Goudsche Courant, dinsdag 5 april 1892

I 0 Een gelgkluidende brief als door den officier van justitie ontvaijgen werd bg deu commissaris van politie Zur Mühlen bezorgd Verder heeft zich een knaap ongeveer 14 jaar oud aangemeld en verklaard dat hij op deu bewusten avond twee mannen uit de woning der familie Viotia heeft zien komen Wel houdt de jongen vol dat hij dat Maandag avond gezien beeft maar voegt daarby dat hij den volgenden morgen vroeg hoorde dat dien nacht de moord gepleegd was zoodat hij zich klaarblijket k in den dag vergist De oHicier van justitie heeft ook en tweeden brief ontvangen van dezelfde hand als de eerste De schryfster noemt zich beide keeren Sara en wjjst een zekeren Vos als den moonlenaar van Anna Verhoeven aan Deze Vos een diamantslijper woonde met een vrouwspersoon in een kelder Door de onthullingen van genoemden knaap geleid verborgen zich reeds gisteren twee rechercheurs in een schuilplaats tegenover den kolder om den man in beohtetiis te nemen zoodra hij den kelder verliet Immers men dacht iu den kelder jelveu en in de woning zijner moeder nog belangrijke ontdekkingen te zulleu doen wanneer Vos buiten weten zgner betrekkingen werd aangehouden Daarom ging men niet aanstonds den kelder binnen of huiszoeking doen in da woning zijner moeder men wilde hem op zekeren afstand van zgn verblijfplaats vatten Thans is Vos op een tram in hechtenis genomen en wordt door den bedoelden knaap herkend als een der beide personen die hg uit de woning der familie Viotta zag komen Men meende eerst dat da broeder van de vrouw bij wia Vos zich bevond de tweede dier beide mannen zou zgn Deze is achter niet door den knaap herkend aal ook smaad op t hoofd van den man die zgn werk an de mensch lijke smarten wil wijden or zijo taak en zijn doel blyft hij moedig en sterk n steeds dankbaarder worden wie lijden u 1 Vooruit dan op t pad CJ door Hooger bepaald f rachtig is toch het doel van uw leven Om 0 w slapen een krans door Uw werken behaald Sayke oogst als het loon voor Uw streven H t een hoogereu glans op Uw weldaden straalt DAVENPORT I in het eeuwige leven Na deze stormachtig toegejuichte rede werd Sequah een ovatie gebracht Een groote mand word op het tooneel gedragen waaruit bij opening een allerliefste Amor te voorschgn kwam Deze schoot een pijl in de lucht af wat een sein was voor een bloemenregen die op den heer Davenport nederdaalde Tegelijkertijd tj aden mevrquw Mariano die sedert eenigen tijd belangeloos Seqijpk tot tolk dient jhr Bicker en de heer Hiko mat de Nederlandsche Amerikaansche en Kngelsche vlaggen op en groepeerden zich om Sequah terwijl Bengaulach licht in de nationale kleuren ontstoken werd Daarna overhandigde jhr Bicker met eenige welgekozen woorden Sequah een geschenk bestaande uit twee fruitschalen en een milieu van zilver en kristal in renaissance stjjl benevens een zilvoreu tafelschel De noodige geldeu voor dit prachtige cadeau dal geleverd is door de firma Miele en Co zijn geheel te danken aan vrijwillige bijdragen Het publiek geraakte by dit alles in geestdrift en zong nadat Sequah het geschenk in dank had aanvaard als uit écu mond onder begeleiding van het muziekcorps een Afscheidslied op de wijze van het Kngelsche Volkslied Dit vors een pennevrucht van den heer Riko was den aanwezigen bij het binnenkomen uitgereikt Nadat Sequah op aanhoudend verzoek zich had bereid verklaard Maandag aanstaande nog een ésnce te geven ging men uiteen Een der fraaiste kamerplanten is de araucaria een conifeer die in haar eigen land Auslralie 50 a 60 meter wordt maar hier dank zij een soort van dwergcultuur door onze bloemisten van de