Goudsche Courant, dinsdag 5 april 1892

Dinsdag 5 April IN 4803 180S GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseadlng v4n advertontlöa kan gesclueden tot êén uur des namiddags van den dag der uitgave d Grootbloemige Violen per honderd f 1 25 Getrs STEEUSMA Bloemisten Gouda üliïi€l¥ïli DIJKGRAAF en HOOGHEEM i A DEJV van Schieland doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reg lement van Schieland de verkiezing van Hoofdingelanden en HoofdingelandenPlaatsvervangers voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaat8 hebben op Donderdag den 7 April 1892 van des voórmiddags ten 9 tot des namiddugs ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meerg enoemd reg lement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Oversehie in de Uitspanning de Vergulde Koetsmagen en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht in het Gemeentehuis en wel Xiou Ib et 1ste ZDistrict Weg ens het overlijden van den Heer G BARENDREGT N Run HoofdingelandPlaatsvervanger die in het jaar 1895 aande beurt van aftreding was i Iza l et e IDistrict Wegens het overlijden van den Heer J J SNEL Hoofdingeland die eveneens in het jaar 1895 moest aftreden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland iDe SecretarisRentmeester De Dijkgraaf C J VAILLAJVT ï D KLEIJ KATHUEl ËR s KNEIPP MALZZOITIE uit het beste Ueiersche Mout bereid is de beste goedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprgs T a V pakje van j Ko 15 Ct per pakje van 250 jram franco door geheel Nederland Verkrijgbaaiü ij aliekruidrnicrs eoDrogisteDi Verdere inlichtingen en monsters verstrekt TTergrelï ï t e IT T E lïT Traza o nlUtentai met die vap andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te deen PRIJSCOURANT fra uco op aanvraag Verkoop bfl elke hoeveelheid Xhe ConUnental Bodega Company Fr ma T CBEBAS Gfiuda Kalbremer s GeDtraal Depil voor Nederland Singel 550 552 Aöisterdani J M GELISSEM Jz Gouda BLOEMIST en HOVENIER biedt aan Stamrozeii op Bottel in de beste soorten en zware Kroon doorbloeiende STRUIKen MAANDROZEN KLIMROZEN TREUKROZEN bloeiende en bontbladige STAM PIRAMIDE en STRUIKHEE8TERS PLANTen POTBLOEMEN voor kamer en tuin Graszoden Bloem en Tniuaarde Aanleg en OoderhoDd van TUINEN Iq AboDDemeot BLOEMTAFELS en VERSIERINGEN en si vvat tot bet vak behoort bet onovertroffei LAGEItBIER en het gunstig bekende S T OTTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda G emeu beleerde Kamers TE HUUR op een der beste standen Briejren onder No 2182 aan het Bureau dezer Courant TRICOT HEEBHrFANTALOUS zondei beennaad Zware loliede kwaliteit 1 30 p stuk in gevroue grootte Borstrokken en Pantalons voor Vrouwen en Meisjes Zeer roordeelige nieuwe soorten SCHE K Zn l£@FjSk PDIK OUDE 4i SCHIEDAMMER GEUEYEE Merk NIGHTCAP Verkrijabaar bij M PEETERS Jz N B AU bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE DEOP uit de blikken Trommel Weaii gedeponeerü uitmuntend middel tegen hoent scheikundig onderzocht door verschelden doctoren en in den handel gebracht m nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSHJJWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkr gbaar bg H W M STEEVENS Govda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN ZoeUrmeer M ZIJDERLA AN Stolwijk C VAN WIJK Oudewater Gouda Slnelpersdruk van A Brinkman 8e zooN 1 De uitgave desier Oourant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden ia t 1 25 franco per post 1 7Ü Alzouderlijke Nommera VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 April 1892 Tot aanvulliuj van hetneen i in on vorig nr iDodedecIden omtrent de arrestatie van deu vermoedelijkan moordenaar van de Wed van Oudshoorn kunnen wij nog mededevltin dat hg ten huizo zijner moeder woiende Spuistraat 66 te Amsterdam gevat It terwijl hij met haar aan tafel at In rgo bezit zyn bevonden goud gold en een gouden horloge veriqoedelgk