Goudsche Courant, maandag 4 april 1892

ger Men eest weder een nieuwe omwenteling De troepen ïijn in de kazernen geooBsigneeid en de politie ontving boïol de grootste werkzaamheid te betrachten Die arme Zuidamerikaaneohe republieken kunnen met zelfregeering maar niet gereed komen 15n de groote zuster republiek in Noord Amerika lij wil zich zoo gaarne in de aangelegenheden der zuidelijke zusters mengen Onder de leuze van Panamerikaniame doet het kabinet van Washington allerlei verleidelijke aanbiedingen Wg hebben reeds in de telegrammen kunnen lezen dat de Voreenigde Staten aangeboden hebben Argentinië te helpen zoo het wegens grensgeschillen in moeilykheden met Brazilië of Chili mocht geraken en nu weet l Indépendance Beige mede te deelen dat Peru van de Ver Staten groote ommen zou onttangen zoowel om Chili schadeloos te stellen voor de provincie Arica als lot voldoening yan anderen schulden die Peru nog aan Chili heeft Voor al die welwillendheid zoude de Ver Staten het recht krijgen zich van ila zeehaven Chaimbote als station te bedienen Phoenix Bodega Proeflokaal speciaai ing ericht tot kennismaking rnet on e aanbevelenswaardige merken PORT roode en witte SHERRY MADERA TOKAYER VERMOUTH BORDEAUX DEAUXen CHAMPAGNE WIJNEN al onze Wijnen zijn in de Bodega en in ons pakhuis Crabethstraat 264 per heele en halve flesch verkrijgbaar SOUBSCSE WATEBLEmiNB UUTSCHAFFIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL D C W VAN DER L IAR Directeur GEVONDEN VOOKWERPEN In de maanden Februari en Maart 1892 t jn de navolgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd san het bureau van politie 1 Zilveren oorbelletje 1 blauw schortje 1 portemonnaie inh f 0 08 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 zilveren oorbel 1 deurslot een bedrag van f 0 21 aan kopergeld 6 bewijzen vau deelneming in het fonds van vereeniging voor werklieden te Gouda 1 rozenkrans 1 portemonnaie inh ƒ 0 01 1 gedeelte van een bloedkoralen armband met gouden sluittng 1 zweep 1 gouden oorknopje 1 genommerde boomstam 1 knipmesje 1 portemonnaie inh ƒ 0 05 ï idem inh l BÜ 1 idem inh 0 07 en een stukje zilver 1 gouden oorknopje 1 stalen rozenkrans 1 rozenkrans 3 messen 1 defect gouden horloge sleuteltje 1 bont schortje 1 gouden horloge sleuteltje De gevonden voorwerpen in de maanden Augustus en September 1891 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 I uur s morgens De Commissaris van Politie te Oouda W N V4 N GAEDEEEN INGEZONDEN Geachte SedacHe Beleefd vensoek ik U mij voor onderstaande regelen eenige ruimte toe te staan in Uw blad De heer Hol erver zegt in een ingezonden stuk Toorkomende iu het nommer van VrijHag 1 April jl dat ik grzegd heb dat de coöperatieve broodbakkenj opgericht wordt door de directie der Kaarsenfabrieki en dat ik dus met alle mogelijke listen en niet eerlijke streken de coö jeratie bostrijd aangezien het volstrekt niet waar is volgens den heer Holsderver dat de Directie hieraan beeft medegewerkt In do allereerste plaats M de E moet ik U zeggen dat bet allerminst in mijne bedoeling ligt de coöperatie te best rijden met oneerlijke middelen om de doodeenvuadige redenen dal er eerlijke middelen genoeg zijn en ik van oneerlijke mg niet bedienen wil Dan moet ik den hear Holsderver opmerken dat hoewel hij zegt in het verslag gelezen te hebben dat ik bovongrnoemde uitdrukking gedaan heb het mij onmogelijk is het er in te vinden Het is trouwens ook niet waar Niet ik maar den heer Carrière heeft het gezegd n deze zal daarover zich wel kunnen verantwoorden Dat het de heer Holsderver spijt dat hij deze Tergadering niet kon bijwonen wil ik gelooven bet pljt mij ook voor hem wellicht had het voor hem Buttig geweest althans de nette woorden tegenover mijn persoon waren wellicht in zijn pen gebleven Maar de heer Holsderver schijnt van groote woorden te houden H j zegt toch op het laatst van zijn ingezonden stuk K cht men nu dal streven naar voordeel en bovenal luaar goede kwaliteit verkeerd geeft dan althans betere middelen aan de hand als duur en slecht De middelen tot verbetering zijn eenvoudig en zijn ook door mij genoemd Ik heb onder anderen gezegd dat waar ik had gehoord van den heer Carrière de Kaarsenfabriek SO a 40 procent doelde en en loon van 7 20 aan het volk betaalde dat ik Is Christen dit zondig vond en er geen sprake zou l jii van coöperatie in deze stad wanneer de arbeid betaald werd zoiials het behoorde Ik wil ünluoveu