Chiaeezen afgezien in bescheidener verhoudingen blijft De araucarte met haar takken alsmet pluche bedekt is niet veeleischend zü is tevreden meteene gewone kamer mits zonder vorst en zonder al te schroeiende hitte De plant heeft licht noodig maar geen zon ook is het noodig baar van tijd tot tijd om te keeren opdat haar takken niet naar het licht groeien en ongelijk worden Een bezwaar is dat het moeffijk is haar af te sponzen terwijl toch natuurlek stof haar evenzeer kwaad doet als een andere plant het beste is dus haar zoo dikwgls het regent wat builen te zetten en haar anders maar iink met den vaporisoteur de doelmatigste kamergieter te b andelen en te laten afdruipen Porseleinen polt n zijn voor de araucario evenals voor andere planten gevaarlijk het beste is een gewone aarden pot op een paar scherven of steentjes gezet in de porseleinen jardiniere dit kan te gemakkelijker omdat de araucaria eer bang is voor te veel aarde dan voor weinig zij heeft aan een zeer kleinen pot genoeg Omtrent de nasporingen der justitie in zake den moord op de Prinsengracht Ie Amsterdam deelt het Hbld nog mede Uit ieinsheim Pfalz wordt het volgende medegedeeld op een der drie torens van de fraaie kerk badden ooievaars een nest gebouwd Dit uost moest echter worden verwijderd wegens het uiterst oneerbiedige gedrag der vogels tegenover de kerkgangers Gewoonlgk verwgderen jongens de nesten in dit geval werd het werk door leidekkers verricht daar de bedoelde toren die 40 M hoog is slechts ter halver hoogte vau binnen kan worden bestegen erwijl de verdere bestggtog van buiten door middel van ladders moet plaats hebban De ooievaars stoorden zich niet aan het leven dat de opstggende mannen maakten es zg verwyderdeu zich eerst toen de mannen het nest bereikten De gevaarlijke onderneming werd door een talrijke menigte bijgewoond Nauwelijks echter waren ds mannen weer beneden of dei beide ooievaars kwamen met nieuw materieel en gin gen met frisschon moed aan hel werk om een ander nest te bouwen Het bezuinnet voor het brievenvervoer te Berlijn door luchtdruk heefk in den laatsten tgd daar ter stede weder aanzienlijke uitbreiding ondergaan De exploitatie geschiedt thans door 41 buizenststions Behalve dat zgn er nog 54 gewone kantoren door de stad verspreid welke met buitengewone vlugheid voor de verdere verzending der langs de buizengeleiding vervoerde brie en zich belssten De posttreintjes in de buizennet vertrekken regelmatig iedere 7 i minuut eo leggen per minuut den afstand af van 1 kilometer De kantoren zgn zdó gelijkmatig over het geheele Alvoreiis te antwoorden wierp Toulourenc eenhalf glas witten wijn in de pan Dat moet nu op een flink vunr staan verkeken sprak hij intusschen zal ik n do heele geschiedenis vertellen Wilt gij mij naar het kleinesalon volgen Wg zijn hier heel goed V ij lag dan terwijl ik met den baron aan hetwerken übn brenüt men hem een brief hij leestdien fÊmk bleek en zijn hand beeft Men behoefdeniet Sffifngewoon slim te zijn om te begrijpen dat het een slechte tijding was Zonder iets teMggen maak ik dat ik de kamer uitkom ten eindehem niet ta hinderen Wat hoSr ik twae uurlaterP Iets wat u ook zal doen ontstellen wed ilc dat hy aan alle aannemers order heeft gegeven ovoral het werk te staken en alles te laten zooals het nu is zonder zich over iets te vermoeien Wat beteekent dat Ge kunt wel denken dat ik er hem liever niet naar vroeg Bovendien gaf hg er mij ook geen tijd voor Hij laat mij roepen ep vertelt mij dJat hq op rais gaat ik vraag als altijd waarheen ik zfln brieven moet opzenden bg antwoordt mg d t ik ze maar moet bewaren V jï minuten later zit hij op zijn