Goudsche Courant, woensdag 6 april 1892

Woensdag 6 April 1 0 4803 180S 60UDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeadlng van advertontièn kau BClueüen tot èdn üui des namiddags van don dag der uitgave zijn overlijden het voornemen had opgevat weder H IJssel de Schepper ei Mr W J Kortjiiju Droog zijne werkzaamheden te hervatten toen hij deu vol I leever de benoeming iiift hadden aangenomen genden ochtend plotseling overleed Aanbevolen worden de hh Gedurende meer daarlït jaar beeft hij zijne be trekking waargenomeu en tot aan zijn dood deed h j 1 dat met den groottten ijver Zijn overlijdeu is een treffend verlies voor zijne i verwanten Burg eu Weth hebben gemeend dat het hun plicht was de familie de innige dee iieming an den Raad i j betuigen Zij meenden daardoor te handelen in gmud in de Kruidenierstraat aau J H Faag Hzn erleenen doch adressanten mede te j r fl rtrr Barinc diu ijn dochter alleen aan het woord hail kracht van overtuiging barer moeder maar het was gelaten overtuigd dat zij meer invloed had dan hg de moeder die zich liet overhalen noor de dochter wilde nu zijn steun geven Ier dat zij óogreep hoe het was gekomen had j Ij rtr kapitein een zoon is van Gasto zg ja gezegd terwijl zij neon bedoeld Ijad vroeg hij kunnen wg pr ao iets op tegen hebben Deze verbazing was niet minder groot tOen nadat j n IJ eenvoudig eeu bastaard zonder tot hel huwe ijk was besloten en de dag vnstgosteld f mjljg dè vraag van de huwelijkeïifl ter sprake kwam Welnu hernam Anie haastig als hg geen haar man wilde waaflg voor Sixto meer doen daa vriendelijke stem Wie is ongelukkig Ben ik het familie hoeft al dat nog zooveel te beter zgn voor hg den baron bad toegesegd KOEPOKINENTING BURGEMEESTER en WERllüüUERS fan Gouda brengen ter algemeene keunis dut goregeld op eiken eersten Dinsdag van iedere oiaand van des voormiddags nogen tot half tien uur in liet Sint Catbarina Gasthuis op de Oosthaven gelegenheid zal bestaan om ich kosteloon te doen inenten en lieriuenten GOUDA 2 April 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN JZENDOORN De Secretaris BROUWER Kleinhandel in Steri en Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat i ij hou is mgekoinen van den uavolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde locaiiteit sterkeu dnmk ui het klein te mogen verkoopen als Naam van den Ver oeker i anduidingderloealiteit Ane Slootjes Kuiperstraat K No 222 Gouda den 4 April 1892 Burgemeester on Wethouders voornoemd VAN BEIKJEN IJZfiNDOORN De Secretarm BROUWER ADVERTENTI Py Heden orerleed na een langdurig en gedaldig lijden voorzien van de l U Sacramenten onze innig geliefde tweede Zoon PUTROS JOANNES in den ouderdom van 26 jaren J F DAALMANÖ E DAALMANS Jaspiks Gouda 3 April 1892 Algemeene kennisgeving Zg die iet te vorderen hebbeu van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer AJÜDREAS SMITS in leven Gemeente Ontvanger gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 28 Mdart jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 20a APRIL aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zg die hmine rekeningen nog niet hebben betaald verschuldigd aan ds Nalatenschap van den Heer MENDRIK08 FAA lS in leven Mr timmerman te Gouda worden verzocht dat te doen vóór den ISe APRIL a s zullende na dien datum per kwitantie over het dan nog verschuldigde worden beschikt 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER Notaris Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofl ers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschnkkeljjke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend Van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelsj en in eiken boekhandel in Holland De vensekeringS Bank i Kosmo8 y biedt iedere tegemoetkoming aan welke van eene solide Leveniverzekering Maatschappjj ilechts ff kan verwacht worden Daaronder behooren o a a DE PEEMIE is lager gesteld dan biJ andere binnen en buitenlandsche Maatschappgen b OORLOGSltlSICO tegen matige rerhooging der premie c CORPORATIEVERZEKE RING met bflzondere voordeelen d REIS en VERBLIJFRISICO naar en in Oost of VVegt Indië tegen kleine vermeerdering van premie voor Tarief III voor hoogstens 15 jaar tot ƒ 10 000 geen Extra premie De verzekerden betalen vaste preraiëu gedurende den geheelen tgd der verzekering en kunnen nimmer tot betaling van hoogere premie dan de eenmaal vastgestelde worden aangemaand ƒ Polissen