocht diegebeurienis feestelgk hordenken En zoo bleef zgtol op den huldigen dag met eere bestaan onderhare leden telt men uiterst bekwame schutters enom te bewijzen dat men buiten de hoofdzaak hetschieten ook andere nuttige zaken ter hand nam moge dienen dat o a in 1884 een cursus in deverbandloer werd geopend die met belangstoUingwerd gevolgd Bnrt srplKht telt thans 3 eereleden de boeren Mr A A van Bergen Uzendoorn Burgemeester dezer gemeente J O A Pabst oud officier Instructeur en J M Noothoven van Goor oudPenning meester benevens ééa lid van verdienste de heer W Kromhout Jr Be heer G H G de Lange is Ie Luit Kom mandant wiens officiers benoeming dagteekeni van 4 Mei 1868 terwgl bet bestuur is samengesteld uit de bh G H G do Lange A van KecdtDortland H van Wgngaarden 1 Hoogendgk C C J van Mierop A C Cosgn en C J A Kerkhof Voorzeker is er alle reden om het 25 jarig bestaan der vereeniging met opgewektheid te vieren bgzondetheden van bet programma werden reeds in een vorig nr dsor ons medegedeeld eu als het feest door fraai weder mag begunstigd worden kunnen eenige vreugdevolle dagen worden voorspeld waarop tal van bekwame schutters hierhien zullen komen die in onze stille veste heel wat vertier komen brengen Wg wenschen Burgerplicht een voortdurende blot i toe eu hopen dnt haar tilveren jubüé in allen opriohttn goed moite slagen t BurgerljjlES Stand i GBBOEEN 31 Maart Grietje ouders H van 1 der End en A Boutestein Jobannus Matthijs ouders J P Mol en F R de Jong OVERLEDEN 31 Maart W Toornvliet 58 j W van Hagen huisvr van A Ultee 40 j 10 m 1 April E F Kleij 6 m ONDERTROUWD T J Kuster te Eeeuwijk 22 j en E C Jankneoht 28 j Moordrecbt GEBOREN Willem ouders A M Kisman en A Vento Vnnigje ouders A Boere en M Wolvers Wilbelmina ouders D M Overhand en J van den Berg OVERLEDEN W van Tilborg 14 j J van Vlaardingen 90 j HaAStreoht GEBOREN Pietor ouders C Groen eu L Sterke OVERLEDEN C van Eijk 39 j Vlist OVERLEDEN L Nobel 75 j ADVERTENTIÈN Voor de vele betrgzen Tan deelnemiug ontvangen bg het afsterven van mgn geliefde Echtgenoot den Heer ALBERTÜS tan WIJK betuig ik ook namens mgn Kinderen en Behawdkinderen onzen hartelyken dank Wed A vaN WLJK Votjk Gouda 2 April 1892 De zaak zal door de wedmoe op demelfden voet morden voortgezet waarvoor zij zich ten zeertte aanbeveelt Zelfs voor den meest wantro uwenden overtuigend Den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz Slot BïUigheim ambt Mosbach Baden UEd kan ik verklaren dat er wel geen middel geschikter mag zgn om spoediger en zekerder zoowel bg kinderen als volwassenen kwaadaardigen hoest en andere aanhoudende heeschheid te verdrgven dan de nit nwe fabriek ontvangene Drulven Borst Honlg Hg heeft de Toortreffelgksle diensten bewezen en bg Toorkomende gerallen op Terdere zending reflecteerende toekent met Hoogachting Graaf tot Leinigen Billigheim Steeds echter ouder garantie te Terkrggen Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J Tan Bergen Haastrecht bg J O den Hertog Oudewater bij P Jonker Ideuburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bg J T d ADool Hazerswoude bg Wed W Hendriks J F Herman Zn Vertegenwoordigers der Leidsohe Stoombierbroawerij de Posthoorn Prezen Tan nit de Kelder West B iv u B N 1788 Geopend Tan 6 tot 12 en Tan 2i tot V unr Extra Stoot en Pale Ale Bass C 24 Ct p PI Extra Stout VollenhoTen Co 21 Münchener 16 Beierech 14 Pilsener 14 Extra Lager 10 Belegen Gerste 10 Dubbel Gerste V 9 Oud Bier 8 Gerste Bier 7 GEVRAAGD een nette Dienstbode met MEI a s van goede getuigen Toorzien bg M E MONASCH Markt Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VIÜRKOÜDHEID zgnde oplossende en verzachtende SALMM FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeist Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in □ flescbjes a 20 cent Tb Gouda o a bg de Heer A H TBEPE voorheen C THIM TE KOOP EE1 Winkelopstand desverkiezende de nog Toorradige goederen in Dameshandwerken Garen Band enz Adres Bureau dezer Courant HEEREN KLEEDINGMAaAZUN Tan nette eigengemaakte Heeren Kleedingstukken en SOEDEIIEN NAAR HAAT Nette eigengemaaJite COSTUDMS in voorraad Tan af 12 Guld en eene ruime keuze in de mooiste sorteering nette deugdzame P TALO S voorhanden Tan af 2 75 fi PUIJK Turfmarkt I Tailleur