rijwiel en is vertrokken met een gezicht nog veel meer ontdaan dan toen hg den brief las Waar is hij Sedert Vrijdag hebben wij geen bericht ontvangen Indien gij mij kant zeggen wat dat betoekent en hoe ik handelen moet zal ik er u dankbaar voor zijn men vervolgt mij zoo met allerlei vragen overal waar ik kom dat ik niet meer durf uitgaan Sixte vermoedde wel wat dit moest beteekeiien Na het ontvangen van den brief met de afwijzing i van Anie had de baron alle werkzaamheden die I hg slechts liet verrichten tegen de ontvangst van j zijn vrouw doen staken en was vertrokken woedend of wanhopig maar in elk geval in hevige gemoedsboweging t Was echter niet noodig dèza verklaringen te geven aan Toulourenc die trouwens alles deed om zichzelven te troosten Sixte h d zonder twgfel veel liever een verklaring met den baron gehad maar daar deze door zijn vertrek bewees van alle hoop af te zien mofst hij de zaak wel nemen zooals zij zich nu voordeed hy vroeg nu niet meer de hand van een meisje dat reeds verbonden was Anie was volkomen vrij hij oa dit eerlijk en openhartig in een brief aan D Avigsac uitleggen Inplaats van naar Bayonne terug te keeren nam hij een trein naar PuTos vanwaar een rijtuig hem bracht naai deu notaris die trotscb op bet welslagen van zgn onderhandeling dadelijk met hem naar bet kasteel ging I XIV Barinc had Sixte en den notaris tot asn het bek ditgeleide gedaan en vond bij zijn terugkeer in de tableau der stad verdeeld dat de postboden in korten tgd hun brieven hebben rondgebracht zoodat de vlugheid en nauwgezetheid der bestelling zeer te roemen vallen Ben groot gerief ondervindt het publiek van het voorschrift dat iedere postbode die zijn bestelling rondbrengt verplicht is van het publiek brieven in ontvangst te nemen om die als hij deu hem voorgesohreve i weg hoeft afgelegd ter verdere verzending naar bet buizenstation waarbij hij is aangesteld over te brengen Bovendien zgn er 792 brievenbussen over de geheele stad verspreidr welke elk uur gelicht worden waardoor de snelheid van het brieven vervoer in groote mate worde bevorderd Zuoals wij reeds vroeger meldden werden de gebroeders Kmlikomky onlangs aangehouden nabij Bielostock eena Russische grensstad wegens talrijke moorden op Russische landverhuizers Zij woonden in het dorp Monki de oudste van de twee was getrouwd de jongste was een uit het leger teruggekeerd soldaat De vrouw van den eerste welke nog zeer jong is en moeder van twee kinderen wordt beschuldigd de beide broeders in hun duivelachtig werk te hebben bijgestaan De geschiedenis dier misdaden getuigt van koele bloeddorstigheid en ongeëvenaarde wreedheid Zij woonden dicht bij de grens en waren zeer goed bekend met de bewegingen van de grenspolitie De Koulikovsky s hielden zioh voornamelijk batig met smokkelarij zij brachten landverhuizers over de grens misdadigers weglooperi van t leger en andere personen die geen paspoort bezaten Gedureuile den heerschenden hongersnood echter verminderde de opbrengst hunner smokkelarij zoodanig dat de booswichten stoutmoedig geworden door hunne ongastraftheid het plan opvatten de personen te vermoorden die hunne hulp inriepen ten einde zo van al huu geld te berooven Zij kozen voornamelijk tot slaohtoli ers kleine boeren welke verlangden naar Brazilië te vertrekken daar deze toch altijd bun reisgeld bij zich hadden en soms ook nog wat meer Zij ontvingen daarom de ongelukkige op de vriendelijkste wijze en verzekerden hen veilig over de grens te zulleu brengen op een punt waar hen zeker het argusoog der politie niet zou ontdekken Onder voorwendsel dat men zooveel oaelijk het gevaar van ontdekt te