welke 3 jaar van kracht geweest zijn worden door de Bank tegen rergoeding van hoogstens hunner reservewaarde teruggekocht Tot hetzelfde bedrag worden op zulke Polissen voorschotten verstrekt g Mocht de verzekerde niet meer in staat zgn zgne premiën te betalen dan kan een nieuwe Polis zonder premiebetaling verstrekt worden en geldt dan het volle bedrag der reserve als eene storting in ééns voor die verzekering A De uitbetaling van het verzekerd bedrag heeft stipt op den vervaldag plaats t De verzekerden voor een bedrag van 1800 en hooger verzekerd deelen in de Winst in 1890 7 pCt der jaarpremie j Bij elke verzekering wordt de strengste geheimhouding in acht genomen k De onkosten voor POLIS en ZEGELGELDEN alsmede die voor het geneeskundig onderzoek worden door de Maatschappij gedragen Prospectussen en inlichtingen verstrekken gaarne de Heer E KOK Azn Kleiweg Jouda en de Inspecteur voor Zuid Holland on Zeeland 1 H BIJNING Zoutmanstraat 27 te Gravenhage KATHKEINëH s ENEIPP MALZEOITE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprps JJ7 Ct per pakje van s Ko 15 Ct per pakje van 250 Gram fntnèo door geheel Nederland Verkrijgbaarbij aUeKruideniers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt KalhreJDer s GeDtraal Depöt mr Mrlanii Singel 550 552 Amsterdam T huur gfcvraagpd met 1 Mei of later een Openlsare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 20 APRIL 1892 des mor BSnSdSll Of BOVBUllUiS voor gehuwde lieden zonder kinderen Huurprijs 150 a 200 sjaars Adres onder No 2183 aan het bureau van dit blad gens te elf uren in het Koffiehuis Hashomiec aan de Mafkt ten overstaan van den Notaris Eene der grootst e Amsterdamsche VERZE KERINGMAATSCHAPPIJEN vraagt voor hare Afdeeling BRANDVERZEKERING een i C FORTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een aangenaam gelegen goed onder houden eu makkelgk ingericht Woonhuis en Erf voor GOUDA en Omstreken Alleen zij die in bet bezit zgn van deg lgke relatiën en bewgzen van prima soliditeit kunnen overleggen kunnen in aanmerking komen Brieven worden ingewacht onder de Utters O Q a h Alg Adv Bur A Di i l MAR Az Amiterdam Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau ♦ van k BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelparadrnk van A BaiNKilA M zooK aan de Westhaven te Gouda Wjjk B No 147 Te aanvaarden 1 Juni 1892 No i Een HDIS en ERF in de Minderbroedersteeg te Gifuda Wgk B No 101 Verhuurd bg de week voor 1 en No 3 Een goed onderhouden vroolijk uitzicht hebbend Woxjuljiiis Erf en Tuin aan üen tensingel t Gouda Wgk Q No 164 t rhuurd voor 150 per jaar De perceelen zgn de 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 4 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezfchtigeD Nadere inlichtingen geeft fev oemde Notaris ir e uitgave ilener Ooujaut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pri H per dne maanden is 1 25 trance per post t 1 70 iliouderlüke Nommers V IJ K CENTEN BINNENLAND ÜOUUA B April 1892 De hoilenmiddag gehoiuleo uiltinfj van deu temotiiteraad ilie iloor 15 leden werd biigewoond afwezig waren de hh Oudijk en van Veen beiden met keuuisgeving werd eoj eu l door den Burgemeester mei de volgende woorden Mijne Heeren Sedert de vorige vergadering heeft de gemeente een treffend verhea geloden door den onïerwaohten dood van tiareu ontvanger den heer Smits In don laaUten tijd had zgne gezondheid te wenschen oveKelaleii maar hij gevoelde zich in zooverre hersteld dat hij den avond voor den dag van te den geeet der vergadering De vergadering betuigt hare instemming niet het gesprokene Van de volgende personen kwamen adressen in waarbij zy solliciteereo naar de betrekking van gemeen teontvanger C E Beinfort gemeente ontvanger te Vlaardingon P van den BroecKe te Utrecht M J van Bolhuis Hoitsnina te iouda B9B FEVILLETOIM Naar het ïrameh TWEEDE OBDEELTK UY 49 Als hij niet had gemeend dat ik met denbaron verloofd was zou hij hel al lang hebbengodaan Heeft hij je dat gezegd vroeg mevrouw Bariuc Bevend Dat kon hij niet KOggori als vriend van D Vvignac Welnu Zijn er woorden noodig om elkaar to vijrstaan Waart het dan samen eens Zooals ge ziel mama Bij deze wQordon liet mevrouw Bariiic zich op een stoel neervallen Ongelukkigen die wij zijn sprak zij zachtvoor zich heen Anie kwam naar haar toe en legde lietkoozend de hand op haar arm Waarom ongelukkig vroeg zij mot oen zachte A K van der Garden lid v n den gemeenteraadte