wanneer de arbeiders bv van de Kaarsenfabyek gezegd werd U krijgt in plaat van ƒ 7 20 ƒ per week maar dan nietooöpereeren dat ze dit veel aangenamer ouden vinden Wat verder dat zinnetje vau duur en slecht aangaat ooh dat zit zeker in het brein van den heer Holsderver want dit heb ik nimmer en ook dien avond aanbevolen tot verbetering Neen integendeel de arbeider moet in staat gesteld worden door meerdere verdiensten vr j te blgven van de winkeliers bakkers slagers enz enz opdat h j kan gaan waar het goedkoopste en het beste is Of denkt soms de heer Holsderver dat er geen goed brood enz tegen maligen pr js in deze stad verkrijgbaar IS en dat dan ook alle neringdoende of tu duur met hunne artikelen of aardsche knoeiers zijn Mijnheer beweert dat de winkelstand niet genoeg doet om het stoffelijk welzijn der arbeiders te verbeteren dut wil dus zeker zoggen in verband met het bovenstaande dat de waar die de winkeliers hier in de stad verknopen te duur of te slecht is Ik denk do winkeliers zoowel als do bakkers hier in deze stad dit den heer Holsderver wel beter zullen kunnen voorrekenen en wat het knoeien met de waar aanbetreft heb ik nog wel zooveel vertrouwen in hen dat ik geloof den heer Holsderver moeite zou hebben om te kunnen aantoouen dat z j alle hunne waren vervalsohten Maar zal mijuhoor wellicht zeggen ik bedoel daar niet mee alle bakkers of winkeliers dan antwoord ik dan zyn er du nog bakker en winkeliers waar goede kwaliteit tegen ooncurreerende pr jzen te verkrijgen is en vervalt dus het argument dal de winkelstand niet genoeg doet om het stoffelijk welzijn der arbeiders te verbeteren Neen mijnheer Holsderver wilt g j de toestand onzer Maatschappij helpen verbeteren onderdrukt dan niet de middenstand door middel van Coöperatie werkelijk die wordt al genoeg gearukt door hooge huren belasting enz enz maar tracht lang een eerigken weg heeren Directeuren of eigenaar van Fabrieken er toe te brengen de arbeider een loon ie geven waarvan ie in hun stand falso nlijk kunnen leven U dank zeggende voor de plaatsing M d K heb ik de eer te zgn UËd ilw Dienaar H M DERCKSEN PETROLEUM NOTEl iKli GEN van d Makelaar Cftotziaar S ttftlkwUk te Rotterdam De markt wa heden fiauw Loco Tankfuat S t0 Geïmporteerd fust ƒ 6 4B Mei en Juni levering 6 80 Augustui levering ƒ 6 46 Septemlier October November en Decemberlevering 6 60 Advertenliën TE HUUR aangeboden een Benedenhui week Adres Bareaa dezer per a 1 30 Coarant MARKT A 68 GODDA Specialiteil in Heeren Mode en Sport Artikelen Groote keuze in Engehche en Scbotsche Stoffen AhonnetnerU fl 95 per iaar Het eerste jaar een COSTUDM twee PANTALONS en een DEMI SAJSON Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstakken en betaalt per kwartaal Toornit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurtooUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAIILIJS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda Eene der grootste Amsterdamsche VERZI KERING MAATSCHAPPIJEN vraagt toc hare Afdeeling BRANDVERZEKERING ee voor GOUDA en Omstreken Alleen zij die in het bezit zgn van degeiyk relatiën en bewjjzen van prima soliditeit kun nen overleggen kunnen in aanmerking ko men Brieven worden ingewacht onder di letters O G a h Alg Adv Bur A de l MAR Az Amsterdam Men biede het geluk de hand 500 000 x ark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Oeldverlotiilg rlie door de Hooge RegeerinK van Hamburg goedgekeurd eu gewaarborgd is De voorneelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 90 a00 prUzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder z jn kapitale prgzen van eventueel 900 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 pr js 1 prgs 1 prijs 1 prgs 1 prgs prgs prijzen a M 1 prijs a M 1 prga a M 1 prg a M 1 prgs a M a M 800 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 76 000 70 000 65 000 6ü ono 65 000 50 000 40 000 80 000 8 prgzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 6000 3000 2000 1600 1000 600 148 aM aM 66 prijzen a M 106 prgzen a M 203 prgzen a M 6 prgzen a M 606 prijzen a M 1060 prgzen a M 30930 prgzen ü M l7l88prijzennM300 200 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingen zgn volgen plan van amblawege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door dan Staat gewaarborgde GeldverInting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 h lf 8 1 80 1 kwart 1 0 90 tegeu inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorg uldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de mei hel wapen van den Staat voorziene Uriglueele Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte otficieele plan waaruit de verdeeling tier prijzen op de verschillende klaasen alsook de belreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke trrkking de oi cieele Igaten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in allQggrooiere plaatsen van Nederland bowerksteliiitawordeu Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens officieele beHgieu de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze BegunsliIters zelt uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtsteo grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werksame deelneming bepaald kan worden gerekend eu verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUFMAN N SIMON Bankiers en GetdwisselitarK In IlaiuburK P ü Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verlating ter deelneming invitreren zultea wij ook voor het vert olg bemoeid zgn door een stipte en reëele bedienini du tevredenheid van onze geèeide Begunstiiters te verwerven VRAAG CHOCOLAAD GKOÖTES 7 H HASSWINEEL Arts s Oravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor lUaagf Lever en llarmlijders Consultatie dagelps 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 nnr Het beete Poetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL cdeponeerd Fabrieictmerk om tat daarin VERBENIÖD is wat totnutoe niet wa verkregen een onovertroffen Poetsmiddel voor Metalen on OlOMvrerkea tegelijk dat niet vle t niet stuift de voorwerpen niet aantast geen vergift bevat en daarbij vlug en zindeluk werkt Het beste voor ieder die te poetsen heeft t Alom verkrijgbaar 6 cents per stulpje mot volledige HoUandsohe g bruiksaaawÜBin Generaal Agenten voor Nederland en Koloniën H F PIkW H ZOWXN te Wormei mr Voor enksle grootere plaauen worden nog uiuluUeod engros verkoopera gcaockL CosditUn op awvra g EENIB DEPOT W TSEl Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT HKT MiGAZIJN ViS M RAVEiVSWAAYZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half eu een Ned on met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBA 4UT LZ Botermarkt te Gouda EENI6 DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Onoverlroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM FalDriek te Westzaan Opgericht I82S Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgg per flacon 35 Ceuts T Lijsdooms Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LËFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SBLLE Auegang 42 oar em Depóthonder £ A de V LETTER Markt 97 naast het Sotel cd ZALM G SOOS Markt JALOÜSIEBANU GORDIJN en JALOÜSIEKOORD wit of grauw MEUBEL en SCHILDBRIJKOORD in alle fraaie klenreo per el of afgepaste stukjes Weder ontvangeen uit de beroemde fabriek van Fhieds Herder A BR SoHN te Solinqen in de van ouds bekende winkel groote sorteering verschillende soorten Scharen Messen KA 8BOI EN enz Ruime Keuze Lepels en Vorken Aanbevelend B A VERZIJL Korte Tieiidfweif lotida Hoek Markt Firma J WELTER MiigMijD Ti Corsettea eo Ondergoed ZOMERKOÜSEN en HANDSCHOENEN D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE darmverstopping wordt in den regel met gunstig gevolg door massage behandelt Dames assistentie voor vrouwelijke patiënten desverlaned aanwezig Brack s Doelen Hotel Amsterdam Tegen Mei gevraagü F P N DIENSTMEISJE E K 15 a 16 jaar Brieven onder letter H ter boekdrukkers van B A VERZIJL Tiendeweg fiouda SÖÊLHïïïsM te KRIMPEN op de LEK De Notaria A J de MOOIJ te Lekkerkerk zal op WOENSDAG 27 APRIL 1892 voorm 9 uur precies ten huize van ALBERTÜS db JONG A 97 op het dorp te Krimpen op de Lek in het openbaar om contant geld verkoopen Levende HAVE bestaande in twaalf KOEIEN die gekalfd hebben of op het kalven staan elf VAARKOEIEN vier PINKEN eenguiate VAARS een OS een STIER drie VARKENS drie SCHAPEN met Lammeren een driejarig Zwart PAARD eene SCHOUW TUIGEN HORDEN en BOOMEN BOUWen MeIkUERBEDSCHAPPEN enz Te tien uur aanvang der verkooping v het vee Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRL KMA en Zn Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFIIEWABI G HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vali deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die liet gee redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzeg ls J bn in eiken boekhandel in Holland