worden moest gden bracht men dr emigranten door een dicht isch Terwijl de eene broeder voor gids speelde ing do andere zioh op eene aangewezen plaats in bet bosch verbergen Toen de reizigers daar aankwamen word er tusscben de beide broeders een signaal gewisseld zij vielen den reiziger aan vermoordden en plunderden hem uit In t begin begroeven zij de lijken Later echter ziende dat hunne misdaden ongestraft bloven wierpen zij ze eenvoudig tusschen de struiken in de sneeuw Men denkt dat zg op dia wijze een So tot 40 tal peraoneu vermoord hebben Vijf naakte lijken zijn reeds in do sneeuw gevonden maur luen denkt er nog vele te vinden aU de sneeuw zal weggesmollen zgn Voor zoover de politie heeft kunnen vaststellen was het laatste slachtoffer een boer die eene schuilplaats had gezocht in Konlikovisky s hut Midden in den nacht terwijl hij sliep werd hij op da wreedaardigsta wijze vermoord omdat hg een wei huiskamer zijn echtgenoote vol onrust op hem zitten waob en Wal kwamen Rébénao en do kapitein doen vroeg zij met koortsachtige haast Hoewel hij op deze vraag was voorbereid antwoordde hij niet dadelijk Is het voor een ander teslimenl vroeg zij O neen r Waarom dan Je zult verwonderd zijn en zoo ik hoop ook verheugd I Verwonderd ben ik al verheugd waarover I Op dit oogenblik kwam Anie binnen wel begrijpende dat haar vader naar hulp kou noodig hebben Daar is Anie juist sprak Barinc met aen stemvan verlichting ik ben blij dat zij komt wanthetgeen ik je ga mededeelen betreft haar evengoedals ons en zelfs meer nog hoe innig onze liefde 1 voor haar ook is I Ziende dat luar vader er maar omheen bleef praten zonder hot rechte te durven uitspreken besloot 1 Anie den knoop door te hak i en Is mgnheer Sixte mijn hand komen vragen sprak zij Anie t riep de moeder ontzet uit Juist Is het mogelijk riep mevrouw Barinc Nu Anie de zaak eenmaal met zooveel kracht hadaangepakt besloot zij zich maar opeens mid len iaden strijd te werpen IFordt venolgd nig guld bij zich bad De oudste broeder nam een pot Kokend water on goot het den man ui t aangezicht zoodat de ongelukkige van pijn het bewustzijn verloor Daarop kneep Koulikovisky met inedehulp zijner vrouw hem de keel dicht tot hij dood was Nadat het lijk geplunderd was verliorg man het onder het struo in deu slul Daar werd het toevallig onUlekt door een buurman alvorens de moordenaars eune gelegenheid gevonden hadden het naar het bosch til brengen 1 njhetdftberouomg Het Geitl PoUüf ititittivs i w t het ïolgondo mede Kou Amsterdominer Bonke Meijer oud 36 jaren gehuwd i n vader van 4 kindereu wonende 3e Park straat 157 is sedort de oprichting der Imperia Continental Uas Assooiatiou portier aan do fabriek aan de Linnaeusatraat Woensdag avond moest hij om fl uur s avonds pri sout zijn Overdag vrij bezocht hij op den wog huiswaarts de tapperij op do Oostonburgoigracht hook Oostenburgorraiddenstraat alwaar hij oen glaasje jenever gebruikte Terwgl hij daar was kwamen er twee personen binnen die reeds iets gebruikt schenen te bobben eu zeer spraakzaam werden nadat zij ieder 4 glaasjt s jenever twee voor eigen rekening twee als tractalio van den kastelein gpnolen hadden Zg spraken over deu mooril op de Prinsengracht welk gesprek Meijer aanleiding gaf tot eenige opmerkingen o a tot het uiten der woorden bet taoet bepaald oen bekende geweest zijn Even daarna verliet Meijer do tapperij begaf zich huiswaarts doch werd op de Oostenburgergracht ter hoogte dtir Conradstraat gekomen eensklaps door do twee mannen achtervolgd en aaogtigrepeii met het bevel jij gaat mee Als politie maakten zij zich niet bekend doch Meijer die zich eerst had losnerukt