van diefstal afkomstig torwg later in de woning zijner moedor door den rechercheur Doornewaard nog geld in lieslag is genomen In ons vorig bericht ver uimden wij nog te melden dat de heer uit s Hago die zich Zonilag 1 Maart len huize van ilcn beer Brakel vrrroegde om Fieterse te spreken dezen nog een brief liet zien door laatstgenoemden geschreven lo den aanhaf waarvan het woord Vader te lezen wa Naar reeils gemeld werd had hg steeds beweerd dat zgu vader overleden was terwijl liij over t algemeen zich zeer weiDijj orolrenl zijne familie uitliet Bij de inu gding van Ont llui te Amsterdam een vereonigings geboiiw voor werklieden dat 1 Mei plechtig zal worden geopend zal o a een cantate van den heer S van Milligen worden uitgevoerd met woorden van don heer J A Toers De trein die om 3 II ure van hier naar Amsterdam vertrekt had gisteren eenig oponthoud doordat de weg onklaar werd bevonden Ken der wegarbeiders had nl bemerkt dat een der rails mm of meer verbogen was dat zoo het niet bemerkt ware wellicht tot groote ongelukken aanleiding had kunnen geven De rail werd spoedig hersteld waarop rie FEUILLETON TJit l3L©t Xje ven Naar het ïrmtck TWBEDK GEDEKLTK xiii 48 Het verbaasde hem dan ook ten zeerste van een tuiuman dien hg tegenkwam Ie hooren dat mgnheer de baron niet op het kasteel was Waar is hg dan Dat weet ik niet maar mgnheer Touloureno zal a dat beter kunnen zeggen dan ik Deze Toulourenc een gewezen worstelaar dien de baron bij zich in huis had genomen gedeelielgk om zich met hem te oefenen maar grootendeels uit liefdadigheid nam in zekeren zin de betrekking van hofmeester op het kasteel aar en kon in die hoedanigheid zeker wel meer weten dan e bedienden De afwezigheid van den haron was niet hel e mge waarover de kaptem zich verbaasde terwgl hg voort j ging bemerkte hg geen enkele van de tairgko werklieden die in den laatsten tgd in den tuih en op t het kasteel bezig waren geweest het oude zoo lang verlaten landgoed op te knappen voor het geval dat m trein kon vertrekken De l e lo6ldo arbeider ontving de voor het ontdekken n dergelijke onregelnmtighodeii gestelde geldelgke holoüning Do vrgzmnigu kiesvereeniglOg l aderhnd en Oranje te Oudewater stelde tot oiédidaten voor ie a s verkiezihg van leden voor de Prov Stateu de heeren A Kngfl te Woerden B W Haantjes Dekker te Oudewater en P van der Hooa te Knmpeu aan de ek Voor de Rotterdamsche Bechlliauic stond Zaterdag terecht R E P K 26 jaar draaier en blikslager geboren te Berign wonende te Rotterdam beklaagd van in den loop der maanden Juli en Augustus 1891 te Rotterdam opzettelQk Nederlandsohe muotspecien Ie weten guldens en jcwartjüs nagemaakt te hebben met hut oogmerk om die muhtspeoiuu als eoHt en onvervalsi ht uit te geven Vi lgens de voorlezing van eenige documenten had beklaagde lig den rechter oommisaarM velMin biskMwtia aficel gü Hjl ou vormen hebben vervaardigd nit gips naar eohte muntspecien eerst van een kwartje van bet jaar 1849 daarna van een gul den van het jaar 1859 Vervolgens had hg tin gesmolten en dit daarna in de gemaakte vormen gegoten Verscheidene vai deze alzoo gemaakte kwartjes en guldens waren daarna door hem uitgegeven in verschillende winkels en tapperijen als echi en onvervalsrht Dit laatste ontkende beklaagde ter terechtzitting pertinent Vervaardigd had hg ze doch alleen uit liefhebberg voor tgdverdnjt Dat er eenige waren uitgegeven kon hg met ontkennen dit was bg vergissing gebeurd hebbende hg dat later gemerkt Elf getuigen werdeti in deze zaak gehoord waaronder de rechter curaiDiasaris die verklaarde dal beklaagde wol degelijk aan hem had bekend het geld gemaakt te hebben mèt het oogmerk om het als echt en onvervalsobt uit tö geven Anie daar later zou willen wonen Daar aan alles belaiigrgke verbeteringen moesten worden aangebracht aan de grasvelden die omgespit en lager gemaakt moesten worden aan de daken