Gouda Mr J Fnrtuijn l roosjl e ef adïooaat te Gonda A J Liniltjraan oud bari eraaa ter te s Gravenhage C C J van Mierop andWaat notans te Gouda G E C Ribbiiis gemeente 06t an9 er an secretaria te Willemstad Ter visie Bü dun Baad kwamen de idlgende slakken in 1 Het verslag van de K iller van Koophandelen Kabriekei over ISSl Aapgenomeii voor kennisgeving 2 De Rekening van het HoffraaiisOesticht dienst 1891 In hanueo eeuer Oommissie tot leden waarvan worden beaoemd de hh Jager Hoefhamer rn IJssal de Schepper 3 Een missive van B en W houdende aanboveiling voor i ledaa ia de CotDmissia van Toezichtop de Stedelijke Zweminriohtia r daar de hh Dr H JAGER G H G Dï LANGK U SAMSOM O HOOGKNÜUK Ter visie eu benoeming in eene volirende vergadering voorstel van B en VV tot verhnur van l 2 1 2 Mr voor 7 10 sjaars Tor visie 5 Ben rappoit van B en W op het adres der hh Ribbink van Bork Sr Co om concessie voorden aanleg en exploitatie van telephonische verbindingen in deze gemeente B eu W stellen voor in overeenstemming met een advies der Kamer van Koophandel om de con cessie niet te vdeelen dat hei geraeoutobestuur bereid is tol JJiadero Ik he nooit inniger blijdschap een volmaakter geluk imdervondon Is papa het Ik we niet dat zijn oogen zoovoel ontevredenheid of smart uitdrukken Zijt gij het Ja ik die mijüolvo afvraag of ik droom of krankzinnig ben En welke eigenschappen verlangt gij dan ineeu schoonzoon die Siite met bezit Hij is eeiiknap man dat is toch zoo nietwaar En daarbijis hij beschaafd on goedhartig een goedhartigheidzonder zwakheid En ontwikkeld is hij loch ook Niet alleen in alles wat op zijn ambt betrekkingheeft dat bewijst zijn rang maar hij is ook algemeen ontwikiteld hg is geen officier diu uiterlijkverguld is en van binnen leeg maar een geest diebegrijpt die weet die gevoelt En zgn af komst Denkt ge dat eon prins mij ten huwelijk zouvragen Ik spre ik mot van den titel maar van dofamilii ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt U onderhandelingen mits door adressanten eene telephonische verbinding tusschen Gouda en Rotterdam aaAmsterdam gewaarborgd of althans met onmogelgk gemaakt wordt en dat zij af ien van de voorwaarde dat de gemeente een gebouw moet verstrekken voorcentraal bureau Ter visie Een adres van het Hoofdbestuur der Ned voreeniging tegen de prostitutie verzoekende dat de Raad evenals die van Harderwijk besluite tot afsehafling der regloraeuteeijug en tot verbod van alle bordeeleq Tor visie Een adres van de Weerbaarheids vereeniging Burgerplichi mededeelende dat het 25 jarig bestaan der Vereenigmg binnen ko t zal gevierd worden met een provinci h u schietwedstrijd waarvande balen gering de kosten groot zijn waarom zjjverzoekt een tweetal gouden medailles ol eenige prijzen te mogen ontvangen van de gera eute In handen van B en W om bericht eu raad 8 Een adres van H de Zeeuw verzoekeode benoemd te warden tot sluiawachier aau het Moordrechtsehe Verlaat Door den Raad werd besloten lot goedkeuring van de Rekening van het Steilelijk Museum van Oudheden en tot wijziging dor Begrootiiigeu voor de Schutterij het Burgerlijk Armbestuur het Bestedelingenhuis het Israelietisch Armliestuur en van do Gemeentebegrooting dienst 1891 Voorts werd besloten Jau Kooy van do Kiezerslijsten af te voerr ii Üp voorstel vau Curatoren van het Gymnasium werd Dosloten het Reglement voor die inrichting zoodanig te Wijzigen dat voorlaan zesmalen in het jaar een rapport aan de ouders voogden of verzorgers der leerlingen zal worden gezonden aangaande Tot sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat ons ik zal dan niet te kampen hebben met een schoonvader eiii schoonmoeder of bloedverwanten die mij vijaitdfg gezind zijn Hij heett ons dan alleen gij zult een moeder voor hem zijn Beteekent dat niets Mevrouw Barinc koek haar dochter langen lijd aan met oen blik waarin evenveel verontwaardiging als smart lag uitgedrukt toen wendde zg zich tot haar ocbtgenoot met do woorden Wat heb je gezegd Dat i k het voorstel aau a beiden moest onderwerpen Goddank dan hebb n wij nog tijd Maar hierin liedroog zij zirh Anie liet baar niet dien l gd waarop tg rekende om zich m s6iat raa verdediging te stollen eu in haar vaste voornsmea om zich maar niet zoo dadelijk gewonnen te geven gronden van weigering aan te voeren waartegen niets viel te zoggen Tot haar eigen verbazing evenwel iA hot ditm utl niet de dochter die het opgaf tegenover de