zoodat de mouw uit zijn jas gescheurd was begraep dm hij met agenten in biirgurkieeron to doon had en volgde gewillig In bet bureau aan de Kattenbnrgergracht werd hij voor oen brigailier geleid voor wien de woorden moord op de Prinsengracht voldoende waren om ie galaston dat Meijer in bewaring moest blijven Het was toen ruim 3 uur Meijer werd ia de wachtkamer dor agenten op een bank geplaatst met de woorden AIs je je beweegt om op te staan dar ga je het hok in Des avonds omstreeks half negen werd Meijer gebracht voor den hoofdinspecteur Hazenberg die ook botooverd scheen door het gerucht van ilen moord eu niet luisterde naar de verdediging van den arrestant Deze nu zeide Maar mgnheer zilt u met dat die menschen nog dronken zijn de een kan nauwelijks goed staan waarop da beer Hazenberg antwoordde gij blijft van mijti politie af en verder tot de agenian zeide boei dien man en breng hem naar het Leidscheplein Meijer protesteerde tegen deze door niets gemotiveerde daad verzocht toen hij geboeid was voor eigen rykoning per vigelanta te worden overgebracht maar ook dat werd hem geweigerd Daarna werd de arrestant mat de handen op den rug eioeïW overgebracht vau de Katteuburgergrucht naar het bureau Leidscheplein zeker aen onaangename wandeling voor iemand die niets misdreven heeft Op het bureau Leidscheplein omstreeks 10 uur aangekomen vond Meijer daar althans oen inspecteur dia zgn verstand gebruikte an dadelijk gelastte den arrestant van zgn boeien te ontdoen Daarna werd hij verhoord naar bij moent ook door den commissaris Mr Zur Mühlen en spoedig ontslagen met de woorden iV Meijer u kunt wel gaan maur u moet nooit tceêr grapjes oerkoopen Bnlteolandscb Overzicht Geen quaestie boezemt dezer dagen zoovool belangstelling als de anarchisten Zij zgn de helden vanden dag en boven allen steekt uit Ravachol Of nude eizenlijko anarchisten zeer ingenomen zullen zijnmet deze kameraadschap hun door het publiek togedacht betwijfelen wij want Ravachol is blijkbaareen gewone koelbloedige moordenaar aen grafschender eu een valsche munter wiens anarcièsme eenzeer vreemd karakter draagt en wonder veel gelijktop dat van Deeming en andere dergelijke schurkenen mensehelijke monsters Maar hetzij dan dat Ravachol oen heosch anarchist of een in naam is dank ij hem en zijn dynamiet ontploffingen zijn plotselingdu ware anarchisten tot de vodr hen onaangenameverzekering gekomen dat niemand op hun in rlen ocialen omgang vrij sinistre gezelschap gesteld is In alle staten is sedert de jongste dynamietaanslage ite Parijs onder de algemoene vrees van het publiek een waro anorohiitenjacht begonnen p Frankrijk heeft het sein gegeven door alle vreemde anarchisten over de grenzen te zetten Overal vrta men als van een last ontheven toen het bericht kwam dat Ravachol achter slot en grendel zot maar in Italië waar men zich daaroter in het bijzonder verheugde werd de blijdschap spoedig gftem erd eu sloeg in ongerustheid over toen men vernam dat een groot aantal Italiaansche anarchisten die te Parijs woonden op vaderlandschen grond waren teruggekeerd In Spanje wijst men den ongenooden gasten aveneeus dan deur terwijl uieit voortgaat alle verdachteu te arresteeren daar men hier den anarchisten het voornamen toeschrijft om de zoinerrosidenlie der kouingin te San Sebastiaau in ile lucht te doen vliogen Zelfs in Engeland begint men zich la verontrusten en heeft de reg uering ern groot spoctakol stuk op touw gezet met liet proces tegen de auarchiston vau Walsall Zoo houdt men zich alom bezig met do anarchisten en hot staat te vreezen dat de algumueno bezorgdheid on angst zullen stijgen naar gelang do Ie