Goudsche Courant, maandag 4 april 1892

892 Maandag 4 April No4801i GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De tozending van advertentlön kan gesohieden tot édn uur des namiddags van den dag der uitgave OPENING TUI het SEIZOEN = ® gSc t fea8tS 3S GROOTE KEUZE Snrah zwart en gekl MerreilleDx Sattju Béng line Moiré antique Faille franfaise Faconnés Flaweel Pluche Linten Git Galons Git Franze Git Stukken Git Garnitnurs Doffe Galons Gebordaarde Galons Staal Gatons Goad Galons Knoopen in Git Knoopeii in Passement Knoopen in Metal Knoopen in Goud en Zilver Knoop Agraves Sleepband zwart en gekl Jabots I Dassen Haute Nonreautés Fiehns Corsetten Fransche Modellen Haodscboenen in Garen en Zgde Raudschoenen in Glacé Tricot Tailles Fantasie Blouses Parasols Paraplu ies Einder Jurkjes Jongens Broekjes Sport Blouses Dames Kokken Fantasie Boezelaars KeukeoBoézelaars Pantoffel Patronen Wollen Doeken Cachemire Doeken Chenille Doeken Voiletulle Dentelle Oriëntale Dentelle d Irlande Spaansche Kant Obantilly Kant Borduursel Wisbrun k LiflhiaD O o u d a AFFAIRES in ROTTERDAM Weste Wagenstraat ROTTERDAM Goudsche Wagenstraat HAARLEM Anegang HAARLEM Groote Houtstraat BREDA Kanestraat B 2 BREDA Karrestraat B 1 LEIDEN Haarlemmerstraat GOUDA Markt GORKÜM Langendijk DORDRECHT Voorstraat I I GOEDKOOPSTE ADEESl Naaisters FoarnitureD Hoofd AIagf azijn Wijnstraat 96 ROTTERDAM Schoenen en Laarsen UUagasijn DE ROODE LAARS Hoek Lange Tieiuleweg Gouda gd Heden ontvangeen de BHeeren Dames en Kinder Schoenwerk Doordien het Schoenen Uagazijn Oe Hoode Laars eigen schoenfabrieken in IMoordBrabant heeft kunnen en zullen wij blijven doorgaan ook de nieuwste en fijnste soorten aan de bekende lage prijzen te verkoopen Men koope geen Schoenen voor en aleer de nieuwste soorten en lage prijzen gezien te hebben ZIE ETALAGE 1 en 3 UITVERKOOP van een honderd paren ongesorteerd schoenwerk tegen SPOTPRIJZEN ZIE ETALiGE 3 Reparatie en aangemeten werk worden voortdurend net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend J P HESSELS Gouda Snelperedrak van A Brinkman k Zoo De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met aitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 Mzoaderlgka Nommers VIJF CENTS TWEEDE BLAD BINNENLAND GOUDA 2 April 1892 Wy lezen in du Amh Ct Onze lofredeusare deden goed hun werk eens te makeu van onise haast met odb heele zijn ineengeweTen ondeugden in zake friesche stijfkoppigheid din o B vreemden duldde maar zich niet met hun afgaf Interaisant is non wel dat de Bildtkera NoordHoUacders eigenlijk Westfriezen een graadje stljfkoppiger boeten dan de oudlanders en ik zou meenen dat bet waar was mogolgk nog is In elk geval de jongere garde hee t al geducht veel van die onbebolpenbeid en boerentrots afgelegd De Staten moeten meegaan of des noodig hun handelingen o a tegenover de oude klachten van het Bildt verdedigen Der vadarei jtijfhoofdigbêid om oventje achter het titsthUd der historie te gluren verhinderde dat een degelijk dgtwerk voor heel bet gewest werd gemaakt Ëlk zorgde voor zijn eigen land en dat heette dan uiterst ferm Gevolg ongelooflgk veel vloeden waarin ettelijke tienduizenden verdronken En terwijl dan alles jammer en wee aanbood in dit toen lang niet aanlokkelijk gewest vochten Sohieringer en Vetkooper nog heal koelbloedig op de droge plekjes ieder van ban was natuurlijk in zijn recht al bestond dit b v slechts daarin dut de een krachtens geboorte was of Scbieringer öf Vetkooper en do andere of VetkoOper of Scbieringer In 1670 was er eens weer zoo n kulossalo waturvloed Toen verdronken b v in den noordooste Igken hoek in 11 bijna allen zeer kleine dorpjes 1800 menschen en het overige is naar dit staal te heoordeolen Maar niet de ingezeten ging omdijken