die hersteld aan den voorgevel die bepleisterd aan de deuren en vensiers die opnieuw geverfd moesten worden tSrwgl het geheele kasteel van binnen van boven lot onder moest worden iiagezien werd het werk met zooveel mogelgken sp ed vocrtg zet zonder tgd te verlie en zonder zelfs Meh te storen aan de Zondagen Hede4 evenwel aren alle werkloodsen verlaten in den tuin zoovel als rond hét huis geen enkele arbeider overal het toonbeeld van een plotseling onderbroken werkzaamheid de kruiwagens stonden verlaten op de grasperken de ladders tegen de daken stellingen tegen den voorgevel onderaan den muur lagen de staenen do kalk en de mortel voor hel gebruik gereed gemaakt Dezelfde verlatenheid trof men aan binnen het huis en de hooge voorgang met de weerklinkende gewelven waren vol spaanders en timinormanskrullen kalkbakken en verversladders Het duurde een oogenblik alvorens een dienstbode gehoor gaf op het schellen van Sixte zg antwoordde evenals de tuinman dat mijnheer de baron niet thuis was En mgnheer Toulourenc ♦ Ja ziet n mgnheer Toulourenc w bezig eenlamslever te bakken en wanneer hg aan het koken ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen m het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt Het O M hield zich dan ook van bekl s schuld overtuigd die zich aan een zeer ernstig misdrijf had schuldig gemaakt Hel orderde veroordecling tot vgf jaren gevangenisstraf mot m mindering brengen der preventieve hechtenis D t laatste werd gevraagd omdat bkl die sedert September m voorloopige hechtenis is eerst heden kon tn recht slaan wegens zgnen gesohokten gezondheidstoestand De toegevoegde verdediger mr Jps van Raalte ver ocht der rechtbank de gevraagde straf aanmurkeIgk te verminderen daar men hier niet te doen heeft met een persoon die er iijn werk van maakte om valsch geld in lo wandeling te brengen doch er alleen toe was gekomen wegens zijn viekolgken toestand die hem belette in zgn onderhoud door zgo beroep als draaier en blikslager te voorzien t itspraak 12 Apnl a s f lrg ïa 0B ïzo 5 S iiTt tfiige êèu a oIiriSiki seance geven deen plaat je was 11 hol Canmo onbezet gebleven en velen moesten nog worden afgewe zen De bgeenkomst werd geopend door jhr J J O Bickor met oen rede waarin hg hulde brsckt aan den beer Davenport en die hg besloot met de opmerking iai Seiruah s Gravenhnge had veroverd Daarna werden weder dne patiënten t ehandeld met het gewone succes teiwgl een aantal personen die door Sefua i van hun pguen zgn bevrgd openlgtr vau hun herstel getuigenis aflegden Alsnu trad op de heer A J Kiko die een afscheidsrede uitsprak waarin hg alles herdacht wat Sequah te s Hage had verricht en de verdiensten van ileu heer Davenport en zgn echtgenoote in het licht stelde Hg braakt ook dank aan allon die Sequah hadden gesteund bg zgn werk waarna hg eindigde met het volgend naamdicht II IS kar hg daar niet van af Welnu zeide de kapitein dan zal ik hem mde keuken gaan opzoeken Als mgnheer will Voor een groot hontskolenvuur dat zgn schitterende gloed luor de ruime keuken verspreidde wa Toulourenc met een wit voorschot om do herculeslendenen en een houten lepel in de hand in alleo ernst bezig aan het bakken vau zgn lamslever b het opengaan van de deur keerde hg zich om herkend ilen kapitein en bracht erktuigelijk den houten lepel aan het voorhoofd bg wgza van lAilitair saluut een dat O kapitein ueem rag niet kwaUjk Wat Dat ik u hier ontvaug maar ik zal ii zeggen wat de aak is ik houd veel van lever en diakunnen ze hier niet klaarmaken zg leggen hem inboter inplaats van in olto en daar u nu toch alleenben maak ik er een g reed zooals wg dat bg onagewoon zgn y gt ge dan alleen op het kasteel Fa kapitein de baron is op reis Sedert wanneer f Seilert Vrgdag Voor lang Daar weet ik nieta van daar de kapitei vriend is van den baron kan i k u wc zeggen ik mg er eeniitszin ongerust over maak Hoe dat f