Mei nadert De 77o verjaardag van Bismarck is in Duitschland naar do earsle berichten ta oordoelen nog meer gevierd dan het vorige jaar Men krijgt deu indruk dal de vrees om zich door sympathie betuiging aan het Hof onmogelijk te maken verzwakt is hetzij dat dü Keizer zich in een auderon i east heeft uitgeloteo hetzij dat do nieuwe koers zooveel weerzin inbooiemt flat men zich niet stil kan of wil houden Het laatstu zou wa eeus het geval kunnen zijn want 1 de taal vau ver oliillende invloedrijke kranten is zaar 1 scherp Zoo loest inon in een orgaan van de vrij conservatieven Bismarck is thans vofl meer populair i dan ooit te vorau toon hij nog da teugels van bet i bewind in handen had Dit dankt hg aan den uien WBU koers De ervaringen van den laatsten tijd hebben aanleiding gegeven tot vergelijkingen w jlke juist niet gunstig uitvallen loor den tegenwoordigen lijd eu den luidenden Staatsman van het oogenblik Dat Bismarck ook alle Kijkskansoiier zal terugkeoroii wordt door niemand geloofd en om meer dun oen ra lau oiimogolijk geaeht De Keizer heoft gezegd dat hij ziju eigen kanselier wil zgn wordt mat zekere bitterheid opgemerkt Kr komt bij dat in dun laaistun lijd bukuud is geworden tlat reeds poedig na het optreden van dezen jongen Keizer I oet plan tot hal oulslag vau Bismarck is gemaakt De Keizer stelde mat Bismarck een program vast volgens hetwelk hij zich binnen zekeren tijd en lang zameihand zou terugtrekken daar een plotseling aftreden niet il het belsng van Duitschland werd geacht De geschiedenis van de ontvangst van Windhorst en andere diugen waren oorzaak dat de Keizer zich aan het program niet hiejd naar Bismarck op aen zeer onridderlijke wijze dwong om zijn ontslag te vragon En de brief waar i ii Bismarck toen ontslag vroog werd nog altijd niet gopublicuerd Ouder de menigte telegrammen wai r een van Keizerin Priedrich Do Norddoutscho heeft wat vroeger niet gebeurde ook een paar regels tot wuardeeriiig van de verdiensten van den eersten Rijks kanselier Zaterdag zeiden wij reeds dat het in de Znidamerikaansoho republieken Argentinië un Brazilië verre van rustig was en nu xoml wedor een telegram melden dat men zich in Venezuela tot den strijd toerust Do Amerikaansche g Kant tu Oafacas had wel aan Blaine dan minister van buitenlandscha zaken dor Vereenigda Staten en bericht gezonden waariu het gerucht dal er a n slag geleverd was tagongesprokcn werd maar dit bericht bewijst reeds dat het in Venezuela verre van rustig is Dr Palacio da president van Venozuela blijft het gezag in handen hüutlen hoewel hij foiteliik roods 6 weken geloden had moetei aftreden daar zijn mandaat niet langer strekt Dit onwettige aanblgvon heeft de oproerii u bewegingen van do tegenstanders ten gevolge en de gunstige o ficieele telegrammen die zoo nu en dan in Europa of in New York aankomen zijn niet bijzonder te vertrouwen daar het natuurlijk in het belang van Palacio is de toestand zoo rooskleurig mogelijk voor te stellen I NQEZONDEN Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik U nogmaals eo voor het laatst een plaatsje in uw blad teneiUde het schrijven van den haar Dercksen te beantwoorden Mijnheer Dercksen Door U wordt bewaard dat U niet gezegd zou hebben dat de bakkerij door de Kaarsenfabriek is opgericht Ik erken dit volkomen Toch is er door U zijdelings op gewezen Want uw gezegde dat ook de kleine bakkertjes bgdragen in de belasting en dus ook medewerken om de be f rating onzer stad goed in orde te houden waarvan directie en aandeelhouders profiteeren bewgst dit voldoende Bovendien heeft U het gezegde van den heer Carrière niet tegengesproken en daardoor