wel te verstaan dacht aan algeheele afdojnde bedijkiug De aloude onhuixzaamheid belette dit Een Spanjaard deed bet Cnsper de Kobles stadhouder van Filips II Robles was een bard beer maar bij hem gold het leven van honderdduizenden al gingen er tientallen levens verlorru Hij kende zijn volk en plaatste bij voorbaat galgen op den doorgebroken en te elleudigen dijk De landsman kwam vertoogen indienen met brieven waarop ze b v verplicht waren zoo n tuk on niet moer te onderhouden Maar Uobles nam een handvol van die brieven smeet ze in de gaten on zei op zijn Kooterwaalschtiollandsob Taur Uk nou dieprief kan ze diik bedgkon koed anders moet joi poer dyk I Maar er liep er nogal één onder die de gals in vredes naam dan maar koos aleer zijn heilig recht geschonden werd En s mans verlangen werd ingewilligd De nazaat evenwel zag in dien Spanjaard toch oen man die meer kou dan moor len en zette een gedenktoeken bij Harlingen de Sleenen man Casper de Robles met twee gelaten als de Heer Janus bij de Bomeiuen Hier moest het aanduiden dat men aan beide zijden op den dijk had te letten Dit is het eenige zoogenaamde standbeeld m het gewest Thans worden uitvoeriger mededeelingen openbaar gemaakt over de inhechteuisnemiug van den anarchist Bavachol Op den dag der ontploffing In de ne de Clicky was een man in een klein restaurant op den boulevard Magenta komen dejeuneeren Deze man vertelde zeer nauwkeurig hoe de outpl fHng had plaats gehad ec verkondigde anarobistiBche theorien Eenige dagen later lazen do restaurateur en z ja zwager inde bladen het signalement van Bavaohol en zij bemerkten dat dit signalement vrij goed overHenkwam met het uiterlijk van den bedoelden persoon Maandag kwam do man weder en nu meende de restaurateur overtuigd te zijn dat jijn bezoeker Ravaokol was Onmiddellijk liet hij de politie waarschuwen Dadelijk begaf de heer Drosch zich met 3 agenten die hü buiten liet staan naar bet restauranli Hij ging hier aan een tafeltje zitten tegenover den vermoedelij ken Bavachol Deze bemerkende dat hij gefixeerd werd werd eenigszins zenuwachtig en stond op om te betalen Toen hij echter de deur wilde uitgaan legde de heer Dreacb hem de hand op den ohoudor zeggende Ik moet u even spreken Verward draaide de man Ji om en op dat oogenblik werd hij gegrepen doo agenten Dadelijk tut hij uaar n a jak dtf JÉJt TMeh eehter belette deze beweging en baalde hora een geladen revolver uit den zak Nu begon de gevangene te slaan eu te schoppen waarop de commissaris hem den met zes kogels geladen revolver voor hield met de woonlen Ga gewillig mee of ik schiet Versoheiden omstanders stonden de politie bij Op bet bureau werd de man ontkleed en hier bleek het signalement van Bavachol volkomen op hem te passen Toen hij weer gekleed was deed hij nog een poging om te ontsnappen waarbij bij eeu der agenten eeii sabel ontrukte hij word echter dadelgk weer gegrepen en geboeid Ja ik beu Bavachol nep hij toen maar zoide verder niets Men vond bg hem o n een smk kosmetiek dut hjj gebruikte om zijn wangija rood te kleuren D prefect van politie l o ê heeft Bavachol tcjielijk met twee andere gearresteerde anarchisten ill verhoor genomen Kent gij die beiden vroeit de heer Loze Wie zijt ge zelf zeide Bavachol De rechter van instructie antwoorde Uom dflt is de prefect fan politie Zoo zeide Bat iichol glimlachend ik beu blij dat ik eens kennis met hem maak Bavachol verklaarde daarop do beide andero niet te kennen Dezen echter lioewel eerst aarzelend herkendon hom toch later en doelden dit don prefect mede Ei zeide Bavachol herken je raij toch boewel ik mijn baard afgeschoren bob Hier viel hd dus door do mand Bavachol wordt door vorscheiden agenten bewaakt De heeren Guroii on Bossijjnol hebben eeu huiszoeking