den spreker mede in dan waan gelaten dat werkelijk de Coöperatieve Bakkerij een instelling van de I Kaarsenfabriek is I De Coöperatieve Bakkerij is een gemengde ver eeuiging en sl rhls eon derde gedeelte vaij het aan tal leden is werkzaam op de Kaarsenfabriek Wat heelt uu die fabriek te makou met ile Bakkerg Waarom wordt die directe nu uitsluitend gewezea op de Inge loonen en anilore fabriokanten eu werkgevers niet t Men zoekt da oorsprong dar coöperatie uit da lage loonen en toch is dil zeldzaam het geval Ook hier ter stedo niet Want juist degenen die er de stoot aangaven ijenieteu een goed lonn Van daar dal ik in mijn eerste ingezonden stukje scliroaf indien men dat streven verkeerd acht geef dan allhans betere middelen als duur an slecht Duur en slecht Dat klinkt U vreemd in de oorrn Ik wil dat gaarne geloovon omdat ik zulks van U nooit heb ondervonden noch gehoord Bestaan doet hot echter wel want behalve dat ik zulks van vele andere personen hoor heb ik bet zelf bij ondervindii g Duur noem ik althans als mcii voor zijn 14 of 15 centen lornanwernood 8 j ons brood krijart Dat is niet van jaren herwaarts neen mijnheer op l April jl bob ik nog twee ürooden gewogen waorvan hal eene slechts S jo en het andere nog geen 8 ons woog Slecht nouin ik het wanneer er onder mijn huisgenooten zijn die het met tegenzin gebruiken Dat zulks niet mot alle bakkers en uvanmin met alle andere winkeliers het geval is is zeer zeker gelukkig en wordt door mg ook niet betwist Maar een feil is het on in het botorhuis hier ter stedo is het in de laatste wuken weer liewezan dat knoeienj aan de orde van do dag is Dat du worklieden liever 10 zouden willen hebbon zonder coöperatie als f 7 30 met coöperatie is natuurlijk e begrijpen Toch hoop ik dat wanneer de directie dar Kaarsenfabriek de loonen mocht verhoogon en naar ik meen is zulks in het verschiet benevens alle andere werkgevers zij nimmer daaraan bindende bepalingen zullen hechten Hel slot van mijn ingezonden stnkje heeft ü niet goed begropen Waar ik zag dat de winkelstand in hel alïemeen daaronder de Ijakkers ook begrepen letterlijk niets doen om het stoffelijk welzijn van den werkman to verbeteren daar bedoel ik mede dat da winkelier meer de partij dor werklieden raoosl kiezen en hen helpen in het vorkriigen van een hnoger loon Doen ze dat dan zal de werkman hun zeker ook bovoordeelen doen ze dat niel dan geloof ik dat de coöperatie zal bloeien Ik acht dan ook een begin van coöperatie een goed middel om de winkelstand tot die samenwerkinir aan te sporen U M do R dankzeggende voor da verleende plaalsruiiniu bob ik de eer te zijn Uw dv dn B HOLSDERVER Gouda 4 April 1892 PETROLEüM i OTEERIi GE van de Makalaors Caotzlaar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden fiauw Loco Tankfust f 6 40 Geïmporteerd fust 6 45 Mei en Juni levering 6 80 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 4 APRIL Huis Bovenhuis en Erf Groeoeweg L 206 en 306a ƒ 1760 k T Bos Jz Huis en Erf Jan Cottingsteeg M 103 ƒ 350 k A van der Heij Idem Nonnenwaler O No I ƒ 1750 k W G van Geulen en D van der Burch te Rotterdam Idem Raam O No 12 ƒ 590 k L E Beszelien Twee Idem Raam O No 17 en 18 ƒ 1215 k J C Sibbes Huls en Erf Klooster O No 274 ƒ 330 k J van Ham 3 Idem Jonkershof O No 425 426 en 427 ƒ 590 k D Lorius Huis en Erf Verloren Kost O No 541 ƒ 240 k A Verzg Ideiu aldaar O No 539 ƒ 250 k N L van Blokland Ntn Idem Vest O No 610 795 k C Boumans Twee Idem Geuzenstraat L No 69 en 70 1020 k J M Roosendaal Huis en Erf Lemdulateeg M No 201 540 k A van der Heij Idem aldaar M No 199 625 k C Jaske Schuur en Grond Messemakerssteeg jj 140 k I Cats s