gedaan in de woning van doa anarchist Zij vooden hier allo benoodigdheden voor de vervaardiging van bommen zwavolzuur sehietkatoen enz Bavachal bewoonilo oen kleine kamer op de dorde verdieping voor 80 frs per jaar onder den naam van Laurent Teen hg er kwam wouon werd hij door twee vriondon bijgestaan bij zijn verhuizing De concierge had opgeniorkt iat Bavachol dikwijls ander kleeren aantrok zoodat de opmerking was gemaakt dat hij zich te goed klueddo voor iemand die oen lergolg4i kamer bewoonde Op don dag der ontploffing wa Bavachol des morgons te vijf uuruitgegaan hij droeg toen een langen caoutchouc mantel y Nooii kroeg hij bezoek hg ai thtfl jfukefde an eieren Men vond dan ook eonfjrnoto B jflveelheid eierschalon A V ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Buiteolandscb Overzicht De Fransche Senaat heeft zonder beraadslaging het ontwerp aangenomen tot aanvulling van art 435 van het strafwetboek gelijk het door de Kamer van afgevaardigden met instemming der regeering was gewijzigd tot nog meerdere verscherping vau het artikel betreffende de aanslagen door middel ran ontplofbare stoffen De Kamer heeft in de afdeelingen de commissie voor de begroeting benoemd Zij bestaat uit 83 leden en er waren minstens 150 oandidaten Het lidmaatschap dier commissie is steeds gezocht maar ditmaal was de jacht buitengemeen sterk De radicalen zijn geslagen in de personen van Camille Pellotan Fichon en Millorand die het vorige jaar lid der oommissie waren De 77ste geboortedag vau prins Bismarck is in vele groote stedeu van het rijk feestelijk herdacht Uit Berlgn vertrokken velen naar Eriedriohsrui om den prins geluk te wonskheo De nationaal liberale dartij zoud een gemeenschappelijk telegram Qraaf Waldcrsoe begaf zich van Altona naar Friedrichsrub om zgne gelukwonschen aan te bieden De meeste hier verschijnende dagbladen onverschillig tot welke partij zij behooron wijden aan den voormaligeu rijkskanseliet opstellen waarin zü hem om zijne verdiensten huldigen eu hunne belangstelling betuigen De prins ontving talrgkke deputation De kapel van het negende bataljon jagers bracht hom oene aubade Sedert do algemeono verkiezingen voor don Duit het Bijksdag in 1899 is hot de conservatieve partij bij do tusscheiitijds plaats hebbende Bij do beraadslaging over de spoorwegbegrooting in do Belgische kamer bracht do afgevaardigde Coremaus woder allerlei klachten in over gepleegd onrecht tegeuover de Vlamen bij hol vervuilen van subalterne ambten aan de staatsspoorwegon Hij vestigde o a de aandacht dor kamer op hot volgende Bij sommige examens wordt de Vlamon die zoowel hun taal als het Frnnsch machtig zijn gemiddeld aantal ponten voor taalkennis gegovon inaar zoo dat do Vlaamsch sprekende die boido talen voldooudo kent niet hot hoogste aantal punten 18 voor bet Fransch 12 voor hot Vlaamsch krggt maar slechts IS punten terwgl de Waal die uitsluitend in het Fransch er doorkomt het hoogste getal 17 daarvoor kan krijsen Voor geen aeid zouden de a nbtenaren eoii Vlaam naar hot Waalscho geileelte van het land zouden wanneer hij de Fransche taal niet kont omgokt erd wel üf daardoor oen ongeluk in Vlaanderen kan ontstaan gelijk lu 1882 to Meirelbeko bij Gout eliourde daarover bekommeren zich do bureaucraten met In de Zuiitainerikaausche republieken blijft het onrustig l o telegraaf brouït ons nu woder berichten omtrent Argentinië on Brazilië In Argentinië vreest luen oproerige bewegingen an do zijde dor radicalen Verscheidene radicalen en eenige officieren zgn gevangen genomen on worden beschuldigd van tegen do regetrmg samen te spannen Er hoeft zelfo een gerucht gelnopen dat de preside it vermoord is maar dit s hijnt van grond ontbloot to zijn En by de buion de Brazilianen is het niet rustig